BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456462
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 

Protokół

 komisji rewizyjnej

z posiedzenia

  19 marca 2004 r.

 

 

Pkt 1

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski o godz. 19.15  otworzył posiedzenie komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 9 członków komisji, co stanowiło quorum.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

-         Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września,

-         Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu,

-         Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant. 

 

Pkt 2

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez przewodniczącego komisji porządek obrad (załącznik nr 2).

 

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Wyrażenie opinii w sprawie pism lokatorów mieszkań komunalnych w Otocznej.

4.    Kontrola wykonania budżetu za rok 2003.

5.    Wolne głosy i wnioski.

6.    Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt 3

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji odczytał pisma skierowane do komisji rewizyjnej przez pp.: Olgę Biskup, Jana Biskupa i Annę Krysiak-Górną, dotyczące lokali mieszkalnych w Otocznej (załączniki nr 3-5).

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że szkoła w Otocznej składa się z dwóch budynków i w budynku starym są 3 zamieszkałe mieszkania. Ta placówka oświatowa się rozwija i na pewno w niedalekiej przyszłości będą potrzebne kolejne pomieszczenia. Z przeprowadzonego monitoringu wynika, że może to już nastąpić w roku szkolnym 2005/06. Wtedy zamieszkałe lokale mogą być potrzebne. Państwo, których listy zostały odczytane byli informowani, że gmina tych mieszkań nie chce sprzedać.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że komisja rewizyjna nie jest kompetentna do rozpatrywania tego typu spraw. Poza tym, zgodnie z §5 ust. 2 regulaminu komisji rewizyjnej, będącego załącznikiem do statutu gminy Września komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady, a takiego zlecenia nie było.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że w całej rozciągłości podziela zdanie radnego Piotra Matuszewskiego. Komisja powinna sformułować odpowiedź, że po zapoznaniu się z ww. pismami stwierdziła, że nie jest kompetentna do rozstrzygania tego typu spraw. Organem kontrolnym jest burmistrz lub Rada Miejska.       

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji poinformował, że najemcom lokali w Otocznej została udzielona odpowiedź przez przewodniczącego Rady Miejskiej, że uchwała Rady Miejskiej nr VIII/79/03 z 31 marca 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenia zasad ich zbywania nie jest dla najemców mieszkań komunalnych prawem roszczeniowym do tego, aby obowiązkowo mogli nabyć te nieruchomości. Rada Miejska w drodze uchwały wyraziła tylko zasady, na których ma się odbywać sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych.   

 

Komisja rewizyjna po zapoznaniu się z pismami pp.: Olgi Biskup, Jana Biskupa i Anny Krysiak-Górnej, dotyczącymi lokali mieszkalnych w Otocznej wyraziła opinię, że nie jest kompetentna do rozpatrywania tego typu spraw. Organem kompetentnym jest burmistrz  i Rada Miejska.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji powiedział, że zajmie się tą sprawą osobiście i postara się tym Państwu pomóc.

 

Pkt 4

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że przygotowywanie sprawozdań Rb, to obowiązek służb finansowych urzędu. Rozpoczęcie przez komisję kontroli wykonania budżetu na podstawie tych druków, to rozpoczęcie procedury jakby od tyłu. Komisja winna zapoznać się ze sprawozdaniami Rb po przeanalizowaniu merytorycznego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003.    

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji powiedział, że zapoznanie się ze sprawozdaniami Rb na obecnym etapie jest uzasadnione, ponieważ te sprawozdania wnikliwemu odbiorcy ilustrują wykonanie budżetu.

Zastanawiając się wstępnie nad sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych wg sprawozdania Rb-27S – stwierdzam, że zaplanowano 49.580.305 zł, a wykonano 47.725.887 zł, czyli wykonanie jest w 96,24%. Jednak rubryka S – Saldo Początkowe + przypisy i odpisy – 60.358.272 zł – dochód liczony z zaległościami stanowi brak ściągnięcia należności. Rozumiem, że z poprzednich lat o 12.343.395 zł, co stanowi 25,86% rocznego budżetu gminy.

W obecnym roku zaległości są niewielkie, a straty poniesione z obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 4.131.022 zł – 8,66% oraz od umorzeń i odroczeń 1.023.323 zł – 2,14%.

