BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463521
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 10
 

 

Protokół

 z 10 posiedzenia

 komisji komunalno-finansowej

24 listopada 2003 r.

 

 

 

Pkt. 1

 

Radny Waldemar Grześkowiak w imieniu przewodniczącego komisji o godz. 16.30 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 11 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum.

 

Uczestnicy posiedzenie nie będący członkami komisji:

 

-         Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

-         Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września;

-         Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego;

-         Robert Klimczak, specjalista w biurze Rady Miejskiej, protokolant. 

 

Pkt. 2

 

Prowadzący posiedzenie komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie przez aklamację.

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.      Omówienie materiałów na XIV sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

  1. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt. 3

 

a)

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej, omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

 

b)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, omawiając pakiet projektów uchwał dotyczący stawek podatków na rok 2004 wyjaśnił, że przy opracowywaniu tych projektów kierował się przede wszystkim:

-         chęcią uporządkowania obowiązujących stawek (dotyczy to przede wszystkim stawek podatku od środków transportowych);

-         zamiarem nie wprowadzania zmian (dotyczy to przede wszystkim podatku rolnego);

-         obowiązkiem ustalenia wysokości podatku (dotyczy to podatku od posiadania psów – nie można zastosować rozwiązania z roku bieżącego wprowadzającego zwolnienie wszystkich posiadaczy psów z tego podatku).

 

Radna Maria Taciak zajmując głos powiedziała, że zasadnym byłoby, aby radni otrzymali dotychczas obowiązujące stawki podatków oraz symulację skutków wprowadzenia niższych stawek.   

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie:  zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Odnosząc się do wypowiedzi radnej wyjaśnił, że do projektu uchwały załączono tekst jednolity, który zawiera wszystkie zapisy dotychczas obowiązujące w przedmiotowej sprawie. W uzasadnieniu określono, które stawki ulęgają zmianie oraz jakie to przyniesie skutki finansowe, dlatego nie przedstawiono zestawienia porównującego.

 

Radny Ryszard Szwajca wyraził wątpliwość, czy obniżenie stawki podatku od nieruchomości rozrusza miejscową gospodarkę?  

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnemu wyjaśnił, że nic takiego nie powiedział.

 

Radny Waldemar Grześkowiak odnosząc się do propozycji wykreślenia zapisów dotyczących działów gospodarki zanikającej wyraził opinię, że tego rodzaju ulgi dla części podatników mogą być ważne, a dla gminy są to sprawy marginalne. 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnemu wyjaśnił, że przy ogólnym obniżeniu stawek zastosowanie ulgi w wysokości 50% wygeneruje wysokość podatku, który będzie porównywalny z proponowaną stawką.

Poza tym są zawody, które odradzają się. Np. do niedawna zawód cieśli był zanikający, a obecnie wskutek mody na spadziste dachy jest to zajęcie cenione i rozwijające się. 

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, zajmując głos powiedział, że jest pewna tendencja w ekonomii, iż przy obniżaniu podatków rezygnuje się z obowiązujących ulg.

 

Radny Cezar Dubiel, zabierając głos powiedział, że generalnie jest zwolennikiem ujednolicania wysokości stawek podatkowych, ale w omawianym przypadku niezręcznie jest odbierać prawa nabyte, tym bardziej że one prawie nie dotyczą naszej gminy. Radny zaproponował, żeby jednak te zapisy zostawić. 

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, czy dokonywano oceny ściągalności podatków w roku bieżącym?

 

Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego, odpowiadając radnej na pytanie wyjaśniła, że dokonano takiej oceny (przedstawiona ocena - załącznik nr 3).

