BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463494
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 

PROTOKÓŁ

wspólnego posiedzenia

Komisji Komunalno – Finansowej,

Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

i Komisji Rozwoju Wsi

z dnia 12 stycznia 2004 roku


Pkt. 1


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Marek Zielnik o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie 3 komisji. Po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 19 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum.


Obecni na posiedzeniu, nie będący członkami komisji:

 • p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

 • p. Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • p. Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • p. Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • p. Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

 • p. Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej;

 • p. Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

 • p. Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej;

 • p. Robert Klimaczak, specjalista Biura Rady Miejskiej;

 • p. Monika Krysztofiak, protokolant.


Pkt. 2


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Marek Zielnik przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na 2004 rok.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Marek Zielnik, zaproponował, by poszczególne komisje osobno przeprowadziły głosowania w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2004.

Przewodniczący komisji komunalno – finansowej radny Piotr Matuszewski dodał, by poszczególne komisji osobno kierowały wszelkie wnioski do projektu budżetu po merytorycznym omówieniu przez projektodawcę.


Nikt z radnych nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionych propozycji.


Pkt. 3


p. Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września omówił objaśnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2004 r. (załącznik nr 3).


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2004. Wprowadzając w sposób przedstawienia budżetu poinformował, że jest potrzeba zakupienia nowego systemu komputerowego na potrzeby urzędu, który poprawi funkcjonowanie systemu bazy danych urzędu (dlatego tak duży jest wzrost wydatków na komputeryzację urzędu).


Radna Ilona Łosińska zadała pytanie, dlaczego w dochodach – dział 010 rolnictwo i łowiectwo – w rozdziale opłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt obecnie planuje się tylko 3000 zł, gdzie w roku 2003 plan wynosił 16.000 zł?


p. Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedział, że zaplanowano dochody niższe, ponieważ nie ma zapotrzebowania na świadectwa. Jest to plan realny.

Następnie dodał, że w tym samym dziale – rozdział infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – różnica wynika z tego, że w 2002 r. były środki z SAPARD-u na wodociągowanie Neryngowa.


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powrócił do omawiania poszczególnych działów po stronie wydatków:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – należy zacząć regulować sprawy związane z terenami przejętymi pod drogi.

Dział 710 – działalność usługowa – gminy są zobowiązane powołać Komisję ds. opiniowania m.p.z.p. Należy uwzględnić wynagrodzenie dla członków tej komisji. Nasza komisja składać się będzie z następujących osób: Architekt Miejski p. Marek Przybyła, p. Joanna Prokopczuk pracownik WGA tut. Urzędu oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Urbanistów i Architektów w Poznaniu.

Dział 750 – administracja publiczna – rozdział Urząd Miasta i Gminy – wynagrodzenia. Wzrost wynagrodzenia w roku 2003 około 10 pracowników rzutuje na kwotę planowaną w roku 2004.


radny Ryszard Szwajca zwrócił uwagę, że w zespole gospodarczym zwiększyła się liczba etatów z 7,5 do 11,5 – czy to ma również wpływ na wzrost tej kwoty?


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że zwiększenie etatów w zespole gospodarczym nie ma wpływu na wzrost planowanej kwoty wynagrodzenia, ponieważ jednocześnie ubyło etatów w sekcji robót publicznych.

Następnie burmistrz poinformował, że w tym samym dziale – rozdział 75095 – promocja i reklama gminy planuje się wzrost wydatków. W tym są uwzględnione dwie duże imprezy: Festiwal im. Anny Jantar i prawybory do Parlamentu Europejskiego. W ramach tych wydatków przewidziane są również inne mniejsze imprezy.


p. Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, omawiając wstępnie dział 801 oświata i wychowanie poinformowała, że największym obciążeniem są awanse zawodowe nauczycieli i przyrost nauczycieli dyplomowanych – co powoduje wzrost wydatków o około 300 tys. zł.


p. Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu przedstawił:

 • analizę finansową budżetu szkół na rok 2004 przed przeprowadzoną reorganizacją sieci szkolnej i po niej (załącznik nr 4);

 • analizę reorganizacji sieci szkół (załącznik nr 5).

