BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14077310
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 13
 

Protokół

z 13 posiedzenia

Komisji Komunalno - Finansowej

z dnia 18 lutego 2004 r.Pkt. 1

Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 16.30 otworzył posiedzenie komisji. Po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 10 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum.


Obecni na posiedzeniu, nie będący członkami komisji:

p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

p. Jan Maciejewski, z-ca burmistrz Miasta i Gminy Września;

p. Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

p. Alfred Bogucki, skarbnik miasta i Gminy Września;

p. Marek Przybyła, architekt miejski;

p. Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

p. Małgorzata Nawrocka, kierownik biura profilaktyki;

p. Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.


Pkt. 2

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (w załączeniu), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XIX sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt. 3

a)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działki oznaczonej numerem geodezyjnym 23/11, położonej w Gutowie Małym - omówił architekt p. Marek Przybyła.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 9 radnych 8 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działki oznaczonej numerem geodezyjnym 23/11, położonej w Gutowie Małym.


b)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 375/21, 139/56, 139/67, położonych w Bierzglinku – omówił architekt p. Marek Przybyła.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 375/21, 139/56, 139/67, położonych w Bierzglinku.


c)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 291 i 337, położonych w Psarach Polskich – omówił architekt p. Marek Przybyła.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 291 i 337, położonych w Psarach Polskich.


d)

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 – omówił przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Jerzy Nowaczyk..


Przewodniczący poinformował o kontynuacji alternatywnych zajęć dla dzieci i młodzieży – szczególnie na terenach wiejskich. W preliminarzu wydatków na 2004 zostanie uwzględniona kwota na stworzenie boisk (szczególnie w miejscach gdzie tych boisk brak).

Jak co roku kontynuowany będzie rodzinny rajd rowerowy.

Będą organizowane imprezy masowe dla dzieci.


Radny Czesław Duch poprosił o wyjaśnienie zapisu “osoby pijące szkodliwie, nie uzależnione od alkoholu”.


p. Małgorzata Nawrocka wyjaśniła, że alkoholizm jest chorobą. W takim przypadku osoba pijąca nie ma żadnych hamulców; pije alkohol, bo musi chcąc normalnie funkcjonować. Natomiast picie szkodliwe, nie uzależnione od alkoholu występuje wówczas gdy osoba pijąca pije, bo chce pić ale również może przestać gdy tego nie chce.


Radny Czesław Duch zapytał w którym momencie jest granica szkodliwości?


p. Małgorzata Nawrocka odpowiedziała, że granica szkodliwości jest bardzo płynna.


p. Anna Prusak dodała, że alkoholik, nim stał się alkoholikiem, wcześniej przez kilka lat pił szkodliwie.


Radny Cezar Dubiel zwrócił uwagę, że w pkt. I . 1 przedstawiona jest diagnoza problemów alkoholowych występujących na terenie Miasta i Gminy Września a następnie tekst opiera się na danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jeżeli mówimy o diagnozie na naszym terenie, to powinniśmy operować naszymi danymi.


p. Małgorzata Nawrocka poinformowała, że to są ogólnopolskie wskaźniki z 1999 r. i cały czas się do nich odnosimy. Nie było ponownego diagnozowania. Aby zrobić typową, solidną diagnozę dla naszego terenu, wiązałoby się to z dość znacznymi środkami finansowymi (około 16 tys. zł)


p. Jerzy Nowaczyk dodał, że te wskaźniki obrazują jak wygląda nasza Gmina w stosunku do wyników ogólnokrajowych.


p. Krystyna Poślednia z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że to czy będziemy mieć szczegółowe wyniki dot. naszej gminy, czy opieramy się na ogólnopolskich wskaźnikach, to odchylenia byłyby niewielkie.


Radny Czesław Duch uważa, że są ludzie, którzy nie mają co włożyć do garnka a tu się pomaga alkoholikom, którzy śmieją się z tego programu. Ilu alkoholików udało się sprowadzić na dobrą drogę? Jakie są efekty?


p. Małgorzata Nawrocka wyjaśniła, że to nie są rzeczy wymierne i namacalne. Już fakt, że dzieci są pod opieką w świetlicach a nie błąkają się po ulicach jest sukcesem.


p. Anna Prusak uważa, że te rzeczy są właśnie wymierne i namacalne. Można to stwierdzić na przykładzie stowarzyszenia “JANTAR”, skoro spotykają się tam alkoholicy, którym udało się wyjść z nałogu – to to są efekty.


p. Jerzy Nowaczyk poinformował, że to ustawodawca określił na jaki cel mają zostać przeznaczone te pieniądze. Program przeznaczony jest głównie dla dzieci i młodzieży.


Radna Maria Taciak zwróciła się z następującymi pytaniami dotyczącymi harmonogramu działań na rok 2004:

 • utworzenie hotelu dla ofiar przemocy – jakie pomysły, w jakim miejscu?

