BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457881
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 

Protokół

 komisji rewizyjnej

z posiedzenia

  13 kwietnia 2004 r.

 

 

Pkt 1

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski o godz. 19.00  otworzył posiedzenie komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków komisji, co stanowiło quorum.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

-         Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września,

-         Maciej Baranowski,  przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

-         Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

-         Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

-         Henryk Krukowski, radny Rady Miejskiej we Wrześni,

-         Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września,

-         Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września,

-         Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej,

-         Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury,

-         Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,

-         Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego,

-         Małgorzata Szczepaniak, naczelnik wydziału księgowości,

-         Stanisław Jerzak, naczelnik wydziału spraw obywatelskich, 

-         Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej,

-         Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi,

-         Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu,

-         Renata Mikołajczak-Masłowska, radca Urzędu Miasta i Gminy Września,

-         Małgorzata Nawrocka, kierownik biura profilaktyki,

-         Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi,

-         Tomasz Koralewski, samodzielny referent do spraw zamówień publicznych,

-         Lech Raczak, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi,

-         Wiesław Zieliński, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi,

-         Dorota Gruszczyńska, podinspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi,

-         Magdalena Łuczak, referent wydziału finansowo-budżetowego, 

-         Bogumił Kwiatkowski, inspektor wydziału finansowo-budżetowego,

-         Przedstawiciele Samoobrony RP: Robert Madaliński i Ryszard Malesa,

-         Filip Biernat, redaktor tygodnika „Wiadomości Wrzesńskie”,

-         Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant. 

 

Pkt 2

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej otwierając posiedzenie przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2):

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Kontrola wykonania budżetu za rok 2003.

4.    Wolne głosy i wnioski.

5.    Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie będzie w całości poświęcone ocenie budżetu za rok 2003.

Na poprzednim posiedzeniu mimo dostarczonych materiałów w większej ilości i szczegółowości niż w poprzednich latach nie zadowoliły one niektórych członków, ponieważ  każdy członek komisji powinien dysponować minimalną wiedzą  o klasyfikacji budżetowej i wiedzieć na jakie cele można wydać środki oraz je zaksięgować w danym dziale, rozdziale i paragrafie.

Większość pytań dotyczyła zagadnień szczegółowych, których nie przygotowano na posiedzenie, ponieważ dostarczone mam dokumenty, sprawozdania w sposób księgowy ujmują zapis wydanych środków i przy budżecie 46 mln zł nawet skarbnik z takim doświadczeniem jak nasz nie jest w stanie pamiętać poszczególnych rachunków, a co dopiero znać myśli radnych przed posiedzeniem komisji.

Członkowie komisji rewizyjnej w naszym wypadku nie są prawnikami (poza jednym wyjątkiem), ekonomistami, księgowymi, a w większości interesuje  ich wykorzystanie środków finansowych w kierunku przydatności dla mieszkańców gminy. Z tych kilku zdań wynika jak trudno porozumiewać się fachowcom w dziedzinie księgowości z członkami komisji posiadającymi inne zawody.

Skromne ramy czasowe od otrzymania opisowej części budżetu do wyrażenia opinii absolutoryjnej  chciałem przedłużyć chociaż o dwa tygodnie  przez analizę druków Rb-, lecz wszystko to nie wypaliło z w/w przyczyn.

Pozwolę sobie już teraz zaproponować państwu inny styl pracy przy opinii z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2004 roku. Myślę, że we wrześniu rozpoczniemy tę pracę od analizy i kontroli wykonania budżetu poprzez podzielenie się pracą przez przydzielenie każdemu z członków komisji interesujących ich spraw do przeanalizowania i wyrażenia oceny, a ja ze swej strony zobowiązuję się o wystąpienie o potrzebne materiały, żeby podczas obrad komisji można podjąć dyskusje nad prezentowanymi ocenami i wnioskami. Takie zorganizowanie pracy Komisji utwierdza mnie w przekonaniu, że radny oceniając budżet musi kierować się następującymi kryteriami: legalność, rzetelność, gospodarność, celowość, przy stałym spojrzeniu, czy nie została przekroczona dyscyplina finansów publicznych, a nie doraźnymi interesami politycznymi.

Z materiałów, które nam dostarczono do uzupełnienia  w dyskusji pozostała ściągalność podatków uzupełniona w części opisowej budżetu za cały rok 2003, ponieważ poprzednie kwartały zostały już omówione na jednym z poprzednich posiedzeń komisji wraz z wnioskami komisji, które nie zmieniają się po spojrzeniu w całości na wykonania ściągalności podatków w dziale 756.

Krótko podsumowując ściągalność w roku budżetowym 2003, to 89,1%, zaplanowanych dochodów budżetowych.. Najniższa ściągalność nastąpiła w dziale, rozdziale 75601 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, bo tylko 65,6 %. Zaległości podatkowe wzrosły w roku budżetowym 2003 o 2 517 521 zł i w sumie dodając do zaległości z poprzednich lat wynoszą 12 343395 zł, co stanowi 25,86 % rocznego budżetu  Miasta i Gminy Września. Patrząc kwotowo na część opisową tak jak na druki Rb-27b, największe sumy pieniędzy w zaległościach pochodzą od nieściągniętego podatku od nieruchomości. Wiąże się to z brakiem możliwości  płatniczych od przedsiębiorstw naszej gminy stojących na skraju bankructwa. Martwi niewielka ilość wystawionych tytułów wykonawczych  za te zobowiązania oraz mała ściągalność należności po wystawieniu tych tytułów.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska – w wydatkach został wyczerpany w 47,5% sumy przychodu, co należy rozumieć, że pozostałe środki zostały przesunięte na cele inwestycyjne na rok następny i zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok też nie zostały zrealizowane w całości, zostały przesunięte na rok następny i w miarę potrzeb zostaną wykorzystane na te cele w roku następnym.

Wydatki w zakresie promocji gminy w roku budżetowym są niewielkie 212 632 zł, co stanowi 0,47 % budżetu gminy, jednak w przyszłości mogą zaowocować atrakcyjnością inwestycyjną  Wrześni, a przecież na tym wszystkim radnym powinno zależeć.

Obecnie proszę członków komisji o wyjaśnienie z p. Skarbnikiem pozostałych po poprzednim posiedzeniu wątpliwości szczegółowych, co do wydanych pieniędzy w budżecie 2003 r. oraz dlaczego zostały zakwalifikowane do przedstawionych w części opisowej i drukach Rb-28S do tych paragrafów, a następnie przejdziemy do opracowania i przegłosowania opinii o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2003.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że to, co zaprezentował w formie opisowej przewodniczący komisji jest tylko i wyłącznie jego stanowiskiem, a nie członków komisji. Być może znajdują się tam podpisy. Nie jest mi ten fakt znany.

Odniosę się do dwóch kwestii.

Pierwsza, że członkowie komisji dysponowali dokumentami, natomiast mała znajomość członków komisji klasyfikacji budżetowej uniemożliwiła ocenę sprawozdania. Przywołam dwa przepisy, na mocy których komisja rewizyjna realizuje swoje zadania. Pierwszy, to jest artykuł, wynikający z naszej ustawy - art. 18 a, ust 3: „Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową”. Drugi przepis, w oparciu o który przede wszystkim jako komisja rewizyjna pracujemy, to art. 136. Ten artykuł nie został wypełniony, bowiem dokumenty, które zostały przedłożone nie spełniały wymogów określonych w art. 136 ustawy o finansach publicznych: „Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca następnego roku w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i przesyła regionalnej izbie obrachunkowej”.  

Przedłożone sprawozdania Rb nie są tożsame z przywołanym przepisem, bowiem przepis mówi, że „w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej”. Myślę, że przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu przez przewodniczącego Rady Miejskiej stanowiło dopiero wypełnienie tego zapisu, które pozwoliło nam na pracę jako komisji rewizyjnej.

Nie będę komentowała przywoływanych przez przewodniczącego komisji rewizyjnej zapisów, bo odniosłam wrażenie, jakoby już sprawozdanie komisja rewizyjna przygotowała przynajmniej w wersji roboczej. Nieznana jest mi ta treść. Odwołuję się do przepisów prawa i na mocy tych przepisów prawa, a nie względów politycznych, jak pan był uprzejmy zauważyć i przywołać, ta komisja realizuje czy wykonuje swoje statutowe zadanie.

Co do proponowanego wstępu, to myślę, że komisja się opowie, czy ten porządek zostanie przyjęty, bo pan raczył sprawozdaniem nas tu częstować, a nie pytaniem: czy owy porządek jest zgodny, czy ktoś ma uwagi do porządku i czy nie chce go rozszerzyć? 

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że jako prawnikowi dziwię się taką interpretacją prawa, bo nie widzę związku z moim wystąpieniem, a tymi artykułami, które zostały tutaj przytoczone. Druki Rb sprawozdań są bardziej szczegółowe niż forma opisowa. Ustawodawca zastrzega, że formę opisową budżetu daje się 31 marca i mamy tylko dwa tygodnie, żeby ten budżet przeanalizować. 

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że przewodniczący komisji nie wsłuchał się w treść zapisu art. 136 ustawy o finansach publicznych. 

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że nie jest prawnikiem, ale...

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że komisja po to się zebrała, żeby pracować.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że komisja właśnie nie po to się spotyka, żeby pracować, ale żeby wyrażać swoje opinie i przychodziła przygotowana na posiedzenia komisji.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że nie odwołuje się do Arystotelesa tylko do ustawy, która przewodniczącego komisji obowiązuje, jako radnego. 

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że interpretacja ustawy przez prawników i komentarze do tej ustawy są takie, że komisja się spotyka po to, żeby pracować. Być przygotowana. Po to zresztą dostaje subwencję od Rady comiesięcznie, żeby coś robiła, a nie tylko zajmowała się pewnymi utarczkami na każdej komisji.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że troszeczkę dziwnie brzmi w ustach przewodniczącego komisji, kto przyszedł nieprzygotowany na ostatnie posiedzenie komisji. Nieprzygotowana przyszła strona Burmistrza. Był Skarbnik, który nie odpowiedział wyczerpująco na postawione pytania. W związku z tym, proszę mi nie zarzucać, że przyszedłem nieprzygotowany na posiedzenie komisji. Postawiłem kilkanaście pytań, na które odpowiedział mi Skarbnik, że jest to zarządzenie Burmistrza, że musi to sprawdzić. W związku z tym pozwoliłem sobie skierować pismo do Burmistrza. Dziękuję, że Burmistrz przyszedł na posiedzenie komisji. Proszę o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na postawione przeze mnie 6 kwietnia pytania.     

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że jak zaznaczył wstępnie w swoim wystąpieniu, mając 46 mln zł budżetu, nie wiem czy kiedy radny był Zastępcą Burmistrza znał wszystkie rachunki i mógł na te rzeczy odpowiedzieć? Myślę, że takie rzeczy sobie wyjaśniamy w trakcie. Przygotowanie polega na tym, że zadaje się wcześniej pytania, żeby można było się wcześniej przygotować.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że postawił pytania, minął tydzień czasu i prosi o odpowiedź na nie.   

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że będzie na to w tej chwili czas. Proszę Burmistrza, żeby odpowiedział na te pytania.          

          

Pkt 3

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że przede wszystkim wpłynęły dwa pisma. 8 kwietnia wpłynęło pismo od radnego Ryszarda Szwajcy w sprawie działania komisji rewizyjnej, które odczytam (załącznik nr 3). Muszę przyznać, że mieliśmy spory problem z interpretacją pana zapisów, ponieważ nie bardzo wiem, czy chodzi radnemu o materiały w sensie dokumentów, czy materiały dotyczące budżetu gminy, czyli praktycznie wszystkie materiały znajdujące się na ul.: Ratuszowej 1, Chopina, Gnieźnieńskiej, Kościuszki (WOK), Sikorskiego (WTZ) i Szkolnej (OPS). Wszystkie te budynki są zapełnione tysiącami dokumentów, które są związane z budżetem. Gdyby radny był łaskaw dookreślić swoje pytania? Stąd tak liczna obecność pracowników urzędu, żeby mogli odpowiedzieć na każde pytanie.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że Burmistrz ma prawo tak sądzić, ponieważ nie był na posiedzeniu. Moje pytania były konkretne. Gdyby Burmistrz był uprzejmy zapoznać się z protokołem z posiedzenia.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że zapewnia, iż zapoznał się z protokołem z posiedzenia komisji rewizyjnej 6 kwietnia br. Chciałem, żeby radny jednak dopowiedział, co miał na myśli w swoim piśmie, ale nie jest radny zdecydowany specjalnie, żeby to powiedzieć. Odniosę się wciec do protokołu.