Naczelnik poinformował również o subwencji, która w roku 2004 ma wynosić 17.171,681 zł i będzie większa o 512.000 zł w stosunku do roku 2003.


p. Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy poinformowała, że wszystkie środki zaoszczędzone w wyniku reorganizacji sieci szkół zostały skierowane na oświatę (remonty, bogatsza oferta oświatowa, nauka pływania, organizacja dogodniejszego dowozu).


p. Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła wydatki w dziale 852 – opieka społeczna:

 • wzrasta udział środków gminnych na realizację zadań ustawowych;

 • rozszerza się liczba klientów uprawnionych do korzystania z opieki społecznej;

 • w związku ze zmianą zasad przyznawania pomocy społecznej (np. finansowanie odpłatności za umieszczenie mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej zostało przeniesione na gminę, a do tej pory było finansowane przez wojewodę – wyliczono, że dla 10 osób będzie to kosztować 200 tys. zł);

 • dożywianie dzieci – od tego roku jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym – nie będzie na ten cel pieniędzy rządowych.

p. Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza. Poinformowała, że planowana kwota na przedszkola uwzględnia uchwaloną podwyżkę opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli. Następnie omówione zostały wydatki zawarte w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gdzie zmniejsza się planowaną kwotę na wydatki bieżąca schroniska dla zwierząt w stosunku do roku 2003.


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował, że zostanie zakupiony za 1/3 ceny nowy model VW, którego karoseria będzie produkowana we Wrześni w hiszpańskiej firmie “Gestamp” (jest to kwota 20 tys. zł – ujęta w zadaniach inwestycyjnych na rok 2004).


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września przedstawił planowane wydatki w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W rozdziale 92109 planuje się zwiększenie dotacji do instytucji kultury (WOK). Wzrost wynika z potencjalnej spłaty zaciągniętego kredytu; jak również z faktu, że powstaje zespół tańca ludowego.

Następnie burmistrz omówił dział 926 – kultura fizyczna i sportu. Planowana jest większa kwota w rozdziale obiekty sportowe. Planuje się zainstalowanie pewnych urządzeń na basenie miejskim: ciepła woda pod prysznicami przy wykorzystaniu energii słonecznej, zamontowanie urządzeń zraszających trawę, zainstalowanie pryszniców przy wejściu na basenu.


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września przedstawił zadania inwestycyjne na rok 2004:

 • realizacja budowy oświetleń nie będzie się wiązała z kosztami ze strony gminy, ponieważ jest umowa z firmą ENEA, że ona zrealizuje te inwestycje a Gmina przez 5 lat będzie płacić rachunki za prąd tej samej wysokości co obecni ;

 • podobnie w ramach porozumienia z ENEA realizowana będzie modernizacja sieci energetycznej przy autostradzie A2;

 • realizacja budowy sieci gazowej przy autostradzie Gminę nie będzie nic kosztować, ponieważ zbuduje ją gazownia.


p. Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformował, że w pkt. 2 zadań inwestycyjnych na rok 2004 – budowa i modernizacja dróg i ulic realizowana z udziałem mieszkańców; przewidywane do realizacji ulice Reymonta, Orkana, Kosińskiego, Mierosławskiego, Tęczowa – zostaną wykonane bez nakładki asfaltowej; ostatnią warstwą będzie destrukt.


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował o zmianie w załączniku 7 – plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2004:

 • w pkt. 3 – Wydatki – budowa kanalizacji i wodociągów w gminie – zmiana z kwoty 1.312.500 zł na 1.262.500 zł;

 • wprowadzenie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami – planowana kwota na rok 2004 – 50.000 zł.


