BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273775
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 

 

Protokół

 komisji rewizyjnej

z posiedzenia

  6 kwietnia 2004 r.

 

 

Pkt 1

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski o godz. 19.00  otworzył posiedzenie komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 9 członków komisji, co stanowiło quorum.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

-         Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września,

-         Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego,

-         Przedstawiciele Samoobrony RP: Robert Madaliński i Ryszard Malesa,

-         Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant. 

 

Pkt 2

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez przewodniczącego komisji porządek obrad (załącznik nr 2).

 

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Kontrola wykonania budżetu za rok 2003.

4.    Wolne głosy i wnioski.

5.    Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt 3

 

Członkowie komisji otrzymali następujące materiały:

-  Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2003 roku (załącznik nr 3),

-  Podziałki klasyfikacji budżetowej występujące w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2003 (załącznik nr 4),

-  Wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok (załącznik nr 5),

-  Wydatki w zakresie promocji gminy w roku 2003, rozdział 75095 (załącznik nr 6),

-  Stan egzekwowania zobowiązań z tytułu podatków lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego w 2003 r. (załącznik nr 7),

-  Informacja dotycząca zaległości w podatkach lokalnych (załącznik nr 8).  

 

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji, otwierając posiedzenie komisji powiedział, że w całości  poświęcone będzie zapoznaniu się z dokumentacją o wykonaniu budżetu gminy za rok 2003.

Na poprzednim posiedzeniu zapoznaliśmy się wstępnie z wykonaniem  budżetu za rok 2003 z druków sprawozdawczych Rb – ogólnych. Życzyliście sobie Państwo Radni, szczegółowe rozpisanie druków Rb – wg  rozdziałów i paragrafów, który otrzymaliście po posiedzeniu komisji.

31 marca 2004 r. zgodnie z procedurą uchwalania absolutorium budżetowego otrzymaliśmy część opisową budżetu oraz materiały szczegółowe wg Państwa wniosków:

-  szczegółowy wykaz zaległości podatkowych,

-  rozpisane wydatki na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska,

-  rozpisane wydatki poniesione w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych (łącznie z preliminarzem),

-  szczegółowe rozpisanie wydatków poniesionych na promocję gminy,

-  wykaz wykonanych inwestycji, łącznie z płatnościami w roku 2003.

Nie zmieniło to jednak faktu, że dochody budżetu gminy zostały wykonane w 96,3%, zaległości podatkowe z lat poprzednich wyniosły 25,86% rocznego budżetu, a w 2003 roku zwiększyły się o 8,66% z tytułu obniżenia stawek podatkowych oraz od umorzeń i odroczeń o 2,14% rocznego budżetu gminy. Wydatki zrealizowano w 94,90% budżetu zaplanowanego, z większych kwot w dziale 600 „Transport i łączność” kwota 508 000 zł przeszła na rok 2004 jako zobowiązania. Na cele inwestycyjne przekazano 8,62% budżetu gminy, co należy uznać za bardzo dobry wynik. Nie przekroczono także procentowej wartości kredytów krótko- i długoterminowych oraz nie obciążono zbytnio budżetu spłacaniem poprzednio zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami.

Jednocześnie chciałbym przeprosić członków komisji, że opatrznie zrozumiałem statut gminy i samodzielnie opracowałem sprawozdanie z prac komisji za rok 2003 i po wyjaśnieniach w trakcie sesji Rady Miejskiej postanowiłem, że w następnym roku po opracowaniu sprawozdania zwrócę się do członków komisji o jego akceptację przed przedstawieniem Radzie Miejskiej. 

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że uważa, że w świetle statutu gminy Września nie ma powodów, by przewodniczący komisji przepraszał  członków komisji.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że radny Piotr Matuszewski nie ma racji i najwyraźniej  źle zrozumiał wypowiedź radcy prawnego podczas sesji Rady Miejskiej.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji powiedział, że proponuje, by radni zadawali pytania bez omawiania przez pracowników urzędu dokumentacji, ponieważ radni otrzymali materiały wcześniej i mieli czas, by się z nimi dokładnie zapoznać.

