BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461439
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 

Protokół

 komisji rewizyjnej

z posiedzenia

29 grudnia  2003 r.

 

 

Pkt. 1

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski o godz. 19.00 otworzył posiedzenie komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 9 członków komisji, co stanowiło quorum.

 

Uczestnicy posiedzenie nie będący członkami komisji:

 

-         Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września;

-        Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

-        Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant. 

 

Pkt. 2

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego komisji porządek obrad (załącznik nr 2).

 

 

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Kontrola wykonania przez burmistrza Miasta i Gminy Września  następujących uchwał Rady Miejskiej we Wrześni:

-         realizacja uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata;

-         realizacja uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr VIII/79/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenia zasad ich zbywania.

4.    Wolne głosy i wnioski.

5.    Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt. 3

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła informację dotyczącą realizacji w roku 2003 uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr  V/46/03 z 20 stycznia 2003 r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata i uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr VIII/79/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenia zasad ich zbywania (załącznik nr 3).

 

Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienie zapisów w tabeli, gdzie przywołuje się kwotę 366 zł przy czym różnicuje się treść kolumny, z czego to wynika?

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że 366 zł, to kwota wpłaty na poczet ceny nabycia lokalu (koszt oszacowania wartości lokalu). Rzeczoznawca został wyłoniony w przetargu, dlatego występuje jedna i ta sama kwota.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że z przedstawionego wykazu nie wynika z jakich bonifikat korzystali nabywcy lokali. Jakich bonifikat było najwięcej? Jaka była sprzedaż lokali mieszkalnych w roku 2002, a jaka w roku 2003?

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, wyjaśniła, że był tylko jeden przypadek w Słomowie kiedy nabywcy skorzystali z wszystkich bonifikat (3 najemców podpisało umowy w jednym dniu). Najczęstsza ulga, to odliczenie udokumentowanych kosztów remontu.  

W roku 2002 sprzedano 9 lokali mieszkalnych, a w roku 2003 sprzedano 31.

 

Radny Piotr Matuszewski poprosił o informację, ile jest lokali mieszkalnych w zasobach ZGM-u? Czy jest sporządzony wykaz mieszkalnych lokali komunalnych?

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, wyjaśniła, że wykaz lokali komunalnych był sporządzony pod koniec ubiegłej kadencji i jeśli będzie potrzeba, to nie ma przeszkód by go odszukać i udostępnić. 

 

Radny Piotr Matuszewski poprosił o informację, czy najemcy mieszkalnych lokali komunalnych zostali poinformowani o możliwości wykupy mieszkań na nowych zasadach, które określiła Rada Miejska podejmując omawiane uchwały?

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, poinformowała, że wysłano do wszystkich najemców mieszkalnych lokali komunalnych indywidualne pisemne informacje o możliwości wykupu mieszkań na nowych zasadach. Także biuletyn gminny „Wieści z Ratusza” informował o tych możliwościach. 

Skutek był taki, że przez  wydział „przewinęła” się lawina pytających.

 

Radny Piotr Matuszewski zaproponował, żeby powtórzyć informacje na omawiany temat w biuletynie gminnym i na stronie internetowej oraz poprosił o informację na temat artykułu, który się ukazał w Rzeczpospolitej i dotyczył bonifikat przy zakupie lokali komunalnych.

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, wyjaśniła, że ukazał się artykuł, który informował, że Rzecznik Praw Obywatelskich wypowiada się, iż różnicowanie mieszkańców poprzez wprowadzenie różnych bonifikat jest nadużyciem.

 

Radny Piotr Matuszewski poprosił o wyjaśnienia w sprawie  bezpłatnego użyczenia na czas nieokreślony nieruchomości nr 62/10, położonej w Bierzglinku z przeznaczeniem na świetlicę, kaplicę i mieszkanie dla dozorcy.

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, wyjaśniła, że w Bierzglinku została zlikwidowana szkoła podstawowa. W budynku szkoły było jedno mieszkanie, które wynajmuje nauczycielka oraz pomieszczenie po szkole. Rada Sołecka zwróciła się z wnioskiem o przeznaczenie wolnych pomieszczeń na świetlicę dla Rady Sołeckiej oraz  na świetlicę, kaplicę i mieszkanie dla dozorcy.

Na okoliczność realizacji wniosku Rady Sołeckiej została zawarta umowa bezpłatnego  użyczenia.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że z wyjaśnień wynika, że dozorca nie płaci gminie za użyczony lokal.

 

Radny Ryszard Szwajca wyraził opinię, że być może zaistniał jakiś konflikt prawny w świetle relacji między Radą Sołecką, użyczającym i parafią. Radny poprosił o wgląd do umowy użyczenia.

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, przekazała Przewodniczącemu komisji kopię umowy bezpłatnego użyczenia na czas nieokreślony nieruchomości na 62/10, położonej w Bierzglinku z przeznaczeniem na świetlicę, kaplicę i mieszkanie dla dozorcy (Przewodniczący komisji przekazał otrzymaną kopię radnemu R. Szwajcy).

 

Radny Piotr Matuszewski poprosił o informację, czy były wnioski załatwione odmownie?