Radny Ryszard Szwajca zwrócił uwagę na małą czytelność załączników. Zadał pytanie do tabeli informującej o stanie mienia komunalnego (pkt. 2 tabeli) – co miało wpływ na znaczny wzrost wartości?


p. Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedział, że na to rzutuje nowy obiekt w Kaczanowie.


Radny Ryszard Szwajca zauważył, że z tabeli wynika jakby wartość majątku w ciągu roku się podwoiła i jeszcze raz poprosił o wyjaśnienie.


p. Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, że do najbliższej sesji przygotuje odpowiedź na zadane pytanie.


Radny Ryszard Szwajca zwrócił się z pytaniem dot. pkt. 6 ww. tabeli – co zostało zakupione?


p. Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedział, że kwota 120 tys. zł jest sumą pozycji pkt. 5 – 10. W kwocie tej zawierają się również wydatki na komputeryzacja. Odpowiedź zostanie przygotowana do najbliższej sesji Rady Miejskiej.


Radny Ryszard Szwajca zadał pytanie do pkt. 4 tabeli – udziały i akcję: jak należy rozumieć zmianę wartości udziałów w WTBS w ciągu roku przy tych samych ilościach procentowych udziałów?


p. Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedział, że wartość udziałów w spółce może się zmienić z dwóch przyczyn:

 • w przypadku zbycia lub nabycia udziałów (zmienia się wartość % udziałów);

 • w przypadku zmiany wartości spółki.

WTBS spłaca kredyt w wyniku czego zmniejszają się zobowiązania, czyli wzrasta wartość netto spółki. Kredyt jest długiem spółki, który wpływa na wartość netto spółki. Kredyt spłaca spółka WTBS. Mieszkańcy spłacają ten kredyt pośrednio, ponieważ płacą czynsz, który wpływa do spółki.


Przewodniczący komisji komunalno – finansowej radny Piotr Matuszewski zadał następujące pytania:

 • Czy kwota 1.965.000 zł zawarta w załączniku nr 3 w rozchodach §995 – rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych ma swoje odzwierciedlenie po stronie dochodów?

 • Zał. nr 2 zadania inwestycyjne na rok 2004 poz. 11 – Budowa sali sportowej przy SSP Nr 1 opracowanie projektu – czy obietnica pani Minister Krystyny Łybackiej o wyasygnowaniu części środków na wykonanie tej inwestycji została zrealizowana?


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział w sprawie sali sportowej, że chcąc wybudować salę, trzeba mieć projekt. Poinformował, że chciałby zlecić wykonanie tego projektu Państwu Maleszkom z Poznania, którzy są projektantami ciekawej pod względem architektonicznej sali sportowej w Żerkowie.

Niestety Sejmik Województwa Wielkopolskiego nie uwzględnił budowy naszej sali sportowej w wykazie na najbliższe lata. Pani Minister wspominała natomiast o środkach z Ministerstwa.

Ta sala miałaby być salą środowiskową – być może udałoby się uzyskać pieniądze z Unii Europejskiej.


p. Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedział, że kwota 1.965.000 zł jest rozliczeniem wewnętrznym GFOŚ i mieści się w kwocie zawartej w załączniku nr 7 w poz. 1.


Radny Ryszard Szwajca oceniając projekt budżetu na rok 2004 powiedział, że plan na 2003 r. przyjmowany w niektórych pozycjach jest inny niż było to wcześniej planowane. Dlatego plan na rok 2004 i relacja między poszczególnymi liczbami jest myląca, np. promocja gminy, komputeryzacja, biblioteki. W tabeli w zał. 3 wskaźniki procentowe w wielu przypadkach są mylące.

W zał. 2 – zadania inwestycyjne na rok 2004 – nie wiadomo ile na dane zadanie środków jest gminnych a ile z GFOŚ. Wszystko jest razem zapisane (ulice, wodociągowanie, kanalizacja).