 

- bez sprzeciwu

 

Radny Marek Zielnik poprosił o wyjaśnienia dotyczące dochodów w rubryce 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Planowano 350 tys. zł, a wykonano 625 tys. zł. Na co te środki wydatkowano?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu powinny być wydatkowane na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki są niższe niż dochody. Tych środków nie można wydatkować na nic innego i zostały przesunięte na kolejny rok budżetowy. Rozbieżności między planem a dochodem wynikają z tego, że spodziewano się niższych dochodów, ponieważ zmieniły się zasady pobierania opłat za zezwolenia i była uzasadniona obawa, że będą niższe. Nasze obawy się nie sprawdziły i dochody były znacznie wyższe. 

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, w którym miejscu w budżecie na rok 2004 zapisano przedmiotową nadwyżkę z roku ubiegłego?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że w tej sprawie korekta budżetu nie została jeszcze dokonana.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienie, czy funkcjonuje jeszcze taki termin, który obliguje do zapisów środków niewygasalnych. Jak to się ma do zapisów ustawy o finansach publicznych?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że przepis, o którym mówi radna cały czas obowiązuje, ale w omawianym przypadku nie ma zastosowania.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienia dotyczące działu 851 – „Ochrona zdrowia”, w którym zaplanowano wydatki związane z realizacją GPPiRPA. Zaplanowano 14350 tys. zł na zakup artykułów spożywczych na świetlice, a wydano tylko 3955 tys. zł. Dlaczego jest tak niskie wykonanie planu?  Podobnie zakup artykułów do realizacji zajęć – plan 4,1 tys. zł, a wykonanie 1,637 tys. zł. Także organizacja wypoczynku dla dzieci, planowano 28 tys. zł, a wydatkowano tylko 10 tys. zł.

Natomiast na zakup sprzętu sportowego planowano 120 tys. zł, dokonano jeszcze korekty i zwiększono środki o 7,4 tys. zł, a wydatkowano 123,7 tys. zł. Jaki zakupiono sprzęt sportowy za te środki?

Poz. 7, adaptacja pomieszczeń na poddaszu budynku przy ul. Chopina na biuro i świetlice. Nie słyszałam, by tworzono na potrzeby profilaktyki biuro i świetlicę. Z jakim więc przeznaczeniem planowano dokonać tej adaptacji? Nie chodzi o wysokość wydatkowanych środków, ale o ideę.

Odpowiedzi na te pytania są dla mnie ważne, ponieważ o ile podczas sesji Rady Miejskiej pan Sekretarz, kiedy uchwalaliśmy budżet na 2004 rok i prosiliśmy o preliminarz wydatków był niechętny, bo uważał, że to jest wtórna czynność po uchwaleniu budżetu, to radnym przedłożono szczegółowe koszty funkcjonowania poprzedniej komisji antyalkoholowej.

Dalej. Druk Rb dział 851 – co się w tych pozycjach mieści? Porównując sprawozdanie GKPiRPA  i druków Rb można zauważyć kilka rozbieżności. Z czego one wynikają?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września powiedział, że pytania dotyczące gminnego programu, to pytania bardzo merytoryczne i szczegółowe i nie będzie mógł od razu na nie odpowiedzieć, ponieważ tak głęboko tego tematu nie zna. Odpowiedź zostanie przygotowana na piśmie.

Sprawozdanie przedłożone radnym ma inną formę niż sprawozdania w postaci druków Rb przygotowane dla RIO. Dla RIO sprawozdanie jest przygotowywane w postaci klasyfikacji wg paragrafów, a dla radnych według zadań. Można powiedzieć, że w sprawozdaniach Rb wydatki nachodzą na siebie „na krzyż”. Z pewnością nie ma rozbieżności.

