BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463618
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
 

PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Komunalno – Finansowej

z Komisją Edukacji

w dniu 12 maja 2004 r.


Pkt. 1

Przewodniczący Komisji komunalno – finansowej radny Piotr Matuszewski o godz. 18.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu komisji uczestniczyło 10 członków komisji komunalno – finansowej i 7 członków komisji edukacji oraz goście, co stanowi quorum.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

  • Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

  • Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

  • Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

  • Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września.


Pkt. 2

Przewodniczący komisji komunalno – finansowej radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  3. Omówienie materiałów na XXII sesję Rady Miejskiej.

  4. Opracowanie planu pracy komisji edukacji na rok 2004.

  5. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

  6. Zakończenie posiedzenia.


Pkt. 3

Omówienie materiałów na XXII sesję Rady Miejskiej.


a)

Projekt uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni radnego Arkadiusza Czajkowskiego – omówił Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski.


Komisja Edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni radnego Arkadiusza Czajkowskiego.


Komisja Komunalno – Finansowa zapoznała się z projektem uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni radnego Arkadiusza Czajkowskiego.


b)

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Kaczanowie w kierunku Neryngowa gm. Września – omówił naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi p. Jan Krotoszyński.


Radna Eugenia Potęga wyraziła uwagę, że zapis w §1 o treści “oznaczonej na szkicu kolorem czerwonym” (w tym projekcie jak i w kolejnym) jest niepraktyczny, ponieważ w przypadku powielania uchwał nastąpi rozbieżność pomiędzy treścią tych uchwał a materiałem załączonym.

Natomiast w kolejnym projekcie uchwały w §1 zasugerowała wstawienia przecinka po słowie “Jałowcowej”.


Radny Bolesław Święciochowski zasugerował, by w przyszłości nazwać ulicę od nazwiska jakiejś postaci historycznej związanej z danym obszarem. Np. z Kaczanowem związana jest postać Jakubowskiego.


Radna Maria Grzeszczyk powiedziała, że są propozycje, by podzielić ulicę Gospodarską w Kaczanowie, która jest bardzo długa.


p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiadając na uwagę radnej Potęgi odpowiedziała, że radczyni uznała, że nie jest to niezgodne z prawem, prawo na to przyzwala. Materiał źródłowy, zostaje złożony do Wojewody oraz znajduje się w Biurze Rady Miejskiej. Przy tym materiale źródłowym, jeśli znajdą się podpisy Pana Przewodniczącego, będą te ulice zawsze zaznaczone na czerwono.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, 6 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Kaczanowie w kierunku Neryngowa gm. Września


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 10 radnych, 7 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Kaczanowie w kierunku Neryngowa gm. Września.


c)

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Bierzglinku gm. Września.Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, 6 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Bierzglinku gm. Wrześni.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 10 radnych, 7 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 2 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Bierzglinku gm. Wrześni.


d)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Kaczanowie przy ul. Kościelnej – omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p. Kunegunda Zakrzewska.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Kaczanowie przy ul. Kościelnej.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Kaczanowie przy ul. Kościelnej.e)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Obłaczkowie – omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p. Kunegunda Zakrzewska.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Obłaczkowie.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Obłaczkowie.


f)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinku przy ul. Klonowej – omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p. Kunegunda Zakrzewska.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinku przy ul. Klonowej.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 10 radnych, 8 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 2 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinku przy ul. Klonowej.


g)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gutowie Małym – omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p. Kunegunda Zakrzewska.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gutowie Małym.


Radna Maria Taciak zadała pytanie czy Rada Miejska podejmowała uchwałę o przejęciu tego gruntu od SURIT-u?


p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że taka uchwała nie została podjęta.


Radna Maria Taciak poprosiła o informację w jakim trybie zostało to przekazane.


p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że informacja zostanie na sesję przygotowana.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 10 radnych, 6 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 2 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gutowie Małym.


h)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki ozn. numerem geod. 52/26, położonej w Obłaczkowie – omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p. Kunegunda Zakrzewska.


Poprosiła o dokonanie korekty w numerze geodezyjnym działki: w miejsce numeru 52/26 należy wpisać numer 52/16.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, 6 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki ozn. numerem geod. 52/26, położonej w Obłaczkowie.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 10 radnych, 8 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 0 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki ozn. numerem geod. 52/26, położonej w Obłaczkowie.


i)

Projekt uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonej w Grzybowie – omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p. Kunegunda Zakrzewska.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonej w Grzybowie.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 10 radnych, 8 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 2 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonej w Grzybowie.


p. Alfred Bogucki, Skarbnik Miasta i Gminy Września udzielił wyjaśnień radnej Marii Taciak dot. projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gutowie Małym. Poinformował, że nieruchomość ta została nabyta za długi. Nie była konieczna uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie, ponieważ jest ogólna uchwała Rady Miejskiej określająca zasady nabycia nieruchomości gruntowych.


j)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Centrum II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica – omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p. Kunegunda Zakrzewska.Radny Maciej Baranowski zwrócił się z pytaniem jak długo będzie trwała cała procedura?


p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że potrwa to około 8 miesięcy.