W temacie oświaty nie mam zastrzeżeń do materiału przedstawionego przez naczelnika wydziału oświaty, kultury i spotu p. Jarosława Malickiego, natomiast metodologia liczenia jest dziwna. Gdzie są oszczędności, skoro obecnie szkół i dzieci jest mniej? Po prostu na oświacie oszczędzać nie można. Na komisji komunalno – finansowej w lutym ubr. mówiono, że będzie się oszczędzać.

O straży nie wspomnę. Rozpacz, ponieważ przy zaprezentowanym stanowisku na większe środki na OSP nie ma co liczyć.

Dlaczego zostały zmniejszone środki do dyspozycji sołectw?

Są duże przyrosty na administrację – w wydatkach jednostek budżetowych; w zespole gospodarczym przyrost z 7,5 etatu do 11,5 etatu. Fundusz płac urzędu i środki na roboty publiczne (zlikwidowane) nie są w tej samej pozycji.

Czy to prawda, że Straż Miejska pilnuje psów?

Czy są możliwości zwiększenia środków na funkcjonowanie OSP w naszej gminie?


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Ryszarda Szwajcy powiedział:

 • Kwoty planu na rok 2003 – są to kwoty po uwzględnieniu wszelkich zmian w roku budżetowym.

 • Inwestycje – podobnie były zapisywane zadania inwestycyjne w planie na rok 2003, którego autorem pierwszej wersji był m.in. pan radny, więc nie rozumiem skąd ten zarzut.

 • Mówiliśmy, że oszczędności na oświacie polegają nie na tym, żeby na oświatę wydawać mniej środków, ale na tym, by tych środków nie wydawać coraz więcej. Gdyby nie było przeprowadzonej reorganizacji sieci szkolnej, to kwota zapisana w projekcie budżetu byłaby jeszcze większa. Nauczyciele uzyskują coraz wyższe kwalifikacje, przybywa nauczycieli dyplomowanych. Nie można oszczędzać na oświacie na zasadzie, że czegoś się nie daje. Wręcz przeciwnie, właśnie wszelkie oszczędności kierowane są na oświatę (pływanie, dodatkowe lekcje wf).

 • Straż Miejska pilnuje psów – będzie to robiła wielokrotnie taniej niż dotychczas było to robione. Zadaniem Straży Miejskiej jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

 • W zespole gospodarczym zwiększyła się liczba etatów, ale zmniejszyła się w innych miejscach; przejęliśmy prowadzenie zieleniaka (koszty prowadzenia będą niższe niż dotychczas) i parkingu.

 • Wzrost wydatków na wynagrodzenia w urzędzie – informowałem wcześniej, że kilka osób, które do tej pory bardzo mało zarabiały otrzymały podwyżkę wynagrodzeń. A propos nagród – udzielenie komuś nagrody, to niższy koszt dla urzędu niż podwyżka, która rzutuje stałym wzrostem wydatków.

 • Dla OSP w Gozdowie został zakupiony nowy samochód, dlatego trudno mówić o jakiejś rozpaczy.


p. Krystyna Poślednia, zastępca burmistrz Miasta i Gminy Września powiedziała, że OSP w gminie Września są wyposażone na poziomie pewnego standardu. Przy OSP są prowadzone zajęcia skierowane na pracę z dziećmi i młodzieżą w zakresie kultury i na ten cel można skierować środki z funduszy alkoholowych. Nasza gmina nie musi wchodzić z większym programem w OSP, ponieważ wszystkie funkcje są zabezpieczone. Dosprzętowienie także jest na dobrym poziomie. Chcemy wspierać więc funkcje wychowawcze i kulturalne przy OSP.


p. Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedział, że środki do dyspozycji sołectw nie zostały zmniejszone; są pozostawione na tym samym poziomie nie licząc diet dla sołtysów. Są jedynie zapisane pod kilkoma pozycjami w budżecie.


Radna Maria Taciak zwróciła się z pytaniem, czy w dochodach w dziale 926 kultura fizyczna i sport - obiekty sportowe - planowany wzrost 137,9% został ustalony na podstawie kalkulacji przewidującej zwiększenie ilości sprzedawanych biletów czy podniesienie ceny biletów?

