BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14464619
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 11
 

Protokół

z 11 posiedzenia

komisji komunalno-finansowej

w dniu 17 grudnia 2003 r.

Pkt. 1


Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 17.00 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 10 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


 • Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

 • Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej,

 • Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,

 • Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu,

 • Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.


Pkt. 2


Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XVI sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt. 3


a)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. numerami geod. 1295/7, 1295/8, 1295/9, 1295/10, położonych we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego.


Radna Maria Taciak poprosiła o informację, ile kosztuje średnio sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1 ha gruntu?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, odpowiadając na pytanie radnej powiedziała, że ceny w ostatnim czasie się zróżnicowały i trudno rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie, ale w latach ubiegłych było to około 5 tys. zł za 1 ha. Przy czym cena za 1 ha maleje, gdy plan jest sporządzany dla dużej działki.


Radna Maria Taciak, odnosząc się do przedstawionej informacji powiedziała, że w planie przyszłorocznego budżetu na opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przewiduje się kwotę 150 tys. zł i przy założeniu 5 tys. zł za 1 ha, to planowana kwota jest za mała.


Komisja komunalno-finansowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. numerami geod. 1295/7, 1295/8, 1295/9, 1295/10, położonych we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego.


b)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Gen. Sikorskiego.


Komisja komunalno-finansowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Gen. Sikorskiego.


c)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni, rejon ul. Gen. Sikorskiego.


Komisja komunalno-finansowa 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni, rejon ul. Gen. Sikorskiego.


d)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 4/2 i 3/4 położonych w Chociczce oraz ozn. numerem 5/3 położonej w Żernikach.


Komisja komunalno-finansowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 4/2 i 3/4 położonych w Chociczce oraz ozn. numerem 5/3 położonej w Żernikach.e)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.


Komisja komunalno-finansowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.


f)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Psarach Polskich – dz. nr geod. 270/1.


Komisja komunalno-finansowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Psarach Polskich – dz. nr geod. 270/1.


g)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-rzemieślniczych w Psarach Małych w rejonie ul. Dojazdowej.


Radna Maria Taciak przypomniała, że na działkach, których dotyczy omawiany projekt uchwały prowadzona jest działalność gospodarcza. Działalność ta przeszkadzała okolicznym mieszkańcom. Radna poprosiła o wyjaśnienie, czy ta okoliczność była brana pod uwagę przy przedłużaniu umowy dzierżawy (poprzednia umowa wygasała w roku ubiegłym)? Czy do urzędu docierały negatywne sygnały w tej sprawie? Czy radny Piotr Matuszewski nie ma nic przeciwko, ponieważ to on podczas sesji Rady Miejskiej mówił o uciążliwościach spowodowanych prowadzoną tam działalnością gospodarczą? Kogo radny wtedy reprezentował? Zapisy w tej sprawie na pewno znajdują się w protokołach z sesji i można je bez problemu odszukać, ponieważ protokoły z sesji były wtedy inaczej pisane niż teraz, ale to nie miejsce i czas by o tym mówić.


Przewodniczący komisji odnosząc się do wypowiedzi radnej powiedział, że podczas sesji reprezentował sam siebie. Docierały do niego różne głosy i nic w tej kwestii się nie zmieniło.


Radna Maria Taciak zabierając głos powiedziała, że przedmiotową sprawę należało załatwić na początku obecnej kadencji, kiedy wygasała umowa dzierżawy i nie powinno się jej przedłużać.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że skoro gmina przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego terenu, to można wykluczyć w opracowaniu prowadzoną obecnie działalność gospodarcza, by nowy właściciel nie przysparzał kłopotów sąsiadującym z posesją.


Przewodniczący komisji powiedział, że w omawianej sprawie złożył wniosek do Burmistrza i jeszcze nie otrzymał odpowiedzi.


