BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462303
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 

Protokół

 komisji rewizyjnej

z posiedzenia

26 lutego  2004 r.

 

 

Pkt 1

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski o godz. 19.15  otworzył posiedzenie komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków komisji, co stanowiło quorum.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

-         Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września,

-         Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września,

-         Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego,

-         Grażyna Polowczyk, inspektor w wydziale komunalnym i rozwoju wsi,

-         Tomasz Koralewski, samodzielny referent ds. zamówień publicznych,

-         Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant. 

 

Pkt 2

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji poinformował, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie będą omawiane sprawozdania z wykonania budżetu  za rok 2003, ponieważ wpłynęło pismo informujące, że prace nad przygotowaniem sprawozdań z wykonania budżetu (na formularzach Rb) nie zostały jeszcze zakończone (załącznik nr 2).

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego komisji porządek obrad (załącznik nr 3).

 

 

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Zapoznanie się i wyrażenie opinii o warunkach i przeprowadzeniu przetargu na „ogródki sezonowe” na Rynku we Wrześni.

4.    Wolne głosy i wnioski.

5.    Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt 3

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że pomysł na powstanie letnich ogródków na wrzesińskim Rynku pojawił się przy okazji wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w centrum miasta. Pierwsze propozycje zmiany ruchu zostały zaprezentowane w „Wieściach z Ratusza" 1.02.2003 r. na łamach, których zaprosiłem wówczas mieszkańców do dyskusji na ten temat. Pojawiło się około 10 różnych
propozycji. Rozwiązania te były prezentowane także w „Wiadomościach Wrzesińskich".

14 maja 2003 r. Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej zaopiniowała pozytywnie projekt reorganizacji ruchu i po uzyskaniu opinii z policji i Powiatowego Zarządu Dróg dokonano planowanych zmian. Pojawiła się możliwość powstania ogródków na wyłączonych z ruchu ulicach Rynku. Ze względu na nasłonecznienie wybrano jego północną pierzeję. Oszacowano, iż może się tam zmieścić pięć ogródków o powierzchni około 80 m2 każdy, rozdzielonych metrowym odstępem. Uwzględniono także drogę pożarową oraz możliwość wjazdu samochodów dostarczających towar do sklepów. Mając doświadczenie sprzed kilku lat chcieliśmy uniknąć sprzedaży piwa w naczyniach jednorazowego użytku, aby konsumpcja nie odbywała się na całości Rynku, ale przy stolikach wyłącznie w obrębie ogródków. Przepisy sanitarne zalecały, aby podawanie napojów odbywało się wyłącznie w naczyniach szklanych, co powodowało konieczność posiadania sprzętu myjąco-dezynfekującego, tzw. „wyparzarki”. Z tychże samych powodów prawnych każdy ogródek musi posiadać toalety osobne dla personelu - wobec tego prowadzącymi ogródki mogli być wyłącznie ci, którzy spełnialiby warunek posiadania toalety w pobliżu Rynku. Posiadacze ogródków musieli spełniać dodatkowy wymóg - wynikający z uchwały Rady Miejskiej – a mianowicie być posiadaczami lokalu funkcjonalnie związanego z Rynkiem. Cytowana uchwała stanowi bowiem, że „za miejsce podawania napojów alkoholowych uważa się
bar, restaurację, kawiarnię itp. jak również obszar funkcjonalnie z nim związany "ogródek sezonowy””. Oczywiście ten warunek musieli spełniać tylko ci przedsiębiorcy, którzy zamierzali sprzedawać w ogródkach napoje alkoholowe, pomimo, że oddawaniu gruntu w dzierżawę (co nie jest zbyciem nieruchomości [Ustawa o gospodarce nieruchomościami rozdz. 3 - sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste]) nie towarzyszy prawny obowiązek przeprowadzenia przetargu. Dla przejrzystości postępowania postanowiłem jednak
zastosować ten tryb. W „Wieściach z Ratusza" 15 maja 2003 r. ukazało się zaproszenie do wszystkich zainteresowanych uruchomieniem latem na wrzesińskim Rynku ogródków. 19 maja 2003 r. na spotkaniu pojawiło się kilkunastu zainteresowanych. W związku z tym, że chętnych było zaskakująco dużo, w obecności zebranych ustaliliśmy, że najlepszą drogą wyłonienia potencjalnych nabywców będzie forma przetargowa.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się na łamach „Wiadomości Wrzesińskich". Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji odbył się 26 maja 2003 r. Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik musiał zapoznać się z regulaminem określającym szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu. Regulamin mówił o konieczności przedstawienia:
a) dowodu wpłaty wadium,

b) aktualnego odpisu z ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenia z właściwego rejestru przedsiębiorców,

c) dowodu osobistego lub pełnomocnictwa,

d) kserokopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

e) kserokopii dowodu wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

f) kserokopii tytułu prawnego do lokalu, w którym obecnie są sprzedawane napoje alkoholowe na podstawie posiadanego zezwolenia.