Następnie radna odniosła się do wydatków w dziale 750 administracja publiczna – rozdział Urząd Miasta i Gminy. Powiedziała, że gdyby miała odnieść wynagrodzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Września do średniej krajowej, to są one wyższe. Wymienione przez p. burmistrza osoby zostały zatrudnione w roku, w którym obowiązywała “ustawa kominowa”. I nie jest winą poprzednika, że osoby te tyle zarabiały. Doceniam, że p. Burmistrz podniósł te najniższe wynagrodzenie.

Promocja i reklama gminy jest ważna, ale czy nie należałoby zastanowić się nad tym w kontekście tak kiepskiego budżetu? Patrząc na zadania inwestycyjne na rok 2004, gdzie 13 pozycji dotyczy opracowania projektów - to czy nie należałoby zrewidować tego i przystąpić np. do wykonania jednej priorytetowej inwestycji, np. budowa drogi?

Następnie radna Maria Taciak poinformowała, że realizacja wykupu gruntów zajętych pod drogi została już rozpoczęta w minionej kadencji.

Radna Maria Taciak zapytała, czy w dziale 852 – opieka społeczna dział OPS wydatki bieżące – planowany wzrost wynagrodzeń 113,1% jest wynikiem zwiększenia ilości etatów w związku z przejęciem dodatków mieszkaniowych, czy tylko wynikiem podwyżki? Niemniej średnia płaca w Urzędzie Miasta i Gminy jest wyższa niż OPS.

Następnie radna Maria Taciak dodała, że w dziale 921 zwiększa się dotacje dla WOK na spłatę kredytu; czy WOK nie zaciągnął tego kredytu? I czy WOK jest jednostką priorytetową w przyznawaniu dotacji?

  p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września ustosunkowując się do wypowiedzi radnej powiedział:

 • Dział 926 – dochody obiekty sportowe – zostają zwiększone w wyniku wpływów z wynajmu kortów i boiska ze sztuczną trawą; ponieważ wymówiono umowy o bezpłatne użytkowanie tych obiektów i środki te będą wpływać do Urzędu Miasta i Gminy.

 • Średnia krajowa – w urzędzie kilka osób (skarbnik, sekretarz i naczelnicy) zarabia powyżej 3000 zł, co wpływa znacznie na średnią płacę, przeciętny pracownik nie zarabia średniej krajowej. Porównanie więc średnich wynagrodzeń w OPS i UMiG jest zaskakujące, ponieważ w OPS jest mniejsza ilość kadry kierowniczej.

 • Budżet jest rzeczywiście kiepski, ale to jest związane ze zmianą finansowania gmin (zostały nałożone na gminy dodatkowe obowiązki np. opieka społeczna).

 • Należy uregulować sprawy wykupów gruntów zajętych w latach ubiegłych na drogi gminne wypłacając odszkodowania, ponieważ może dojść do tego, że ludzie będą dochodzić swoich praw przed sądem.


p. Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej udzieliła odpowiedzi, że wzrost wynagrodzeń wynika z dodatkowego 1,5 etatu (w związku z przeniesioną obsługą wypłat dodatków mieszkaniowych), pracownicy z wywiadów środowiskowych będą mieli zwiększone wynagrodzenie w wyniku zwiększonego zakresu pracy.


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że realizacja inwestycji w związku z zaplanowanym na rok 2004 wykonaniem opracowań dokumentacji lub projektów (Zał. nr 2 – zadania inwestycyjne na rok 2004) będzie kosztować:

 • poz. 3 – 50 tys. zł;

 • poz. 7 – 30 tys. zł;

 • poz. 11 – około 1 mln (przy 1/3 udziału Gminy w inwestycji);

 • poz. 12 – 17 – 0 zł

 • poz. 4 – jest najdroższa i przyszłościowa.


p. Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, dodał, że jeżeli będzie wola Państwa Radnych, by tych projektów nie robić, to zostanie to zmienione.