Tomasz Kałużny, burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że odbył rozmowy z prowadzącymi działalność gospodarczą na przedmiotowym terenie, by opracowując plan wykluczyć wszelkie uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Prowadzący działalność gospodarczą tłumaczyli, że nie chcą inwestować w teren, który nie jest ich własnością. Tak więc, aby sprawę jednoznacznie wyjaśnić „na zawsze” warto zrobić plan zagospodarowania (i w nim zawrzeć wszelkie obostrzenia), a wtedy po wystawieniu na sprzedaż możemy od nabywcy egzekwować przestrzeganie planu zagospodarowania.


Radna Ilona Łosińska zajmując głos powiedziała, że gmina powinna unikać podpisywania umów na czas określony, ponieważ umowy na czas nieokreślony można łatwiej rozwiązać w razie wystąpienia jakichś trudności.


Komisja komunalno-finansowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-rzemieślniczych w Psarach Małych w rejonie ul. Dojazdowej.


h)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fabrycznej.


Radny Henryk Krukowski odnosząc się do omówionego projektu uchwały powiedział, że szalety miejskie w środku miasta mogą być potrzebne i należy rozważyć, czy warto sprzedawać tę nieruchomość.


Komisja komunalno-finansowa 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fabrycznej.


i)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fromborskiej – Zielonogórskiej.


Komisja komunalno-finansowa 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fromborskiej – Zielonogórskiej.


j)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego.


Komisja komunalno-finansowa 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego.


k)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Sądowej.


Komisja komunalno-finansowa 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Sądowej.


l)


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, omówiła projekt uchwały w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wrześni.


Radna Maria Taciak poprosiła o informację, jak przeniesienie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi do OPS będzie rozwiązane pod względem organizacyjnym? Czy pracownicy OPS są przygotowani do przejęcia tych obowiązków?


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, odpowiadając na zapytanie wyjaśniła, że w tej chwili 2 pracowników OPS odbywa szkolenie pod nadzorem p. Aliny Rataj, która zajmuje się dodatkami mieszkaniowymi w urzędzie gminy. Kolejny projekt uchwały upoważnia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych.


Radna Ilona Łosińska odnosząc się do przedstawionego projektu uchwały poprosiła o informację, co stanie się z pracownikami urzędu, którzy dotychczas zajmowali się przyznawaniem dodatków mieszkaniowych? Czy nikt nie przejdzie do OPS-u?


Radna Maria Taciak poprosiła o informację, ile etatów w urzędzie było na obsługę dodatków mieszkaniowych?


Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, odpowiadając na pytanie wyjaśnił, że w urzędzie kiedyś dodatkami zajmowały się 3 osoby, następnie 2 osoby, a obecnie jedna, ale jest to osoba, która zajmowała się także innymi sprawami mieszkaniowymi.


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, odpowiadając na zapytanie wyjaśniła, że w OPS nastąpi wzrost zatrudnienia o jeden etat, ale dodatkami będą się zajmować 2 osoby. Jedna osoba zostanie przesunięta z sekcji opiekuńczej oraz druga, która obecnie ma umowę na czas określony. Nikt z Urzędu Miasta i Gminy Września nie zostanie przesunięty do pracy w OPS-ie.

Przeniesienie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi do OPS wiąże się m.in. z tym, że zostaną zintensyfikowane działania w celu weryfikacji przyznawanych dodatków mieszkaniowych poprzez wywiady środowiskowe.


Komisja komunalno-finansowa 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wrześni.


m)


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych.


Komisja komunalno-finansowa 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych.


Salę posiedzenia opuściła radna Ilona Łosińska.


n)


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.


Radny Czesław Duch poprosił o wyjaśnienie, dlaczego opłaty w przedszkolu wiejskim są niższe niż w przedszkolach miejskich?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiadając na zapytanie radnego wyjaśnił, że dzieci w przedszkolu wiejskim przebywają krócej niż w miejskim. Ponadto w przedszkolu wiejskim nie ma pełnej obsady i niższa opłata jest formą zachęty. Ludzie wolą oczekiwać na miejsce w przedszkolu miejskim niż dowozić swoje dzieci do placówki zlokalizowanej na wsi.