 • dokonanie remontu pomieszczeń - jakie pomieszczenia i w jakich miejscowościach?


p. Jerzy Nowaczyk udzielił odpowiedzi:

 • hostel – pojawił się pomysł wykorzystania pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego (przy Gimnazjum Nr 2);

 • remont pomieszczeń – budynek przy ul. Gnieźnieńskiej 23b oraz dwie świetlice (w Bierzglinku i Gozdowie).


Radny Ryszard Szwajca zwrócił uwagę, że warunkiem przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 powinien być preliminarz wydatków. Przedstawiony program jest szeroki i nie wiadomo czy pieniądze wystarczą na jego realizację. Preliminarz powinien być integralną częścią programu.


p. Jerzy Nowaczyk wyjaśnił, że Rada Miejska uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Preliminarz jest w kompetencji burmistrza. Po podpisaniu przez burmistrza znajdzie się do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady Miejskiej.


p. Krystyna Poślednia z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że jeśli będzie uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004, to następnie zaplanuje się środki na poszczególne działania.

Czy program będzie lepszy jeśli będą kwoty; przecież ważne są zadania w nim zawarte.


Radny Ryszard Szwajca uważa, że Radni uchwalając program, powinni głosować zarówno program jaki i kwoty przeznaczone na poszczególne zadania.


Radny Czesław Duch odnosząc się do pomysłu utworzenia hotelu dla ofiar przemocy, uważa czy nie powinno być odwrotnie, żeby właśnie rodziny pozostawały na mieszkaniu a alkoholików umieszczać w jakiś slamsach?


p. Jerzy Nowaczyk odpowiedział, że nie możemy wziąć ojca z domu i go gdzieś zamknąć, ponieważ od tego są inne organy.


Radna Ilona Łosińska uważa, że problem polega na tym, że prawo w naszym kraju powinno być zmienione. Nie można takiej osoby zabrać z mieszkania, która ma stałe zameldowanie pod danym adresem. Dlatego to zazwyczaj kobieta wraz z dziećmi opuszcza mieszkanie. A następnie w przypadku gdy taki oprawca zadłuży mieszkanie, kobieta solidarnie musi odpowiadać za długi. Sytuację powinno zmienić prawo ale również powinny za tym wszystkim iść większe pieniądze.


p. Jerzy Nowaczyk poinformował o korekcie w pkt. V Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ppkt. 1 – poprosił o uzupełnienie zapisu następującej treści “za udział w każdym posiedzeniu Komisji”.Komisja komunalno – finansowa w obecności 10 radnych 5 głosami “za”, przy 1 “przeciw” i 4 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


e)

Projekt uchwały w sprawie regulaminów targowisk – omówił naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi – omówił naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi p. Jan Krotoszyński.


Poprosił o wykreślenie w zał. nr 3 w §5 pkt. 1 ust.5 zapisu następującej treści: “oraz przepisów dotyczących handlu w szczególności żywnością”.


Radny Henryk Krukowski zadał pytanie czy w przypadku targowiska przy ul. Kościuszki czas otwarcie mógłby zostać przedłużony do godz. 15.00 a nawet do 16.00?


p. Jan Krotoszyński odpowiedział, że to wynika z czystej praktyki. Targowisko w tych godzinach samoistnie się kończy. Przedłużony czas otwarcia targowiska determinuje koszty jego utrzymania.


Radny Henryk Krukowski zapytał dlaczego nie ma regulaminu targowiska przy ul. Chrobrego.


p. Jan Krotoszyński odpowiedział, że to wynika z art. 40 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Targowisko przy ul. Chrobrego nie znajduje się na terenie gminnym lecz na terenie Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nie należy tego jednak mylić z pobieraniem inkasa.


Radny Henryk Krukowski zadał pytanie dlaczego w związku z tym nie pobieramy inkasa na targowisku przy ul. Fabrycznej?


p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że przy ul. Fabrycznej nie ma statusu targowiska.


Radny Ryszard Szwajca jest zdania, że skoro obowiązuje opłata targowa na każdym innym gruncie, to również w przypadku ul. Fabrycznej powinna być pobierana.


Skarbnik p. Alfred Bogucki wyjaśnił , że teren przy ul. Fabrycznej nie został przez Gminę wyznaczony jako targowisko. Ponadto kwestie poboru opłaty targowej uregulowane są w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, która mówi, że pobiera się ją w przypadku dokonywania sprzedaży targowiskowej, czyli ze stoisk, straganów. Ustawa do niedawna definiowała budynki jako każdy obiekt mający ściany i dach. Wg. tej definicji obiekty przy ul. Fabrycznej miały charakter budynków i nie podlegały opłacie targowej. Po zmianie ustawy pojawiły się wątpliwości prawne, które nie są jednoznacznie jeszcze wyjaśnione.