Siedzący za mną przedstawiciele samoobrony RP opiniowali wypowiedzi Skarbnika. Muszę powiedzieć z żalem, że przeczytałem ten protokół trzy razy. Mam nadzieję, że oddaje treść i ducha spotkania. Otóż, jedyne, co mi się nasuwa, to to, że nieprzygotowany na tym spotkaniu był radny, a nie skarbnik, ponieważ oczekiwania, że wszyscy będą teraz panu nosić wszystkie dzienniki ustaw i ustawy, w których chciałby pan znaleźć jakiś przepis, którym podważyłby pan wypowiedź Skarbnika, to jest żenujące i instrumentalnie traktujące pana miejsce w komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna jest oczywiście do kontrolowania od ogółu do szczegółu, ale sposób, w jaki pan oczekiwał i jak działał na tej komisji świadczą o kompletnym nieprzygotowaniu do tego. Aż dziw, że dotyczy to osoby, która pełniła funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września. Mogę z tego protokołu zacytować wiele takich miejsc, gdzie tak się działo. Zaraz wrócimy do odpowiedzi na pytania. Otrzyma pan odpowiedzi na każde pytanie.

Drugie pismo wpłynęło od radnej Marii Taciak. Odczytam je (załącznik nr 4). Jako odpowiedź na postawione pytanie, chciałbym odczytać, przedstawione zresztą przez panią,  pismo z 3 czerwca 2002 r. przy okazji badania budżetu. Wszystkim członkom komisji przekażę kopie tego pisma. Przeczytam ostatni akapit tej opinii (załącznik nr 5). Ma pani prawo otrzymać, jak wszyscy członkowie komisji rewizyjnej listę tych podmiotów, którym Burmistrz umorzył podatek w kwocie większej niż 100 zł, pod warunkiem, że mają status przedsiębiorcy. Proszę o przekazanie w tej chwili członkom komisji tej listy (załącznik nr 6 i 7).

Chciałbym w tym momencie podkreślić, że wszelkie dokumenty, które nie są tajne, które są jawne  podczas kadencji, w której ja jestem burmistrzem są dostępne. Nie tylko dla członków komisji rewizyjnej i radnych, ale dla wszystkich, którzy do tego mają prawo, czyli dla wszystkich mieszkańców Wrześni i obywateli Polski. W poprzedniej kadencji były z tym duże trudności, żeby uzyskać informację. Na dowód mam skserowane posiedzenie komisji rewizyjnej  z 10 IV 2001 r., podczas którego okazało się, że:

„Radny Piotr Matuszewski zwrócił uwagę, że nie miał możliwości zapoznania się z materiałami, ponieważ były jeszcze niedostępne.

Protokolant wyjaśnił, że niektóre materiały były przygotowane, ale ze względu na nieobecność specjalisty z Biura Rady (wyjazd na szkolenie) były niedostępne, gdyż pracownicy Biura nie otrzymali upoważnienia do ich wydania.

Członkowie Komisji wyrazili pogląd, że potrzebny jest czas na zapoznanie się z materiałami”.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że komisja rewizyjna zebrała się po to, żeby ocenić budżet 2003, natomiast to, że burmistrz ma sentyment do historii, to nie jest jej obce. Przywoływanie, jak przebiegały posiedzenia komisji rewizyjnej w 2001 roku jest rzeczą kuriozalną i zakrawa to na parodię. Tylko z szacunku do sprawowanego przez pana urzędu wytrzymałam do tego momentu. Istnieją pewne granice.

My dzisiaj zebraliśmy się na posiedzenie, by oceniać budżet 2003 r. Czy pan będzie z uporem maniaka wracał wciąż do roku 2001, a może do 1998 r. i sławetnej daty? Nie wiem, czy pan żyje z przekonaniem, że wszystko to, co się działo na przestrzeni kadencji 1998–2002 zostało okryte kloszem i było nieudostępniane? To pan ma taką teorię, spiskową zresztą, która w pana mentalności  została zakodowana, że oto w tym urzędzie zamki były chronione przez specjalne służby. Pan wybaczy, szkoda tego czasu. My po to, żeśmy pana poprosili, a przede wszystkim radny Ryszard Szwajca jako, bagatela, członek komisji rewizyjnej, o wyjaśnienie pewnych kwestii. Pan odniósł się do mojego pytania i dziękuję za udostępnienie materiałów, ale to nie jest żadna łaska, to wynika z przepisów ustawy, która nakłada na pana obowiązek wywieszania do publicznej wiadomości. Przywoływanie, że w owych czasach były tajemnice jest wielkim i totalnym nieporozumieniem. Myślę, że ten kabaret, przepraszam za określenie, jest tylko dlatego, że ma pan audytorium w postaci pańskich urzędników, jest prasa lokalna, zresztą głaszcząca pana przez całe 15 czy 16 miesięcy, wszystko jest pięknie i ładnie. Być może? Ale my to chcemy potwierdzić w postaci dokumentów. Zatem skończmy z historią i skończmy z przekazywaniem dokumentów, które miały miejsce pod rządami przewodniczącego komisji rewizyjnej w roku 2001, z szacunku choćby dla naszego przewodniczącego, który wygłosił expose, ale to jest już jego sprawa. Ale bagatela, o 19 zwołuje komisję rewizyjną. Ostatnio pracowaliśmy do 21.00. Jeżeli taki tok pracy przyjmiemy w dniu dzisiejszym i pan będzie nas tutaj historią faszerował, to my nie wyjdziemy o 23.00, a pewnie panu zależy na tym, aby ta opinia wydana była jak najszybciej i w miarę rzetelna, więc szanujmy swój czas.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że jeżeli chodzi o szanowanie czasu, to pani swoimi długimi wywodami właśnie go skraca. Wracając do pani wywodu, to właśnie dlatego to pani dałem, żeby pokazać, że pani żąda dokumentów, których komisji rewizyjnej dwa lata temu pani nie przekazała, gdyż potrafiła pani wykazać, że nie można ich udostępnić. 

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że oceniając budżet 2002 postanowiliśmy zastosować staropolskie przysłowie, że co było, a nie jest nie pisze się w rejestr. Myślę, że nie wracajmy już do tego. W swoim początkowym słowie powiedziałem, że tyle materiałów, ile dostaliśmy w tej chwili do oceny na komisję rewizyjną, jak ja byłem przewodniczącym komisji rewizyjnej w kadencji za burmistrza Celestyna Bachorza, jeszcze nigdy żeśmy nie dostali i w takiej szczegółowości. Tak, że nie mamy tutaj co na ten temat dyskutować.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że zostaną udzielone odpowiedzi odnośnie tematów poruszanych na komisji rewizyjnej 6 kwietnia.

Pierwsze pytania dotyczyły sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej. Oddaję głos Jerzemu Nowaczykowi, sekretarzowi Miasta i Gminy Września.

 

Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września, Małgorzata Nawrocka, kierownik biura profilaktyki oraz Magdalena Łuczak, referent wydziału finansowo-budżetowego odnośnie pytań ze sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej przedstawili:

-         wyjaśnienia dotyczące wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok (załącznik nr 8);

-         odpowiedzi na pytania zgłoszone na posiedzeniu 6 kwietnia  br. (załącznik nr 9).

 

Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienie odnoście art. 18.1 i art. 18.2, czy w gminie Września w ogóle odnotowano wpływy w związku z realizacją przytoczonych przepisów?

 

Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego wyjaśniła, że opłaty wymienione w przywołanych przepisach, to są opłaty za sprzedaż detaliczną, natomiast radna zadała pytanie o sprzedaż hurtową. Burmistrz nie wydaje zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych. Gminy pobierają jedynie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. Opłaty te, w wysokości ustalonej przez ustawę, są gromadzone na osobnym koncie analitycznym i mogą być wydawane tylko i wyłącznie na profilaktykę.   

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że pierwsze pytanie radnego Ryszarda Szwajcy dotyczyło przedstawienia szczegółowo wydatków w zakresie monitoringu wraz z udziałem Powiatu oraz czego dotyczyły.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jego pierwsze pytanie dotyczyło załącznika nr 8.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie odpowiada na to pytanie, ponieważ w protokole z posiedzenia komisji przeczytał odpowiedź, którą udzielił Skarbnik i  która odpowiadała na zadane pytanie. Mam odpowiadać na pytanie, na które została udzielona odpowiedź? 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że postawił pytania i w zasadzie nie dostał odpowiedzi. Wszystkie były wymijające i w związku z tym poprosiłem Burmistrza, bo Skarbnik się zastawiał, że jest zarządzenie Burmistrza. Jeżeli pan będzie uważał, że jest zarządzenie, to poproszę o numer zarządzenia i dokument. Jeżeli zarządzenie dotyczy budżetu, to rozumiem, że zarządzenie otrzymuje Skarbnik i to zarządzenie wprowadza poprawki i zmiany w budżecie.   

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie widzi związku tej wypowiedzi z załącznikiem nr 8.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział: Jest pan burmistrzem i pan tego nie rozumie? Mam pytanie, które logicznie i precyzyjnie podałem do protokołu. Część pytań właśnie jest tych ludzi, których to bardzo interesowało. W związku z tym prosiłbym o odczytanie pytania i o udzielenie odpowiedzi.  

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że będzie czytał pytania i będą udzielane odpowiedzi. Tłumaczę, że jak już padła na komisji odpowiedź, to mam jeszcze raz odpowiadać?

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, jaka padła odpowiedź?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że taka, jaka padła.

 

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił, żeby zacytować.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września zacytował fragment protokołu w tej sprawie z 6 kwietnia 2004 r.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jego zdaniem sprawozdanie nie spełnia wymogów art. 136 ustawy o finansach publicznych.

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września powiedział, że art. 136 ustawy o finansach publicznych mówi, że sprawozdanie z wykonania budżetu powinno być w szczegółowości nie mniejszej niż uchwała budżetowa. Ten artykuł mówi tylko o szczegółowości, a nie o układzie. Wykonane zadania z załącznika nr 8 w roku 2003 jest wykazane w sprawozdaniu. Moim zdaniem ta szczegółowość jest zadowalająca. 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że przyjmuje do wiadomości to, co powiedział Skarbnik i rozumie z tego, że RIO nie otrzymało załącznika nr 8? 

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września powiedział, że RIO otrzymało identyczne sprawozdanie jak komisja rewizyjna i nie ma w nim załącznika nr 8.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że druki Rb są bardzo szczegółowe.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że właśnie z tych druków Rb wynika, że brakuje 300 tys. zł.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że badanie sprawozdania to taka zawiła rzecz, że ani lekarz, ani fizyk tym się nie zajmie, tylko to musi być ekonomista. My nigdy z nimi nie znajdziemy wspólnego języka.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że po to jest ta komisja rewizyjna, żeby ten wspólny język znaleźć.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że zostało powiedziane, że zginęło 300 tys. zł. To jest duża kwota. Ja bym chciał się dowiedzieć, które to są pieniądze. Chciałbym ten wątek wyjaśnić.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, żeby się nie rozpraszać. Zgodnie z tym, co mówił na początku, to nie jest ważne, ponieważ komisja rewizyjna nie jest księgowością. Dlatego radny Szwajca, mówiąc to, mógł się pomylić w rachunkach. Dojdziemy do tego, wyjaśniając dalsze sprawy.  Też mi brakowało, ale później zajrzałem do klasyfikacji i było dobrze.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że rozumie, że radny Szwajca oczekuje, że będziemy szli dokładnie po kolei jak jest zapisane w protokole? Teraz nie wiem, czy wyjaśnienia pana Skarbnika były wyczerpujące.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że na żadne pytanie Skarbnik nie odpowiedział.  Odpowiadał, że jest zarządzenie Burmistrza. W protokole z komisji powinno to być zapisane. Stawiałem pytania, a Skarbnik odpowiadał, że reguluje, to zarządzenie Burmistrza. Kiedy poprosiłem o stosowne zarządzenie, to powiedział, że urząd jest zamknięty i wszystko w szafach jest pozamykane. 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że wszystkie zarządzenia są dostępne w internecie i w sekretariacie.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie jest informatykiem i na koszt urzędu nie korzysta z tego. Ja jestem członkiem komisji rewizyjnej i proszę o przedstawienie, jeżeli ktoś się powołuje na zarządzenie burmistrza, to proszę mi ten dokument przedstawić.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w takim razie będzie czytał po kolei każdy punkt z protokołu. Czytam: „Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, dlaczego jest różnica w dochodach wykazana w sprawozdaniu oraz ostatniej uchwale podjętej przez Radę Miejską w sprawie zmiany budżetu 19 grudnia 2003 r.?

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że różnica ta wynika z tego, że Burmistrz zarządzeniem 29 grudnia 2003 r. wprowadził korektę budżetu, która dotyczyła dotacji celowej od wojewody”.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie było na posiedzeniu dokumentów. Skarbnik się tylko powołał na zarządzenie. Może to są jakieś fikcyjne zarządzenia?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że brać udział w takiej żenadzie nie ma sensu.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy Skarbnik ma przedmiotowe zarządzenie?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że ma. Od 14 lat tak jest, że jak przychodzą pieniądze od wojewody, to...