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odnosząc się do spr. dotacji dla WOK poinformował, że jest to uwzględnienie ewentualnego kredytu, który obecnie jeszcze nie został zaciągnięty.


Radny Czesław Duch zwrócił się z wnioskiem o wzięcie pod uwagę potrzeby wprowadzenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kaliskiej z ul. Opieszyn z uwagi na duże natężenie ruchu na tym skrzyżowaniu od momentu powstania marketu Kaufland.


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że taką sytuację przewidział już na etapie budowy marketu. Kierowałem stosowne pisma do firmy Kaufland z wnioskiem o wybudowanie dodatkowej drogi. Niestety firma nie była tym zainteresowana.

Mam nadzieje, że wspólnymi siłami uda nam się jakoś wpłynąć na firmę Kaufland.


Radna Ilona Łosińska jest zdania, że jeżeli były prowadzone rozmowy w sprawie wybudowania dodatkowej drogi i to nie doszło do skutku, to może należałoby przystąpić do rozmów z firmą Kaufland w sprawie wybudowania sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu?


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że przystąpi do rozmów z firmą Kaufland w sprawie wybudowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kaliskiej z ul. Opieszyn.


Salę posiedzenia opuścili radni:

 • Arkadiusz Czajkowski;

 • Czesław Duch;

 • Eugenia Potęga.

Radny Waldemar Grześkowiak, odnosząc się do opracowań projektów i dokumentacji zawartych w załączniku nr 2 – zadania inwestycyjne na rok 2004, jest zdania, że tych projektów powinno być więcej niż mniej, ponieważ przed przystąpieniem do realizacji określonego zadania przygotowanie projektu jest długotrwałe i wymaga wielu uzgodnień.


Radny Henryk Krukowski zwrócił się z następującymi pytaniami:

 • Czy będzie realizowany projekt na wykonanie zatoczki przy ul. Kaliskiej?

 • Ile środków zostanie przydzielonych na funkcjonowanie jadłodajni przy ul. Szkolnej?

 • Jak przebiega budowa kanalizacji i wodociągowanie w Gminie?

 • Nad zalewem mają się odbyć zawody wędkarskie – czy coś się robi w kwestii likwidacji zanieczyszczenia zalewu?

 • Czy budowa i modernizacja dróg będzie realizowana według kolejności przedstawionej w załączniku nr 2 – zadania inwestycyjne na rok 2004?


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił:

 • Właściciele obiektów handlowych przy ul. Kaliskiej postanowili za własne środki wybudować parkingi.

 • Projekt kanalizacji wokół zalewu jest realizowany, ale nie uda się tego zrobić do momentu zawodów wędkarskich.

 • Kwota na współfinansowanie funkcjonowania jadłodajni przy ul. Szkolnej została zapisana w projekcie budżetu w wysokości 10 tys. zł.

p. Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że kolejność zadań inwestycyjnych przedstawionych w zał. nr 2 jest przypadkowa.


Radna Maria Taciak wnioskuje, by wydział infrastruktury technicznej przygotował informację o zaangażowaniu środków finansowych gminy tytułem budowy ul. Akacjowej i ul. Brzozowej (prośba o oddzielne informacje dla jednej i drugiej ulicy).


p. Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że koszty będą wynikały z kosztorysu po wykonaniu projektu, ale może zostać przygotowany szacunkowy koszt realizacji tej inwestycji.


Następnie radna Maria Taciak zadała pytanie dot. planu GFOŚ – w jakich miejscowościach będzie podejmowane zadanie – budowa kanalizacji i wodociągów w Gminie?


p. Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedział, że szczegółowego podziału tych środków nie ma; wykorzystanie tych środków jest zależne.


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował, że wpłynęły wnioski niemal wszystkich mieszkańców bloków w Chwalibogowie w spr. budowy kanalizacji.