Np.  paragraf 2630 wg klasyfikacji Rb – „Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zdania profilaktyczno-lecznicze w zakresie profilaktyki antyalkoholowej”, łatwo znaleźć na str. 8 sprawozdania (rozdział 85154).  Paragraf 4010 w Rb, wydatki na wynagrodzenia nie zawierają wynagrodzeń członków komisji, ponieważ są to umowy zlecenia. Wydatki na umowy zlecenia w drukach Rb są w paragrafie 4300, a w programie profilaktycznych przypisane są do zadań.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienia na piśmie na temat  wydatkowania środków na nagrodę uznaniową w GPPiRPA. Na co została wydatkowana ta kwota? Jak się ma wydatkowanie środków z GPPiRPA na sprzęt sportowy do art. 41 ustawy o profilaktyce i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Czy w ramach działu dotyczącego ochrony zdrowia w gminie Września były wydawane duplikaty na sprzedaż alkoholu i czy zgodnie z art. 111 zostało wydzielone na ten cel konto bankowe?

Czy wpłynęły środki, które stanowiłyby dochód w ramach art. 132?

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma uwagę natury etycznej. W ramach opłat za wydawanie zezwoleń wpłynęło do budżetu ponad 600 tys. zł, a wydatki realizuje się w 50% i okazuje się, że w roku budżetowym nie zapłacono rachunku za energię elektryczną na kwotę około 1,2 tys. zł

Mam uwagę co do strony redaktorskiej przedstawionego tekstu sprawozdania. Jest dużo błędów. Np. już w pierwszym zdaniu jest błąd. Powinno być na rok 2003, a nie na rok 2002.  

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że rachunek, o którym mówi radny wpłynął pod koniec grudnia i został zapłacony na początku stycznia. Nie było żadnej zwłoki w regulacji tego rachunku.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że chciałby zadać kilka pytań w imieniu Samoobrony RP i swoich wyborców. Dlaczego do sprawozdania nie dołączono informacji na temat wykonania załącznika nr 8 do uchwały budżetowej? Na poprzedniej komisji prosiłem, by była przygotowana taka informacja. 

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że załącznik nr 8 do budżetu, to wieloletni plan zadań. Wydatki, które zostały zrealizowane na inwestycje znajdują się w sprawozdaniu w załączniku nr 2. Dane na temat zrealizowanych inwestycji z tego planu są więc w sprawozdaniu.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, czy Skarbnik uważa, że przedłożone radnym sprawozdanie jest tak szczegółowe jak uchwała budżetowa?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września powiedział, że tak uważa. W sprawozdaniu z wykonania budżetu w roku 2003 wykazuje się tylko wykonanie w roku 2003.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, dlaczego jest różnica w dochodach wykazana w sprawozdaniu oraz ostatniej uchwale podjętej przez Radę Miejską w sprawie zmiany budżetu 19 grudnia 2003 r.?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że różnica ta wynika z tego, że Burmistrz zarządzeniem 29 grudnia 2003 r. wprowadził korektę budżetu, która dotyczyła dotacji celowej od wojewody.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że to znaczy, iż Burmistrz jednym zarządzeniem zmienił całą strukturę budżetu.

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września powiedział, że Burmistrz nie zmienił struktury budżetu. Ustawa mówi, że dotacje celowe do budżetu wprowadza się poprzez zarządzenie burmistrza. To była tylko sprawa techniczna.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że to jest dziwne. 

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że to wcale nie jest dziwne. Tak było cały czas. W poprzednich latach robił to Zarząd, a teraz to jest dziwne?

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, czy w tej sprawie Burmistrz nie potrzebował opinii komisji komunalno-finansowej? 

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września powiedział, że nie. Była kiedyś taka zasada, że dotacje celowe były opiniowane także przez komisję budżetową, ale w ostatniej zmianie ustawy zapis na ten temat został zmieniony. Opinia komisji w przypadku dotacji celowej nie ma znaczenia, ponieważ to jest tylko wprowadzenie dotacji na konkretny cel.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienia na temat inwestycji zapisanej w załączniku nr 2, jako pkt. 11: „Monitoring miasta”. Wykonanie środków na ten cel zostało zrealizowane, a inwestycja nie została wykonana.