Radny Henryk Krukowski zapytał, jakie dodatkowe koszty wiązałyby się z wydłużeniem czasu otwarcia targowiska przy ul. Kościuszki?


p. Poślednia z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że jeśli targowisko jest czynne w godz. 6.00 – 14.00, to jest to jeden etat dla osoby prowadzącej targowisko. Jeżeli wydłużymy ten czas, to automatycznie wzrosną koszty związane z utrzymaniem targowiska.


Radny Ryszard Szwajca zwrócił uwagę, że ten sposób prowadzenia targowiska miał być tani i wygodny; Okazuje się, że Gmina ma płacić Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych za prowadzenie targowiska.


p. Krystyna Poślednia z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że nikt nie powiedział, że targowisko będzie prowadzone za darmo.


Radna Eugenia Potęga zwróciła uwagę na zapis §6 w załączniku nr 1 i 2, konkretnie chodzi o słowo “mogą” czy nie należałoby zastąpić słowem “muszą” lub “należy”?


p. Jan Krotoszyński odpowiedział, że jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa.


Radna Eugenia Potęga wnioskuje by w zał. 1 i 2 do projektu uchwały w sprawie regulaminu targowisk wyeliminować zapis §6 o brzmieniu:”Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane przyrządy posiadające legalizację” (skoro wynika to z innych przepisów).


Radny Cezar Dubiel jest zdania, by słowo “mogą” zastąpić słowem “powinni”.


Komisja komunalno – finansowa w obecności 9 radnych, 6 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 3 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek radnej Eugenii Potęgi, by w zał. nr 1 i 2 do projektu uchwały w sprawie regulaminów targowisk wykreślić zapis §6 o treści: “ Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane przyrządy posiadające legalizację”


Radny Henryk Krukowski złożył wniosek o przeprowadzenie obserwacji dotyczącej czasu otwarcia targowiska przy ul. Kościuszki po godz. 14.00.


Radny Cezar Dubiel powiedział, że wniosek w sprawie obserwacji jest zgłoszony ale nie podlega głosowaniu.


p. Krystyna Poślednia z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że zostanie przeprowadzona obserwacja i Państwo Radni będą o jej wynikach poinformowani.


Komisja komunalno – finansowa w obecności 9 radnych 4 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 5 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminów targowisk z wykreśleniem zapisu w zał. 1 i 2 §6 o treści: “Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane przyrządy posiadające legalizację”.


f)

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej – omówił skarbnik p. Alfred Bogucki.


Radna Eugenia Potęga zgłosiła wątpliwość do zapisu zawartego w §2 pkt.2 : “Opłatę targową wpłaca się u inkasenta w dniu dokonywania sprzedaży, przed jej rozpoczęciem”.

W treści projektu uchwały nie ma mowy o poborcy.


Skarbnik p. Alfred Bogucki wyjaśnił, że to reguluje ustawa ordynacja podatkowa. Poborca działa w imieniu inkasenta czyli Urzędu Miasta i Gminy Września.


Radny Czesław Duch przypomniał, że na jednej z sesji radni głosowali, że opłatę na targowisku przy ul. Kościelnej będzie pobierał pracownik urzędu.


Skarbnik p. Alfred Bogucki odpowiedział, że zgodnie z opinią RIO, inkasentem jest Urząd a pracownik występuje w imieniu Urzędu.


p. Krystyna Poślednia z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września uzupełniła, że w imieniu Urzędu opłatę pobierać będzie osoba fizyczna upoważniona przez burmistrza.


Radny Cezar Dubiel poprosił o wyjaśnienie,że skora obowiązuje nas określenie stawki dziennej i można jej określić miesięcznie, to może opłata mogłaby być pobierana z góry z jakąś bonifikatą.?


Skarbnik p. Alfred Bogucki wyjaśnił, że opłata targowa musi być pobierana za każdy dzień. Nie można jej pobierać bezpodstawnie np. w przypadku gdy osoba w danym dniu nie handluje.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 9 radnych 4 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 5 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.


g)

Projekt uchwały w sprawie połączenia Przedszkola “Polne kwiatki” w Gutowie Małym i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Małym w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gutowie Małym oraz nadania statutu – omówiła p. Krystyna Poślednia z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.


Radny Ryszard Szwajca poprosił o odczytanie opinii Kuratora w tej sprawie. Następnie poprosił również o wyjaśnienie jak będzie wyglądało finansowanie części przedszkolnej (3-5 latków).


p. Krystyna Poślednia z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że opłaty za przedszkole pozostają bez zmian; będą wydzielone koszty funkcjonowania przedszkola – są to płace nauczycieli i opiekuna; można również proporcjonalnie wydzielić koszty wyżywienia.

Jeśli chodzi o opinię Kuratora – zostanie wyrażona na piśmie po przesłaniu podjętej uchwały Rady Miejskiej.


