BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14299840
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 

PROTOKÓŁ

wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji

z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

w dniu 26 kwietnia 2004 r.Pkt. 1

Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 16.00 otworzyła wspólne posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 7 radnych a w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej uczestniczyło 8 radnych.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

p. Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

p. Alfred Bogucki, Skarbnik Miasta i Gminy Września;

p. Marek Przybyła, Architekt Miejski;

p. Lech Raczak, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi.


Pkt. 2

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Omówienie materiałów na XXI sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

  3. Opracowanie sprawozdań z działalności komisji za rok 2003.

  4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

  5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt. 3

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z wykonania budżetu za 2003 rok – omówił Skarbnik p. Alfred Bogucki.


p. Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2003 roku. Poinformował o korekcie dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2003 r. (załącznik nr 3).


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej zapoznała się z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z wykonania budżetu za 2003 rok.


Komisja Edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z wykonania budżetu za 2003 rok.Projekt uchwały w sprawie odwołania ze składu osobowego oraz funkcji przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni radnego Marka Zielnika – omówił przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski.


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski poinformował, że jest to formalność w związku ze złożoną wcześniej przez radnego rezygnacją. Projekt uchwały uzgodniłem z Sekretarzem Miasta i Gminy Września, który został zaopiniowany przez radcę prawnego i taka jest procedura.


Radny Henryk Krukowski poprosił o informację czy konieczne jest podejmowanie uchwały w tej sprawie? Czy funkcja ta nie wygasa automatycznie po 30 dniach od dnia złożenia rezygnacji?


Radny Maciej Baranowski odpowiedział, radca prawny zaopiniował przedłożony projekt uchwały, ale nie widzi przeszkód, by podczas sesji radny otrzymał odpowiedź od radcy w związku z wątpliwościami.


Radna Maria Grzeszczyk powiedziała, że radny Marek Zielnik złożył rezygnację zarówno z funkcji przewodniczącego komisji jak i z funkcji członka komisji. Radna jest zdania, że nie powinien rezygnować z członkowstwa w komisji. Jego głos doradczy w wielu sprawach, jako fachowca w zakresie bezpieczeństwa, byłby bardzo potrzebny komisji.


Radny Marek Zielnik odpowiedział, że stało się jak się stało, a komisja z pewnością poradzi sobie bez niego.


Komisja Edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie odwołania ze składu osobowego oraz funkcji przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni radnego Marka Zielnika.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej zapoznała się z projektem uchwały w sprawie odwołania ze składu osobowego oraz funkcji przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni radnego Marka Zielnika.Projekt uchwały w sprawie wyboru radnego Czesława Ducha na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski poinformował, że wpłynął wniosek radnego Cezara Dubiela, który sugeruje aby Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni został radny Czesław Duch.

Poinformował również, że przedstawiony projekt uchwały nie wyklucza zgłoszenia innych kandydatur.


Komisja Edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyboru radnego Czesława Ducha na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyboru radnego Czesława Ducha na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września – omówił inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi p. Lech Raczak.


Radny Waldemar Grześkowiak zadał pytanie czy w §3 ust. 1 pod pojęciem “urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego” należy rozumieć np. przykanaliki od kanalizacji sanitarnej?


p. Lech Raczak odpowiedział, że tak.


Radny Waldemar Grześkowiak zadał pytanie czyją własnością jest ten przykanalik?


p. Lech Raczak odpowiedział, że do zegara jest własnością PWiK a od zegara użytkownika.


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że ktoś ma szczęście jeśli kanalizacja idzie wzdłuż jego płotu.


Radna Ilona Łosińska uważa, że nie powinno się dodatkowo obciążać opłatami skoro “coś” zostało tak a nie inaczej umiejscowione np. jeśli ktoś mieszka po drugiej stronie ulicy?


p. Lech Raczak odpowiedział, że tak naprawdę będzie płacić Energetyka, Gazownia i Telekomunikacja.


Radna Ilona Łosińska stwierdziła, że generalnie zapłacimy za to my wszyscy czyli mieszkańcy.


Radny Bolesław Święciochowski zadał pytanie dot. §4: jakie to są obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego?


p. Lech Raczak odpowiedział, że są to np. budki telefoniczne, kioski.


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski powracając do wcześniej omawianego projektu uchwały w sprawie odwołania ze składu osobowego oraz funkcji przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni radnego Marka Zielnika w uzupełnieniu odczytał rozdział V §38 Statutu Miasta i Gminy Września: “Przewodniczących Komisji wybiera i odwołuje Rada. Skład Komisji przedstawia Radzie w oparciu o zgłoszenia radnych do akceptacji Przewodniczący Komisji”.Radny Cezar Dubiel zwrócił się z pytaniem jakiej wielkości wpływy uzyskano w ubiegłym roku z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i jakie szacuje się na ten rok?


p. Lech Raczak odpowiedział, że trudno przewidzieć ile będzie wpływu z tego tytułu. Dwa lata wcześniej natomiast były duże wpływy, ponieważ były wykonywane duże inwestycje w związku z kanalizacją.


p. Lech Raczak następnie poinformował, że zmieniła się interpretacja reklamy. Obecnie wszystko w jakiejkolwiek postaci wizualnej jest reklamą. Odczytał art. 4 pkt. 23 ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych ora o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U.03.2000.1953 “reklama – nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę”.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.


Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Koszarowej – omówił Architekt Gminy p. Marek Przybyła.


Radny Czesław Duch zapytał czy te garaże będą w jednym stylu czy każdy będzie inny?


p. Marek Przybyła, architekt odpowiedział, że najlepiej by było gdyby zostały wykonane w jednym czasie i stylu. Wymagane są uzgodnienia z konserwatorem zabytków.


Radny Czesław Duch uważa, że dobrze by było, gdyby zawiązał się komitet, który wziąłby jednego wykonawcę do wybudowania wszystkich garaży.


p. Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że to będzie sprawa nowych właścicieli.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Koszarowej.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Koszarowej.


Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni – omówił architekt miejski p. Marek Przybyła.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni.


Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XVI/151/03 z 19 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerami geod. 4/2 i 3/4położonych w Chociczce oraz ozn. numerem 5/3 położonej w Żernikach – omówił architekt miejski p. Marek Przybyła.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerami geod. 4/2 i 3/4położonych w Chociczce oraz ozn. numerem 5/3 położonej w Żernikach


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerami geod. 4/2 i 3/4położonych w Chociczce oraz ozn. numerem 5/3 położonej w Żernikach.


Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – omówił Skarbnik, p. Alfred Bogucki.

Jednocześnie omówił kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2003, ponieważ zaciągnięcie pożyczki skutkuje zmianami w budżecie.

Poprosił o dokonanie poprawki w Zał. nr 1 pkt. 3, w tabeli w miejsce zapisu “Plan po zmianie” należy wprowadzić zapis “Plan przez zmianą”.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych, 7 głosami “za”, przy 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2004.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych, 7 głosami “za”, przy 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2004.


Pkt. 4

Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Bożena Nowacka przedstawiła projekt sprawozdania z działalności Komisji Edukacji za rok 2003.

Komisja przyjęła sprawozdanie bez uwag 6 głosów “za” (załącznik nr 4)


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej radny Marek Zielnik przedstawił projekt sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej za rok 2003.

  • bez uwag (załącznik nr 5).


Pkt. 5 i 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 17.15 zamknęła wspólne posiedzenie komisji.


Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.


Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
Przewodnicząca komisji edukacji

radna Bożena Nowacka

 

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

radny Marek Zielnik

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.