BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463583
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 15
 

Protokół

 z 15 posiedzenia

 komisji komunalno-finansowej

28 kwietnia  2004 r.

 

Pkt 1

 

Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 16.00 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 11 członków komisji oraz goście, co stanowi quorum.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

-         Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

-         Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września,

-         Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,

-         Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi,

-         Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant. 

 

 

Pkt. 2

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.      Omówienie materiałów na XXI sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

4.      Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za rok 2003.

  1. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt 3

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w roku 2003.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w roku 2003 w zakresie rzeczowym (załącznik nr 3).

 

Radna Ilona Łosińska poprosiła o informację, czy jest jeszcze szansa na to, że wpłyną do budżetu gminy środki finansowe na dodatki mieszkaniowe?

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że nie ma już takiej szansy. Dodatki mieszkaniowe praktycznie w 75% od kilku lat są finansowane z budżetu gminy.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienia w sprawie finansowania  przez gminę remontu stadionu sportowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni. Czyj to jest obiekt, gminy czy powiatu?

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że stadion sportowy przy ul. Kaliskiej, to majątek powiatu wrzesińskiego. Gmina nie wspomogła finansowo szkoły tylko „Klub Orkan”, który prowadzi działalność lekkoatletyczną.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, jak duże środki przeznaczono na modernizację przedmiotowego obiektu? Czy zostało podpisane porozumienie z powiatem w tej sprawie? Czy Rada Miejska podejmowała uchwałę na tę okoliczność?

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że nie. Gmina przekazała środki na klub sportowy. Finansowanie sportu, to jedno z zadań gminy.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienie, jak się to ma do ustawy o finansach publicznych?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że omawiane zadanie nie było realizowane jako zadanie wspólne powiatu i gminy. Gmina przyznała dotację „Klubowi Orkan” na ten cel. Umowa została podpisana nie z powiatem, a z klubem.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o kopię podpisanej umowy między gminą a „Klubem Orkan”.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu nie wykazano kwoty 25 tys. zł przekazanej przez powiat na realizację monitoringu. Nie wykazano tego po stronie wpływów.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że zadanie: „monitoring miasta” jest realizowane na zasadzie porozumienia z powiatem od 3 lat. Porozumienie to polega na tym, że jest to współfinansowanie polegające na częściowym pokrywaniu kosztów. Środki finansowe są przekazywane, jako udział w kosztach. Przekazane środki przez powiat są księgowane jako zmniejszenie wydatków. Gdyby środki te zaksięgowano po stronie wpływów i wydatków budżetu gminy i powiatu, to te same środki byłyby zaksięgowane dwa razy.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że w podpisanym porozumieniu z powiatem jest zapis, że realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana przez powiat do 50% kosztów.  W ilu procentach środki przekazane przez powiat pokrywają koszty realizacji tej inwestycji?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że 25 tys. zł, które w 2003 roku powiat przeznaczył na realizację tej inwestycji, dotyczyło kosztów z roku ubiegłego. Faktury z realizacji tego zadania w 2003 roku były wystawiane w grudniu i powiat nie wyłożył tych środków w 2003 roku. Gmina z tytułu realizacji tej inwestycji w roku 2003 powinna otrzymać od powiatu około 19 tys. zł. 

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, na jaką kwotę wystawiono faktury w grudniu 2003 roku?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że faktury w grudniu 2003 roku zostały wystawione na około 38 tys. zł. Umowa podpisana z powiatem określa, że powiat pokrywa koszty w wysokości 50% bez podania terminu. 

 

Radna Maria Taciak poprosiła o kopię ksero porozumienia podpisanego pomiędzy gminą i powiatem w zakresie wspólnej realizacji inwestycji: „monitoring miasta”.

 

Radna Maria Taciak wnioskuje o:

-         Ksero umowy pomiędzy gminą Września a  klubem sportowym „Orkan” w sprawie finansowania przez gminę klubu w zakresie remontu obiektów sportowych.

