BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14298515
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Sprawy finansowe
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.

UCHWAŁA  NR  XVIII/166/04

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 26 stycznia 2004r.

 

w sprawie:  budżetu na rok 2004.

 

            Na  podstawie  art. 18, ust. 2, pkt 4 i pkt. 9d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591, z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271,  nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568), art. 109, ust. 1., art. 110, 112, 116, 117, 124 i art. 128, ust. 2. ustawy

z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2003r. nr 15, poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611 i nr 189) oraz art. 420,   ustawy z dnia 27 kwietnia  2001r.  prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, nr 115, poz. 1229, z 2002r. nr 74, poz. 676, nr 113, poz. 984, nr 233, poz. 1957, z 2003r. nr 46, poz. 392, nr 80, poz. 717, nr 80, poz. 721, nr 162, poz. 1568, nr 175, poz. 1693 i nr 190, poz. 1865), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się dochody i wydatki budżetu na rok 2004 w kwotach:

 

   DOCHODY :                                 49.078.037,00 

    w tym:

   - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie:                                                                           1.639.951,00 zł

 

   WYDATKI :                                  46.582.037,00 

    w tym:

   - wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji

     rządowej zlecone Gminie:                                                                           1.639.951,00 zł

 

zgodnie z załącznikiem nr 1, oraz wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 2

 

Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę pożyczek oraz zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 3

 

Uchwala się dotacje dla gminnych zakładów budżetowych i instytucji kultury zgodnie
z załącznikiem nr 4.

§ 4

 

Uchwala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań Gminy w kwotach określonych w załączniku nr 1 w rozdziałach 85154, 85295, 92195 i 92695.

 

§ 5

 

Uchwala się dochody i wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 6

 

Uchwala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, instytucji kultury i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 7

 

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie
z załącznikiem nr 7.

 

§ 8

 

Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, według wykazu, stanowiącego załącznik nr 8.

 

§ 9

 

Uchwala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 450.000,00zł oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 450.000,00zł.

 

§ 10

 

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym do kwoty 3.000.000,00 zł.

 

§ 11

 

Upoważnia  się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania zmian w budżecie, polegających na:

1)  przenoszeniu wydatków między rozdziałami w ramach jednego działu z wyjątkiem środków przeznaczonych na dotacje,

2)  przenoszeniu wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, określonych w załączniku nr 2 w ramach jednego działu. Wprowadzane zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych nie mogą powodować wprowadzenia nowego zadania lub skreślenia istniejącego,

3)  przenoszeniu wyodrębnionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach jednego działu, a także przenoszeniu tych wydatków na pozostałe wydatki bieżące lub wydatki majątkowe oraz pozostałych wydatków bieżących lub wydatków majątkowych na wyodrębnione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach jednego działu.

 

§ 12

 

Upoważnia  się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek, kredytów oraz udzielonych poręczeń.

 

§ 13

 

Ustala się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta

i Gminy Września może samodzielnie zaciągać zobowiązania w imieniu Gminy, na kwotę 945.000,00 zł.

 

§ 14

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania zobowiązań wekslowych w imieniu Gminy do wysokości 945.000,00 zł.

 

§ 15

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

i Gminy Września.

 

§ 16

 

Uchwała  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 17

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

Maciej Baranowski

( - )


 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.