BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457844
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 14
 

Protokół

 z 14 posiedzenia

 komisji komunalno-finansowej

26 marca 2004 r.

Pkt. 1

 

Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 18.00 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 9 członków komisji oraz goście, co stanowi quorum.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

-         Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

-         Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

-         Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej,

-         Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września,

-         Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej,

-         Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,

-         Krzysztof Murlik, inspektor w wydziale oświaty, kultury i sportu,

-         Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant. 

 

Pkt. 2

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.      Omówienie materiałów na XX sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

4.      Opracowanie planu pracy komisji na rok 2004.

  1. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt. 3

 

a)

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

   

b)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej dla obszaru części działek ozn. numerami geod. 47/3 i 47/6, położonych w Gutowie Małym.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej dla obszaru części działek ozn. numerami geod. 47/3 i 47/6, położonych w Gutowie Małym.

 

c)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Fromborskiej i Zielonogórskiej. Burmistrz rozważa możliwość wstrzymania się ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Fromborskiej we Wrześni, ponieważ jest  zawartia bardzo korzystna umowy najmu tej nieruchomości. W poniedziałek burmistrz podejmie decyzję, czy wprowadzić podczas sesji autopoprawkę w tej sprawie.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że skoro burmistrz rozważa możliwość przedłużenia najmu nieruchomości przy ul. Fromborskiej, to po co wystawia się ją na sprzedaż?  

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że burmistrz się zastanawia i póki co jest taka propozycja burmistrza.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, czy przedmiotowa nieruchomość to ta sama, która niedawno była przedłożona Radzie Miejskiej? Dyskutowano wtedy o planie zagospodarowania przestrzennego tej nieruchomości.

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że tak. Temat zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jest szeroko omówiony w uzasadnieniu do projektu uchwały.

 

Radna Ilona Łosińska w związku z powyższym przedstawiła wniosek, by burmistrz omawiany projekt uchwały przedłożył Radzie Miejskiej do zaopiniowania w formie dwóch projektów uchwał. Ponadto, jeśli ktoś jest za tym, żeby zbyć jedną nieruchomość, a nie zbywać drugiej, to musi głosować przeciw całemu projektowi uchwały.

 

Radny Henryk Krukowski powiedział, że w uchwale powinno być określone, że na nieruchomości  przy ul. Fromborskiej znajduje się budynek.

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że nie ma możliwości prawnej sprzedaży nieruchomości bez znajdujących się na niej budynków i taki zapis jest zbędny. 

 

Radny Henryk Krukowski powiedział, że proponuje wycofanie przedmiotowego projektu uchwały z porządku obrad XX sesji Rady Miejskiej.

 

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji powiedział, że wyraźnie było powiedziane, że burmistrz się zastanawia i być może wprowadzi podczas sesji autopoprawkę w tej sprawie. Jestem za tym, żeby sprzedać obie działki.

Zostały złożone dwa wnioski, sprowadzające się mniej więcej do tego samego. Czy radny Henryk Krukowski  zgodzi się na to, że wniosek radnej Ilony Łosińskiej załatwi także jego wniosek? 

 

Radny Henryk Krukowski powiedział, że zgadza się.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych, 5 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” wnioskuje, by projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Fromborskiej i Zielonogórskiej przedłożyć Radzie Miejskiej do zaopiniowania w formie dwóch projektów uchwał.  

 

d)

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, czy w funduszu płac OPS-u są środki finansowe uwzględniające skutki omawianego projektu uchwały?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że tak. 

 

Radny Ryszard Szwajca w związku z udzieloną odpowiedzią poprosił o informację, dlaczego więc przedmiotowy projekt jest przedłożony Radzie Miejskiej dopiero w marcu?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że przedłożony projekt uchwały jest jakby pochodną budżetu państwa. Najpierw musi być uchwalony budżet państwa, na podstawie którego są opracowywane tabele zaszeregowania. Dopiero jak są opublikowane w Dzienniku Ustaw tabele można przystąpić do opracowywania tych kwestii na szczeblu samorządu terytorialnego.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, jaka kwota w budżecie OPS jest przeznaczona na podwyżki z tytułu omawianego projektu uchwały?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że omawiany projekt uchwały tylko sankcjonuje pewien poziom płac w OPS-ie, nic więcej.     

 

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji poprosił o informację na temat poziomu zatrudnienia w strukturach wrzesińskiego OPS-u.