-         Ksero porozumienia pomiędzy gminą Września a Powiatem Wrzesińskim w sprawie realizacji inwestycji: „Monitoring miasta”.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, ile wynosiła spłata pożyczki na kanalizację?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że w sprawozdaniu był błąd, który został skorygowany. Kwota spłat wynosi 2,141 mln zł (na kanalizacje i oczyszczalnię ścieków łącznie).

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że plan wynosił 2,131 mln zł, skąd różnica?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że były trzy pożyczki, w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na rok bieżący do spłaty przeszła kwota 40 tys. zł. Gmina spłaciła 10 tys. zł, a umorzona została kwota 30 tys. zł. Różnica ta nie była doliczona do planu. To była pomyłka w planie.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że podczas komisji rewizyjnej przewodniczący komisji zamknął dyskusję i nie mogła wyjaśnić sprawy umorzenia zobowiązań podatkowych PWiK. Jaki ważny interes publiczny miał miejsce, że nastąpiło umorzenie należności podatkowych PWiK  w wysokości 289 tys. zł?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że sprawa dotyczy inwestycji, które PWiK wykonało w ramach budowy kanalizacji i wodociągów, będących zadaniem gminy. 

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że przekazywanie majątku jest opodatkowane. Poza tym w omawianym przypadku bardzo duże znaczenie miał aspekt społeczny, gdyż ludzie chcieli zamieszkać w nowo wybudowanych nieruchomościach, a nie była jeszcze doprowadzona woda.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, czy jest podpisane porozumienie w sprawie wykonania przedmiotowej inwestycji?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że jest.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wgląd do dokumentów i porozumienia  w sprawie realizacji inwestycji wykonanej przez PWiK, dotyczącej kanalizacji i wodociągowania. 

 

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że podobna sytuacja miała miejsce, gdy budowano rondo przy ul. Wrocławskiej.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeżeli taki sposób realizacji inwestycji, to wydarzenie sporadyczne nie ma problemu, ale jeżeli staje się to normą, to jest to nieprawidłowość.

 

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że chodziło o doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej firmie Gestamp i było to bardzo uzasadnione społecznie, gdyż to są nowe miejsca pracy.

 

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji poprosił o informację, na jaką kwotę wykonano omawiane inwestycje?

 

Radny Piotr Matuszewski wnioskuje o informację na temat kosztów realizacji przez PWiK inwestycji, dotyczącej kanalizacji i wodociągowania.    

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma uwagę, ponieważ jego zdaniem przedłożone sprawozdanie jest „podrasowane”. Koryguje się błędy pisarskie, a nie koryguje się kwot.

Czy dwie kwoty podane na str. 18 sprawozdania, dotyczące dochodów są porównywalne?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że te liczby są porównywalne, ponieważ omawiane są tylko dochody i wydatki budżetu.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie kwestii funduszy alkoholowych. Z tego tytułu uzyskano większe dochody niż planowano, a są to środki specjalne. Gdzie w budżecie 2004 roku jest zapisana ta nadwyżka?  

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że zmieniły się zasady pobierania opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Przy konstruowaniu planu na 2003 rok dochody szacowano ostrożnie. Na szczęście wpływy do budżetu są znacznie większe niż planowano. Środki te przeszły na rok 2004 i będą wydatkowane, nie zginęły.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w budżecie roku 2004 tych środków nie zapisano. 

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że ten temat budził i budzi wiele wątpliwości. Sejm uchwalając ustawę o profilaktyce alkoholowej złamał zasadę gospodarki budżetowej (łączność budżetu). Takie postępowanie zawsze prowadzi do komplikacji, ponieważ jeżeli są środki „znaczone”, to powinny to być fundusze celowe lub środki specjalne. Tutaj włączono te środki do budżetu i przeznaczono je na konkretny cel. Różnica między planem a dochodami będzie występować zawsze, ponieważ nie można przewidzieć tego typu wpływów co do złotówki. Jeżeli dochody są większe niż planowano, to nadwyżka przechodzi na kolejny rok budżetowy, ale nie automatycznie. Trzeba także zwiększyć wydatki.