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września powiedział, że Burmistrz informował podczas jednej z sesji Rady Miejskiej, że były wykonywane pewne prace porządkująco-naprawcze, ponieważ nie wszystko funkcjonowało tak jak powinno i na ten cel te środki zostały wydatkowane.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, czy powiat przekazał na ten cel środki finansowe?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września powiedział, że koszt wykonanych prac był większy niż kwota zapisana w budżecie gminy i pewne środki powiat na ten cel przekazał. Sprawdzę i przedłożę informację na ten temat na kolejnym posiedzeniu komisji.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, dlaczego  w sprawozdaniu w załączniku nr 2 wskazuje się środki na komputeryzację urzędu w wysokości 89 tys. zł, a powinno być 125 tys. zł?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września powiedział, że plan zarządzeniem Burmistrza został zmniejszony.

 

Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do zapisanej w załączniku nr 2 inwestycji: „Budowa i modernizacja dróg realizowana przy współudziale mieszkańców i przedsiębiorców” powiedział, że Rada Miejska na ten cel uchwaliła 700 tys. zł. Jest to zadanie wieloletnie i powinno być w załączniku nr 8, ale odpowiedź na ten temat już była. Dlaczego w budżecie jest 434 tys. zł, a było 700 tys. zł?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września powiedział, że w tym zakresie także były zmiany wprowadzone przez Burmistrza zarządzeniem. Zakres wykonanych robót był mniejszy niż planowano.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o numer zarządzenia Burmistrza w tej sprawie. Gdzie jest wykazany w dochodach udział mieszkańców w finansowaniu tych inwestycji?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że nie ma w dochodach tych środków, ponieważ nie zostały zrealizowane. Wstępnie były takie umowy, ale ostatecznie nie doszło do ich realizacji, ponieważ mieszkańcy wycofali się z obietnic i te środki nie wpłynęły na konto urzędu.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, jakie ulice zostały w ten sposób wykonane?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września powiedział, że ul. Zamysłowskiego, Kutrzeby i Wczasowa we Wrześni.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że komisja powinna zaprosić na swoje posiedzenie Burmistrza, ponieważ to jest taki manewr, że najpierw mieszkańcy mówią, że będą współfinansować, a potem mówią: nie.  

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że mieszkańcy mogą uczestniczyć w inwestycji także rzeczowo. Poza tym to był tylko plan.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, czy na powyższą okoliczność była podpisana jakaś umowa?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września powiedział, że nie.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił, by udostępniono członkom komisji wszystkie dokumenty dotyczące realizacji tych inwestycji (przetarg, kosztorys, wykonanie finansowe itd.).  Samoopodatkowanie się mieszkańców w świetle art. 54 ustawy o samorządzie gminnym stanowi dochód gminy. Decydenci więc w świetle tego artykułu zrezygnowali z dochodu gminy przy realizacji tych inwestycji.

Budowa szkoły w Kaczanowie. Plan 2,454 mln zł. Inwestycja została zrealizowana i rozliczona. Zostały środki na budowę placu i ogrodzenia przy SSP nr 1 we Wrześni, ale w sprawozdaniu do RIO jest zapisana kwota 128 tys. zł jako zobowiązanie. Dlaczego?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że na str. 11 sprawozdania opisowego jest informacja o zakupie wyposażenia na kwotę 172 tys. zł, a nakłady to koszty z faktur w 2003 r. Różnica natomiast, to zobowiązania niezapłacone i wykazane w drukach Rb.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, dlaczego więc w połowie roku budżetowego zdejmuje się środki z inwestycji i przesuwa na inną?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że nie pamięta, kiedy były wystawione faktury, ale na pewno to nie były zalegające faktury, ale sprawdzi to.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w rozdziale 90015 są wykazane środki z budżetu państwa na inwestycję w kwocie 6,6 tys. zł. Tej inwestycji nie ma w wykazie zrealizowanych inwestycji.

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że to zadanie było wykonane w ramach zadań zleconych. Ten rozdział dotyczy oświetlenia ulic, placów i dróg i środki te dotyczą prawdopodobnie zakupu lamp na oświetlenie dróg krajowych czy wojewódzkich, jako zadanie zlecone.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeżeli było to zadanie realizowane przez gminę, to powinno być ujęte w wykazie inwestycji.