Punkty d, e, f, dotyczyły tych podmiotów, które zamierzały na terenie ogródka sprzedawać napoje alkoholowe. Regulamin określał przedmiot przetargu, cenę wywoławczą, postąpienie, możliwość wylicytowania wyłącznie jednego ogródka.  Określał także zasady funkcjonowania ogródka.  Osoba, która wygrała przetarg była zobowiązana do spełnienia określonych szczegółowo w umowie dzierżawy warunków funkcjonowania "ogródka", tj.:

a)               uzgodnienia z Urzędem Miasta i Gminy Września wyglądu zewnętrznego "ogródka" oraz wyglądu konstrukcji oddzielających poszczególne „ogródki",

b)               ponoszenia opłat za energię elektryczną, wodę i kanalizację według zużycia,

c)                utrzymania czystości i porządku na terenie "ogródka" oraz w obrębie "ogródka",

d)               utrzymania czystości i porządku w toaletach udostępnianych klientom,

e)               toaleta przeznaczona dla klientów musi być bezpłatna,

f)                 przestrzegania dopuszczalnych norm hałasu,

g)               podawania posiłków oraz  napojów  tylko w naczyniach szklanych,

h)               uzyskanie decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającej spełnienie warunków sanitarnych przez dany
”ogródek”,

i)                  uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającej spełnienie warunków sanitarnych przez dany „ogródek” w przypadku, gdy dysponentem "ogródka" będzie podmiot nie posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu sprzedaży, a posiadający lokal funkcjonalnie powiązany z Rynkiem wrzesińskim.  

Do przetargu przystąpiło 8 firm. Jedna z tych firm wpłaciła wadium, ale nie przystąpiła do licytacji. Wszystkie spełniały warunki regulaminu. Wygrało pięć - wylicytowano kwoty rocznej dzierżawy w granicach od 2.250 zł do 3.150 zł.

Obowiązują następujące warunki umowy - dzierżawy; z każdym z wydzierżawiających została spisana umowa dzierżawy na czas określony - na lata 2003, 2004, 2005 z zastrzeżeniem możliwości funkcjonowania ogródka sezonowego wyłącznie przez  4 miesiące w danym roku kalendarzowym. W wywiadzie udzielonym  "Wiadomościom Wrzesińskim" 18 listopada 2003 r., a opublikowanym 21 listopada br., mówiłem o swoich wątpliwościach po rozstrzygnięciu przetargu.

Fragment wywiadu:

"WW" - A propos, słyszał Pan, że właściciel jednego z ogródków jest bohaterem poważnej afery kryminalnej?

Odp.: Słyszałem o tym. Przetarg, a właściwie licytacja, na prowadzenie ogródków był otwarty i każdy, kto spełnił określone warunki, mógł wziąć w nim udział. Było ośmiu kandydatów, wygrało pięciu. Nie było podstaw prawnych do tego, aby
wykluczyć kogokolwiek tylko dlatego, że miał niedobrą opinię, byłbym przeciwny takim praktykom. Mało tego, i tutaj zdradzę pewną tajemnicę, nazajutrz po licytacji kiedy dowiedziałem się o zastrzeżeniach wobec osoby, o której mówimy, poszedłem do pana
Kistowskiego, zastępcy komendanta policji, z pytaniem, czy on, jako stróż prawa, widzi jakieś przeszkody w tym, aby osoby, które wygrały licytację, prowadziły ogródki na rynku. Pan Kistowski stwierdził, że wszystko jest pod kontrolą i że absolutnie nie
widzi żadnych podstaw prawnych do takiego posunięcia.

 

Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego omówiła następujące dokumenty:

-         regulamin publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę pięciu terenów pod „ogródki sezonowe” 26 maja 2003 r.

-         protokół z 26 maja 2003 r. z przetargu przeprowadzonego na dzierżawę 5 placów na „ogródki sezonowe” znajdujące się na terenie Rynku wrzesińskiego,

-         notatki służbowe dotyczące nienabycia przez 3 uczestników przetargu terenów pod „ogródki sezonowe”,

-         umowa dzierżawy „ogródka sezonowego nr 1” zawarta pomiędzy gminą Września reprezentowaną przez burmistrza Miasta i Gminy Września Tomasza Kałużnego a panem Rafałem Wesołowskim  (firma P.P.U.H. „DAW-MAR”),

-         umowa dzierżawy „ogródka sezonowego nr 2” zawarta pomiędzy gminą Września reprezentowaną przez burmistrza Miasta i Gminy Września Tomasza Kałużnego a panem Maciejem Szymańskim (firma „MAKAR”),