 

Odczytane zostały zalecenia pokontrolne NIK w przedmiotowej sprawie (str. 3 pisma nr LPO-41130-1-2000 z 28 lutego 2000 r.) oraz odpowiedź na zalecenia z 17 marca 2000 r. (ad. pkt 4 nr WOR1033/40/2000). 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że NIK napisała to, o co mu chodzi. Gdzie są te środki zapisane w budżecie 2004 r.?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że jeszcze nie są zapisane, ale na pewno będą.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, kiedy będzie to zrobione i przedłożone Radzie Miejskiej?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że pełne rozliczenie roku ubiegłego odbywa się teraz i projekt uchwały realizujący rok ubiegły zostanie przygotowany.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że poszuka kilku radnych i zwoła sesję tylko w tej sprawie, ponieważ jego zdaniem nie uregulowanie jeszcze tej kwestii, to jest ociąganie się. Są to środki znaczone i powinny być zapisane po stronie dochodów. To jest perfidne ukrywanie tych środków, ponieważ nie chce się ich wpisać do budżetu.

 

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji powiedział, że skarbnik wyjaśnił dokładnie tę sprawę.

 

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że jeśli radny ma podejrzenie, że te środki są wydane, to powinien poczekać rok i chwycić w ten sposób burmistrza, a nie pomawiać ludzi i wysnuwać obraźliwe ostrzeżenia.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w BIP-e nie ma zarządzeń burmistrza nr 66, 67 i 68 z 2004 roku.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska – w sprawozdaniu Rb 33 jest podana kwota około 2 mln zł należności, kto wobec gminy ma takie należności?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że jest chyba mowa o należnościach Gminnego Funduszu od budżetu. To jest wewnętrzne zobowiązanie budżetu wobec GFOŚ na koniec 2003 r. Nie podam w tej chwili dokładnie co na tę kwotę się składa, ale na pewno nie jest to jakiś dług wobec gminy, ale wewnętrzne rozliczenie między dwoma kontami, czyli kontem budżetu a kontem GFOŚ.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, czy można środki finansowe z GFOŚ, które są funduszami celowymi przesunąć do budżetu i z powrotem? 

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że o tym było mówione i ten temat był już niejednokrotnie poruszany przy konstruowaniu budżetu. To jest taka „wewnętrzna pożyczka” zaciągnięta przez budżet z GFOŚ. Chodzi o to, że w pewnym momencie wpłynęły na GFOŚ bardzo duże dochody, ponad 4 mln zł. Było to związane z budową autostrady (opłaty za wycinkę drzew). Sytuacja była taka, że budżet miał szereg zobowiązań, które było trudno realizować, natomiast na GFOŚ pojawiły się nagle duże środki. Obydwoma tymi kontami dysponuje gmina, czyli gmina jest dysponentem środków budżetowych i GFOŚ. Można było zrobić tak, że zaciągniętoby, żeby płacić zobowiązania budżetu, kredyt bankowy, ale wówczas musielibyśmy płacić odsetki od kredytu bankowego. Aby tego uniknąć zostało zaciągnięte zobowiązanie z konta GFOŚ do budżetu, które jest wykazywane jako zobowiązanie i ono będzie spłacone. Początek tego był jeszcze w ubiegłej kadencji. Gdybyśmy dzisiaj chcieli spłacić w całości ten dług, to można byłoby to zrobić tylko taką metodą, że zaciągnęlibyśmy kredyt z banku. Byłoby wtedy tak, że na jednym koncie w banku mielibyśmy pieniądze, które moglibyśmy ulokować na około 4%, natomiast wydatki budżetowe musielibyśmy sfinansować kredytem, za który byśmy płacili około 12% odsetek. Było to za wiedzą poprzedniego zarządu i na komisjach o tym mówiliśmy przy konstruowaniu budżetu, to nie było ukrywane. To było podyktowane tylko racjonalnością, ponieważ oszczędza gminie kosztów odsetek. 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że Rada Miejska powinna o tym wiedzieć.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że Rada Miejska była o tym informowana. 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że była czy nie była, ale omawiane jest sprawozdanie Rb 33. Czy te środki nie powinny być w pozycji W010 za zgodą Rady Miejskiej, jako środki pieniężne, czyli tak jak pan mówi na koncie? Jest to natomiast wykazywane, jako należność roku sprawozdawczego. Mało tego, ta należność w roku budżetowym wzrosła.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że było mówione, że nie zaciągamy krótkoterminowych kredytów, żeby zachować płynność finansową.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest to prawda, ale te środki są to środki pieniężne, które powinny być w pozycji W010, a rozbito je i część ich jest w W010, a część jest jako W020.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że jest to należność GFOŚ i w sprawozdaniu jest prawidłowo wykazane.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że te środki wpłynęły na konto więc, jak można wykazywać należność?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że wpłynęły na konto, ale zostały pożyczone. Mówimy o stanie na 31 grudnia 2003 r. W sprawozdaniu GFOŚ są wykazane jako należność, a w sprawozdaniu z budżetu są wykazane jako zobowiązania.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że kwota należności w GFOŚ z zobowiązaniem budżetu się nie równa. Należności GFOŚ są o prawie 100 tys. zł większe niż zobowiązania budżetu. 