Poproszę o szczegółowe rozliczenie dotacji do Wrzesińskiego Ośrodka Kultury za rok 2003.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Dlaczego zapisano w planie wydatków 440 tys. zł na kanalizację Osiedla Sławno i Sokołowskiego jako zobowiązania z roku 2002?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że było zaplanowane, że na początku roku 2003 zostaną zapłacone z GFOŚ. Pierwotnie miały być zapłacone z budżetu gminy.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że gdyby nie było środków w budżecie, to należałoby tak zrobić, ale na koncie było 3 mln zł. Dlaczego więc powstały zaległości?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że istotnie jest tak, że wydatek na kanalizację Osiedla Sławno i Sokołowskiego planowano w budżecie gminy roku 2002 i nie było możliwości, by pokryć go z budżetu GFOŚ. Ponieważ te środki były do zapłacenia, a wiadomym było, że są środki w GFOŚ, zaplanowano, by pokryć to zobowiązanie w roku 2003 z tego funduszu, odciążając tym samym budżet gminy. 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że niezrozumiałym jest to, że były środki a nie zapłacono.

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że nie zapłacono za te inwestycje mimo tego, że były w planie 2002, ponieważ nie było środków, gdyż nie były wykonane dochody.  

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że budżet na 2002 rok był przeszacowany.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, czy w roku 2003 zapłacono te faktury?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września powiedział, że tak.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie, jak się ma stan początkowy GFOŚ, ujęty w załączniku do budżetu na rok 2004, do danych wykazanych w sprawozdaniu z GFOŚ za rok 2003?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że na początku roku 2003 było na koncie GFOŚ około 2,8 mln zł. Do tego należy dodać 282 tys. zł z tytułu dochodów, co daje razem 3,11 mln zł. Od tej sumy należy odjąć 1,4 mln zł z tytułu wydatków, co daje około 1,6 mln zł. Sprawozdanie z GFOŚ sporządzone jest jednak według kosztów, a nie wydatków, dlatego dokładniejsze wyliczenia w tej sprawie przygotuję na następne posiedzenie komisji.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że na początku roku 2004 na koncie GFOŚ było 1,9 mln zł. Wygląda jakby te faktury nie były zapłacone.  

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że to jest tylko zbieżność kwot. Faktury dotyczące zobowiązań z roku 2002 na pewno zostały zapłacone, ale do tej sprawy powrócę na następnym posiedzeniu, gdy przygotuję dane.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji poprosił o informację, czego dotyczył wydatek inwestycyjny wykazany w sprawozdaniu Rb-28S rozdział 90015?

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o numery zarządzeń Burmistrza, które dotyczyły zmian budżetu.

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że nie ma możliwości technicznych i czasowych, by teraz przedłożyć radnym te zarządzenia. Jest już po godzinach pracy i wszystkie biura są pozamykane i nie dostępu do dokumentów.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że na sali sesyjnej są koledzy z Samoobrony RP i chcieliby zadać kilka pytań, ponieważ nie mają swojego przedstawiciela w Radzie Miejskiej.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji powiedział, że jeśli nie usłyszy sprzeciwu, to udzieli głosu przedstawicielom Samoobrony RP.

 

Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu, żeby udzielić głosu przedstawicielom Samoobrony RP.

 