-         umowa dzierżawy „ogródka sezonowego nr 3” zawarta pomiędzy gminą Września reprezentowaną przez burmistrza Miasta i Gminy Września Tomasza Kałużnego a panią Bernadettą Gasik (firma RESTAURACJA „MARGERITTA”),

-         umowa dzierżawy „ogródka sezonowego nr 4” zawarta pomiędzy gminą Września reprezentowaną przez burmistrza Miasta i Gminy Września Tomasza Kałużnego a panem Tomaszem Lisewskim (firma COLOR PUB), 

-         umowa dzierżawy „ogródka sezonowego nr 5” zawarta pomiędzy gminą Września reprezentowaną przez burmistrza Miasta i Gminy Września Tomasza Kałużnego a panem Kazimierzem Plucińskim (firma P.P.U.H. RELAX).

Ww. dokumenty radni otrzymali do wglądu.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w momencie kiedy odbywał się przetarg opisany w artykule w „Gazecie Wyborczej” właściciel firmy P.P.U.H. „DAW-MAR” nie był aresztowany i w chwili podpisania umowy spełnił wymogi określone w przetargu. Nie było więc podstaw, by nie podpisać umowy dzierżawy. Na ocenę rozstrzygnięcia przetargu nie może mieć wpływu to, że ta osoba została aresztowana po sześciu miesiącach.

 

Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego powiedziała, że przed licytacją wszyscy uczestnicy przetargu zostali zapoznani z regulaminem przetargu.  

 

Radny Marek Zielnik powiedział, że właściciel firmy P.P.U.H. „DAW-MAR” sponsorował wiele imprez organizowanych przez nasze władze (festyny, wydanie mapy powiatowej).

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że od 18 listopada 2002 r., czyli od dnia, kiedy sprawuje urząd burmistrza Miasta i Gminy Września ta firma nie była sponsorem imprez organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Września.

 

Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września powiedział, że firma P.P.U.H. „DAW-MAR” nigdy nie była sponsorem jakichkolwiek przedsięwzięć Miasta i Gminy Września.

 

Radny Piotr Matuszewski poprosił o podanie składu komisji przetargowej.  

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w składzie komisji przetargowej byli pp.: Tomasz Koralewski (przewodniczący), Grażyna Polowczyk i Magdalena Michalska.

 

Radny Piotr Matuszewski poprosił o informację, czy podczas rozstrzygnięcia przetargu 26 maja 2003 r. na sali przetargowej był jakiś radny miejski lub powiatowy?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że był na sali i nie pamięta, by widział któregoś z radnych.

 

Tomasz Koralewski, samodzielny referent ds. zamówień publicznych (przewodniczący komisji przetargowej) powiedział, że podczas rozstrzygnięcia przetargu nie było na sali żadnego radnego.

 

Radny Andrzej Rzeźnik poprosił o informację, czy któraś z 3 osób, które nie wylicytowały miejsca pod „ogródek letni” zgłaszała jakieś uwagi lub zastrzeżenia?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie było żadnych zastrzeżeń.

 

Radny Piotr Matuszewski poprosił o informację, czy podczas przeprowadzania przetargu były próby zastraszenia lub wywierania nacisku na członków komisji przetargowej? Pyta, ponieważ czytając artykuł w „Gazecie Wyborczej” można było odnieść takie wrażenie.

 

Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego (członek komisji przetargowej) powiedziała, że nic takiego nie miało miejsca. 

 

Grażyna Polowczyk, inspektor w wydziale komunalnym i rozwoju wsi (członek komisji przetargowej) powiedziała, że podczas przeprowadzania przetargu nie było żadnego zagrożenia.

 

Tomasz Koralewski, samodzielny referent ds. zamówień publicznych (przewodniczący komisji przetargowej) powiedział, że gdyby były sytuacje, o których mówił radny, to przerwałby przetarg i natychmiast wezwał Straż Miejską, a to nie miało miejsca, gdyż nie było takiej potrzeby.

 

Radny Piotr Matuszewski poprosił o informację, czy były wszczęte czynności sprawdzające uczestników przetargu pod względem niekaralności i czy przepisy mówią, że należało taką czynność przeprowadzić?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w regulaminie nie było zapisane, by wszcząć takie postępowanie, a poza tym przepisy nic nie mówią o stosowaniu takich procedur.

Przetarg rozstrzygnięto 26 maja 2003 r. a umowy dzierżawy zostały podpisane dopiero 3 lipca, ponieważ długo i bardzo dokładnie sprawdzano, czy firmy, które wylicytowały miejsca pod  „ogródki letnie” mają wszystkie wymagane dokumenty i zezwolenia.

 

Radny Piotr Matuszewski poprosił o informację, czy ogródek prowadził osobny dzierżawca? 