 

Radny Ryszard Szwajca przerywając Burmistrzowi powiedział, że do tych pieniędzy jeszcze wróci.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że wiadomo, że pieniądze przekazywane przez instancje wyższe na cele dla gminy nie wprowadza do budżetu rada miejska tylko zarządzeniem burmistrza. W tym wypadku nastąpiła taka rzecz.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że dostanie zarządzenie, sprawdzi i nie będzie sprawy.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że wszystkie zarządzenia są przez 24 godziny na dobę dostępne w internecie. Miał pan przeszło tydzień na zapoznanie się, wejście w internet i sprawdzenie. Teraz pan oczekuje, żeby to pokazać fizycznie? To jest żenujące.  

 

Radni otrzymali do wglądu następujące dokumenty:

-         Uchwały i zarządzenia w sprawie budżetu i zmian w budżecie:

a)      uchwała nr VII/56/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 marca 2003 w sprawie budżetu na rok 2003,

b)      uchwała nr VIII/81/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003r.,

c)      zarządzenie nr 65 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 marca 2003r.,

d)      zarządzenie nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2003r.,

e)      uchwała nr XI/96/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 lipca 2003r.,

f)        zarządzenie nr 168 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 sierpnia 2003r.,

g)      zarządzenie nr 206 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 sierpnia 2003r.,

h)      uchwała nr XII/129/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 września 2003r.,

i)        zarządzenie nr 232 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2003r.,

j)        uchwała nr XVI/163/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003r.,

k)      zarządzenie nr 286 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 grudnia 2003r.

- Zarządzenia dotyczące układu wykonawczego:

a)      zarządzenie nr 45 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 marca 2003r.,

b)      zarządzenie nr  66 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 marca 2003r.,

c)      zarządzenie nr 151 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2003r.,

d)      zarządzenie nr 169 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia  6 sierpnia 2003r.,

e)      zarządzenie nr  207 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia  29 sierpnia 2003r.,

f)        zarządzenie nr 233 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia  30 września 2003r.,

g)      zarządzenie nr 287 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia  29 grudnia 2003r.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest i dziękuje, ale prosi, żeby spojrzeć na to na „chłopski rozum”. Proszę spojrzeć na pkt. 1 i 2, zostawimy ten wątek na sesję, zmienia się dotacje, których wartość jest większa niż zmiana całego budżetu.  Może tak być?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że radny jakieś brednie wygaduje. Gdzie się zmienia dotację, która jest większa od całego budżetu? To są bzdury. Może radny nie potrafi tego przeczytać?

 

Radny Ryszard Szwajca zwracając się do przewodniczącego Rady Miejskiej powiedział, że jest budżet jako całość. Dotacje, to jest część budżetu. Obcina się dochody i wydatki z całego budżetu o 221 tys. zł, natomiast w tym dotacje o kwotę wyższą niż cały budżet. W związku z tym jaki jest wniosek? Dotacje, to jest element budżetu i może być, co najwyżej, wysokość dotacji taka jak w całym budżecie lub mniejsza. To jest logiczne.     

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej odczytał zarządzenie nr 286 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2003.

 

Radny Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że sformułowanie jest takie, że można odnieść pewne wrażenie, że...

 

Radny Ryszard Szwajca przerywając radnemu zadał pytanie: co jest  powodem tej zmiany? Zmiana tej kwoty dotacji rzutuje na dochody i wydatki. Tak? To, dlaczego ta kwota jest wyższa od zmiany budżetu?

Mam pytanie, bo w ogóle nie wierzę, czy Burmistrz ma dokument od wojewody, który spowodował taką zmianę dotacji?

 

Radny Piotr Matuszewski poprosił, by Skarbnik wyjaśnił omawianą kwestię.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że jeżeli chodzi o dokumenty, to zmiany w dotacjach celowych dokonywane są tylko i wyłącznie na podstawie decyzji wojewody. Takie decyzje oczywiście wpływają i zarządzeniem Burmistrza są wprowadzane zmiany do budżetu. Odbywa się to tak samo od roku 1990. Kiedyś były, to uchwały zarządu, a teraz to są zarządzenia burmistrza.

W tym wypadku jest to akurat zmniejszenie. Tak się złożyło, że wojewoda zmniejszył dotację w ramach opieki społecznej. W sumie jest zmniejszenie o 221.774,00 zł dochodów i wydatków budżetu łącznie.  Drugi punkt mówi, że dotacje na zadania zlecone zmniejsza się o 223.490,00 zł.

Różnica ta nie jest niczym dziwnym, bo mówimy o dwóch różnych rzeczach. Pierwsza kwota mówi o dotacjach łącznie, a druga o dotacjach na zadania zlecone. Różnica w tych kwotach dotyczy działu: „Oświata”, gdzie zwiększono dotacje, ale nie na zadania zlecone tylko na zadania własne. Dokładnie chodzi o dotację na fundusz socjalny nauczycieli emerytów. Ta dotacja była zwiększona o 1.716,00 zł. Nie jest to zadanie zlecone, a własne i stąd jest ta różnica w dwóch kwotach.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że przyjmuje wyjaśnienie. Poproszę o dokumenty dotyczące środków na dotacje celowe i zadania własne gminy. Ze względu na to, że mamy kłopoty w słownym porozumiewaniu się mam ten wniosek na piśmie (załącznik nr 10).

 

Przerwa.      

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września przedstawił wykaz wydatków w 2003 roku na monitoring miasta Wrześni (załącznik nr 11).

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, czy to było jedno zadanie? 

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że tak.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, czy na to zadanie był przeprowadzony przetarg?

 

Tomasz Koralewski, samodzielny referent do spraw zamówień publicznych wyjaśnił, że zamówienia udzielono osobno:

-         na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z monitoringiem (usługa) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 7 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. nr 72, poz. 664 ze zmianami) - do równowartości 6000 euro;

-         na wykonanie modernizacji istniejącego monitoringu wizyjnego (roboty) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 7 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 72, poz. 664 ze zmianami) - do równowartości 6000 euro.

Oba zamówienia realizował wydział infrastruktury technicznej.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, dlaczego w załączniku nr 2 jest wykazana kwota tylko 11 tys. zł?  

 

Małgorzata Szczepaniak, naczelnik wydziału księgowości wyjaśniła, że gmina poniosła koszt około 11 tys. zł, a resztę około 25 tys. zł zwrócił powiat i dlatego w załączniku nr 2 jest wykazana tylko kwota 11 tys. zł. Koszt gminy został umniejszony o środki powiatowe.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, gdzie jest w dochodach budżetu ta pozycja ze starostwa?

 

Małgorzata Szczepaniak, naczelnik wydziału księgowości wyjaśniła, że ta kwota się kompensuje i nie ma tych dochodów i są automatycznie zmniejszone wydatki. Środki ze starostwa umniejszają nasze wydatki.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie bardzo rozumie. Jeżeli jest porozumienie z Radą Powiatu, to pieniądze zasilają budżet po stronie dochodów, tak jak było z tymi ostatnimi 6 tys. zł, kiedy chodziło o dofinansowanie opieki społecznej. Uważam, że 25 tys. zł ze starostwa na podstawie porozumienia powinno być wpisane w dochodach.  

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że pieniądze  otrzymane ze starostwa mogą pochodzić na określone cele i nie potrzeba ich wcale wprowadzać do budżetu.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie może być środków pozabudżetowych w budżetówce.

 

W związku z pytaniem zadanym na posiedzeniu komisji rewizyjnej w sprawie wykazanych w załączniku nr 2 środków na komputeryzację urzędu w wysokości 89 tys. zł, radny Ryszard Szwajca zapoznał się z zarządzeniem nr 286 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2003.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że na ostatnim posiedzeniu komisji rewizyjnej Skarbnik nie miał przedmiotowego zarządzenia, a przyszedł omawiać budżet i powinien mieć dokumenty związane z budżetem. Tłumaczył, że szafa zamknięta, drukarka popsuta itd. Aż się wierzyć nie chce. Było 125 tys. zł i nie skorzystano z nich na komputeryzację.  Nie szło wydać tych 125 tys. zł?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że część tych pieniędzy przeszła na wydatki bieżące.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, w jaki sposób Burmistrz wszedł w posiadanie tych 125 tys. zł na tym paragrafie, bo w planie budżetu było 75 tys. zł?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że była to jedna ze zmian w budżecie, która była wcześniej.     

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o pokazanie tej zmiany.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że takim systemem do niczego nie dojdziemy.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że dojdziemy do tego, że Burmistrz naruszył dyscyplinę finansów publicznych.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że omawiana zmiana została wprowadzona zarządzeniem nr 168 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 sierpnia 2003 r.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, z jakiego działu zostało te 50 tys. zł przetransformowane? Nie były w dziale 750.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że z rezerwy budżetu, dział 758: „Różne rozliczenia”.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, czy Burmistrz może zarządzeniem przenosić pieniądze z jednego działu do drugiego?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że nie.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że dokonał tego. 

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że nie. Zadysponował rezerwą, to jest inny rodzaj zmian w budżecie. Reguluje to art. 128 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 12). Według tego, co mówi radny, to z rezerwy Burmistrz nie mógłby przenieś wydatku na inny dział. Rezerwa planowana w budżecie jest w dziale 758, w którym nie ma innych wydatków, a więc gdyby było tak jak radny twierdzi, to Burmistrz mógłby, na podstawie upoważnienia ustawowego, przenosić rezerwę tylko na rezerwę. Czyli ten zapis byłby  bez sensu. Te przepisy, to są dwa odrębne przepisy. Ten o dysponowaniu rezerwą znajduje się w ust. 1, a w ust. 2 mówi się o dokonywaniu innych zmian. Dysponowanie rezerwą z samej natury rzeczy polega na tym, że przenosi się na inne działy.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że rozumie tok myślenia Skarbnika, ale obstaje przy swoim. Wg mnie i wielu członków komisji rewizyjnej, takiego upoważnienia Burmistrz od rady nie uzyskał. Zrobił, co zrobił, nie będziemy z tym polemizować. My napiszemy uwagę do RIO, niech się ustosunkuje.     

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że to nie jest kwestia opinii czy uważamy, że tak jest, czy tak nie jest, bo jest to wprost i jasno napisane i nie ma co gdybać. Jest także to zapisane w uchwale Rady Miejskiej.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest to wydatek majątkowy i trzeba na to zwrócić uwagę.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że uchwała Rady Miejskiej we Wrześni  w sprawie budżet na rok 2003 z 3 marca w §11 mówi: „Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do dokonywania zmian w budżecie, polegających na:

1. Przenoszeniu wydatkami między rozdziałami w ramach jednego działu z wyjątkiem środków przeznaczonych na dotacje”.

Mówimy o wydatkach, czyli chodzi o dotacje dla np. stowarzyszeń, czyli te dotacje, które są w wydatkach. Nie mylić z dotacjami celowymi.

„2. Przenoszenie wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, określonych w załączniku nr 2 w ramach jednego działu. Wprowadzane zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych nie mogą powodować wprowadzenie nowego zadania lub skreślenia istniejącego.

3. Przenoszenia wyodrębnionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach jednego działu, a także  przenoszeniu tych wydatków na pozostałe wydatki bieżące lub wydatki majątkowe oraz pozostałych wydatków bieżących lub wydatków majątkowych na wyodrębnione wydatki  na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach jednego działu”.

Jest to jasne upoważnienie. Upoważnienie o identycznej treści było w uchwale budżetowej w poprzednim roku i w wielu poprzednich latach. Tego rodzaju upoważnienie istnieje w naszym budżecie od 1990 roku. Trochę zmieniana była forma. Zarząd poprzedniej kadencji również dysponował rezerwą ogólną budżetu. Były tak samo podejmowane uchwały Zarządu w sprawie  przeniesienia środków z rezerwy. Również radny nad takimi uchwałami głosował.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że historycznie, to sobie już powiedziano. Omawiamy budżet roku 2003.

 

Renata Mikołajczak-Masłowska, radca prawny urzędu powiedziała, że uchwała zawiera upoważnienie, z którego wynika kompetencja Burmistrza do dokonywania stosownych zmian zarządzeniami. Wszystko to działo się zgodnie z prawem. Zarządzenia w tym zakresie nie były uchylone przez organ uprawniony do kontroli, czyli RIO także nie ma wątpliwości.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że kolejne pytanie radnego dotyczyło: „Budowa i modernizacja dróg realizowana przy współudziale mieszkańców i przedsiębiorców”. Jest oczywiste, że cały budżet do momentu, aż się skończy rok jest planem, co do wydatków i nikt nie jest w stanie dopasować wydatków do kwoty zaplanowanej. Trudno, żeby dopasowywać się do zaplanowanych 700 tys. zł i błyskawicznie kopać dziurę i zasypać asfaltem po to, żeby zmieścić się w kwocie 700 tys. zł.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, jaką więc w tej kwestii otrzymał odpowiedź? 

