BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460853
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 

Protokół

 komisji rewizyjnej

z posiedzenia

w dniu  3 grudnia  2003 r.

 

 

Pkt. 1

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski o godz. 17.30 otworzył posiedzenie komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 9 członków komisji, co stanowiło quorum.

 

Uczestnicy posiedzenie nie będący członkami komisji:

 

-         Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

-         Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września;

-         Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego;

-         Robert Klimczak, specjalista w biurze Rady Miejskiej, protokolant. 

 

Pkt. 2

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego komisji porządek obrad (załącznik nr 2).

 

 

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Kontrola sprawozdań ze ściągalności podatków za I, II i III kwartał 2003 r.

4.    Wolne głosy i wnioski.

5.    Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt. 3

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, omówił:

-         informację dotyczącą zaległości w podatkach lokalnych - tytuły egzekucyjne (załącznik nr 3);

-         informację dotyczącą zaległości w podatkach lokalnych (załącznik nr 4);

-         informację dotyczącą zaległości w podatkach lokalnych – upomnienia (załącznik nr 5).

 

Radna Maria Taciak, odnosząc się do omówionych informacji powiedziała, że są nieczytelne i nie zawierają informacji na temat stanu zaległości. Analizując przedstawione materiały można przyjąć, że nie podjęto żadnych działań egzekucyjnych?

Radna poprosiła o wyjaśnienie, jak się ma wysokość zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych, wynosząca 5.523 220,48 zł za III kwartał w stosunku do wystawionych tytułów egzekucyjnych w tym okresie na kwotę 327 397,60 zł?

Radna poprosiła o przygotowanie informacji na temat wysokości przypisu i zaległości Tonsilu w podatku od nieruchomości za 2002 r. i 2003 r.

 

Radna Maria Taciak wnioskuje o przygotowanie informacji na temat wysokości przypisu i zaległości Tonsilu w podatku od nieruchomości za rok 2002 i 2003.

 

Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego, odpowiadając na pytanie radnej wyjaśniła, że w jednej tabeli podano tylko wysokość zaległości w podatkach lokalnych, a w kolejnych dwóch tabelach jest zamieszczona informacja na temat ilości tytułów egzekucyjnych i upomnień; porównując tylko kwoty można mylnie przyjąć, że nie podejmowano działań dyscyplinujących podatników. 

W przypadku podatku od nieruchomości osoby prawne nie podejmowano procedur dyscyplinujących mimo zaległości, ponieważ w stosunku do tych dłużników w roku ubiegłym została wszczęta procedura egzekucyjna polegająca na odroczeniu lub rozłożeniu na raty zaległości, stąd różnica w kwotach i brak działań egzekucyjnych.

 

Radna Maria Taciak odnosząc się do informacji na temat podatku rolnego osoby prawne poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego nie były wysyłane upomnienia (podobnie podatek od środków transportowych)? Analizując informacje na temat podatku rolnego od osób prawnych oraz osób fizycznych można przyjąć, że relacje podjętych działań w stosunku do wysokości zaległości są niewspółmierne.

Przedstawione tabele powinny zawierać informacje na temat stanu długu w roku 2002, kwotę długu objętego egzekucją i wtedy byłoby to czytelniejsze. W przedstawionym materiale nie ma także informacji o zawartych układach ratalnych.

 

Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego, odpowiadając na pytanie radnej wyjaśniła, że jeśli chodzi o podatek rolny osoby prawne, to nie były wysyłane upomnienia i tytuły egzekucyjne, ponieważ, tak jak w przypadku podatku od nieruchomości, w stosunku do tych dłużników w roku ubiegłym została wszczęta procedura egzekucyjna.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o przygotowanie odpowiedzi na następujące pytania:

-         Ile wydano decyzji  dotyczących układów ratalnych i umorzeń oraz prolongat w spłacie należności podatkowych  w I, II i III kwartale 2003 r.?

-         Ile razy w roku 2003 wystąpiono o dokonanie wpisów na hipotekę i jaka była ilość i na jaką kwotę protokołów nieściągalności z Urzędu Skarbowego?

-         Ile było interwencji w Urzędzie Skarbowym dokonanych przez osobę odpowiedzialną za realizację tych zadań? Ile było skarg do Urzędu Skarbowego na bezczynność komornika.

Oraz  przygotowanie informacji o zaległościach podatkowych, obrazującą stan w roku 2002, kwotę długu objętego egzekucją, wysokość odsetek oraz kwotę ściągniętą.

 

Radna Maria Taciak wnioskuje o informację na temat ilości wydanych decyzji,  dotyczących układów ratalnych i umorzeń oraz prolongat w spłacie należności podatkowych  w I, II i III kwartale 2003 r.

 

Radna Maria Taciak wnioskuje o informację na temat ilości wystąpień w roku 2003 o dokonanie wpisów na hipotekę. Jaka była ilość i na jaką kwotę protokołów nieściągalności z Urzędu Skarbowego? Ile było interwencji w Urzędzie Skarbowym dokonanych przez osobę odpowiedzialną za realizację tych zadań? Ile było skarg do Urzędu Skarbowego na bezczynność komornika.