Z większych niedoborów  ściągalności należy wymienić: „Dział 756 wpływy z działalności gospodarczej z tytułu karty podatkowej” jako zaległości płatne do końca grudnia 2003 r., to 12.343.395 zł.

Wydatki zaplanowano na poziomie 47.972.946 zł, wydano 45.525.598 zł, co stanowi 94,9%, pozostało1.843.359 zł.

Oszczędności pozostały w działach:

-         „600 – transport i łączność” – 508.159 zł,

-         „750 – administracja publiczna” – 224.139 zł,

-         „801 - oświata i wychowanie” – 978.518 zł.

W sprawozdaniu tym nie wykonano zobowiązań wymagalnych przeterminowanych, co należy rozumieć, że takich gmina nie posiada.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rb-NDS wstępnie obliczyłem, że dochodu budżetowego wykazanego w sprawozdaniu 8,62% pieniędzy przeznaczono na inwestycje, co należy uznać za wynik bardzo dobry w obecnej finansowej sytuacji ogólnonarodowej. Cieszy, że wszystkiego nie przejadamy, a choć niewielką ilość pieniędzy przeznaczamy na poprawienie życia naszych wyborców i współobywateli.

Kredyty stanowią 2,71% budżetu, a spłaty wcześniej zaciągniętych stanowią 4,47% budżetu, co wg zaleceń ustawowych też nie jest wielkim obciążeniem. Pozostałe tytuły dłużne, to kredyty 4.058.000 zł – co stanowi 8,5% budżetu gminy, w tym długoterminowe 1.527.000 zł, co stanowi 3,2% budżetu gminy.

Martwi natomiast stan należności wymagalnych do 31 grudnia 2003 r. – 12.624.236 zł, co stanowi 26,45% rocznego budżetu gminy.

W druku Rb-27S wystąpił błąd klasyfikacji budżetowej w pozycji: „Dział: 853” wpisano, a powinno być 852.

Proszę członków komisji o szczegółowe pytania, co do sprawozdań budżetowych i ewentualne potrzebne materiały na kwietniowe posiedzenie komisji rewizyjnej. 

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że podczas poprzedniego posiedzenia komisji prosił o materiały, dotyczące wykorzystania w roku ubiegłym środków na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska oraz na promocję gminy. Tych materiałów nie ma. Do tego, by komisja mogła zająć się oceną wykonania budżetu w roku 2003 potrzebne jest sprawozdanie, a nie druki sprawozdawcze Rb. Posiedzenie komisji w tej sprawie jest przedwczesne i bezpodstawne.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że na przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu w roku 2003 jest czas do końca marca 2004 r. Z uwagi na to, że komisja ma tylko dwa tygodnie na sporządzenie swojej opinii w tej sprawie zapoznanie się ze sprawozdaniami Rb i zwołanie komisji było zasadne. Proponuję, by pan skarbnik omówił sprawozdania Rb.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że sprawozdania Rb, to nie są materiały przydatne do pracy komisji, to są raczej materiały dodatkowe.

 

Radna Maria Taciak poprosiła, by na kolejne posiedzenie komisji przygotowano sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie profilaktyki antyalkoholowej (łącznie z preliminarzem).

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił, by pamiętano także o materiałach, o które prosił podczas posiedzenia komisji 26 lutego br.  Co stało na przeszkodzie, że tych materiałów komisji nie przedłożono?

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że materiały sprawozdawcze z wykonania budżetu zawsze były przedkładane radnym w ostatnich dniach marca.  

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2003, zgodnie z wymogami ustawowymi, zostanie przedłożone radnym do końca marca. Dane uzupełniające, o które proszą radni zostaną opracowane i przedłożone członkom komisji rewizyjnej do końca marca.  Sposób i zasady pracy komisji są zależne pod członków komisji.

Omówione zostały:

-         Rb 27S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych;

-         Rb 28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych;

-         Rb NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie;

-         Rb Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji oraz poręczeń.

(załącznik nr 6).

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji powiedział, że z przekazanych radnym materiałów przy pewnym wysiłku intelektualnym można wiele wyczytać. Zaproponowany sposób pracy jest zgodny z procedurami absolutoryjnymi (załącznik nr 7).

