BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461583
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2020 r.


Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 19 maja 2020 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca
o godz. 9.00 otworzył posiedzenie Komisji. W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:
Anita Grabarek, młodszy referent  w Biurze Rady,
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca
przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2).


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawdzenie zgodności sprawozdania z wykonania budżetu w 2019 r. ze sprawozdawczością statystyczną RB.
4. Ocena Gospodarki Odpadami Komunalnymi w roku 2019.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.Komisja Rewizyjna w obecności 3 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad.


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca
  poprosił członków Komisji o sprawdzenie zgodności sprawozdania z wykonania budżetu w 2019 r. ze sprawozdawczością statystyczną RB.  Komisja skontrolowała następujące sprawozdania:

1. Rb-27S –  sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
2. Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
3. Rb - NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Komisja porównała dane zawarte w w/w sprawozdaniach z danymi zawartymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu 2019 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Komisja Rewizyjna ustaliła,  co następuje:

Dochody budżetu  wykonano w wysokości – 252 786 042,17 zł
z tego: dochody bieżące wykonano w kwocie – 223 329 154,00 zł
dochody majątkowe  wykonano w kwocie – 29 456 888,17 zł
Wydatki budżetu wykonano w wysokości –  225 791 467,94 zł
z tego: wydatki bieżące  wykonano w kwocie – 192 297 591,38 zł
wydatki majątkowe wykonano w kwocie – 33 493 876,56 zł
- kwoty dochodów budżetu 2019 r. wykazane w sprawozdaniu są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S
- kwoty wydatków budżetu gminy wykazane w sprawozdaniu są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S
- budżet roku 2019 zamknął się nadwyżką w kwocie 26 994 574,23 zł, potwierdza tą kwotę również sprawozdanie Rb-NDS.

Komisja Rewizyjna oceniając wykonanie budżetu 2019 r. ustaliła:
1) budżet  roku 2019 zamknął się nadwyżką 26 994 574,23 zł
2) w roku 2019 wystąpiła nadwyżka operacyjna w kwocie 31 031 562,62 zł tzn. zrealizowane dochody bieżące przewyższyły o taką kwotę zrealizowane wydatki bieżące.
3) przychody budżetu 2019 roku zrealizowano w kwocie 40 792 166,62 zł w tym:
- emisja obligacji komunalnych 30 000 000,00 zł
- wolne środki z rozliczenia 2018 r. w kwocie 8 143 022,99 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 649 143,63 zł
4) w okresie  sprawozdawczym rozchody budżetu wyniosły 4 164 653,52 zł co stanowi 100% planu
5) na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Września wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów  dłużnych oraz poręczeń gwarancji posiadała  zadłużenie z tytułu:
- emisji obligacji komunalnych – 30 000 000,00 zł
- pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW – 3 978 369,47 zł
Łączna kwota zobowiązań wynosiła 33 978 369,47 zł
6) do budżetu 2019 r. wprowadzono wolne środki z rozliczenia roku 2018 w kwocie 8 143 022,99 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2 649 143,63 zł
7) na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
8) na dzień 28 czerwca 2019 r. została przeprowadzona emisja obligacji komunalnych w kwocie
30 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.


Pkt 4,5
Komisja Rewizyjna
zapoznała się  także z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku o przedłożonym jej przez Burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2019 r. postanowiła szczegółowo zbadać system gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku. Stwierdzono, że z roku 2018 pozostała do wykorzystania kwota 7 941,23 zł. Od maja  2019 roku podniesiono poziom opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
-umowa nr WIK.ZP.272.10.88.2018 z PUK Września oraz poziom opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych z URBIS Gniezno, umowa z dnia 5 września 2019 nr WIK.ZP.272.10.93.2019. Wydatki poniesione w roku 2019 na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami łącznie wyniosły 7 646 305, 53 zł.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dochody z klasyfikacji 900/90002/0490 na dzień 31.12.2019 r. uzyskano w kwocie 7 821 645,10 zł
Komisja Rewizyjna skontrolowała stan gospodarki odpadami, środki finansowe zgromadzone w budżecie 2019 r. z tytułu opłaty śmieciowej oraz środki finansowe związane z  wydatkami na obsługę systemu zagospodarowania odpadów na terenie gminy.

W rozdziale planu dochodów budżetowych gminy 900/90002/0490 figuruje również kwota
7 762 697,19 zł. Łączna kwota wydatków finansowanych z opłaty śmieciowej poniesionych w roku 2019 wynosi 7 646 305,53 zł. Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi w gminie przedstawiało się następująco: Komisja Rewizyjna stwierdza, że wykonane wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami w roku 2019 są o 175 339,80 zł niższe, niż wpływy z opłat śmieciowych. Wystąpiła więc w rozdziale  90002 nadwyżka w kwocie 183 280,80 zł zawierająca kwotę 7 941,23 wynikającą z rozliczenia roku 2018. Dane te są  zgodne z kwotami w sprawozdaniu Rb-28S, w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych gminy za okres od początku roku do dnia 31.12.2019 r. wykazano kwoty dochodów wykonanych należności, zaległości i nadpłat w wysokościach zgodnych z przedstawionym sprawozdaniem z wykonania  budżetu.  

Tabela zestawienia wpływów
MIESIĄCE:
  WPŁYW:
 PAR. 0490

ŁĄCZNE WPŁYWY:
styczeń
  243 856,56


luty
  212 221,14


marzec
  366 876,36
  822 954,06

kwiecień
  856 190,45
1 679 144,51

maj
  265 817,68


czerwiec
  398 502,51
2 343 464,70

lipiec
1 360 830,56


sierpień
   241 965,30


wrzesień
   362 753,22
4 309 013,78

październik
1 579 819,42
5 888 833,20

listopad
  414 574,86
6 303 408,06

grudzień
1 459 271,13


SUMA:

7 762 679,19 zł
7  821 645,10 zł


Komisja Rewizyjna ustaliła, że następne posiedzenia Komisji odbędą się 20-05-2020 r.
i 21-05-2021 r. w celu przede wszystkim przygotowania opinii o  o wykonaniu budżetu i przygotowania uchwały dotyczącej absolutorium.


Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca o godz. 11: 15 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 5 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/radny Ryszard Szwajca
Zastępca Komisji Rewizyjnej
/-/radny Radosław Garbarek
członek Komisji Rewizyjnej
/-/radny Bogumił Kwiatkowski
Protokolant
Agnieszka Kasprzak

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.