 

Radna Maria Taciak wnioskuje o informację o zaległościach podatkowych, obrazującą stan w roku 2002, kwotę długu objętego egzekucją, wysokość odsetek oraz kwotę ściągniętą.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, przedstawił skutki finansowe zaniechania poboru podatków oraz umarzania w całości lub części zaległości podatkowych lub odsetek, wynikające z protokołu rekontroli NIK, która odbyła się w Urzędzie w dniach od 27 maja do 1 lipca br. (załącznik nr 6).

Burmistrz  odnosząc się do przedstawionego wyciągu z protokołu rekontrolnego powiedział, że setki podatników było przyzwyczajonych do tego, że Urząd umarzał wiele zobowiązań podatkowych (np. w roku 1999 – 300; w roku 2001 – prawie 500 umorzeń). Decyzje były wydawane przez urzędnika bez odpowiednich upoważnień i bez wymaganej ustawą dokumentacji.

Z naruszeniem prawa wydano np. 14 listopada 2002 r. decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej Spółdzielni Usług Rolniczych i Transportowych. Wysokość zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 161 tys. zł. Naruszone przepisy przy wydaniu tej decyzji to:

-         art. 48 ordynacji podatkowej – wydanie decyzji o rozłożeniu zapłaty podatku na raty może nastąpić tylko na wniosek podatnika (powoływane w decyzji pismo SURiT-u z 10 września 2002 r. zawiera jedynie prośbę o umorzenie zaległości podatkowej);

-         art. 210 ordynacji podatkowej – lakoniczne uzasadnienie wydanej decyzji;

-         art. 187 ordynacji podatkowej – brak zebrania w sposób wyczerpujący materiału dowodowego;

-         art. 191 ordynacji podatkowej – brak stwierdzenia, czy dana okoliczność została udowodniona, ponieważ brakowało materiału dowodowego.

 

Radna Maria Taciak odnosząc się do przedstawionych przez burmistrza informacji powiedziała, że rzadko następca wyraża się pochlebnie o swoim poprzedniku, ale by ocenić protokół rekontrolny trzeba zapoznać się z protokołem pierwszym. Obejmując urząd Burmistrza Wrześni w 1998 r. stan zastany był taki, że nic nie funkcjonowało i w ciągu ubiegłej kadencji z trudem, ale udało się wdrożyć kodeks postępowania administracyjnego. To, że w ogóle zaczęto wdrażać postępowanie egzekucyjne, wynika z mojego doświadczenia zawodowego. Wszyscy urzędnicy mieli stosowne upoważnienia do wystawiania decyzji, posiadał także stosowne upoważnienie urzędnik odpowiedzialny za egzekucję podatków. Szczegółowe badanie wszelkich okoliczności przy stosowaniu ulg podatkowych z uwagi na ilość wniosków jest niemożliwe do zrealizowania przez samego Burmistrza, dlatego upoważniono Jarosława Orłowskiego, naczelnika wydziału finansowo-budżetowego, do podpisywania decyzji do kwoty 2 tys. zł.

SURiT – wielokrotnie spotykała się rada nadzorcza tej firmy z Zarządem MiG Września i dyskutowano na temat ich sytuacji. Kłopoty tej firmy polegały na tym, że ich usługi nie kompensowały zainteresowania odbiorców, czyli rolników. Wielokrotnie zastanawiano się, czy rozłożyć należności na raty, wnioskowano nawet o umorzenie, by nie doszło do kolejnej likwidacji zakładu pracy na terenie naszej gminy. W ostateczności przystano na układ ratalny.

To co napisał inspektor NIK w protokole rekontrolnym ma odzwierciedlenie w dokumentach Urzędu i z tego co napisał wynika, że w tej dokumentacji panuje bałagan.

W III kadencji było 11 kontroli NIK. Jedna z kontroli dotyczyła wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Po jakimś czasie przyjechał drugi inspektor NIK, który kontrolował to samo i jego ustalenia były zupełnie różne od ustaleń pierwszego kontrolera. Brak precyzji tłumaczono wytycznymi NIK.

W roku 2002 komisji rewizyjnej była przedstawiana informacja o czynnościach egzekucyjnych podjętych w 2002 r., która świadczy o tym, że podejmowano działania dyscyplinujące podatników (załącznik nr 7)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, odnosząc się do wypowiedzi radnej powiedział, że to właśnie w wyniku postępowania naczelnika podatnicy przyzwyczaili się do pewnych niezgodnych z ordynacją podatkową procedur i właśnie w wyniku protokołu  rekontroli dokonano zmiany na stanowisku naczelnik wydziału finansowo-budżetowego. Także w wyniku rekontroli przystąpiono do wdrażania w Urzędzie programów komputerowych, które mają usprawnić oraz urealnić egzekucję podatków.

Odnośnie układu ratalnego z SURiT-em, to problem polega m.in. na tym, że nie ma wniosku o rozłożenie na raty należności, a tego wymaga ordynacja podatkowa. Jest tylko wniosek o umorzenie należności (na ten wniosek powołuje się Zarząd). 

 

Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego, odnosząc się do przedstawionej informacji o czynnościach egzekucyjnych podjętych w 2002 r. powiedziała, że w roku 2003 osiągnięto taką samą ściągalność.

 

Pkt. 4

 

Termin kolejnego posiedzenia – 12 grudnia br. godz. 19.00.

 

Pkt.  5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 19.00 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Protokolant:                                                                                                      Przewodniczący

Robert Klimczak

/-/                                                                                                       komisji rewizyjnej

radny Arkadiusz Czajkowski

/-/

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.