Radna Maria Taciak poprosiła o informację, czy budżety opracowywane przez dyrektorów przedszkoli przełożyły się bezpośrednio na wysokość dotacji przedszkoli, która jest ujęta w projekcie planu budżetu na rok 2004?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu, odpowiadając na zapytanie radnej wyjaśnił, że dyrektorzy przedszkoli przygotowali projekty budżetów według własnej oceny i są one trochę „nadmuchane”. Wspólnie z pracownikiem wydziału oświaty, kultury i sportu przeanalizował je i urealnił. W zasadzie dotacje na rok 2004 będą na poziomie dotacji z roku 2003.


Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, o ile musiałaby wzrosnąć dotacja z budżetu gminy, gdyby Rada nie podjęła omawianej uchwały?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiadając na zapytanie radnego wyjaśnił, że dotacja na przedszkola w projekcie planu budżetu na rok 2004, gdyby rada nie podjęła omawianego projektu uchwały, musiałaby być większa o 162 tys. zł.


Komisja komunalno-finansowa 3 głosami „za”, przy 5 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.


o)


Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.


Salę posiedzenia opuściła radna Eugenia Potęga.


Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do przedstawionego projektu uchwały poprosił o informację, dlaczego rozróżnia się dwa targowiska i czy PUK nie mógłby administrować obydwoma targowiskami? Do budżetu gminy z targowisk wpływały pieniądze i nie wiadomo jak ta kwestia będzie wyglądać, gdy administratorem targowiska przy ul. Kościuszki będzie PUK? Czy gmina nie będzie stratna?

Kiedyś w uchwale podejmowanej przez radę w tej samej sprawie musiano określić z imienia i nazwiska osobę, która będzie zbierać opłaty targowe, czy w tym przypadku nie powinno być tak samo?


Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiadając radnemu wyjaśnił, że w uchwale nie musi być określona z imienia i nazwiska osoba zbierająca opłatę, ponieważ w tym przypadku będzie to pobierała samodzielnie gmina poprzez pracownika urzędu. Można rozważyć wariant, by PUK prowadził oprócz targowiska przy ul. Kościuszki także zieleniak miejski przy ul. Kościelnej, ale z przeprowadzonych analiz wynika, że prowadzenie zieleniaka przez pracownika urzędu będzie najtańsze. Dochody gminy z tytułu zmian organizacyjnych w administrowaniu targowiskami się nie zmniejszą.


Radna Maria Taciak poprosiła o informację, czy pracownik samorządowy, który będzie pobierał opłatę na zieleniaku będzie to wykonywał w ramach swoich obecnych obowiązków plus targowisko i czy będzie miał z tego tytułu gratyfikację finansową?


Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiadając radnej wyjaśnił, że pracownik odpowiedzialny za funkcjonowanie zieleniaka nie będzie miał więcej obowiązków, a dodatkową gratyfikacją finansową będzie 5% prowizji.


Radna Maria Taciak poprosiła o informację, czy radca prawny urzędu pozytywnie zaopiniował taką umowę o pracę plus 5% prowizji?


Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnej powiedział, że tak.


Radny Henryk Krukowski poprosił o informację, kto będzie sprzątał zieleniak przy ul. Kościelnej, ponieważ do tej pory robił to dotychczasowy administrator?


Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśnił że pracownik z urzędu, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie zieleniaka będzie robił wszystko to, co do tej pory robił p. Gadziński.


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że podczas posiedzeń komisji, które dotychczas omawiały przedmiotowy projekt uchwały mówiono, że targowiskiem przy ul. Kościelnej będą zajmować się 2 osoby.


Radna Maria Taciak odnosząc się do powyższej wypowiedzi powiedziała, że z odpowiedzi, której udzielono na pierwsze pytanie wynikało, że zieleniakiem przy ul. Kościelnej będzie się zajmować jedna osoba.


Radny Henryk Krukowski poprosił o informację, ile kosztowało prowadzenie zieleniaka, gdy administrował nim p. Gadziński a ile teraz?


Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnemu powiedział, że teraz prowadzenie zieleniaka przy ul. Kościelnej będzie kosztować mniej.