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że mieszkańcy budynku w Otocznej, który znajduje się na terenie szkoły złożyli wniosek, ale decyzją burmistrza został rozpatrzony odmownie.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, na podstawie którego przepisu zawarto umowę użyczenia?

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że umowę zawarto na podstawie §3 ust. 1 uchwały w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w Bierzglinku jest problem komu nauczycielka będzie płacić czynsz, ponieważ z użyczeniem wiąże się niepłacenie, a płacenie z dzierżawą.

  

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że umowa jest tak skonstruowana, że przedmiotem umowy użyczenia są tylko pomieszczenia przeznaczone na świetlicę, kaplicę i mieszkanie dla dozorcy.

 

Radna Elżbieta Tutak powiedziała, że podczas debaty przy likwidacji szkół mówiono, że decyzje w sprawie przeznaczenia budynków po szkołach będą leżały w gestii rad sołeckich.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego w przedstawionym wykazie nie ma przejętego budynku w Sokołowie?

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że nieruchomość została przejęta w roku 2002, a wykaz dotyczy roku 2003.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że nasuwa się wniosek, czy nie należałoby się zastanowić nad bonifikatą w wysokości 80% dla wszystkich wykupujących mieszalne lokale komunalne?

 

Wnioski pokontrolne:

 

Komisja rewizyjna 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” po zapoznaniu się z przygotowanym przez burmistrza Miasta i Gminy Września dokumentem dotyczącym realizacji w roku 2003 uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr  V/46/03 z 20 stycznia 2003 r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata i uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr VIII/79/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenia zasad ich zbywania stwierdza, że nie znaleziono nieprawidłowości w realizacji ww. uchwał.

 

Komisja rewizyjna jednogłośnie stwierdza, że w związku z podjęciem przez Radę Miejską we Wrześni ww. uchwał zwiększyła się ilość sprzedanych komunalnych lokali mieszkalnych. 

 

Pkt. 4

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, omówił następujące dokumenty:

-        wyjaśnienia dotyczące zestawień zaległości podatkowych, przedstawionych na posiedzeniu komisji rewizyjnej 12 grudnia 2003 r. (załącznik nr 4);

-         wykaz podmiotów (osób prawnych) posiadających największe zadłużenie z tytułu podatków lokalnych (załącznik nr 5);

-         potwierdzenie wydania materiałów Wrzesińskiemu Ośrodkowi Kultury przez spółkę Tonsil (załącznik nr 6).

 

Radny Ryszard Szwajca w związku z tym, że materiały zostały przygotowane z datą na 29 grudnia 2003 r., a burmistrz podczas XVI sesji mówił o umowie z PEBEROL-em poprosił o informacje na temat tej umowy.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że do kasy gminy wpłynęło 200 tys. zł z tytułu egzekucji zaległości podatkowych z PEBEROL, reszta zostanie wpłacona do 15 stycznia 2004 r. Majątek PBEROL-u był na tyle duży, że na pewno zostaną pokryte wszystkie zobowiązania tego przedsiębiorstwa.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, czy na okoliczność regulacji zobowiązań PKP wobec gminy została podpisana umowa przedwstępna?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że nie ma możliwości podpisywania umowy przedwstępnej z PKP w tej kwestii, ponieważ w tej sprawie decyzje wydaje burmistrz w drodze decyzji administracyjnej. Na okoliczność tej sprawy jest korespondencja.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, czy cała wierzytelność Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego jest objęta postępowaniem egzekucyjnym?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że tak.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację na temat zaległości Mikromy.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że  z Mikromą są problemy. Gmina poprzez komornika ściągnęła należność w wysokości 200 tys. zł. Resztę rozłożono na raty i Mikroma nie wywiązała się z tej umowy. W tej chwili w Mikromie jest wdrażane postępowanie restrukturyzacyjne mające na celu uregulowanie należności wobec ZUS.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, dlaczego egzekucja hipoteczna w toku nie obejmuje całej zaległości Tonsilu wobec gminy?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że zabezpieczona hipotecznie została cała zaległość, która istniała w momencie dokonywania wpisu na hipotekę. Zaległość cały czas narasta i różnice będą uzupełnione.

 

Komisja rewizyjna przyjęła do wiadomości przedstawione materiały na temat zaległości podatkowych na dzień 30 września 2003 r. oraz wciągnięcia sprzętu z Tonsilu na poczet WOK. Ewentualne odpowiedzi na pytania zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu komisji.

 

W związku z zastrzeżeniami członków komisji dotyczącymi wniosków pokontrolnych sformułowanych podczas posiedzenia komisji 12 grudnia 2003 r. członkowie komisji wypracowali nowy wniosek.

 

Wniosek pokontrolny:

 

Komisja rewizyjna 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdza, że ściągalność podatków lokalnych nie zmienia się na przestrzeni ostatnich lat.

 

Termin kolejnego posiedzenia – luty 2004 r.

 

Pkt.  5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 21.15 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Protokolant:                                                                                                      Przewodniczący

Robert Klimczak

/-/

                                                                                                      komisji rewizyjnej

radny Arkadiusz Czajkowski

/-/

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.