Przewodniczący komisji komunalno – finansowej radny Piotr Matuszewski zapytał co jest z planami uchwalonymi do tego roku?


p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że są dwie możliwości. Można kontynuować działania w tym zakresie na starych zasadach albo zapomnieć o tym i podjąć to w nowym trybie. Plany uchwalone przez 1995 rokiem straciły moc i nie obowiązują, a uchwalone po roku 1995 nadal obowiązują.


Radny Czesław Duch zadał pytanie czy właściciel działki nie może się na niej pobudować na dzień dzisiejszy?


p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że trudno jest pobudować gdy nie ma sąsiedztwa.


Radny Czesław Duch zwrócił uwagę, że załączona mapa jest nieaktualna.


p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że to jest mapa ewidencyjna, którą otrzymaliśmy ze Starostwa i podziały są aktualne.


Radny Piotr Matuszewski zadał pytanie ile jest gruntu gminnego w tym planie.


p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury podała numery działek przedstawionych na załączniku mapowym: 1456/1, 1447/6, 876/1, 1455/1, 1448/4, 1448/2, i 910.


na posiedzenie dotarł radny Arkadiusz Czajkowski – członek komisji komunalno – finansowej.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania “Centrum II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską,Szkolną i Staszica.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania “Centrum II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską,Szkolną i Staszica.


k)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/110/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 9 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni – omówiła p. Krystyna Poślednia z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Radny Czesław Duch zadał pytanie jak to wygląda w przypadku cmentarza parafialnego?


p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że Kościół ma swoje ceny i też są obciążone podatkiem VAT.


(przerwa)


p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września przedstawiła stawki opłat określonych w uchwale Nr XI/110/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 lipca 2003r. (załącznik nr 3).


radny Czesław Duch zwrócił się z pytaniem o wysokość opłaty w przypadku miejsca grzebalnego w pionie?


p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.


Radna Ilona Łosińska zapytała czy na cmentarzu przy ul. Gnieźnieńskiej są takie same opłaty?


p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że Kościół ma swoje opłaty ale są zbliżone.


Radny Arkadiusz Czajkowski zapytał czy przewidziane są stawki opłat za miejsca w murze?


p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała radnemu, że nie, ale należałoby o takim murze na cmentarzu pomyśleć.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/110/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 9 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 11 radnych, 10 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/110/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 9 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.


l)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r.).


radny Maciej Baranowski zadał pytanie ile aktualnie jest umów na prowadzenie ogródków na Rynku?


p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że był pięć, jedna została wypowiedziana.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r.).


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r.).


m)

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych – omówiła p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Radny Piotr Matuszewski zadał pytanie jak się odczytuje powierzchnie działek według przedstawionego zapisu.


p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że w następującej kolejności: hektary, ary i metry.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych.


n)

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2004 – omówił skarbnik Miasta i Gminy Września p. Alfred Bogucki.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2004.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 10 radnych, 8 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 2 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2004.


Pkt. 5

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że na ostatnim posiedzeniu komisji komunalno – finansowej miał obiecane, że otrzyma materiały o które prosił. Niestety do dnia dzisiejszego takowych materiałów nie otrzymałem.


p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że na sesji Rady Miejskiej została udzielona odpowiedź ustna, że do kontroli pewnych dokumentów źródłowych musi być upoważnienie komisji rewizyjnej i wtedy takie materiały są udostępniane. Jeśli komisja komunalno – finansowa chciałaby takie dokumenty kontrolować, to powinna zwrócić się do komisji rewizyjnej.Przewodniczący komisji komunalno – finansowej radny Piotr Matuszewski podziękował członkom komisji komunalno – finansowej za udział w posiedzeniu.


Posiedzenie kontynuuje komisja edukacji w celu opracowaniu planu pracy komisji na rok 2004.


Pkt. 4

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka przedstawiła propozycję planu pracy komisji edukacji na rok 2004. Nikt z radnych obecnych na posiedzeniu nie wniósł zastrzeżeń.

Plan pracy komisji edukacji na rok 2004 (załącznik nr 4).


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka wstępnie zaproponowała termin kolejnego posiedzenia komisji na początek czerwca. Będzie to komisja wyjazdowa (szkoły - Marzenin i Nowy Folwark).p.Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września, że wszystkie procedury jakie wdrażają dyrektorzy szkół są pozytywne. Jest trudna sprawa w SSP Nr 1. Wpłynęła skarga na dyrektora szkoły od rodzica uczennicy uczęszczającej do tej szkoły. Po głębokiej analizie zaistniałej sytuacji, sprawa ta nie została uznana jako skarga, ponieważ dyrektor postąpił właściwie.


Następnie pani burmistrz poinformowała, że wdrażanie działalności świetlic wiejskich przebiega z pozytywnym skutkiem. Uważa, że na okres letni będą uruchomione dodatkowe miejsca pracy i będzie możliwość zrobienia dłuższych półkolonii.


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski poinformował, że jeśli nie wpłyną jakieś pilne materiały do Biura Rady, to kolejna sesja odbędzie się w drugiej połowie czerwca.


Pkt. 6

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, przewodnicząca komisji edukacji o godz. 20.00 zamknęła posiedzenie komisji.


Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Przewodniczący komisji

komunalno - finansowej

radny Piotr Matuszewski

/-/

 

Przewodnicząca komisji edukacji

radna Bożena Nowacka

/-/
Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.