Radna Maria Taciak zaproponowała, by komisja złożyła wniosek o informację na temat kosztów, które gmina ponosiła na prowadzenie zieleniaka przy ul. Kościelnej, gdy administrował nim p. Gadziński oraz jaki jest plan kosztów, które gmina będzie ponosić, gdy Rada podejmie omawianą uchwałę.


Komisja komunalno-finansowa 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” wnioskuje o informację na temat kosztów, które gmina ponosiła na prowadzenie zieleniaka przy ul. Kościelnej, gdy administrował nim p. Gadziński oraz jaki jest plan kosztów, które gmina będzie ponosić, gdy Rada podejmie omawianą uchwałę (zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej).


Komisja komunalno-finansowa 4 głosami „za” (w tym głos przewodniczącego komisji), przy 4 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.


p)


Radny Ryszard Szwajca zgłosił zastrzeżenie, że podczas posiedzenia komisji nie było przedstawiciela projektodawcy, który mógłby omówić projekt uchwały.


Radna Maria Taciak poprosiła o informację, czy pracownicy urzędu otrzymali nagrody i czy zostały już wypłacone?


Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiadając radnej powiedział, że tak.


Radna Maria Taciak poprosiła o informację, jak wysokie nagrody otrzymali pracownicy urzędu (średnia w procentach w stosunku do wynagrodzenia z podziałem na: kadra kierownicza, pracownicy oraz średnia urzędu)?


Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, czy nagrody dotyczyły także Straży Miejskiej? Jeśli tak, to prosi o informację jak wyżej.


Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiadając radnemu powiedział, że tak.


Radna Maria Taciak wnioskuje o informację, jak wysokie nagrody otrzymali pracownicy urzędu (średnia w procentach w stosunku do wynagrodzenia z podziałem na: kadra kierownicza, pracownicy oraz średnia urzędu)?


Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o informację, jak wysokie nagrody otrzymali Strażnicy Miejscy?


Przewodniczący komisji zaproponował, żeby przegłosować omawiany projekt uchwały w sprawie: przyznania nagrody Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do propozycji przewodniczącego komisji powiedział, że nie można opiniować przedmiotowego projektu uchwały, ponieważ nie było sprawozdawcy, który mógłby omówić ten projekt, a powinien być.


Przewodniczący komisji odnosząc się do wypowiedzi radnego powiedział, że jego zdaniem komisja powinna wyrazić w tej kwestii opinię.


Przewodniczący komisji zaproponował, żeby komisja przegłosowała, kto jest za niewyrażaniem opinii w sprawie projektu uchwały przedstawionym w pkt. 4 p) porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej we Wrześni?


Komisja komunalno-finansowa 0 głosami „za”, przy 7 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” negatywnie zaopiniowała podany pod głosowanie wniosek, kto jest za niewyrażaniem opinii w sprawie projektu uchwały przedstawionym w pkt. 4 p) porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej we Wrześni?


Komisja komunalno-finansowa 4 głosami „za” (w tym głos przewodniczącego komisji), przy 4 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyznania nagrody Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


Radny Ryszard Szwajca poprosił, żeby odnotować w protokole i ująć we wnioskach, że podczas komisji komunalno-finansowej nie było projektodawcy i nie omówiono projektu uchwały w sprawie: przyznania nagrody Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


Radny Cezar Dubiel poprosił o wyjaśnienie, jaka jest podstawna prawa życzenia radnego, ponieważ regulaminy Rady Miejskiej i komisji nic na ten temat nie mówią?


Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do zapytania radnego powiedział, że jest taki dobry obyczaj, żeby podczas posiedzeń komisji projektodawcy lub ich przedstawiciele omawiali swoje projekty uchwał.


r)


Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003.


Radny Henryk Krukowski odnosząc się do przedstawionego projektu uchwały poprosił o wyjaśnienie, dlaczego ponownie zwiększa się dotacje do WOK-u? Nie tak dawno komisja opiniowała wniosek WOK, by mógł zaciągnąć kredyt na zakup sprzętu nagłaśniającego, a więc także oświetlenie, gdyż jedno z drugim się wiąże. Dlaczego więc ponownie dotuje się WOK?


Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiadając radnemu powiedział, że planowany kredyt na zakup sprzętu nagłaśniającego nie został jeszcze zaciągnięty.


Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do tego, że skarbnik uzasadniając omawiany projekt uchwały powiedział, że w WOK-u dokonano dużo zakupów poprosił o wyjaśnienie, czy nie trzeba zwiększyć dotacji właśnie z tego powodu?


Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września stwierdził, że dokonane zakupy przez WOK, to tylko jeden ze składników zwiększenia dotacji WOK-u. Powodem jest także to, że w tym roku zwiększyło się zatrudnienie, ponieważ dotychczasowy dyrektor nie został zwolniony i pełnił funkcję instruktora. Burmistrz zaproponował zwiększenie dotacji obawiając się, że mogłoby nie wystarczyć WOK-owi środków do końca roku budżetowego.


Radna Maria Taciak odnosząc się do wyjaśnień skarbnika powiedziała, że zmiana na stanowisku dyrektora WOK-u nastąpiła tuż po objęciu funkcji burmistrza przez Tomasza Kałużnego, dlatego ta okoliczność także na pewno była oceniana pod względem finansowym przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2003. Czy wtedy o tym nie myślano i teraz trzeba dokonywać zmian?


Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiadając na zapytanie powiedział, że WOK już wcześniej składał wniosek o zwiększenie dotacji, ale otrzymał zalecenie burmistrza, by starał się bilansować otrzymany budżet, o ile to jest możliwe. Cały czas była analizowana sytuacja w WOK-u i na koniec roku brak nie jest duży.


Radna Maria Taciak w związku ze zwiększeniem dotacji w dziale 750 administracja publiczna zwróciła uwagę na to, że około miesiąc temu przedłożono komisji wniosek Burmistrza o przesunięcie środków z rezerwy budżetowej na promocję gminy. Uzasadniano wtedy, że fakt już miał miejsce. Co się znów stało, że trzeba o 20 tys. zł zwiększyć środki na promocję gminy oraz wydatki bieżące? Jakich dokonano remontów w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w roku 2003?


Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnej powiedział, że plan finansowy na początku roku na wydatki bieżące był skromny i od początku były obawy, że te środki mogą być niewystarczające. Żadnych wyjątkowych wydatków nie było.

W ramach remontów wykonano np. uszczelnienie dachu, przedłożymy na ten temat szczegółową informację na piśmie.

Promocja, wydatki w tym rozdziale były dużo większe niż pierwotnie planowano. Jest to jeden z przejawów polityki burmistrza.


Radna Maria Taciak wnioskuje o informację na temat remontów dokonanych w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Września w roku 2003.


Radna Maria Taciak w związku z zwiększeniem planu budżetu w dziale 750 rozdziale 75023 wnioskuje o informację na co będą przeznaczone te środki.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że miesiąc temu zwiększano dotację do działu 750 z rezerwy budżetowej i co jakiś czas się dokłada. Prawdopodobnie jest potrzeba i powinno się wprost powiedzieć, że tak jest i na co.


Radna Maria Taciak w związku ze zwiększeniem dotacji w dziale 750 poprosiła o informację, czy pod tą pozycją jest zwiększenie środków na wynagrodzenia?


Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiadając radnej powiedział, że pod tą pozycją nie ma wydatków na zwiększenie środków na wynagrodzenia.


Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, czy prawdą jest, że od przyszłego roku dodatki mieszkaniowe będą wypłacane tylko ze środków budżetowych gmin bez dotacji?


Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnemu powiedział, że tak.


Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, czy w związku z powyższym pula środków na dodatki mieszkaniowe w planie budżetu na rok 2004 zostanie zwiększona?


Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedział, że temat jest bardzo szeroki i jeśli przewodniczący komisji pozwoli, to oczywiście odpowie na pytanie radnego.


Przewodniczący komisji powiedział, że pytanie radnego wykracza poza omawiany punkt.


Komisja komunalno-finansowa 4 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003.

Pkt. 4 - 5


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 19.30 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący komisji

radny Piotr Matuszewski

/-/

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.