BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14259954
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 18

 Protokół

z 18 posiedzenia

Komisji Edukacji

z dnia 17 lutego 2004 r.Pkt. 1

Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka o godz. 16.00 otworzyła posiedzenie komisji. Po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków komisji oraz goście, co stanowiła quorum.


Obecni na posiedzeniu, nie będący członkami komisji:

p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

p. Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

p. Marek Przybyła, architekt miejski;

p. Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

p. Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

p. Małgorzata Nawrocka, kierownik biura profilaktyki;

p. Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.


Pkt. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad (w załączeniu), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  3. Omówienie materiałów na XIX sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

  4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

  5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt. 3

a)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działki oznaczonej numerem geodezyjnym 23/11, położonej w Gutowie Małym - omówił burmistrz Tomasz Kałużny.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działki oznaczonej numerem geodezyjnym 23/11, położonej w Gutowie Małym.


b)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 375/21, 139/56, 139/67, położonych w Bierzglinku – omówił burmistrz Tomasz Kałużny.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 375/21, 139/56, 139/67, położonych w Bierzglinku.


c)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 291 i 337, położonych w Psarach Polskich – omówił burmistrz Tomasz Kałużny.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 291 i 337, położonych w Psarach Polskich.


d)

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 – omówił przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Jerzy Nowaczyk.


Przewodniczący poinformował, że preferowana jest nadal polityka alternatywnych zajęć dla dzieci i młodzieży (szczególnie z terenów miejskich).


p. Małgorzata Nawrocka poinformowała o korekcie w pkt. V Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ppkt. 1 – poprosiła o uzupełnienie zapisu następującej treści “za udział w każdym posiedzeniu Komisji”.


Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka zwróciła się z pytaniem w jakiej formie planuje się wypoczynek letni?


p. Jerzy Nowaczyk odpowiedział, że wypoczynek letni planowany jest w formie półkolonii na terenie Gminy Września z wykorzystaniem naszych obiektów.


Radny Maciej Baranowski poprosił o informację dot. kwot wynagrodzenia i liczbę posiedzeń GKRPA w roku 2003.


p. Małgorzata Nawrocka odpowiedziała, że komisja w roku 2003 odbyła 19 spotkań.


radny Maciej Baranowski zapytał czy radni Rady Miejskiej we Wrześni mogą zapoznać się z preliminarzem wydatków?


p. Jerzy Nowaczyk odpowiedział, że jest to dokument jawny do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Obecny preliminarz wydatków znajduje się u burmistrza, nie został jeszcze podpisany.


Radny Maciej Baranowski jest zdania, że skoro mamy obiekt przejęty od Mikromy na potrzeby adaptacji sali gimnastycznej dla SSP Nr 6 i są czynione działania remontowe przypominające “dziubaninę”, to czy nie udałoby się dojść do porozumienia i wygospodarować środki zarówno z budżetu Miasta i Gminy jak i z części środków w ramach GPPiRPA, porozmawiać z Radą Rodziców szkoły i wreszcie ten obiekt oddać do użytku?


Burmistrz Tomasz Kałużny odpowiedział, że zapał Rady Rodziców wygasł z dniem przejęcia tego obiektu. Na wyremontowanie tego budynku należałoby przeznaczyć około 500 tys. zł. Urząd zrobił to, co mógł ze swojej strony. Pracownik Urzędu p. Szymkowiak przygotował projekt adaptacji obiektu. Dużo wcześniej się mówiło o sponsorach, których obecnie nie ma. Zawarliśmy z firmą Mikroma porozumienie na zakup okien do tego budynku (w ramach długów). Nawet gdyby GKRPA przeznaczyła wszystkie środki na ten cel, które ma do dyspozycji, to i tak niewiele zostałoby zrobione. Tak koncepcja musi mieć jakiś finał.


Radny Maciej Baranowski uważa, że skoro nie ma środków w budżecie roku 2004 na remont hali przejętej od firmy Mikroma, to może w roku 2005 udałoby się zabezpieczyć środki zarówno w budżecie gminy jak i środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wreszcie wykonać tę inwestycję.