Radny Marek Zielnik zadał następujące pytania:

 • W związku z planowanym zakupem samochodu dostawczego co się dzieje ze sprawą skradzionego samochodu? Czy ubezpieczalnia wypłaciła pieniądze?

 • Stróżem na zieleniaku jest strażnik miejski; natomiast dlaczego zostały zlikwidowane wspólne patrole Straży Miejskiej z Policją?

p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział:

 • Samochód został skradziony z dokumentami – co powoduje, że nie można uzyskać odszkodowania z ubezpieczalni. Śledztwo w tej sprawie się nie zakończyło; sprawa jest w zawieszeniu. Firma PZU deklaruje, że uzyskamy połowę kwoty odszkodowania. Jeżeli samochód się nie znajdzie i nie uzyskamy odszkodowania, to osoba za to odpowiedzialna zostanie ukarana dyscyplinarnie i finansowo.

 • Strażnik stróżujący na zieleniaku – jest to sytuacja przejściowa do momentu wyjaśnienia, ponieważ nie ma nigdzie takiego wymogu, by Gmina miała pilnować zieleniak miejski.

 • Sprawa likwidacji wspólnych patroli – Straż Miejska ma dużo zadań na potrzeby Miasta i Gminy Września; sprawa ta została uzgodniona z Komendantem Policji i w przyszłym tygodniu zostanie finalnie uregulowana.


Radna Maria Grzeszczyk przypomniała o sprawie chodnika po stronie szkoły w Kaczanowie.


p. Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że temat jest w trakcie opracowywania.

Radny Sylwester Jałoszyński zwrócił uwagę, że w zadaniach inwestycyjnych na rok 2004 nie ma nic dla społeczności wsi.

Powiedział, że zgłosi na piśmie interpelację, wnioskując o przełożenie słupów energetycznych znajdujących się na boisku w Chwalibogowie. Koszt tego zadania to kwota 25 tys. zł. Proponując, by środki na ten cel przeznaczyć z rezerwy budżetowej.

Poprosił również o oznakowanie drogi na trasie Białężyce – Września, zwłaszcza na łuku tej drogi (zainstalowanie słupków na poboczu drogi).


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że w zał. na 2 – zadania inwestycyjne na rok 2004 poz. 3, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 to inwestycje związane z terenami wiejskimi.


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej poprosiła radnych o sformułowanie wniosków do projektu budżetu na rok 2004.


Głosowanie w sprawie projektu uchwały

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2004:


Komisja Rozwoju Wsi


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych, 4 głosami “za”, przy 0 głosów “przeciw” i 0 głosów “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2004.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych 6 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 2 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2004.


Komisja Komunalno – Finansowa

Radny Ryszard Szwajca złożył wniosek o zwiększenie środków na funkcjonowanie OSP z rezerwy ogólnej w wysokości 30 tys. zł.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych 3 głosami “za”, przy 4 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zwiększenia środków na funkcjonowanie OSP z rezerwy ogólnej w wysokości 30 tys. zł.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych 5 głosami “za”, przy 2 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2004.


Pkt. 4

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej radny Piotr Matuszewski poinformował, że nie ma wniosków do budżetu na rok 2004. Nie ma więc konieczności, by Komisja Komunalno – Finansowa odbyła jeszcze jedno posiedzenie z przewodniczącymi poszczególnych komisji w celu opiniowania wniosków.


Nikt z radnych obecnych na posiedzeniu Komisji nie wniósł żadnych zastrzeżeń do propozycji przewodniczącego komisji komunalno - finansowej.


p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował o planowanym terminie kolejnej sesji Rady Miejskiej na dzień 26 stycznia br.


Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad wspólnego posiedzenia komisji Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej radny Marek Zielnik o godz. 20.15 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi

radny Mirosław Zgoliński

/-/


Przewodniczący komisji komunalno – finansowej

radny Piotr Matuszewski

/-/


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

radny Marek Zielnik

/-/
Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.