 

Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego powiedziała, że „ogródki letnie” nr 4 i 5  miały wspólną konstrukcję, ale każdy z dzierżawców z osobna przystępował do przetargu.

 

Radny Piotr Matuszewski poprosił o informację, czy czynsze dzierżawne są regulowane na bieżąco?

 

Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego powiedziała, że czynsze dzierżawne były regulowane na bieżąco.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, o której godzinie odbył się przetarg?

 

Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego powiedziała, że przetarg rozpoczął się 26 maja 2003 r. o godz. 14.00.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w sumie wszyscy, którzy wylicytowali „ogródek letni”, to prędzej czy później finalnie tą piwną działalność na Rynku prowadzili?

 

Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego powiedziała, że tak.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, czy sprawdzano wiarygodność umów najmu lokali wynajętych przez dzierżawców „ogródków letnich” przy Rynku, np. pod kątem, czy nie są fikcyjne?

 

Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego powiedziała, że nie. W momencie przystąpienia do przetargu nie trzeba było mieć lokalu przy Rynku. Taki lokal trzeba było posiadać tylko wtedy, gdy chciało się na terenie ogródka sprzedawać napoje alkoholowe.  

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że umowa najmu na piwnicę, delikatnie mówiąc, jest naciągnięta. 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że oskarżenie radnego jest raczej pod kątem Sanepidu, a poza tym lokale w piwnicach działają na całym świecie. Gdyby ten lokal nie spełniał warunków Sanepid na pewno nie wydałby zgody na prowadzenie w nim działalności. Lokal, o którym mówi radny działa do dzisiaj, można to sprawdzić. 

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji poprosił, by radni sformułowali swoje wnioski na temat przeprowadzanej kontroli.

 

Radna Elżbieta Tutak powiedziała, że komisja we wniosku mogłaby ująć zdanie, że dziennikarz „Gazety Wyborczej”, pisząc artykuł nie zapoznał się z materiałami źródłowymi.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji powiedział, że przedmiotem kontroli komisji jest przeprowadzenie przetargu i komisja nie może się odonosić do artykułu. 

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, czy dziennikarz „Gazety Wyborczej” rozmawiał na ten temat z burmistrzem? Jeśli tak, to kiedy odbyła się rozmowa?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że rozmawiał z dziennikarzem wspólnie z Janem Maciejewskim, zastępcą burmistrza MiG Września w połowie stycznia. Dziennikarz w ogóle nie chciał się zapoznać z dokumentacją. Rozmawialiśmy o wielu rzeczach, z czego w artykule znalazły się tylko wybrane fragmenty i większość tych wypowiedzi nie była w ogóle autoryzowana. Są to skróty myślowe zredagowane przez dziennikarza „Gazety Wyborczej”. 

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, czy dziennikarz miał jakieś podstawy przeprowadzając rozmowę? Czy np. mówił coś o jakimś radnym, ponieważ z artykułu wynika, że z jakimś radnym rozmawiał. W obecności wszystkich oświadczam, że tego dziennikarza nie znam i z nim nie rozmawiałem.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że także nie zna dziennikarza „Gazety Wyborczej”  z nim nie rozmawiał.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji powiedział, że też nie zna tego dziennikarza, ale wie kto go oprowadzał po Wrześni.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że miał jakąś wizję i nastawienie. Mimo długich wyjaśnień, w artykule wiele wątków kwituje się krótkimi zdaniami wyrwanymi z kontekstu. Niektóre zacytowane wypowiedzi były przysłane do autoryzacji, a niektóre nie. Mało tego, przysłano do autoryzacji wypowiedzi, które się w tekście nie znajdują. 

 

Wniosek pokontrolny:

 

Komisja rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę pięciu terenów pod „ogródki sezonowe” 26 maja 2003 r. jednogłośnie stwierdza, że przetarg został przeprowadzony i rozstrzygnięty zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie przetargu.

Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości przy przeprowadzaniu przetargu i jego rozstrzygnięciu. 

 

Pkt 4

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że druki sprawozdawcze Rb członkom komisji nic nie dadzą, ponieważ do oceny wykonania budżetu musi być sprawozdanie zredagowane w takiej formie jak budżet. Należałoby skontrolować wykorzystanie środków na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska oraz poz. w rozdz. promocja gminy.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji powiedział, że zmieniły się przepisy sprawozdawcze i druki Rb w bardzo przejrzysty sposób ilustrują wydatkowanie środków budżetowych. Po zapoznaniu się z drukami komisja wystąpi o przedłożenie materiałów uzupełniających.   

 

Termin kolejnego posiedzenia – 19 marca 2004 r., godz. 19.15.

 

Pkt  5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 21.15 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Protokolant:                                                                                                      Przewodniczący

Robert Klimczak

/-/                                                                                                      komisji rewizyjnej

radny Arkadiusz Czajkowski

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.