Robert Madaliński, przewodniczący Rady Powiatu Wrześni Samoobrony RP powiedział, że pan Skarbnik potrafi przewidzieć 100 tys. zł z mieszkańców, a nie potrafi przewidzieć pytań radnych. Pan Skarbnik jest nieprzygotowany.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że dokumenty dotyczące budżetu 2003 zajmują kilka szaf. Pytania, które mogą paść podczas omawiania wykonania budżetu mogą dotyczyć wielu różnych zagadnień. W wydziale finansowo-budżetowym, oprócz mnie, pracuje trzynaście osób i każda z nich prowadzi dokumentację. To są setki umów, faktur i rachunków itd. Nie ma więc możliwości, bym wszystkie dokumenty miał podczas posiedzenia komisji pod ręką. Nawet gdybym miał fizyczny dostęp do tej dokumentacji, to i tak trzeba byłoby poszukać odpowiednie dokumenty, a to nie jest możliwe z uwagi na ich ilość i wymaga czasu.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że przedstawiciele Samoobrony mieli zadawać pytania, a nie wydawać opinie. Wydawanie opinii na temat wykonania sprawozdania ma prawo tylko komisja rewizyjna. Jeżeli goście mogą zadawać pytania, to tylko po to, by uzyskać informacje, a nie w celu formułowania swoich opinii. Takie stwierdzenia pod adresem pana Skarbnika są nie na miejscu.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeżeli nie ma możliwości, to nie ma możliwości. Nie mogę więc zaspokoić moich wyborców.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że nigdy w poprzedniej kadencji dokumentacja nie była przedkładana członkom komisji rewizyjnej od ręki. Zawsze były przygotowywane i przedkładane radnym na kolejnym posiedzeniu komisji.       

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienia dotyczące rozdysponowania rezerwy ogólnej. To są środki, które są rozdysponowane za przyzwoleniem Rady Miejskiej i Komisji komunalno-finansowej. Środki te nie zostały tak do końca rozdysponowane i nie jest to wykazane w sprawozdaniu.

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że ustawa o finansach publicznych mówi, że rezerwą  dysponuje burmistrz.

 

Radny Ryszard Szwajca  poprosił o udostępnienie ustawy o finansach publicznych.   

 

-  ustawa została wydrukowana i przekazana radnemu

 

Radny Piotr Matuszewski poprosił o wyjaśnienie, jak funkcjonują w budżecie należności do zapłaty, które przechodzą na rok następny.

W sprawozdaniu Rb po stronie dochodów występują środki, które były zrealizowane w styczniu 2004 r.  Czy one są przypisane do poprzedniego budżetu czy do tegorocznego?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że dochody, które nie są realizowane bezpośrednio przez gminę, np. podatki od osób prawnych i fizycznych pobierane są w grudniu i na konto gminy są przelewane dopiero w styczniu. Innej możliwości nie ma.  Takie dochody są zaliczane do budżetu poprzedniego.

Inaczej jest z subwencjami, ponieważ subwencje przychodzą w roku budżetowym. Jest nawet tak, że subwencje na styczeń przychodzą już w grudniu. Dotyczy to np. subwencji oświatowej, ponieważ wynagrodzenia nauczycielom muszą być wypłacone 1 stycznia i subwencja na ten cel przychodzi już w grudniu.

Z wydatkami jest tak, że bardzo dużo faktur jest wystawianych w ostatnich dniach grudnia i regulowane są one w styczniu następnego roku. Są to wydatki księgowane w kolejnym roku  budżetowym. W sprawozdaniach dla RIO są więc zapisywane jako zobowiązania.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o przygotowanie pisemnej informacji zawierającej szczegółowe rozpisanie wydatków w zakresie promocji gminy.

 

Radny Sylwester Jałoszyński odnosząc się do GFOŚ poprosił o wyjaśnienie, czy będzie coś modernizowane w gminie Września (budowa kanalizacji i wodociągowanie)?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że pytanie dotyczy budżetu tegorocznego, a omawiane jest sprawozdanie z roku 2003.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, czego dotyczy wydatek na kanalizację Sokołowa wykazany w sprawozdaniu GFOŚ? Za te środki wykonano projekt czy inwestycję? 

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że sprawdzi i przygotuje informację na ten temat.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o przygotowanie rozliczenia dotacji dla WOK-u, łącznie z planem finansowo-rzeczowym.

 

Radny Sylwester Jałoszyński odnosząc się do dochodów z obiektów gminnych poprosił o informację z czego te dochody są realizowane? Czy ze sprzedaży biletów?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że dochody z obiektów gminnych głównie są ze sprzedaży biletów.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że samochód dla Straży Miejskiej, to wydatek majątkowy i nie został wykazany w sprawozdaniu.