                

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że środki, które zostały niewykorzystane zostaną przeniesione na następny rok i wydane zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, dlaczego Burmistrz obniżył wydatek majątkowy z 700 tys. zł na 434 tys. zł, a wykonanie jest tylko 167 tys. zł? Nie lepiej było poprawić parametry i zjechać do tego wykonania?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że kwota 167 tys. zł, to była ta część zapłaconych faktur w roku 2003. Bardzo często tak jest, omawialiśmy to przy okazji omawiania zapłacenia tej faktury z ZGM-u na 1,2 tys. zł. 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie rozumie tego, że - mimo tego, że jest to zadanie wieloletnie - nie ma uchwały Rady, która by  te środki potraktowała, jako niewygasające. Cokolwiek będzie zapłacone w roku 2004 już jest z budżetu 2004.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że uchwałę o środkach niewygasających Rada podejmuje wówczas, kiedy są środki na koncie budżetu w danym roku budżetowym na zadanie planowane w tym roku budżetowym, a nie można tych środków wydać z powodów różnych. Nie są wystawione faktury, nie są faktury sprawdzone, czy remonty nie są odebrane lub są w trakcie wykonywania. Natomiast tu takiej sytuacji nie było, bo płatności nie zostały dokonane z uwagi na to, że tych środków brakowało. Uchwała o środkach niewygasających, podjęta w tym wypadku, nie mogłaby być wykonana, ponieważ wykonanie uchwały o środkach niewygasających polega na tym, że wydziela się środki na wydzielone konto i one pozostają i czekają na rachunek na rok następny. I wtedy, kiedy są wolne środki, to wtedy się taką uchwałę podejmuje. Tych wolnych środków nie było, więc podejmowanie takiej uchwały też nie miało sensu.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że rozumie, że Rada wprowadziła zadanie, określiła kwotę 700 tys. zł na to zadanie, a Burmistrz sobie zarządzeniem zrobił tak, jak zrobił. Tak, jak mamy w tym wykazie. Tak? 

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że jako rolnik gnieźnieński myśli, że jeżeli to zadanie jest sprecyzowane i te środki nie zostaną na te sprecyzowane zadania określone w budżecie jako „inwestycja wydane”, to jeżeli się ich nie wyda, to to są środki, które podlegają uchwale o środkach niewygasających. Reszta, to jest plan, który dotyczy całego działu. Mamy kilkanaście projektów i czasami coś nie wypali. Tak jak w życiu.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że odpowie w sposób bardziej ogólny. Cały budżet jest planem, który jest albo nie jest realizowany. Zawsze. Np. jednym z obciążeń, które obciążało gminę  w roku 2003 było to, że spłaciliśmy dług publiczny gminy na kwotę około 2,5 mln zł. To są pożyczki o odsetki od pożyczek. W roku 2000 ta kwota wynosiła 1,23 mln zł, a w roku 2001 1 mln zł.

W roku 2003 próbowaliśmy zrobić ulicę Akacjową i Brzozową wspólnie z z mieszkańcami. Ze względu na warunki pogodowe i dlatego, że jest to teren, po którym jeździ dużo samochodów postanowiliśmy, że zrobimy to w roku 2004.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest to zadanie wieloletnie i w budżecie, pozwoli sobie popatrzeć już w przyszłość, na 2004 rok w załączniku nr 8 jest znów 700 tys. zł. Dziwne.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że to nie jest dziwne. Można przeznaczyć dowolną kwotę.   

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że chce usłyszeć konkretną odpowiedź na pytanie: kto zmienił plan?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że już mówił: ja.  Zarządzenie to samo.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że to jest odpowiedź, która wyjaśnia sprawę. Panie przewodniczący trzeba zwrócić uwagę na jedną sprawę. W zarządzeniu jest, że zmniejsza się kwotę o 121 tys. zł, a różnica jest tylko w tej inwestycji. Coś tu nie gra.  Pisze się w zarządzeniu, że zmniejsza się dochody o 221 tys. zł.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że radny bierze wyrywkowo jakiś tam fragment i cytuje liczby sprzed godziny, to nie ma nic do rzeczy.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma to do rzeczy, że nie zgadza się tam. Jeżeli zarządzenie - jeden element budżetu, czyli wydatek majątkowy na drogi - zmniejsza o prawie 300 tys. zł, a w zarządzeniu pisze, że zmniejsza o 221.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że to dotyczyło subwencji dotacji celowej. Radny porównuje zupełnie inne rzeczy, a potem się dziwi, że nie pasuje. To nie ma nic do tego.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma i to bardzo dużo. Nie wolno przesuwać wydatków majątkowych.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że do takiej szczegółowości badania wykonania budżetu są w tym państwie inne organy jak NIK, RIO i inne i komisja rewizyjna nie musi się nad tym zastanawiać i zagłębiać w tak dalekie sprawy.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że zmniejszenie budżetu, o którym mówimy wynika ze zmniejszenia dotacji celowych. Natomiast oprócz tego jeszcze były zmiany polegające na przesunięciu wydatków między poszczególnymi pozycjami. Mogło być tak, że jedna pozycja zmniejszyła się właśnie tak, jak ta pozycja inwestycyjna, ale zwiększyła się inna pozycja w budżecie, w tym wypadku, o ile pamiętam, wydatki bieżące też w zakresie dróg. Nie jest to oczywiście niezgodne z prawem, jak radny mówi, że zmniejszenie wydatku majątkowego inwestycyjnego jest niezgodne z prawem, ponieważ przed chwilą cytowałem uchwałę Rady Miejskiej w sprawie budżetu, gdzie jest upoważnienie dla Burmistrza. Burmistrz może zmniejszyć i zwiększyć wydatki majątkowe z pewnymi zastrzeżeniami. Tzn. nie może skreślić zadania inwestycyjnego i wprowadzić nowego. Natomiast kwoty może zmieniać.

Jedno zdanie odnośnie zmian w budżecie. Wygląda to tak  i przedstawione jest jako wielki problem, a zmiany w budżecie w ubiegłym roku wyglądały podobnie jak co roku w budżetach, a chodzi tu o to, że Rada Miejska jest to organ uchwałodawczy, który zbiera się na sesji raz w miesiącu, uchwala budżet i prowadzi pewną politykę budżetową. Politykę w budżecie Rada określa poprzez kierunki i cele gminy. Rada nie zarządza na bieżąco gminą, dlatego są te upoważnienia dla Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie. Już nawet ustawodawca o tym pomyślał, że burmistrz wykonując budżet musi mieć pewne upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie m.in. do dysponowania rezerwą, dlatego, że budżet, to nie jest taki twór, który można raz ustalić i on przez cały czas nie będzie musiał się zmieniać. Każdy dzień i tydzień przynosi nowe wydarzenia i na nie trzeba reagować czasem w ten sposób, że właśnie trzeba jakieś środki przesunąć albo jakieś środki rozdysponować z rezerwy. Stąd jest upoważnienie do dysponowania rezerwą i jest do tego upoważnienie ustawowe.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że Skarbnik mówi o rezerwie, a tu mówimy o wydatkach inwestycyjnych.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że m.in. o rezerwie, ale również o zmianach, które już są przewidziane w ustawie. Zmiany w prawie w ostatnich latach zmierzają do tego, że zwiększa się upoważnienie organów wykonawczych czyli burmistrza, ponieważ Rada powinna określać politykę i ogólne cele. Rada z natury rzeczy nigdy nie będzie się zajmować szczegółami i będzie analizować tak szczegółowo każdego wydatku jak urzędnicy burmistrza.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w ustawie o finansach publicznych jest art. 110 ust. 4. Od kiedy to Burmistrz jest organem stanowiącym samorządu terytorialnego? Wyjaśnijmy sobie to i będziemy mieć sprawę jasną.

 

Renata Mikołajczak–Masłowska radca prawny powiedziała, że przepis art. 110 ust. 4 dotyczy wieloletniego zadania inwestycyjnego. W tym zakresie rzeczywiście było to zadanie wieloletnie i zostało zmienione zarządzeniem z 29.XII.2003 r. Natomiast ten stan prawny dalej został usankcjonowany niejako zgodnie z przepisem ustawy w uchwale budżetowej na 2004 r. To z tego względu, że jedno zadanie inwestycyjne wieloletnie jest realizowane w zakresie nie jednego budżetu, a w zakresie wielu budżetów i wymogi art. 110 ust. 4 zostały spełnione w kolejnej uchwale budżetowej Rady Miejskiej na 2004 r.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że przyjmuje to i o tym wie. To, co naprawiono w roku 2004 nie dotyczy tego o czym się rozmawia, tzn. wykonania budżetu w 2003 r. W omawianym artykule ustawy o finansach publicznych jest zapisane w ust. 4: zmiana kwot wydatków na realizację programu następuje w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Czy Burmistrz Tomasz Kałużny jest organem stanowiącym jednostki samorządu?

 

Renata Mikołajczak–Masłowska radca prawny powiedziała, że jest organem, natomiast nie jest organem stanowiącym. Jest organem wykonawczym.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że może więc rozumieć, że przekroczył swoje kompetencje, bo jest to taka zmiana, która jest  zagwarantowana dla rady miasta.

 

Renata Mikołajczak–Masłowska radca prawny powiedziała, że istotnie było wydane wtedy zarządzenie, ale należy zwrócić jeszcze uwagę na to, że to był koniec roku budżetowego. Ostatnie sesje w danym roku były 15 i 19 grudnia, a to zarządzenie zostało wydane pod koniec roku budżetowego, bo w nowym roku kalendarzowym nie można dokonywać zmian starego budżetu. Istotnie taka sytuacja miała miejsce, przy czym usankcjonowane prawnie to zostało w kolejnej uchwale budżetowej.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że wie iż radca jest pracownikiem Burmistrza, radni mówią o budżecie roku 2003. Czy Burmistrz miał prawo zarządzeniem zmienić tę pozycję w budżecie?

 

Renata Mikołajczak–Masłowska radca prawny powiedziała, że ta kompetencja zastrzeżona jest do organu stanowiącego, czyli Rady.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że powinna to zrobić Rada. Słyszeliście to członkowie komisji rewizyjnej? Prosiłbym do protokołu wpisać, że Burmistrz naruszył dyscyplinę finansów  publicznych.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że jeżeli nawet jakaś decyzja jest niezgodna z jakimś przepisem, to nie oznacza od razu, że jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Czy jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych, to należy zajrzeć do rozdziału w ustawie o finansach publicznych, który jest poświęcony dyscyplinie finansów publicznych i określa przypadki, które są naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Jeżeli już takie stwierdzenie pada, to prosiłbym o upewnienie się, czy rzeczywiście tak jest i który przepis mówi, że jest to naruszenie finansów publicznych.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że takich punktów o  przekroczeniu jest 17.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, żeby to zostawić w spokoju. RIO to oceni. W każdym razie stwierdzamy i radczyni to potwierdziła, że Burmistrz przekroczył swoje kompetencje. Trzeba zapytać o zdanie członków komisji, żeby później, gdy będziemy pisać protokół nie było wątpliwości.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że kolejne pytanie radnego Ryszarda Szwajcy dotyczyło sprawy, jakie ulice zostały wykonane?

 

Radny Ryszard Szwajca pytanie było inne. Pytanie było o dodatkową kwotę 100 tys. zł w tym zadaniu.

 

Jan Krotoszyński,  naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi omówił rozliczenie inwestycji prowadzonych przy współudziale mieszkańców lub instytucji (załącznik nr 13).

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, jakie gmina zaangażowała środki na modernizację tych dróg? Suma, bo są kwoty w poszczególnych pozycjach, to jest kwestia przeliczenia.

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi powiedział, że jest to około 330 tys. zł.

 

 Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, dlaczego w przedstawionym wykazie nie ma ul. Wczasowej?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi powiedział, że ul. Wczasowa była realizowana przed uchwaleniem przez Radę tych środków na realizację tych zadań wspólnie z mieszkańcami.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o porozumienie z mieszkańcami, jak to wygląda, bo z tego wynika ...

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi powiedział, że jeżeli chodzi o ulicę Wczasową, to porozumienie dotyczyło ze strony gminy zakupu kruszywa, położenia podbudowy, natomiast mieszkańcy ponieśli koszty wykonania warstwy wyrównawczej, zakupu i ułożenia krawężnika i obsługi geodezyjnej. W tym porozumieniu były cztery strony: gmina, mieszkańcy, PWiK i firma p. Bandosza.

 

Radny Sylwester Jałoszyński  poprosił o wyjaśnienie, czy w pozycji nr 8 jest 635 zł i to jest 6 ton destruktu?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi powiedział, że nie wie. Trudno teraz odpowiedzieć. Prawdopodobnie to jest cena destruktu wraz z transportem.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację na temat “TRANSSERVIS”, który zobowiązał się do pewnych prac. Na jakiej podstawie? Umowy? Zlecenia? A w stosunku do PWiK?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi powiedział, że to było w zamian za zobowiązania podatkowye „TRANSSERVIS” i PWiK.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o przygotowanie na ten temat informacji, na jakiej zasadzie to jest, bo wszyscy  bardzo chętnie pomagają i do roboty się garną.