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września poprosił o podanie pozycji, którą przytacza radny, ponieważ nie wie, jak się odnieść do tej wypowiedzi.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że chodzi mu o zobowiązania budżetu i należności GFOŚ, czyli są to sprawozdania Rb NDS i Rb33.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że tak z głowy nie odpowie na to pytanie.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że postawi to pytanie na sesji. Chodzi o to, że po gospodarsku, to macie rację, natomiast prawnie, bez zgody Rady Miejskiej i informacji, to jest nieuczciwie. 

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że radny nadużywa słów.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że będzie mówił, to co uważa i prosi, by tego nie komentowano. 

 

Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienia dotyczące Rb33. Z chwilą, kiedy Rb 33 zostało przekazane RIO, to dla nich pozycja: „zobowiązania” jest faktycznie zobowiązaniem i należność jest należnością?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że tak.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że w takim razie w rozumieniu RIO może być taka ocena, że gmina Września ma należność jeszcze w kwocie „x”, ponieważ nie ma żadnego komentarza, że to jest wywnętrzana pożyczka. 

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że tak, ale samo występowanie należności nie jest niczym nagannym i o niczym jeszcze nie świadczy. To nie znaczy, że jest jakaś nieprawidłowość.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest nieprawidłowość. Nieprawidłowość polega na tym, że w sprawozdaniu zawarto dane niezgodne z danymi faktycznymi, bo jeżeli pieniądze są w kasie, to są w kasie wszystkie, a jeżeli część jest w kasie, a cześć jest należnością, to znaczy, że ktoś, jak weźmiemy budżet, jest winien.  

 

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji poprosił radnego o wyjaśnienie, jakie są nieprawidłowości?  

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nieprawidłowością jest wykazanie należności, jeżeli faktycznie należności nie ma.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że jest należność i jest wykazana. 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nawet, gdyby była faktycznie należność, to by była wyższa niż zobowiązania budżetu. Poproszę, by na jutro przygotowano wyjaśnienia w tej sprawie. Gdyby w stosownym czasie, gdy tę należność utworzono powiedziano radnym, że są zobowiązania i jest możliwość zamiast zaciągnięcia kredytu komercyjnego...

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że było to mówione i można to odszukać w protokołach. Było to mówione i nie było to ukrywane.  To, że kwota należności GFOŚ nie jest równa kwocie zobowiązań budżetu wcale nie oznacza, że jest jakaś nieprawidłowość, bo zobowiązania budżetu, to są wszystkie zobowiązania budżetu, a należności wobec GFOŚ, to są wszystkie należności tylko wobec GFOŚ. Te kwoty mogą być inne, ponieważ oznaczają coś innego.  

 

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o:

-         Wgląd do dokumentów i porozumienia  w sprawie realizacji inwestycji wykonanej przez PWiK, dotyczącej kanalizacji i wodociągowania. 

-         Wyjaśnienie kwestii zobowiązania budżetu gminy wobec GFOŚ (protokoły z posiedzeń komisji i sesji, na których informowano radnych o tej sprawie).

-         Wyjaśnienie, co się składa na kwotę należności GFOŚ na koniec roku 2003.

