BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460850
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 14
 

PROTOKÓŁ

z 14 posiedzenia

Komisji Edukacji

z dnia 16 grudnia 2003 r.


Pkt. 1

Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 18.30 otworzyła posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków komisji, co stanowiło quorum.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • p. Krystyna Poślednia – z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • p. Alfred Bogucki – skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • p. Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

 • p. Jarosław Malicki – naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu.


Pkt. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XVI sesję Rady Miejskiej.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt. 3

p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekty uchwał w sprawie:

a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno – usługowego w obrębie nieruchomości ozn. Numerami geod. 1295/7, 1295/8, 1295/9, 1295/10, położonych we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego,

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Gen. Sikorskiego,

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni, rejon ul. Gen. Sikorskiego,

d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 4/2 i 3/4 położonych w Chociczce oraz ozn. numerem 5/3 położonej w Żernikach.

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Psarach Polskich – dz. nr geod. 270/1,

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo – rzemieślniczych w Psarach Małych w rejonie ul. Dojazdowej.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno – usługowego w obrębie nieruchomości ozn. Numerami geod. 1295/7, 1295/8, 1295/9, 1295/10, położonych we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego,

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Gen. Sikorskiego,

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni, rejon ul. Gen. Sikorskiego,

d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 4/2 i 3/4 położonych w Chociczce oraz ozn. numerem 5/3 położonej w Żernikach.

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Psarach Polskich – dz. nr geod. 270/1,

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo – rzemieślniczych w Psarach Małych w rejonie ul. Dojazdowej.

h)

p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fabrycznej.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fabrycznej.


i)

p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fromborskiej – Zielonogórskiej.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, 6 głosami “za” przy 0 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fromborskiej – Zielonogórskiej.


j)

p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych , 6 głosami “za” przy 0 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego.


k)

p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Sądowej.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Sądowej.


Radna Eugenia Potęga zadała pytanie co jest czynione w związku ze sprawą planowanych garaży przy ul. Koszarowej?


p. Zakrzewska odpowiedziała, że został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu, który wszedł w życie. A w przyszłym roku trzeba będzie dokonać podziału geodezyjnego i ustalić formę przetargu.


l)

p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wrześni.

Przedstawiła następujące poprawki:

 • w załączniku nr 1 do projektu uchwały § 2 przyjmuje brzmienie: “Siedziba Ośrodka znajduje się we Wrześni przy ul. Szkolnej 24 a obszarem jego działania jest Miasto i Gmina Września”.

 • w załączniku nr 1 do projektu uchwały § 4 ust. 2 przyjmuje brzmienie: “Merytoryczny nadzór nad realizacją zadań zleconych sprawuje w imieniu wojewody Wydział Polityki Społecznej”.


m)

p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych.


Radna Eugenia Potęga zapytała jaką jednostką jest OPS.


p. Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedział, że OPS jest jednostką budżetową.


Radna Eugenia Potęga zapytała czy zapis ten nie powinien ten zapis znaleźć się w statucie?


p. Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedział, że to sprawdzi.


Przystąpiono do głosowania ww. projektów uchwał.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

 • nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wrześni;

 • upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych.


h)

p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.


Radna Bożena Nowacka zadała pytanie czy wiadomo jak te ceny kształtują się w gminach ościennych?


p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że są zbliżone.


p. Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu dodał, ze od roku 2001 opłata ta nie była podnoszona. Poinformował również, że będzie przygotowywany projekt uchwały o sieci przedszkoli i sieci “zerówek” na terenie naszej gminy.


Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji.


Radna Bożena Nowacka zgłosiła uwagę, że żadna ze szkół w wyznaczonym terminie nie wystąpiła do kuratorium z wnioskiem o dofinansowanie gabinetów pielęgniarskich w szkołach (a była taka możliwość w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, MENiS przeznaczyło na ten cel specjalne środki).


p. Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu poinformował, że na kolejne posiedzenie komisji dostarczy zakres obowiązków higienistek szkolnych.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych 4 głosami “za”, przy 1 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.


o)

p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.


Radny Maciej Baranowski zadał pytanie czy inkasent – upoważniony przez burmistrza pracownik Urzędu Miasta i Gminy Września będzie tylko zajmował się pobieraniem opłaty targowej?


p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że będzie prowadził wszystkie czynności związane z funkcjonowaniem targowiska.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.


p)

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski omówił projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


Radny Andrzej Rzeźnik zadał pytanie czy są jakieś widełki w kwestii nagrody burmistrza.


Skarbnik odpowiedział, że jest to kwota uznaniowa.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych 4 głosami “za” przy 0 “przeciw” i 2 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


r)

p. Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003.


Pkt. 4

radny Maciej Baranowski zwrócił się z pytaniem jak wygląda określenie ilości uczniów w oddziale szkolnym?


p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że są określone obwody szkolne, dyrektorzy szkół dysponują wykazami dzieci, które są w danym obwodzie szkolnym. Następnie jest przeprowadzany nabór. W przypadku gdy liczba dzieci w klasie wynosi 24 – nie trzeba dzielić na grupy.


Radny Maciej Baranowski zapytał następnie jak to jest w naszym powiecie?


Radna Eugenia Potęga odpowiedziała, że maksymalnie wypełnia się klasy.


Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji o godz. 20.00, zamknęła posiedzenie komisji.


Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.Protokolant: Monika Krysztofiak

/-/Przewodnicząca Komisji

radna Bożena Nowacka

/-/ 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.