Dzisiaj za „friko” nikt nie chce pracować. Będę prosił o wgląd, do tych umów, a teraz przejdźmy do kolejnych pytań.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że kolejne pytanie dotyczyło budowy szkoły w Kaczanowie.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu przedstawił wyjaśnienia odnośnie mebli do Samorządowej Szkoły w Kaczanowie (załącznik nr 14).

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie bardzo się to zgadza, ponieważ w stosownym czasie było tyle środków, że Burmistrz pozwolił sobie i słusznie, jeżeli zostały pieniądze na inwestycje oświatowe, bo tylko w ramach tego działu mógł się poruszać, przeznaczyć sobie te pieniądze na płot i utwardzenie koło SSP nr 1 na kwotę 119 tys. zł. Teraz się okazuje, że mamy z tego tytułu niezapłacone faktury.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że decyzję o tym płocie podejmowała Rada Miejska uchwałą, a nie Burmistrz. To nie ma absolutnie wpływu na to, czy faktury zostały czy nie zostały zapłacone. To jest normalne. Zawsze się tak zdarza, że faktury są na końcu roku, a płacone są na początku nowego roku. W tym nie ma nic nadzwyczajnego. Np. z 2002 na 2003 rok przeszły faktury wartości około 440 tys. zł. W poprzednich latach również. To jest normalne.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że pyta o to, ponieważ jest to wydatek majątkowy i w związku z tym, tak jak w poprzednim przypadku zostało to zmienione. Dziwi mnie tylko, że inwestycja zakończona, rozliczona, a dług zostaje na rok 2004.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że jeszcze raz wytłumaczy. Faktura została wystawiona z datą 3 grudnia. Dodatkowo w ostatnich dniach dostaliśmy pieniądze z Ministerstwa Edukacji dokładnie na ten sprzęt biurowy.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ponieważ jest to wydatek majątkowy nie interesuje go skąd te pieniądze przyszły, ale interesuje go strona: “wydatki”. Zaplanowano coś i gdyby nie różne manewry, to byśmy mogli nawet tę fakturę ..., że faktura przyszła, ale zamówienie kiedy było?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że to nie ma nic do rzeczy. Rachunków nie płaci się z wyprzedzeniem, bo zamówienie było wcześniej. Faktura była wystawiona 3 grudnia z terminem płatności 30 dni. Płaci się ostatniego dnia, bo po co wcześniej? Bo zamówienie było wcześniej? Co to ma do rzeczy?

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma do rzeczy, że przy takim planie i przy pełnym              zabezpieczeniu finansowym pozostaje dług 128 tys. zł, o to chodzi.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września  powiedział, że nie powstał dług. Czy radny tego nie rozumie, że faktury, które przychodzą z końcem roku mogą być płacone w następnym roku?

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie mogą być.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że mogą być i większość tak robi. Radny też tak robił. Tak było zawsze robione.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że termin płatności był 30 dni.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie mówimy o terminach płatności tylko mówimy o realizacji budżetu.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że płatności są również częścią budżetu. To jest oczywiste.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nikt nie płaci za fakturę wcześniej niż jest termin.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie wyprowadzi go burmistrz z równowagi żadnymi fakturami. Mówimy o wykonaniu budżetu i w wykonaniu budżetu w sprawozdaniu Rb 28S w pozycji: “oświata” 96050 inwestycje: “szkoła podstawowa w Kaczanowie” widnieje zobowiązanie 128 tys. zł. Pytam się: dlaczego doprowadzono do zadłużenia, kiedy była pełna gwarancja zrealizowania tej inwestycji? Mało tego, jeszcze  przesunięto zaoszczędzone pieniądze na SSP nr 1.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie potrafi tego inaczej wyjaśnić, ponieważ faktura była wystawiona 3 grudnia z terminem płatności 30 dni.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że go nie interesuje faktura tylko plan budżetu i jego wykonanie. Interesuje mnie inwestycja. To jest wydatek majątkowy. Chodzi o to, że powstało zadłużenie, do którego gmina nie powinna dopuścić.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie powstało żadne zadłużenie. Z 2002 r. na 2003 r. przeszło 440 tys. zł.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że była umowa, że do historii nie będziemy wracać.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że to radny się umawiał. Ja się na nic nie umawiałem. Pan nie chce pamiętać o tym, co sam robił. Każdego roku faktury z grudnia są płacone na początku roku.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest zapisane i nie może zrozumieć, że na wydatek majątkowy, który powinien szczególnie i pieczołowicie być pilnowany przez Burmistrza, zdejmuje się w roku pieniądze, bo jest za dużo po to, żeby pod koniec roku wykazać zadłużenie. To się mi nie zgadza i nie podoba.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że tak wynikło z zaksięgowania.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wytłumaczenie tej zaległości.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że zostało to wytłumaczone.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że na ten temat na stronie 18 sprawozdania są dwa zdania: “Podział wykonania wydatków budżetowych zdeterminowany został wysokością uzyskanych dochodów. Z uwagi na niższe niż planowano wpływy nie mogły w pełni zostać wykonane wydatki”.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że ta sprawa zostanie też rozstrzygnięta przez RIO.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w załączniku nr 2 w pozycji : “szkoła podstawowa w Kaczanowie” jest kwota w planie 2,335 mln zł, a w sprawozdaniu jest kwota o 119 tys. większa. Rozumiem, przesunięto to 119 tys. zł na SSP nr 1, ale w ten sposób powstało zobowiązanie.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że zostało zafakturowane w grudniu.

 

Alfred Bogucki, Skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że zobowiązanie nie powstało na skutek wprowadzenia do planu tego ogrodzenia i placu SSP nr 1. Ta kwota planu cytowana ze sprawozdania Rb, to kwota planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale: “Szkoły podstawowe”. Czyli tam nie jest zapisana szkoła w Kaczanowie tylko wydatki inwestycyjne dotyczące szkół podstawowych łącznie.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że zgoda, to jest prawda, tylko dlaczego tak strasznie się stało z tą inwestycją, jaką jest budowa szkoły w Kaczanowie? Brakuje kasy.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że wszystko zostało już uregulowane i nie ma powodów, by dalej na ten temat dyskutować.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, żeby przejść dalej, bo jeszcze są pytania.

 

Lech Raczak, inspektor wydziały komunalnego i rozwoju wsi omówił informację na temat uzupełnienia oświetlenia ul. Czerniejewskiej (załącznik nr 15).

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że problem jest w tym, że jest to inwestycja. Nie jest ważne przez kogo jest finansowana. Dobrze, że „energetyka” finansowała to, ale problem jest w tym, że nie jest ona zapisana w wykazie inwestycji gminy Września w załączniku nr 2, a jest wykazana jako inwestycja w sprawozdaniu Rb.

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi powiedział, że są zadania przewidywane do realizacji, np. w zakresie oświetlenia dróg, które jest zakładane wtedy, gdy uzyskane zostaną oszczędności w ramach bieżącego utrzymania. To było tego typu zadanie. W związku z powyższym nie planowano tego zadania w budżecie, jako inwestycji. Realizowano je przy takim korzystnym układzie, że Urząd Wojewódzki finansował je w całości.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest dobrze, że takie inwestycje się robi tylko trzeba je prawidłowo zapisać. Dla radnych jest, że to nie jest inwestycja, bo jej nie ma w załączniku nr 2, natomiast do RIO – uważam, że prawidłowo – jest zapisane, że jest to wydatek inwestycyjny. Czyli można dojść do wniosku, że jest dezinformacja RIO. To jest symboliczna kwota, ale chodzi o to, że została źle zaklasyfikowana sprawozdawczość. 

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że tutaj nie ma żadnej dezinformacji, bo do RIO trafiło sprawozdanie w takiej samej formie, jak do radnych. Nie jest inaczej nigdzie zapisane. Jest tak samo w sprawozdaniach Rb i w sprawozdaniu opisowym. W sprawozdaniu opisowym jest zapis na str. 9 w rozdziale 90015: „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, pozycja: „Wydatki na zadania zlecone, wydatki majątkowe i inwestycje”, dlatego że w tym wypadku mimo, że jest to tylko rozbudowa, bo te lampy stanowią środek trwały i tak zostały zaklasyfikowane.

 

Przerwa. 

 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że kolejne pytanie dotyczyło dotacji do Wrzesińskiego Ośrodka Kultury za rok 2003. Materiały zostały rozdane radnym (załącznik nr 15).

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że radni otrzymali materiały i są wystarczające.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że kolejne pytanie dotyczyło Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Dlaczego zapisano w planie wydatków 440 tys. zł na kanalizację Osiedla Sławno i Sokołowskiego, jako zobowiązania z roku 2002?

Odpowiadam na to pytanie. Ponieważ nie zostały zapłacone w roku 2002.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że lepiej by się rozmawiało, gdyby radni mieli sprawozdania Rb 33 za rok 2002 i 2003 w tej kwestii. Zobaczymy wtedy, czy nie zostały zapłacone? Porównamy sprawozdanie Rb 33 z tym, co mamy przedstawione. Przewodniczący mówi, że posiada taki dokument, a ja, jako członek komisji nie otrzymałem.

Druki Rb dostaliśmy w pierwszej wersji z dokładnością tylko, co do działu budżetu. Okazało się, że inne miał przewodniczący komisji. Tak się zdarzyło. 

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że zdażyło się tak z tego względu, że chodziło o to, czy komisję będzie to interesowało, dlatego w ten sposób to potraktowałem. 

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że wydruk sprawozdania Rb 33 dotyczący GFOŚ ma przy sobie, ale z tego druku radny nie wyczyta akurat, czy to jest ta kanalizacja i czy to są te zobowiązania. Tutaj są wydatki według paragrafów i nie ma szczegółowo zadań. Jeżeli chodzi o wydatki, to w druku Rb mamy wykonanie 1,4 mln zł. 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że prosi o 2 dokumenty – sprawozdania Rb 33, dotyczące GFOŚ za rok 2002 i za rok 2003.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że wydruk sprawozdanie Rb 33 za rok 2003 ma przy sobie, ponieważ to sprawozdanie jest robione na programie, który jest wysyłany do RIO, a za rok 2002 nie ma.

Jeżeli chodzi o te zobowiązania, bo radny pyta o te dwa lata, żeby stwierdzić, czy zobowiązania w druku Rb za rok 2002 występowały, to od razu mogę odpowiedzieć, że te wydatki w roku 2002 były zaplanowane w budżecie, a nie w GFOŚ. Dlatego w roku 2003 zostały wprowadzone do planu GFOŚ i zostały zapłacone z GFOŚ.

Także ten wydruk mogę udostępnić (załącznik nr 16). Może odpowiemy na następne pytania, a ten materiał pokserujemy dla radnych.  

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że zgadza się i prosi o odpowiedzi na następne pytania. 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że następne pytanie zadał radny Arkadiusz Czajkowski i dotyczyło, czego dotyczył wydatek inwestycyjny wykazany w sprawozdaniu Rb-28S rozdział 90015?

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma jeszcze dwa pytania w tej kwestii. Czy kwota 436 tys. zł została faktycznie zapłacona w roku 2003?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że tak.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że prosi o faktury. Na GFOŚ pozostawiono kwotę prawie 3 mln zł. Burmistrz jednym zarządzeniem mógł je przenieś i zapłacić. A to w 2002 r. niezapłacone. Będzie jeszcze kolejne pytanie i wyjdzie jeszcze bardziej dowcipnie. Dlatego pytam, czy zostały zapłacone.  Wychodzi na to, że saldo na rok 2004 w GFOŚ nie zgadza się z kwotą, jaka pozostaje po zamknięciu roku 2003. Stąd moje pytanie.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że to było już wyjaśniane przez Skarbnika na poprzednim posiedzeniu komisji.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że wyjaśni odnośnie salda GFOŚ na początek roku. Radny powoływał się na załącznik nr 7 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2004, gdzie jest ujęty plan GFOŚ na 2004 rok i jest podany stan środków na początek roku. Uchwała budżetowa została podjęta w takiej formie, łącznie z tym załącznikiem nr 7 dotyczącym GFOŚ. Ten załącznik został opracowany jeszcze w 2003 roku, kiedy rok się nie skończył, a więc stan środków na początek roku został podany jako stan przewidywany, prognozowany. Została podana kwota, zresztą to widać, 1,9 mln zł i jest to kwota zaokrąglona, dlatego, że nie był to rzeczywisty stan środków tylko przewidywany.  

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jak Skarbnik poprze to sprawozdaniem Rb 33, to uwierzy.  