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że stanowczo protestuje przeciwko  nierównemu traktowaniu członków komisji, ponieważ przewodniczący komisji ma bardziej szczegółowe materiały niż członkowie komisji.

Komisja podczas kontroli ściągalności podatków za I, II i III kwartał 2003 r. ustaliła, że będzie ten temat kontynuowany podczas oceny wykonania budżetu, dlatego proszę o materiały sprawozdawcze w tej materii. 

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji wyjaśnił, że członkowie komisji otrzymali pakiet informacji, który różni się od jego materiałów tylko stopniem szczegółowości. Materiały te nie zostały radnym przedłożone tylko z uwagi na ich objętość, ale jeśli radni sobie życzą zostaną dla członków komisji skserowane.

Przewodniczący komisji poprosił, by szczegółowe sprawozdania Rb zostały przygotowane dla wszystkich członków komisji i by członkowie komisji odbiór materiałów potwierdzali podpisem na liście.

(lista odbioru – załącznik nr 8).

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że zaległości podatkowe są ujęte w „dziale 756”. Różnica w planie i realizacji wynosi ponad 12 mln zł. Są to wszelkie zaległości podatkowe, np. zadłużenie Tonsilu wynosi 3 mln zł. W sprawozdaniu znajdzie się szersza informacja na ten temat.

Występuje także znaczna różnica w „dziale 600 transport”, ponieważ w początkowym planie budżetu tego nie było. Ten dział został wprowadzony po stronie dochodów, ponieważ pozyskano środki z funduszu SAPARD na budowę drogi Stanisławowo – Sędziwojewo.

Dochody budżetu planowane były na poziomie 49 mln zł. Do wykonania budżetu brakuje około 1,7 mln zł. Różnica ta wynika m.in. z trudności w oszacowaniu planu wpływów z podatku dochodowego – około 800 tys. zł (plan ten gmina otrzymuje z Ministerstwa Finansów). Nie wpłynęła także kwota 700 tys. zł od PEBEROL-u. Spłata tego zadłużenia została przesunięta na rok 2004 (wpłata nastąpiła).  W roku 2003 gmina nie otrzymała 100 tys. zł na oświetlenie ulic (środki te wpłynęły w roku budżetowym 2004).

Wydatki nie zostały zrealizowane w 100%, ponieważ nie zrealizowano dochodów.

Nadwyżka i deficyt – wykonanie dochodów jest wyższe niż wydatki (2,2 mln zł nadwyżki). Jest to związane z tym, że gmina musi spłacać zaciągnięte pożyczki i żeby były na ten cel środki, to potrzebna jest nadwyżka.

 

Radny Ryszard Szwajca odwołując się do protokółów z posiedzeń komisji rewizyjnej III kadencji powiedział, że radny Piotr Matuszewski domagał się zawsze szczegółowych sprawozdań, łącznie z załącznikami, a teraz mówi, że jest czas do końca marca.

Komisja powinna zająć się także wykonaniem budżetu w zakresie wykonania inwestycji, łącznie z płatnościami w 2003 r.

 

W związku z kontrolą sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w roku 2003 komisja rewizyjna jednogłośnie wnioskuje o przygotowanie i przedłożenie do 31 marca 2004 r. następujących materiałów:

- wykaz zaległości podatkowych,

- rozpisanie wydatków na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska,

- rozpisanie wydatków w ramach Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (łącznie z preliminarzem),

- szczegółowe rozpisanie wydatków na promocję gminy,

- wykaz wykonanych inwestycji, łącznie z płatnościami w roku 2003.

          

Pkt. 5

 

Termin kolejnego posiedzenia – 6 kwietnia 2004 r., godz. 19.00.

 

Radny Ryszard Szwajca zgłosił propozycję, by przewodniczący komisji ustalał porządek obrad wcześniej, by radni wiedzieli w jakiej sprawie się spotykają.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji powiedział, że będzie ustalał na posiedzeniu komisji porządek obrad kolejnego spotkania.

 

Pkt 6

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 21.15 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Protokolant:                                                                                                      Przewodniczący

Robert Klimczak

/-/                                                                                                      komisji rewizyjnej

radny Arkadiusz Czajkowski

/-/

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.