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że w OPS-ie jest 29,5 etatu, w sekcji opiekuńczej 31 etatów, a w DDPS 4 etaty.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

 

e)

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła autopoprawkę burmistrza oraz projekt uchwały w sprawie: trybu oraz zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy Września organizacjom pozarządowym na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Radny Cezar Dubiel poprosił o informację, czy jest definicja organizacji pozarządowej?

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że definicja organizacji pozarządowej jest zawarta w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych, 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: trybu oraz zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy Września organizacjom pozarządowym na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

f)

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych, 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 

g)

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września oraz Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej omówili projekt uchwały w sprawie: współdziałania z innymi gminami w zakresie prowadzenia wspólnego schroniska dla zwierząt.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z innymi gminami w zakresie prowadzenia wspólnego schroniska dla zwierząt.

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni za rok 2003 (załącznik nr 3) oraz zwróciła się o pomoc w usytuowaniu w jednym miejscu wszystkich usług, które świadczy wrzesiński OPS.

 

-         bez uwag

 

Pkt. 4

 

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji poprosił członków komisji o propozycje zagadnień, którymi komisja może się zająć w roku 2004. Zaproponował, żeby ująć w planie pracy na rok 2004 część punktów z roku ubiegłego:

-         Opiniowanie projektów uchwał przedstawianych Radzie Miejskiej we Wrześni.

-         Opiniowanie zamiany przeznaczenia rezerwy celowej zaproponowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.

-         Formułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu na podstawie wniosków poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej.

-         Opiniowanie projektów rozwoju infrastruktury komunalnej.

-         Opiniowanie cen usług podmiotów komunalnych.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że pkt 4 i 5 planu pracy komisji na rok 203 nie został zrealizowany. Komisja np. nie opiniowała taryf za wodę na rok 2003 i to był błąd komisji i Rady Miejskiej.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że jest zdegustowana pracą komisji komunalno-finansowej, a jest to bardzo istotna komisja. Komisja powinna się zastanowić nad ujęciem w planie pracy takich punktów, które po zrealizowaniu byłyby wskazówką dla burmistrza przy podejmowaniu decyzji.

Komisja mogłaby np. zająć się analizą kosztów oraz przyszłości utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie Wrześni. Ogłoszono przetarg na utrzymanie bieżące tej kanalizacji, a gmina ma przedsiębiorstwo, które zajmuje się tego typu przedsięwzięciami. Podczas jednej z dyskusji pan Ryszard Szambelańczyk, prezes PWiK mówił, że należy zinwentaryzować kanalizację deszczową. Czy nie byłoby zasadnym zainicjować działania w kierunku przekazania w utrzymanie kanalizacji deszczowej PWIK?

Komisja mogłaby zająć się także gospodarką zasobami komunalnymi. 

 

Radna Ilona Łosińska powiedziała, że propozycja radnej Marii Taciak jest godna uwagi, tym bardziej że wrzesiński ZGM jest jednym z nielicznych, który nie otrzymuje dotacji z budżetu gminy, a jego zasoby są utrzymane w dobrym stanie technicznym. 

 

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący komisji powiedział, że propozycje radnych są godne uwagi, ale należy przyjąć plan, który komisja będzie mogła zrealizować i zaproponował, by temat ZGM-u odłożyć na przyszłość.

 

 

 

Plan pracy komisji komunalno-finansowej na rok 2004:

 

  1. Opiniowanie projektów uchwał przedstawianych Radzie Miejskiej we Wrześni.
  2. Opiniowanie zamiany przeznaczenia rezerwy celowej zaproponowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.
  3. Formułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu na podstawie wniosków poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej.
  4. Opiniowanie projektów rozwoju infrastruktury komunalnej.
  5. Opiniowanie cen usług podmiotów komunalnych.
  6. Analiza kosztów utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Września.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała plan pracy na rok 2004.

 

Pkt. 5

 

Radna Ilona Łosińska wnioskuje o informację na temat planu zmiany organizacji ruchu w rejonie ulic: Szkolna, Kosynierów, Konopnicka, Sądowa i Staszica po przebudowie skrzyżowania ul. Kosynierów z ul. Szkolną we Wrześni.

 

Pkt. 6

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 20.00 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                               

Przewodniczący komisji

radny Piotr Matuszewski

/-/

 

 

 

 

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.