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że to nie wynika ze sprawozdania, ponieważ to jest kwota przewidywana. To jest oczywiście do sprawdzenia. Ta kwota jest w projekcie budżetu na 2004 rok, który został złożony w grudniu. Taka kwota jest i ona została i była uchwalona przez Radę, a więc wiadomo, że do końca roku było jeszcze trochę czasu więc ta kwota nie mogła być kwotą zgodną z rzeczywistym stanem na 31 grudnia, bo ten stan był wtedy nieznany. Można wziąć projekt budżetu z grudnia i to sprawdzić. Taka kwota tam figuruje i pozostała w uchwale, dlatego ona nie pokrywa się ze stanem faktycznym. W sprawozdaniu Rb 33 mamy stan faktyczny.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że do tego chce się odnieść i wtenczas będzie miał możliwość porównać, czy załącznik nr 2 do budżetu roku 2003 jest zrobiony rzetelnie. Niech mi pan opowiada, że koniec roku, czy tego..., bo sprawozdanie Rb, to jest księgowe zamknięcie finansów, a sporządzał to Skarbnik w marcu. W związku z tym były 3 miesiące na wyprostowanie ewentualnych różnic.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że ze sprawozdania Rb 33 wynika, że stan środków na koniec roku 2003 wyniósł 1,709,759,00 zł.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że dobrze. Poproszę jeszcze o Rb 33 za rok 2002 i nie pytam o nic więcej w sprawie GFOŚ.  

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że w tym czasie można przejść do kolejnych pytań. Porównamy to za chwilę.    

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że tak.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że kolejne pytanie dotyczyło wydatków poniesionych w 2003 roku na kanalizację w Sokołowie wykazanych w sprawozdaniu GFOŚ.

 

Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej omówił wykaz wydatków poniesionych w 2003 roku na kanalizację w Sokołowie wykazanych w sprawozdaniu GFOŚ (załącznik nr 17).

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy to jest zadanie wieloletnie?

 

Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej powiedział, że jest to zadanie rozpoczęte w ubiegłym roku, tj. etap I i etap II będzie kontynuowany w tym roku. 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że to nie jest zadanie wieloletnie. Było przygotowywane przez radnego, jako wiceburmistrza porozumienie w sprawie przejęcia oczyszczalni w Sokołowie i wykonania połączenia z kanalizacją we Wrześni i oczyszczalnią ścieków. To absolutnie nie było zadanie wieloletnie. Udało się w tym roku rozpocząć rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych i ostatniego dnia marca podpisałem umowę z Agencją w sprawie wspólnego finansowania budowy kanalizacji w Sokołowie.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że Burmistrz w tym, co mówi ma wiele racji, ale gdyby radni mieli ten dokument, jakim jest załącznik nr 8, to nie byłoby rozmowy. Czym innym jest kanalizacja Sokołowa - miejscowości, a czym innym jest kolektor. My rozmawialiśmy o budowie kolektora. Ta inwestycja, o ile się nie mylę, została rozliczona i zakończona.

Nie ma Skarbnika, ale przyniósł dokument, który został wysłany do RIO i nie ma pod nim podpisu Burmistrza.    

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że to jest wersja elektroniczna.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy Burmistrz przyjmuje odpowiedzialność za to? Jeżeli ktoś sporządza dokument i go przesyła, to kierownik jednostki..., to do RIO wysyłacie też bez podpisu?

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że komisja rewizyjna nie jest ani NIK-iem, ani RIO, żeby do takich niuansów przywiązywała wagę.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że powaga urzędu wymaga, jeżeli tu pisze, że kierownik jednostki, przewodniczący zarządu, ma być podpis, to proszę bardzo.    

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że na pewno jest to samo podpisane. To jest wydruk, który przed chwilą radny sobie życzył.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ciekawe, że na elektronicznych wydrukach innych dokumentów do RIO jest podpis burmistrza, natomiast tutaj podpisu nie ma.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że za chwilę, to Skarbnik wyjaśni. 

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy burmistrz złoży pod tym autograf?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że może. Za chwilę radny dostanie skserowany.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że komisja prosiła jeszcze o informację dotyczącą promocji Gminy.

 

Radni otrzymali szczegółową informację na temat wydatków w zakresie promocji gminy w roku 2003, rozdział 75095 (załącznik nr 18). 

 

Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienie, jak się mają wydatki w pkt. 7 do ustawy o finansach publicznych? Gmina nie jest organem prowadzącym Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że podawanie informacji, że we Wrześni działają dwie wyższe uczelnie, to był ważny element i jest ważnym elementem w rozmowach z potencjalnymi inwestorami. Od nowego roku będzie działała trzecia. Uważam, że jest to element, który może służyć jako promocja naszej gminy. Informacja o tych uczelniach jest publikowana na naszych stronach internetowych. W naszych materiałach reklamowych też możemy to umieścić.  

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że chodzi o koszty tych zadań, które są wpisane w katalog zadań gminnych.  Czy Burmistrz uznaje, że to nie jest w kolizji z ustawą o finansach publicznych?   

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że to jest promocja. Podczas rozmów przy zakładaniu tej szkoły rozmawialiśmy, że będziemy się starać pomóc. Decyzja z ministerstwa przyszła w pierwszych dniach lipca, a uczelnia musiała dokonać naboru, znaleźć miejsce i uruchomić naukę. Uznałem, że będzie to ta forma pomocy.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację właśnie w związku z uruchamianiem wyższej uczelni we Wrześni. Gmina nie jest organem prowadzącym i czy należało reklamować i zachęcać młodych ludzi do podjęcia nauki w tejże szkole, czy koszty z tym związane nie pozostają w kolizji z przepisami ustawy?

 

Renata Mikołajczak-Masłowska, radca prawny urzędu powiedziała, że na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i 18 ustawy o samorządzie gminy tego typu działanie, o którym mówimy mieści się i wypełnia znamiona edukacji publicznej i promocji gminy i zgodnie z ustawą można zaliczyć to do realizacji zadań własnych gminy.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że są sprawozdania Rb z podpisem. Tak jak wspomniałem, ten wydruk, który otrzymał radny, to wydruk z programu. 

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy przekazał radnemu Ryszardowi Szwajcy sprawozdanie Rb 33 za rok 2002 (załącznik nr 19).

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, czego dotyczy na tym koncie zobowiązanie 224 tys. zł?  

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że nie potrafi tak z pamięci powiedzieć. Muszę sprawdzić.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił, by tę sprawę wyjaśnić na następne posiedzenie i będzie miał parę pytań. Trudno zrozumieć, że ktoś posiada pieniądze i nie chce płacić. Kasa jest, a się nie płaci.   

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że zobowiązanie to nie znaczy... Mieliśmy taki przykład, że  zobowiązanie, to może być faktura z 30 grudnia i to nie jest tak, że się nie płaci.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że rok kalendarzowy i budżetowy zamyka się 31.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że akurat GFOŚ jest na wydzielonym koncie i tutaj nie ma to takiego znaczenia. Okres sprawozdawczy jest 31 grudnia, ale to nie znaczy, że musi być każda faktura zapłacona.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, żeby nie mówić o fakturze, a mówmy o budżecie. 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że budżet nie zamyka się wydatkami oznaczonymi dokumentami danego roku budżetowego. Czy radny to rozumie?

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że stara się zrozumieć tylko to, co Burmistrz mówi jest niespójne z tym co widzi. Ja nie mówię o wykonaniu tylko o planie budżetu. Będę jeszcze to analizował.

Środki specjalne szkół podstawowych i gimnazjów. Doliczyłem się różnicy, delikatnie mówiąc, 519 tys. zł między tym, co przekazano RIO, a tym, co jest zapisane w wykonaniu budżetu.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że domyśla się, że jest tutaj podobnie jak z GFOŚ, że mówi radny o planie w uchwale budżetowej na rok 2004? Jeżeli o to chodzi, to będzie podobna historia. Proszę o doprecyzowanie, o które konkretnie dane chodzi.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ciekawiło go to. 19 grudnia podczas sesji burmistrz tak obcesowo mnie potraktował i dlatego pytam. Już wtenczas widziałem nieścisłości. W uzasadnieniu uchwały budżetowej z 19 grudnia jest napisane i nie będę cytował.

Wykazane dochody. Rozumiem, że są rzetelnie przedstawione. Dochody z tytułu: „Środki specjalne”. W sumie, według mojego wyliczenia wynikającego z Rb 27S, jest kwota 157 tys. zł. Natomiast w załączniku nr 6 do budżetu na rok 2003 ta kwota wynosi ponad 600 tys. zł. Jest różnica o 519 tys. zł. Jak wezmę ten sam załącznik z 19 grudnia, to to jest jeszcze więcej pieniędzy.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że dochody w sprawozdaniu Rb 27S, dotyczące szkół podstawowych i gimnazjów, to nie są środki specjalne, stąd ta różnica. To są dochody budżetu uzyskiwane ze szkół podstawowych i gimnazjów, dlatego że niektóre dochody, które szkoły uzyskują odprowadzają do budżetu i w sprawozdaniu Rb 27S są właśnie wykazane te dochody, które wpływają do budżetu, np. z wynajmu sali gimnastycznej. Natomiast środki specjalne, to są środki, które nie wpływają do budżetu i pozostają na wydzielonym koncie szkoły. To są głównie stołówki. To są zupełnie inne kwoty.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że są zadysponowane jako środki budżetowe. Pozostają na kontach szkół, a w uchwale budżetowej z 19 grudnia w uzasadnieniu do uchwały pisze się tak: „Dodatkowa subwencja oświatowa oraz zwiększone dochody własne uzyskiwane przez szkoły podstawowe i gimnazja przeznacza się na zwiększenie planu wydatków. Zwiększa się również dotację do przedszkoli...”, itd.  W związku z tym, czy jeżeli środki są na kontach szkół, to Rada Miejska dysponuje nimi w budżecie?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że radny czyta poprawne liczby z poprawnych tabelek i poprawnie wydrukowane tylko porównuje znów dwie różne rzeczy. Z jednej tabeli jedną liczbę, a z drugiej drugą i się dziwi, że te liczby sobie nie odpowiadają. Jeszcze raz Skarbnik wyjaśni.  

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że plany środków specjalnych są ujmowane w jednym z załączników do uchwały budżetowej. Stąd jest to, co radny mówi, że są w budżecie. Nie są w budżecie w sensie takim, że w dochodach czy wydatkach  budżetu gminy, natomiast są w jednym załączniku do uchwały budżetowej. To, co radny cytował, to było uzasadnienie do uchwały z 19 grudnia i wszystko jest zgodne z prawdą, dlatego że tą uchwałą z 19 grudnia były wprowadzone zmiany zarówno w dochodach uzyskiwanych przez szkoły - w tych dochodach, które wpływają do budżetu – jak i w dochodach środków specjalnych, które są w załączniku nr 6 do budżetu. Są to dwie sprawy i radny pomieszał te dwie rzeczy, porównuje inne kwoty. Są dochody ze szkół do budżetu i są dochody środków specjalnych.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest skłonny uwierzyć, ale może jeszcze zostaną wyjaśnione środki specjalne. Mamy uchwałę budżetową, gdzie środki specjalne w załączniku w grudniu w okresie, kiedy była ta kwota: „Szkoły podstawowe i gimnazjalne” była wyższa niż w załączniku: „Wykonanie”. Te pieniądze od 19 grudnia do końca roku zmniejszyły się?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że wykonanie może być większe od planu. O których dokumentach radny mówi?

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że mówi o szkołach podstawowych: 80101 i gimnazja: 80110. Porównuję załącznik nr 6: „Środki specjalne szkół”, to co jest w uchwale budżetowej i to co zostało przedstawione radnym 19 grudnia, jest ta tabelka i wykonanie. 19 grudnia szkoły podstawowe miały przychody 311 tys. zł, natomiast zrobiło się w wykonaniu tylko 283 tys. zł. Gimnazja miały 369 tys. zł, zrobiło się 386 tys. zł. Proszę mi wyjaśnić, co się stało przez święta Bożego Narodzenia i przed Sylwestrem, że powstała taka różnica.  

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że wysłano do Finlandii i do Mikołaja.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że przewodniczący ma poczucie humoru, ale...

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej przerywając radnemu powiedział, że szkoda, że w tym kraju nie ma wyboru do NIK tylko do Sejmu, bo zagłosowałby za radnym Szwajcą, żeby poszedł do NIK i był księgowym. Na takie rzeczy był czas od marca, a teraz zastanawiamy się nad rzeczami, które interesują tylko radnego Szwajcę, a nie resztę komisji. Trzeba było zgłaszać pytania w marcu, a nie mówić, że Rb nic nie daje. To wyprowadza ludzi z równowagi.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że są to rzeczywiście kłopotliwe pytania.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że odpowiada się na pytania radnego, a radny odpowiada, że: „Łe, to jest jakieś dziwne”.

