BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13889055
ostatnia aktualizacja BIP'u:
29-05-2020
Portal - Sprzedaż nieruchomości i gruntów
Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej

 

WGA.6840.1.2019

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1,

TEL. (61) 640 40 40 FAX (61) 640 40 44

e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl

www.wrzesnia.pl

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej:

1.

Adres nieruchomości

Września, ul. Wrocławska/Działkowców

2.

Oznaczenie geodezyjne

Położenie nieruchomości

Numer geod.

nieruchomości

Powierzchnia w ha

Księga wieczysta

Obręb: Września

3772/2

0,2060

PO1F/00025855/3

Księga Wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

3.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzoną uchwałą Nr V/41/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r., działka przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

4.

Opis nieruchomości

Otoczenie nieruchomości stanowi w przeważającej mierze zabudowa komercyjna i autostrada. Ze względu na parametry fizyczne i brak możliwości samodzielnego zagospodarowania, optymalną funkcją jest polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz telekomunikacyjna. Właścicielem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest i pozostanie Gmina Września (art. 49 kc). Sieci: wodociągowa i kanalizacyjna są przedmiotem dzierżawy na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej i na czas eksploatacji służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw będących właścicielami urządzeń, zgodnie z istniejącym przebiegiem sieci. Zakres służebności umożliwiać musi także przyszłościową rozbudowę sieci. Szczegóły oraz zakres służebności należy uzgodnić z właścicielami sieci.

Gmina Września nie przeprowadzała badań geotechnicznych na ww. działce będącej przedmiotem przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina Września nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

5.

Obciążenia i zobowiązania

dotyczące nieruchomości

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

6.

Forma i tryb zbycia

Ze względu na fakt, iż cechy działki takie jak kształt i wielkość wskazują, iż nie może być ona zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, zbycie następuje w przetargu ustnym ograniczonym. Uprawnionymi do udziału w przetargu są właściciele nieruchomości sąsiednich tj. właściciel nieruchomości sąsiedniej składającej się obecnie z działki o numerze geodezyjnym 4480/3, 4480/4, 4480/6 oraz właściciel działki sąsiedniej składającej się obecnie z działki o numerze geodezyjnym 3773/2, położonych we Wrześni. Osoby chcące wziąć udział w przetargu obowiązane są do zgłoszenia uczestnictwa w formie pisemnej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września w terminie do dnia 01.06.2020 r. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres zamieszkania lub dane osoby prawnej (dane rejestrowe, adresowe) zgłaszających udział w przetargu na sprzedaż wymienionej nieruchomości.

Termin i miejsce

przetargu

Przetarg odbędzie się 05.06.2020 r. o godz. 10:00.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 (ratusz), w sali sesyjnej (I piętro). Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość.

Poprzedni przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbył się: 20.03.2020 r.

7.

Cena wywoławcza nieruchomości i wysokość wadium

Cena wywoławcza wynosi 252 000,00 zł.

Wadium wynosi 25 000,00 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczyć należy obowiązującą w dniu sprzedaży stawkę podatku VAT.

8.

Warunki przetargu

Aby przystąpić do przetargu należy:

8.1.

Wadium

wnieść wadium w pieniądzu. Wpłaty wadium z zaznaczeniem tytułu: „wadium na działkę 3772/2 położoną we Wrześni", w podanej wysokości, w terminie do 01.06.2020 r. (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Gminy Września) należy dokonać przelewem na konto Gminy Września nr 15 9681 0002 0011 1474 0111 3700.

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

8.2.

Pełnomocnictwa

- w przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem - w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,

- w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, uchwał oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

9.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia

Ogłoszenie przetargowe wywieszone zostało na elektronicznej tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się także na stronie internetowej www.wrzesnia.pl.

10.

Uwagi

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z poźn. zm.). Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

11.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, pokój 22, tel. 61 640 40 37.

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.