 

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji zaproponował, by zamknąć dyskusję, uznając że komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2003 rok.

 

- bez uwag

 

Komisja komunalno- finansowa zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2003 rok.

 

Komisja komunalno- finansowa zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: odwołania ze składu osobowego oraz funkcji przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni radnego Marka Zielnika.

 

Komisja komunalno- finansowa zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wyboru radnego Czesława Ducha na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września oraz Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi omówili projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienie, czy przypadek takich podmiotów jak zakład gazyfikacji, kiedy koszty są wkalkulowane w taryfy, dotyczy analogicznie np. rurociągów cieplnych, chodzi o wrzesiński PEC? Wymieniamy, że w zakresie wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, to rozumiem, że należy tę samą interpretację przyjąć w przypadku zakładu gazowniczego, energetycznego, etc.?  

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi powiedział, że tak.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że prosił na komisji rewizyjnej o informację na tenmat dróg, które miały być robione wspólnie z mieszkańcami. Prosiłem o umowy. Dostałem umowę między czterema partnerami, ale mnie interesuje dalszy ciąg, tj. warunki, jakie gmina zawarła z PWiK i TRANSSERWIS. Poproszę o dostarczenie tych dokumentów na sesję.  Chodzi mi o warunki, na których PWiK i gmina to zadanie realizowała.   

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi powiedział, że nie jest w posiadaniu przedmiotowych umów, ponieważ jest tylko wykonawcą i realizatorem przedsięwzięcia.

 

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o wgląd do porozumień w sprawie umorzenia należności podatkowej PWiK i TRANSSERWIS w związku z realizacją robót przez te przedsiębiorstwa.  

 

Komisja komunalno- finansowa w obecności 9 radnych  8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Koszarowej.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, czy będzie zagwarantowana i obwarantowana architektoniczna strona tego, żeby nie było, że ktoś będzie budował garaże jak chce?

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że decyzję wydaje powiat na podstawicie projektu technicznego i odpowiednia estetyka będzie zachowana.

 

Radny Czesław Duch powiedział, że na poprzedniej komisji Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że  być może wszystkie garaże będzie budował jeden wykonawca i to może gwarantować jednolitość tej zabudowy. 

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że nie można jeszcze ferować wiążących ustaleń, ponieważ są to sprawy zależne od przyszłych właścicieli tych działek.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że utworzył się komitet i jest duże prawdopodobieństwo, że będzie to robił jeden wykonawca. Rozważano koncepcję, by zrobiła to gmina, ale nie ma na to środków i prawdopodobnie byłyby to droższe obiekty.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Koszarowej.

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni.

 

Komisja komunalno- finansowa w obecności 9 radnych  8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni.

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XVI/151/03 z 19 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerami geod. 4/2 i 3/4 położonych w Chociczce   oraz ozn. numerem 5/3 położonej w Żernikach.

 

Komisja komunalno- finansowa w obecności 9 radnych  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XVI/151/03 z 19 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerami geod. 4/2 i 3/4 położonych w Chociczce oraz ozn. numerem 5/3 położonej w Żernikach.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września oraz Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września omówili projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że w załączniku nr 3 zamieszczono plan: „po zmianie”, powinno być: „przed”.  Podobnie prawdopodobnie jest błąd w pkt II.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że być może faktycznie są błędy, ale do sesji posprawdza i przedłoży ewentualną autopoprawkę.

 

Komisja komunalno- finansowa w obecności 8 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2004.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2004.

 

Pkt 4

 

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji poprosił członków komisji o propozycje zagadnień, które powinny znaleźć się w sprawozdaniu z pracy komisji w 2003 r.

 

Radny Czesław Duch zaproponował, żeby  sprawozdanie opracował przewodniczący komisji.

 

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji przedstawił sprawozdanie z pracy komisji w 2003 r.

 

-         bez uwag.

 

Komisja komunalno-finansowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z pracy komisji w  2003 roku.

 

Pkt 5-6

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 19.00 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                                Przewodniczący komisji

radny Piotr Matuszewski

/-/

 

 

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.