Porównał radny dwie liczby nieporównywalne.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ten sam załącznik z różnego czasu ma inne pozycje.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że dokładnie tak jest, że ten sam załącznik i cała uchwała budżetowa z różnego czasu może mieć różne kwoty, dlatego że tak samo jak rada uchwala budżet, Rada może zmieniać budżet. Z tego co zrozumiałem, nie jestem pewny, radny porównuje plany środków specjalnych uchwały początkowej na rok 2003 z planami środków specjalnych w uchwale z 19 grudnia. W uchwale z 19 grudnia, to jest uchwała Rady Miejskiej, która zmienia budżet na rok 2003, w załączniku pkt 3 jest tak sformułowany: „W załączniku nr 6 do uchwały nr VII/56/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 3 marca 2003 r. następujące plany środków specjalnych otrzymują brzmienie”. Poniżej jest tabelka z kwotami. Tą uchwałą Rada wprowadza zmianę tych planów, czyli od tego momentu, tj. od 19 grudnia te plany mają takie brzmienie jak jest podane w uchwale z 19 grudnia. Wtedy te plany z początku roku stają się nieaktualne. To są plany na koniec roku przyjęte przez Radę 19 grudnia, a w sprawozdaniu  jest tylko wykonanie.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest jasne. Środki obrotowe na początku roku plus przychody są razem i są różne kwoty.  

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że jeszcze raz wytłumaczy. Plan uchwalony na początku roku, później zmieniany decyzjami Rady Miejskiej i zarządzeniami burmistrza, zmienia się i jakby się Rada Miejska zebrała 31 grudnia i uchwaliła, że np. plan wynosi 315 tys. zł, to wcale nie znaczy, że w sprawozdaniu znajdzie się ta sama kwota. Rozumie radny to?

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że przy rządzeniu burmistrza wszystko jest możliwe.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że chce to radnemu wytłumaczyć, bo później będzie opowiadał różne bzdury, a radny nie chce słuchać. Plan uchwalony na 31 grudnia zawsze będzie się różnił od sprawozdania, bo sprawozdanie mówi o rzeczywistych wydatkach, wpływach itd.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, dlaczego te kwoty, obojętnie czy to jest wykonanie czy plan, nie są przedstawione w dochodach budżetu? 

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że taka jest natura i istota środków specjalnych określona ustawą o finansach publicznych, że jest to środek, gdyby miał być w budżecie, to w ogóle nie miałoby sensu, żeby staniało coś takiego, jak środek specjalny, to byłby dochód i wydatek budżetu. 

 

Radny Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni poprosił o informację, czy w poprzednich latach księgował omawiane środki w innej formie niż w tym budżecie, który jest w tej chwili omawiany?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że procedury w ostatnich latach się nie zmieniły. Układ budżetu się nie zmienił przez ostatnich wiele lat. Budżet, zarówno jeśli chodzi o uchwałę budżetową jak i sprawozdanie jest cały czas uszczegółowiany i szczegółowość jest większa. Z roku na rok on jest bardziej szczegółowy i bardziej dokładny. Zawiera więcej informacji. Jeżeli chodzi o sposób przedstawienia realizacji budżetu, to nic się nie zmienia przez wiele lat. To jest łatwe do sprawdzenia, bo można sobie sięgnąć i zobaczyć jak to wyglądało w poprzednich latach. Niewiele się zmienia, a jeżeli się zmienia, to lepsze, bo w poprzednich latach wyglądało to mniej przejrzyście i mniej precyzyjnie niż w tej chwili.

 

Radny Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni poprosił o informację, czy podobne wątpliwości mogły mieć miejsce na poprzednich komisjach rewizyjnych, gdyby radni byli tak uważni i skrupulatni jak radny Szwajca? Tak czy nie? Proszę odpowiedzieć na podstawie tych różnic, które tutaj są wykazywane.  

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że na razie nie została wykazana żadna różnica. Na razie, to były dociekania i pytania, które można mnożyć w nieskończoność. Różnych pytań zadawać i kwot wyciągać z budżetu można w nieskończoność. Na razie żadna różnica nie została wykazana. Radny szereg pytań zadawał, ale wszystko tłumaczyliśmy i na razie radny nie udowodnił, że jest jakieś naruszenie czy niezgodność lub zafałszowanie danych.  

                

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jemu nie chodzi, żeby komuś coś udowadniać. Po prostu pytam, a Skarbnik mi odpowiada.  To nie jest kieszonkowe małego Jasia, tylko to jest budżet gminy i trzeba to szczegółowo wyjaśnić. Wyborcy od nas wymagają, żeby patrzeć jak są wydatkowane środki budżetowe. 

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej poprosił o informację, czy do 8 kwietnia, tak jak radni się zobowiązali na poprzedniej komisji, wpłynęły pisemne pytania, co do zaległości podatkowych? 

 

Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej poinformował, że wpłynęło zapytanie radnej Marii Taciak i odpowiedź została udzielona na początku posiedzenia komisji.  

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej zaproponował, by przegłosować jego wniosek o zamknięcie dyskusji nad tą częścią budżetu. 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma jeszcze pytanie do Skarbnika? Pozwoli pan? 

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że pozwala, ale to może być ostatnie pytanie i jedno.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że tylko z uwagi na wyraźny wniosek przewodniczącego komisja nie może dalej pracować. Interesują mnie jeszcze środki na przedszkola, bo serwuje się rodzicom dodatkowe obciążenia. Rozumiem, że budżet przedszkoli składa się z wpływów z usług, to jest wkład rodziców i z dotacji z gminy.  Dotacja z gminy zgadza się, natomiast prosiłbym o wytłumaczenie, dlaczego saldo obrotowe na początku roku w załączniku nr 6 w przedszkolach gminnych wynosiło 18,5 tys. zł, natomiast w sprawozdaniu z budżetu jest wykazane minus 96 tys. zł?

 

Małgorzata Szczepaniak, naczelnik wydziału księgowości powiedziała, że na to, o czym mówi radny, to też mają wpływ faktury, które wchodzą w koszty roku 2003, natomiast płatność następuje w roku 2004. Taka jest procedura fakturowania. Księgowy brak środków obrotowych na 31 grudnia jest ujemny.  

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy nie szło tych faktur przez rok zapłacić? Proszę podejść pokażę, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy.

 

Małgorzata Szczepaniak, naczelnik wydziału księgowości powiedziała, że to nie jest tak, że przez rok. To są faktury, które wpłynęły do wydziału księgowości na koniec roku.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie o to chodzi. Proszę podejść to pokażę, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. To jest sprawozdanie, a to uchwała „matka” z 3 marca 2003 roku. Środki obrotowe na początku roku wynoszą 18,5 tys. zł.

 

Małgorzata Szczepaniak, naczelnik wydziału księgowości powiedziała, że to jest to, o czym mówił burmistrz. To są plany, a tutaj jest rzeczywistość czyli to, co znajduje się w ewidencji księgowej.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że okazuje się jeszcze, że jest dług 122 tys. zł.

 

Małgorzata Szczepaniak, naczelnik wydziału księgowości powiedziała, że nie. Są środki obrotowe z poprzedniego roku, które będą stanem wyjściowym na rok następny.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że można powiedzieć, że przedszkola gminne zakończyły rok 2003 deficytem, który jest różnicą między wydatkami a przychodami. Tak? Czyli jest minus 122 tys. zł? Tak?

 

Małgorzata Szczepaniak, naczelnik wydziału księgowości powiedziała, że tak. Z tym, że jeszcze do tego, żeby był pełen obraz, bo przeglądamy sumaryczne zestawienie, trzeba wziąć środki w banku, które też mają wpływ na to, o czym mówimy. W jednym miejscu jest stan środków na początek roku, natomiast w innym miejscu są wykazane tylko przychody za 2003, wydatki 2003, a żeby ustalić deficyt czy nadwyżkę musimy wziąć środki na rachunku bankowym plus zobowiązania i należności.  W Rb 30 jest rozpisane to szczegółowo. 

 

Radny Ryszard Szwajca zapoznał się ze sprawozdaniem Rb 30.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że sprawozdanie dotyczące przedszkoli jest w układzie takim jak uchwała budżetowa, nie jest w takiej szczegółowości jak robione jest potem według paragrafów, bo nie ma takiego wymogu.

Zobowiązania, które potem wchodzą w salda na początek, na koniec roku, to jeszcze dodam, że zobowiązania, jeśli chodzi o przedszkola, to są zobowiązania wynikające z ZUS-u i podatku dochodowego, ponieważ terminy ich płatności są następujące: składki ZUS musimy odprowadzić do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym była wypłata; podatek do 20 następnego miesiąca. Czyli od wypłat, które są w przedszkolach w grudniu  składki normalnie odprowadzamy do 5 stycznia, a podatek dochodowy do 20 stycznia. Takie są terminy i w terminie uregulowaliśmy. Nie ma więc żadnego przekroczenia przepisów, ale w momencie, kiedy sporządza się listę płac to ten podatek i składki się nalicza i w tym momencie jest to zobowiązanie, które wykazuje się w księgowości. W zobowiązaniach przedszkoli na koniec roku ujmuje się również „trzynastki” na 31 grudnia 2003 roku, które są wypłacane w terminie do 31 marca 2004 roku. Kwoty zobowiązań, które są w przedszkolach wcale nie świadczą o tym, że coś zostało niezapłacone i są jakieś przeterminowane faktury. Głównie są to zobowiązania z tytułów, które przytoczyłem: składki ZUS, podatek i „trzynastki”.        

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, dlaczego w budżecie roku 2004 stan środków obrotowych jest wykazany w kwocie 36 tys. zł?  

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że to jest też plan tak samo jak z GFOŚ.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, skąd się to wzięło?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że przewodniczący Rady Miejskiej musiał otrzymać projekt uchwały budżetowej do 15 grudnia.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że tak naprawdę toczy się rozmowa o wirtualnych sprawach, o planach. Jeżeli się czyta, że przedszkola są zadłużone na 122 tys. zł i ktoś podaje plan, że pozostają środki obrotowe, to jest optymistą. 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że jeszcze raz powtórzy. Projekt uchwały budżetowej był wyjątkowo przedkładany do 15 grudnia, w poprzednich latach do 15 listopada i tworząc projekt budżetu wszystko odbywa się na zasadach planu. Nikt nie wie, jakie będą wydatki poniesione do ostatniego dnia grudnia. To, że radny teraz odkrywa, że to jest wirtualne... Jest pan 10 lat radnym i już dawno powinien odkryć, bo tak jest od 14 lat. Nic się w tej sprawie nie zmieniło.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, żeby burmistrz mu nie kadził. Wątpliwości mogę mieć i Państwo po to są, żeby te wątpliwości rozwiać. Muszę stwierdzić, że nie rozwiano mi. Jeszcze ten GFOŚ sobie przeanalizujemy. Zgodnie z tym, co mówiłem, to było moje ostatnie pytanie. 

Mam jeszcze pytanie do burmistrza na zakończenie. Pan ma kopię sprawozdania, które poszło do RIO? Komplet. Jak pytałem, czy RIO pracuje na tych samych dokumentach powiedziano nam, że tak. Mam w dalszym ciągu wątpliwości i chciałbym zobaczyć kopię tego dokumentu, który burmistrz podpisał wysyłając do RIO. Mówię o wszystkim, tj. o sprawozdaniach Rb i sprawozdaniu opisowym, bo jest w ustawie napisane, że radni otrzymują sprawozdanie z wykonania budżetu i takie samo sprawozdanie jest wysyłane do RIO. 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że wysłano.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że na ostatniej komisji prosiła o zestawienie wydatków w dziale promocja. M.in. planowaliśmy dokonać kontroli kilku pozycji, jeśli chodzi o rachunki i faktury. Na jaki dzień jest planowane kolejne posiedzenie? 

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że w tej chwili zostanie zamknięta dyskusja i zostaną postawione wnioski do opinii budżetowej. Jutro radni spotkają się o godz. 17.00 tylko na podpisanie opinii i to będzie całość naszej problematyki budżetowej.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, kto będzie redagował tę opinię?

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że już zredagował ją i przeczyta ją. Jeżeli radni się nie zgodzą, czy nie wniosą swoich poprawek, to taką opinię komisja będzie głosować. 

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że to jest niepoważne.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że to nie będzie opinia komisji rewizyjnej, a przewodniczącego komisji.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że przedłoży to do przegłosowania.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że będzie taka opinia komisji, jaką komisja przyjmie. To będzie opinia komisji rewizyjnej, a nie opinia poszczególnego radnego czy przewodniczącego.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma taką nadzieję.  

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że godzina, która jest, nie jest właściwa i byłoby niepoważne, żeby o godz. 23.30, kiedy każdy jest zmęczony i otrzymał jeszcze dodatkowo materiały na temat GFOŚ, nie jest właściwą porą, żeby wypracowywać wnioski, a nie można przyjąć stanowiska przewodniczącego, że już ma sporządzoną opinię. Czy będziemy kontrolować rachunki z 2 czy 3 pozycji? Taka była idea naszych wniosków w tej sprawie.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że stawia wniosek: Czy członkowie komisji chcą kontrolować rachunki w ramach promocji?  