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że samochód ten jest przez gminę dzierżawiony i to nie był zakup. Gmina płaci tylko za użytkowanie. Zapłaciliśmy za to użytkowanie 16 tys. zł. Umowa kończy się w czerwcu i mamy prawo go wykupić.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w wykazie inwestycji nie rozumie w poz. 9 dwóch ostatnich liczb i prosi o objaśnienie ich. 

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że nakłady poniesione na inwestycje, to to samo co koszty. Różnica w pkt. 9 wynika z niezapłacenia faktur w 2003 r.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że rozumie, iż zobowiązanie powstało z braku środków.   

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że tak, ponieważ nie wykonano dochodów.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że oceniając tę sytuację pod względem finansowym i etycznym niemoralne jest, gdy mając zobowiązanie finansowe do zapłacenia taką dużą kwotę przeznaczono na nagrody i podwyżki dla pracowników i burmistrza.    

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że niezapłacone faktury na końcu roku są zawsze. Nie ma sytuacji, żeby były przeterminowane. Tak jak już mówiłem, na koniec roku firmy zawsze wystawiają dużo faktur z terminem płatności na styczeń.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie można być obojętnym na wydźwięk społeczny. Pracownicy fizycznie środki finansowe wzięli w sytuacji, kiedy były niezapłacone faktury wobec wykonawców. Nie ma gorszego obrazu gminy niż niezapłacone zobowiązania.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji powiedział, że uwaga radnego nie ma sensu, ponieważ nie było przeterminowanych faktur, a ludzie muszą być godnie wynagradzani. 

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że szybko się zapomina jak się samemu rządziło. Przy uchwalaniu nagrody dla pani Burmistrz nie mówił radny o moralności, a były w tym samym czasie niezapłacone składki na ZUS wraz z odsetkami.

 

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że w sumie nagrody nie przyznano.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że nieszczęściem jest, że w Radzie Miejskiej IV kadencji  zasiada poprzedni burmistrz i jego zastępca, ale tak zdecydowali wyborcy. Całe funkcjonowanie obecnej kadencji polega na tym, że odwołuje się do poprzedników. Nie patrzymy na to, co mamy przed nosem. To, że tak się złożyło to prawo wyborców. Pracowałam przez wiele miesięcy sama i nie otrzymałam ani dodatku specjalnego, ani nagrody.

 

Radny Marek Zielnik powiedział, że w tamtych czasach był przeciwny, by pani Burmistrz otrzymała nagrodę mimo tego, że była sama. Byłem przeciwny wtedy i obecnie. Teraz burmistrzów jest trzech i Burmistrz otrzymał nagrodę.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma przed sobą ustawę o finansach publicznych i w myśl art. 128 ust. 2 Skarbnik nie ma racji, że burmistrz może przesuwać środki zarządzeniem.

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września wyjaśnił, że przepis, który przywołał radny dotyczy czegoś innego. Radny pytał o ogólną rezerwę budżetową, o której mówi art. 128 ust. 1 pkt. 2. Burmistrz zasięga opinii komisji, gdy chce przeznaczyć rezerwę celową na inny cel niż określono w uchwale budżetowej.

 

Radna Elżbieta Tutak powiedziała, że w dyskusji padło sformułowanie „niemoralne” i „etyczne”. To nie były jakieś bardzo wygórowane podwyżki. Niemoralnym jest to, że o podwyżkach i nagrodach dla pracowników urzędu dyskutuje się w takim kontekście.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji powiedział, że proponuje, by sprawy podatków omówić na kolejnym posiedzeniu komisji.

 

- bez sprzeciwu

 

Pkt 4

 

Termin kolejnego posiedzenia – 13 kwietnia 2004 r., godz. 19.00.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji zaproponował, żeby radni swoje zapytania dotyczące kwestii ściągalności podatków w roku 2003 formułowali na piśmie i dostarczali do Biura Rady Miejskiej do 8 kwietnia.

 

- bez sprzeciwu

 

Pkt 5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 21.30 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Protokolant:                                                                                                      Przewodniczący

Robert Klimczak

/-/                                                                                                                komisji   rewizyjnej

radny Arkadiusz Czajkowski

/-/

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.