Radna Ilona Łosińska zadała pytanie czy budynek ten nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków?


Burmistrz Tomasz Kałużny odpowiedział, że budynek nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. Następnie uzupełniając swoją wcześniejszą wypowiedź poinformował, że wspólnie z burmistrzem Maciejewskim zwizytowali budynek hali. Dyrektor szkoły SSP nie wyobraża sobie oddania sali do użytku bez remontu pomieszczeń dodatkowych (typu np. przebieralnia) – a to są wiąże z dodatkowymi środkami finansowymi.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


e)

Projekt uchwały w sprawie regulaminów targowisk – omówił naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi – omówił naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi p. Jan Krotoszyński.


Burmistrz Tomasz Kałużny zwrócił uwagę na drobny błąd w załączniku nr 3 - Regulamin targowiska przy cmentarzu komunalnym we Wrześni – w §5 pkt. 1 ust. 5.


Naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi p. Jan Krotoszyński poprosił o wykreślenie w zał. nr 3 w §5 pkt. 1 ust.5 zapisu “oraz przepisów dotyczących handlu w szczególności żywnością”.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminów targowisk.


f)

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej – omówił burmistrz Tomasz Kałużny.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.


g)

Projekt uchwały w sprawie połączenia Przedszkola “Polne kwiatki” w Gutowie Małym i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Małym w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gutowie Małym oraz nadania statutu – omówił naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu p. Jarosław Malicki.


Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka zadała pytanie jakie przewiduje się oszczędności w związku z połączeniem tych placówek?


p. Malicki odpowiedział, że na początku oszczędności będą nieduże. Na pewno będą związane z istnieniem jednego dyrektora.

Nastąpi polepszenie warunków bytowych dzieci. Dzięki połączeniu placówek dzieci sześcioletnie będą mogły pobierać bezpłatnie naukę w klasie “0”. W budynku szkolnym znajduje się potrzebna liczba sal lekcyjnych, zaplecze kuchenne oraz odpowiednio wyposażona biblioteka szkolna.


Przewodnicząca komisja radna Bożena Nowacka zapytała jak wygląda demografia w miejscowościach stanowiących obwód nowopowoływanej szkoły?


p. Malicki odpowiedział, że liczba dzieci utrzymuje się na dość stałym poziomie: tym roku 12 dzieci, w następnym 16, w kolejnych latach odpowiednio 4, 10, 9.


Radny Maciej Baranowski zapytał czy już przyszła opinia Kuratora w sprawie utworzenia zespołu szkolno - przedszkolnego?


p. Malicki poinformował, że 11 lutego br. odbyło się spotkanie z Kuratorem w tej sprawie. Otrzymaliśmy ustną pozytywną opinię, która zostanie przygotowana na piśmie.


Radna Ilona Łosińska zwróciła uwagę na to, że skoro nie ma opinii na piśmie, to czy Rada Miejska może podjąć uchwałę w tej sprawie?


p. Malicki odpowiedział, że Rada Miejska może podjąć uchwałę ale po uzyskaniu pisemnej opinii Kuratora będzie mogło to zaistnieć.

Do dnia sesji postaramy się uzyskać opinię na piśmie.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie połączenia Przedszkola “Polne kwiatki” w Gutowie Małym i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Małym w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gutowie Małym oraz nadania statutu.


h)

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2004 – omówił burmistrz Tomasz Kałużny.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2004.


Rozpatrzenie skargi na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni – sprawę przedstawił Sekretarz p. Jerzy Nowaczyk. Następnie wyjaśnień udzieliła p. Anna Prusak dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt odpowiedzi dotyczący skargi na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.


Pkt. 4

Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka poinformowała, że na kolejnym posiedzeniu komisja zajmie się opracowaniem planu pracy na rok 2004 oraz sprawozdaniem za rok 2003.

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca komisji o godz. 17.15 zamknęła posiedzenie komisji.


Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.Protokolant: Monika Krysztofiak

/-/
Przewodnicząca komisji


radna Bożena Nowacka

/-/


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.