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że ma propozycję. Tak jak jest w ustawie i regulaminie komisji rewizyjnej, dwóch radnych – członków komisji rewizyjnej - upoważnionych przez przewodniczącego, deklaruję się, że wszystko w co chcieliby wglądać, po ustaleniu terminu i spełnieniu warunków określonych w regulaminie, zostanie udostępnione. Nie ma tu żadnych dokumentów i tajemnic, zwłaszcza przed członkami komisji rewizyjnej. Nie mamy zamiaru niczego tutaj ukrywać. Wszystkie informacje są jawne i błyskawicznie publikowane w internecie. Deklaruję się, ponieważ wiem, jak trudno było się dostać do materiałów w poprzedniej kadencji i nie chcę, żeby tak radni mieli teraz. Był problem z uzyskaniem projektu umowy sprzedaży PEC-u. Po wielkich perturbacjach musiałem w Biurze Rady Miejskiej obejrzeć. Nie było można tego skserować.         

  

Radna Maria Taciak powiedziała, że burmistrz przesadza, ponieważ na pewnym etapie negocjacji nie można udostępniać wszystkich dokumentów.

 

Radny Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że prosił RIO o określenie, jak długo może obradować komisja rewizyjna, czeka na odpowiedź  i prosi także o informację od przewodniczącego komisji, ile czasu ma komisja, by wydać taką opinię?

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że 16 kwietnia rano przewodniczący musi wysłać opinię komisji rewizyjnej do RIO. Taki jest termin. Ja już powiedziałem swoje, ale radny Ryszard Szwajca próbuje znów pierdołami się zajmować na następnych posiedzeniach. Więc zamykam dyskusję na ten temat.  Istnieje taka możliwość, że radni, którzy pragną wyrazić dezaprobatę dla burmistrza, wykonującego budżet mogą podjąć uchwałę o nieudzieleniu absolutorium, umotywować ją, wskazując winnych i wysłać oddzielnie do RIO. Nie widzę powodów, żebyśmy dalej na ten temat dyskutowali.

Proponuję, żeby Państwo podali jeszcze wnioski i uwagi komisji rewizyjnej, co do realizacji uchwały budżetowej na 2003 r.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że została jeszcze do wyjaśnienia sprawa GFOŚ. Dopiero otrzymałem dokumenty i w tej chwili mam się wypowiadać w tej kwestii? 

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że dla niego to jest nieistotne i można to złożyć, jako odrębny wniosek i wysłać do RIO.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że gdyby sprawozdanie Rb 33 było w posiadaniu członków komisji, a nie tylko przez przewodniczącego, to byłaby inna rozmowa.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy powiedział, że sprawozdanie Rb 33 nie było w posiadaniu przewodniczącego.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że chce usłyszeć teraz wnioski radnych do uchwały budżetowej.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że jeszcze raz chce powtórzyć, że skoro przewodniczący zaproponował spotkanie jutro o godz. 17.00, to nic się nie stanie, jeśli jutro m.in. podda się pod głosowanie wniosek, który zgłasza w chwili obecnej. To jest niepoważne.  

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że nie wyraża na to zgody. Proszę komisję o głosowanie czy popierają wniosek radnej Marii Taciak.

 

Komisja rewizyjna w obecności 8 radnych 4 głosami „za”, przy 4 „przeciw” (w tym głos przewodniczącego komisji rewizyjnej) negatywnie zaopiniowała wniosek radnej Marii  Taciak.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że głos przewodniczącego decyduje, więc komisja nie wyraża zgody i przyjmuje dzisiaj opinię komisji rewizyjnej, dotyczącą kontroli wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2003 rok.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, żeby przewodniczący był uprzejmy zacytować.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że przewodniczący będzie ponosił za to odpowiedzialność.

 

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Września opuścili salę posiedzenia komisji rewizyjnej.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że protestuje przeciw takiemu traktowaniu członków komisji. 

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że tak radny Ryszard Szwajca traktował przez 3 godziny członków komisji, jako głupków, to nie ma co w ogóle na ten temat rozmawiać. Zadawał pan pytania z kapelusza.    

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że zgłosił na piśmie zapytanie i dopóki nie otrzyma tych materiałów, to nie ma o czym rozmawiać. 

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział: My nie chcemy rozmawiać. Od 23 marca się tym zajmujemy, a teraz Państwo takie rzeczy opowiadają.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że komisja rewizyjna nie po to się ma zbierać, żeby przyklepać sprawozdanie przewodniczącego. 

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że nie. Prosiłem o wnioski i radni nie wyrażają tych wniosków.

 

Radna Maria Taciak powiedziała: Nie chodzi o to, że Państwo macie większość.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że nie chodzi o to. Ci, którzy są w mniejszości muszą się rozsądnie zachowywać, a nie pierdoły opowiadać przez ileś godzin. 

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że radny nie wiedział i ma prawo pytać.

 

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że  mógłby zadawać takie pytania, gdy nie rządził Września. Nie wiem jak to rządzenie wyglądało? Państwo byliście 4 lata władcami tego i takie pytania zadajecie.  

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że nie jest właściwa pora, by redagować cokolwiek. Nie może się ostać coś, co zostało wypracowane ileś godzin wcześniej. To jest dla mnie niezrozumiałe. Szanujmy się wzajemnie.

Zgłosiłam racjonalny wniosek. Czy mogłabym się zapoznać...

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie, bo ma jeszcze jedną sprawę. Jeżeli nie otrzymam tych dokumentów, o które prosiłem burmistrza - obiecał, że mi na jutro dostarczy, rozliczenie dotacji celowych i na zadania własne – to uważam, że sprawa nie jest zamknięta. Nie należy zamykać dyskusji i ograniczać dociekania radnym faktów, bo jest jutro dobry czas, żeby to przez 15 minut załatwić.

 

W trakcie wypowiedzi radnego Ryszarda Szwajcy salę posiedzenia opuścili radni: Maria Taciak i Sylwester Jałoszyński.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że rozumie, iż radny Ryszard Szwajca chciał się wykazać dociekliwością i to uczynił. W swojej dociekliwości jednak popełnił zasadniczy błąd. Chodzi o to, że radny poruszył tyle wątków i tyle aspektów w tym budżecie, że w sumie wyszło na to, że tak faktycznie nie zagłębiliśmy się w żadnym temacie. Zawsze było - byłem członkiem komisji rewizyjnej w poprzedniej kadencji - zasadą i mówiono to na szkoleniach w zakresie komisji rewizyjnej, że komisja rewizyjna, żeby zbadać sprawozdanie z wykonania budżetu powinna zająć się dwoma czy trzema punktami czy tematami i zbadać je dogłębnie. Komisja rewizyjna w ciągu tych dwóch tygodni, bo tyle ma na to czasu, nie jest w stanie sprawdzić dogłębnie całego budżetu. Zostało poruszonych tyle wątków, że w sumie sprowadziło się to do tego, że w zasadzie nic dokładnie nie zostało sprawdzone. Radny zajął 5 czy 6 godzin, zadając pytania, które w zasadzie, jakby się pan szkolił tymi pytaniami, a będąc tyle lat radnym, powinien wiedzieć.     

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jak burmistrz, skarbnik i radca prawny przez godzinę się zastanawiają, czy art. 110 pkt. 4 pozwala i wyszło na to, że burmistrz nie ma prawa zmieniać wydatków majątkowych, to nie jest moja wina, że tak długo to trwa. Pytanie było już tydzień temu postawione. Oni przyszli i jeszcze się zastanawiają, czy burmistrz ma prawo zmieniać kwoty wydatków. Nie mógł, bo to jest „zaklepane” dla Rady.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że  zostanie to ujęte we wnioskach i uwagach komisji rewizyjnej i nie będzie problemu.   

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeszcze raz chce zwrócić uwagę, że nie otrzymał wykazu dotacji na zadania celowe i na zadania własne. Dałem burmistrzowi na piśmie i dopóki nie dostanę tego dokumentu, to uważam, że komisja nie powinna zamykać swoich obrad.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że nie są zamykane obrady. Jutro komisja spotyka się o 17.00.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił, żeby przewodniczący zwolnił go z uczestniczenia w dalszym posiedzeniu komisji.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że nie zwalnia radnego, ponieważ wychodzenie podczas obrad, to jest bezczelność i lekceważenie radnych. Radni, którzy wyszli są bezczelni.

Następnie przeczytał projekt opinii komisji rewizyjnej, dotyczącej kontroli wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2003 rok (załącznik nr 20)

 

Radny Ryszard Szwajca podczas odczytywania projektu opinii przedstawił następujące uwagi:

-         Zapłacono odsetki karne za nieterminowe płatności (rozdział 4570) – jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

-         Zostały zmienione kwoty wydatków majątkowych zarządzeniem burmistrza z pominięciem Rady Miejskiej – jurto podam, w których pozycjach.

-         Zobowiązania gminy wynoszą 1,840 ml zł.

-         Środki specjalne. W dochodach jest zapisane około 150 tys. zł, natomiast w załączniku nr 6 jest kwota o 519 tys. zł większa.    

Na dzisiaj to wszystko, jak dostanę informację na temat dotacji celowych, to dodam kolejne.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że proponuje przegłosować to.

 

Radny Piotr Matuszewski poprosił o informację, co będzie głosowane. Wniosek radnego?

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że głosowana będzie odczytana opinia plus wnioski radnego.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że nie, że należy głosować po kolei. To były wnioski radnego Szwajcy, które należy przegłosować jakby do tego zasadniczego tekstu. 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że podczas posiedzenia komisji niezbicie wykazano, że burmistrz zarządzeniem zmienił wydatki majątkowe i to jest niedopuszczalne, bo nie ma takiego uprawnienia. I nad czym tutaj głosować?

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że się z tym radni zgadzają. Rozstrzygnie tę sprawę RIO. Są za to kary dla burmistrza i nie ma żadnego problemu. Głosujemy, to co ja przeczytałem plus wnioski radnego Szwajcy, jako uwagi komisji rewizyjnej. 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział: Panie przewodniczący, róbcie co chcecie. Ja przypuszczam, że swoje uwagi, czy podda pan pod głosowanie, czy nie podda, przyniosę jutro i załączę w formie dokładnie takiej, jak uważam.  A pan rób, co pan chce. To nie jest komisja, tylko siłowe próbowanie, poczekaj pan do jutra, kiedy będą wszyscy członkowie komisji.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że jutro, to komisja przyjdzie podpisać, a dzisiaj przegłosuje.  Kto jest za tym, żeby przyjąć przeczytaną opinię?

 

Komisja rewizyjna w obecności 6 radnych 4 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała opinię dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2003 roku odczytaną przez przewodniczącego komisji.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że głosowane teraz będzie uzupełnienie opinii. Czy głosujemy tę opinię radnego Szwajcy? Czy chce radny oddzielnie złożyć, jako wniosek mniejszości?

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że to nie jest opinia tylko to są uwagi. Rób pan, co chcesz.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że nie. Pytam radnego, czy to ma tak być?

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że przewodniczący ma wolną rękę. Nie będę nic sugerował.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że radny nie zgłasza wniosków.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że zgłosi sam. Kto jest za tym, żeby przyjąć wnioski radnego Szwajcy?

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że tego nie potrzeba głosować. Każdy ma prawo składać. Każdy ma prawo zgłaszać swoje odrębne wnioski. Głosowanie jest bezzasadne.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jego uwagi są w protokole. Nie ma co tego głosować, to powinno się znaleźć w protokole.

 

Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej powiedział, że do RIO jest wysyłana opinia komisji, a nie protokoły z posiedzeń.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział: Pracujemy na razie, jako komisja. Nie wnoszę żadnych tych, tylko podałem do tego, co przewodniczący czytał swoje uwagi, które są w protokole. 

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że nie protokół idzie, ale opinia.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że z posiedzenia komisji jest sporządzony protokół i jeżeli komisja doszła do wniosku, a doszła do takiego, że z naruszeniem prawa zmieniono wydatki majątkowe, i ja to podałem.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że komisja do takiego wniosku nie doszła.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, dlaczego nie?

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że komisja wypracowuje wniosek tak, że najpierw musi wniosek paść, a później musi być przegłosowany. Wtedy dopiero jest wniosek komisji.  

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, co radny Matuszewski sądzi w tej chwili o wniosku, który przeczytał przewodniczący?

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że w tym momencie, to jest już wniosek komisji rewizyjnej, bo został przegłosowany. Wniosek radnego jest tylko wnioskiem radnego, to nie jest jeszcze wniosek komisji.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że radny Matuszewski jest chyba zmęczony i już dawno powinien iść spać, a nie pouczać.   

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że wnioskiem komisji jest to, co komisja przyjmie.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że radny oczywiście ma rację. Będziemy kończyć.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że proponuje, by radny Szwajca przyniósł wnioski jutro na posiedzenie komisji i zostaną dołączone do komisji rewizyjnej. Jeśli będą Państwo chcieli, to przegłosujemy, jeśli nie, to nie.              

 

Pkt 4-5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 24.00 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 38 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 Przewodniczący

komisji   rewizyjnej

radny Arkadiusz Czajkowski

/-/

 

 

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.