BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14287643
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 15

Protokół

 z 15 posiedzenia

 komisji rozwoju wsi

19 lutego 2004 r.

 

Pkt 1

 

Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji oraz goście, co stanowi quorum.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

-         Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

-         Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września,

-         Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej,

-         Małgorzata Nawrocka, kierownik Biura Profilaktyki,

-         Marek Przybyła, architekt Miasta i Gminy Września,

-         Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września,

-         Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalny i rozwoju wsi,

-         Robert Klimczak, specjalista w biurze Rady Miejskiej, protokolant. 

 

Pkt 2

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie materiałów na XIX sesję Rady Miejskiej.
  4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt 3

 

a)

 

Marek Przybyła, architekt Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działki oznaczonej numerem geodezyjnym 23/11, położonej w Gutowie Małym.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działki oznaczonej numerem geodezyjnym 23/11, położonej w Gutowie Małym.

 

b)

 

Marek Przybyła, architekt Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 375/21, 139/56, 139/67, położonych w Bierzglinku.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 375/21, 139/56, 139/67, położonych w Bierzglinku.

 

c)

 

Marek Przybyła, architekt Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 291 i 337, położonych w Psarach Polskich.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 291 i 337, położonych w Psarach Polskich.

 

d)

 

Jerzy Nowaczyk, sekretarz MiG Września i przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Profilaktyki omówił projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

 

Radna Bożena Nowacka poprosiła o informacje na temat planowanych form letniego wypoczynku dzieci.

 

Jerzy Nowaczyk, sekretarz MiG Września i przewodniczący GKRPAiP powiedział, że planowana forma wypoczynku letniego dzieci to półkolonie. Założenie jest takie, by dzieci spędzały dzień poza domem, ale korzystając z naszych obiektów sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że przeprowadzono analizę zatrudnienia 2 osób (z odpowiednim wykształceniem) w ramach prac interwencyjnych, z której wynika, że gmina z tego tytułu nie poniesie kosztów. Osoby te mogłyby realizować podczas wakacji program zajęć świetlicowych w świetlicach wiejskich (jakby półkolonie) 2-3 razy.  

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

 

e)

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalny i rozwoju wsi omówił projekt uchwały w sprawie: regulaminów targowisk.

Przedstawił także autopoprawkę, by w załączniku nr 3 w §5 ust. 1 pkt. 5 po słowie: „regulaminu” wykreślić resztę zdania, ponieważ ten zapis nie ma zastosowania w przypadku targowiska przed cmentarzem.

 

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że na targowiskach nie są przestrzegane przepisy, np. Sanepidu. Nagminnie są np. łamane przepisy przy sprzedaży jajek. Powinny być sprzedawane w specjalnych pojemniczkach, a można je kupić „luzem” np. w woreczku foliowym.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że w załączniku nr 1 i 2 w §6 jest użyte słowo: „mogą”, a na poprzednich komisjach były głosy, że wagi ważące muszą być legalizowane. Temat jest konsultowany z radcą i być może ten paragraf zostanie cały wykreślony, albo słowo: „mogą” zostanie zastąpione słowami: „powinny być”.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminów targowisk.

 

f)

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: opłaty targowej.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: opłaty targowej.

 

g)

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: połączenia Przedszkola „Polne kwiatki” w Gutowie Małym i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Małym w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gutowie Małym oraz nadania statutu.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: połączenia Przedszkola „Polne kwiatki” w Gutowie Małym i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Małym w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gutowie Małym oraz nadania statutu.

 

h)

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2004.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2004.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września oraz Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiły projekt odpowiedzi na skargę na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt odpowiedzi na skargę na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Pkt 4

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września przedstawiła zestawienie obiektów oświatowo-kulturalnych w sołectwach (załącznik nr 3).

 

Radny Jan Drewniak powiedział, że przedstawione zestawienie preferuje niektóre świetlice, które nie wypracowują środków i można tak to odebrać, że jest to niesprawiedliwe.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że jeśli sołtysi się nie dogadają co do przedstawionej propozycji, to środki rozdzieli burmistrz wspólnie z komisją rozwoju wsi. Podstawowym zadaniem gminy w tym zakresie jest zadbać, by mienie gminne było odpowiednio utrzymane i zabezpieczone. Pod tym kątem były te środki rozdzielane.

 

Radny Jan Drewniak powiedział, że jak był sołtysem sołectwa Obłaczkowo, to ubezpieczał świetlicę z własnych środków, a teraz wszystkie świetlice są ubezpieczone kompleksowo. 

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że zaistniała korzystna sytuacja, by ubezpieczyć cały majątek gminy. Przy okazji zadbano także o ubezpieczenie świetlic wiejskich, gdyż jest to korzystne.

 

Uwagi komisji do przedstawionego zestawienia, lp.:

1.      bez uwag,

2.      dobudówka z wejściem, wyposażenie,

3.      bez uwag,

4.      bez uwag,

5.      remont sanitariatów,

6.      wprawienie okien i podłóg,

7.      bez uwag,

8.      bez uwag,

9.      bez uwag,

10.  bez uwag,

11.  bez uwag,

12.  bez uwag,

13.  bez uwag,

14.  bez uwag,

15.  bez uwag,

16.  bez uwag,

17.  błąd – to sołectwo nie korzysta z salki katechetycznej,

18.  bez uwag,

19.  bez uwag,

20.  będą uwagi po wizytacji,

21.  bez uwag,

22.  bez uwag,

23.  bez uwag,

24.  bez uwag,

25.  skreślić remonty i podjąć dyskusję na temat wykorzystania tego obiektu,

26.  bez uwag,

27.  bez uwag,

28.  bez uwag,

29.  bez uwag,

30.  malowanie powinno być wykonane ze środków własnych,

31.  odświeżenie całego obiektu,

32.  bez uwag,

33.  remont dachu.

 

Radny Jan Drewniak poprosił o informację, czym są karmione psy w schronisku dla zwierząt.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że jest podpisana umowa ze szpitalem i do karmienia wykorzystywane są resztki posiłków po pacjentach szpitala.

 

Termin wyjazdowego posiedzenia komisji – 27 lutego 2004 r.

 

Pkt 5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji o godz. 18.15 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                               

Przewodniczący komisji

radny Mirosław Zgoliński

/-/

 

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.