 

Radna Maria Taciak, zabierając głos powiedziała, że z analizy podatków  innych samorządów wynika, że Września ma podatki najniższe i stosowanie dalszych preferencji w postaci obniżania stawek podatkowych można odebrać, jako świadome zaniżanie dochodów gminy. Zrozumiałym byłoby utrzymanie wysokości stawek w roku 2004 na poziomie roku 2003. Przywoływanie, że to zachęci inwestorów jest nie przekonujące, ponieważ w wyniku podjętej uchwały inwestorzy korzystają już z atrakcyjnych ulg podatkowych.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnej wyjaśnił, że należy dbać o firmy, które funkcjonują na terenie naszej gminy i płacą podatki, ponieważ bardzo wiele z nich ma kłopoty finansowe. Poza tym, niskie podatki we Wrześni, to dobry argument medialny, który może przyciągać inwestorów.

 

Radna Maria Taciak przywołując przykład Tarnowa Podgórnego powiedziała, że stawki podatków w tym mieście były i są maksymalne i mimo tego wiele firm w tym mieście inwestowało. Biorąc pod uwagę położenie Wrześni można przyjąć, że jest to miasto o podobnych możliwościach.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnej powiedział, że Tarnowo Podgórne mogło sobie pozwolić na takie stawki podatków, ponieważ jest to miast bezpośrednio położone przy Poznaniu, a Września, mimo korzystnego położenia, musi  zabiegać i zachęcać potencjalnych inwestorów.

 

Radny Czesław Duch, zajmując głos powiedział, że medialnie każde obniżenie dobrze brzmi, dlatego można byłoby obniżyć podatek o np. 10 gr., a nie o 70 gr. 

 

Radny Waldemar Grześkowiak zabierając głos powiedział, że wszelkie obniżanie podatków po jakimś czasie przynosi pozytywne skutki poprzez ożywienie gospodarki.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 5 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała  wniosek, by w projekcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości nie uchylać funkcjonującego dotychczas przepisu, który posiadał następujące brzmienie:  

“Stawki podatku od nieruchomości określone w ust.1 od budynków lub ich części oraz od gruntów związanych z wykonywaniem rzemiosł zanikających, takich jak: kowalstwo, szewstwo naprawkowe, krawiectwo miarowe ciężkie, krawiectwo usługowe lekkie, rzemiosło artystyczne, garncarstwo, fryzjerstwo męskie, naprawa rowerów, bednarstwo, rymarstwo, ciesielstwo, zduństwo obniża się do 50% ustawowych stawek maksymalnych.”

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie:  zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości wraz z wyżej przegłosowanym wnioskiem.

 

c)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2003 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2004 w Mieście i Gminie Września.

 

d)

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił, by radni otrzymali oświadczenie ministra finansów w sprawie podatku od środków transportowych, ponieważ przedłożone propozycje stawek w projekcie uchwały nic nie mówią. Trzeba mieć świadomość, że w razie obniżenia stawek podatkowych może się zmniejszyć wielkość subwencji dla gminy z tego tytułu.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnemu powiedział, że od roku 2004 zmieniają się przepisy i obniżenie stawek podatkowych nie będzie skutkowało zmniejszeniem subwencji dla gminy. 

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 10 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

e)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie:  podatku od posiadania psów.

 

f)

 

Radna Eugenia Potęga przedstawiła swoje uwagi techniczne na temat przedłożonych projektów formularzy.

 

W związku z powyższym komisja postanowiła, że nie będzie opiniować omawianego projektu uchwały, a radna Eugenia Potęga przekaże swoje uwagi bezpośrednio projektodawcy.  

 

Radny Ryszard Szwajca z uwagi na to, że wypełnienie formularzy przez osoby fizyczne może sprawiać kłopoty zaproponował, żeby w jakiś sposób pomóc ludziom w ich wypełnianiu.  

 

Komisja komunalno-finansowa zapoznała się z projektem uchwały w sprawie:  ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów informacji w sprawie podatku rolnego i od nieruchomości składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych. 

 

Pkt. 4 - 5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad radny Waldemar Grześkowiak o godz. 18.00 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                               

Przewodniczący komisji

radny Piotr Matuszewski

/-/

 

 

 

 

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.