Radny Ryszard Szwajca zapytał czy to jest “zamiar” czy “połączenie” przedszkola i szkoły? Czy będzie do dnia sesji pisemna opinia Kuratora?


p. Krystyna Poślednia z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że jest to połączenie przedszkola i szkoły – procedura jest skrócona, to wynika z przepisów. Do dnia sesji pisemnej opinii Kuratora nie będzie. Odbyło się spotkanie z Kuratorem i otrzymaliśmy ustną opinię pozytywną.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w uzasadnieniu do projektu uchwały jest zapis o uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – tylko nikt tej opinii nie może przeczytać.


Komisja komunalno – finansowa w obecności 9 radnych 6 głosami “za” przy 0 “przeciw” i 3 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie połączenia Przedszkola “Polne kwiatki” w Gutowie Małym i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Małym w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gutowie Małym oraz nadania statutu.


h)

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2004 – omówił skarbnik p. Alfred Bogucki.


Radny Ryszard Szwajca odniósł się do uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w części dotyczącej rozliczenia rezerwy ogólnej i celowej. Przypomniał, że na sesji mówił o rozdzieleniu rezerwy ogólnej i celowej. Dodał jeszcze, że tylko gdy to mówi radny Szwajca, to się go okrzykuje ryczącą krową.


Skarbnik p. Alfred Bogucki odpowiedział, że na sesji nie jest czas na doprecyzowywanie tego typu zapisów. Gdyby ten głos był wcześniej.


Radny Ryszard Szwajca zwrócił uwagę, że pod projektem budżetu podpisuje się również radca prawny. I to radca powinien zwrócić uwagę na zapisy w nim zawarte. Źle jest gdy w tak kosmetycznych sprawach trzeba korygować uchwałę.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 9 radnych 7 głosami “za” przy 0 “przeciw” i 2 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2004.Rozpatrzenie skargi na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni – wyjaśnień udzieliła p. Anna Prusak dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt odpowiedzi dotyczący skargi na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.


Pkt. 4

Radny Ryszard Szwajca w związku z artykułem zawartym w Gazecie Wyborczej dotyczącym przetargu na ogródki letnie na Rynku we Wrześni złożył wniosek, by wszystkie dokumenty przetargowe udostępnić komisji komunalno – finansowej do wglądu.


p. Krystyna Pośledni z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września udzieliła odpowiedzi, że do kontroli przetargów upoważniona jest komisja rewizyjna.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski odpowiedział, ze komisja komunalno – finansowa jest do opiniowania, natomiast kompetencje kontrolne posiada komisja rewizyjna, której członkiem jest Radny Ryszard Szwajca.


Radny Ryszard Szwajca odpowiedział, że chciałby wiedzieć jak ten przetarg wyglądał – chodzi o kwestię finansową i wydźwięk społeczny.


Radny Ryszard Szwajca poprosił o odpowiedź na następujące pytania:


 • Kto z Urzędu zwracał się do podmiotów, które wykonywały różne inwestycje na terenie Miasta i Gminy Września o pomoc finansową w kontekście artykułu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej?

 • Czy ktoś z Rady uczestniczył w spotkaniu o którym mowa w artykule gazety Wyborczej?


p. Krystyna Poślednia z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września na pytanie radnego – kto z Urzędu zwracał się do podmiotów, które wykonywały różne inwestycje na terenie Miasta i Gminy Września o pomoc finansową w kontekście artykułu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej? - odpowiedziała, że jest to pytanie do Burmistrza, ponieważ on odpowiada za Urząd.


Radny Ryszard Szwajca zwrócił się z kolejnym pytaniem czy pieniądze od tych podmiotów wpłynęły do budżetu miasta i gminy czy do kieszeni inicjatora?


Skarbnik p. Alfred Bogucki odpowiedział, że te pieniądze nie wpłynęły do budżetu miasta i gminy.


Radny Ryszard Szwajca skierował pytanie do z-cy burmistrza p. Jana Maciejewskiego – czy Radni byli obecni na tej imprezie?


p. Jan Maciejewski z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie przypomina sobie ale to nie znaczy czy byli obecni czy też nie.


Radny Ryszard Szwajca stwierdził, że skoro to była impreza po godzinach pracy, za czyjeś pieniądze, to to jest korupcja.


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski przypomniał o sporządzeniu planu pracy komisji na rok 2004.


Radny Waldemar Grześkowiak zaprotestował z uwagi na to, że zeszłoroczny plan nie został wykonany.


Radna Maria Taciak powiedziała, że to przewodniczący komisji organizuje pracę komisji.

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji o godz. 19.20 zamknął posiedzenie komisji.


Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.Protokolant: Monika Krysztofiak

/-/

Przewodniczący komisji


radny Piotr Matuszewski

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.