BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461494
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2020 r.

 Protokół  Nr II
z posiedzenia Komisji Edukacji
z dnia 10 marca 2020 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak o godz. 13.38 otworzył posiedzenie komisji w Samorządowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie, powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Edukacji (załącznik 1).

Uczestnicy komisji niebędący członkami komisji:
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Beata Pietrzak, kierownik wydziału oświaty kultury i sportu;
Grzegorz Trocha, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Media;


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik 2).


Porządek obrad


        1. Otwarcie posiedzenia.
        2. Przedstawienie porządku obrad.
        3. Plan Pracy Komisji Edukacji na rok 2020.
        4. Informacja na temat działalności SSP w Chwalibogowie.
        5. Informacja na temat kosztów funkcjonowania szkół w 2019 r.
        6. Opieka zdrowotna w szkołach.
        7. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.
        8. Wolne głosy i wnioski.
        9. Zakończenie posiedzenia. 


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił plan pracy Komisji Edukacji na rok 2020 (załącznik nr 3).

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy można by było dołożyć do programu, chyba że któryś z punktów już zawiera te kwestie. Wyjaśnił, że chodzi o kwestie bezpieczeństwa w związku z wydarzeniami, które miały miejsce w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6, związane z bójkami uczniów. Zapytał, czy komisja może tą kwestie bezpieczeństwa, monitoringu, przestrzegania zasad …?  

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak odpowiedział, że w porządku obrad znajduje się informacja na temat funkcjonowania SSP nr 6, która zaplanowana jest na marzec/kwiecień, gdzie będzie można na miejscu te sprawy omówić. Powiedział, że rozmawiał z wicedyrektor  SSP nr 6 i takie informacje będą w stanie komisji przekazać.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy globalnie komisja nie może porozmawiać na ten temat?

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak odpowiedział, że wtedy będzie okazja.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy również, żeby odnieść się do pozostałych szkół z terenu Miasta i Gminy Września?      

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak odpowiedział, że nie do końca leży to w kompetencjach Komisji Edukacji Rady Miejskiej, dlatego że jest to sprawa organu nadzoru pedagogicznego i w ich kompetencjach leży ta tematyka. Powiedział, że jeśli komisja będzie rozmawiała na temat funkcjonowania Szkoły nr 6, to będzie okazja tą sprawę omówić, uzyskać informacje oraz dotknąć tematyki globalnie dotyczącej sytuacji w placówkach oświatowych w Gminie Września. 


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że Plan Pracy Komisji Edukacji na rok 2020 pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji za rok 2019 (załącznik nr 4).

Pkt 4
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak podziękował Grzegorzowi Trocha, dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie za gościnę i chętne przyjęcie Komisji Edukacji w swojej placówce. Poprosił dyrektora o przedstawienie informacji na temat działalności Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie, jak to wygląda w tej chwili,  ponieważ szkoła doznała dużego przeobrażenia ze szkoły sześcioklasowej podstawowej, przekształciła się w szkołę ośmioklasową.

Grzegorz Trocha, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie powitał członków Komisji Edukacji oraz pozostałych gości. Poinformował, że szkoła w klasach 1-8 posiada 11 oddziałów i 97 uczniów, 2 oddziały przedszkolne w których jest 36 uczniów, czworo dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, dwoje dzieci z nauczaniem indywidualnym, siedem grup świetlicowych, łącznie 162 uczniów. Na świetlicy, głównie dzieci objęte dowozami. Powiedział, że jest 5 grup pozalekcyjnych w których uczestniczy 29 uczniów, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 8 grup dla 32 uczniów, zajęcia rewalidacyjne dla 4 uczniów. Poinformował, że nauczycieli pełnozatrudnionych, jest 24 a niepełnozatrudnionych 6 dla których etatu jest 2,32 oraz jeden dyrektor, jeden wicedyrektor, jedna sekretarka oraz pięciu pracowników obsługi. Powiedział, że szkoła jest dobrze wyposażona pod względem multimedialnym oraz przy współpracy z radą rodziców udało się zakupić trzy monitory interaktywne i łącznie w szkole, jest sześć takich monitorów, prawie we wszystkich salach dydaktycznych, łącznie z oddziałami zerowymi, które pomagają nauczycielom w zajęciach. Szkoła dla uczniów posiada 68 komputerów w których znajduje się 40 laptopów oraz tablety w ramach cyfrowej szkoły wielkopolskiej. Wyjaśnił, że w br. w ramach narodowego czytelnictwa szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek w kwocie ponad 100 tys złotych. Powiedział, że wszystkie dzieci mają do dyspozycji sale gimnastyczną, małą salkę zabaw, dwa place zabaw oraz boisko wielofunkcyjne.

Radny Jarosław Graczyk zapyta, jak wygląda opieka zdrowotna w szkole, ponieważ zapisane jest, że pielęgniarka jest tylko w piątek?
Grzegorz Trocha, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie odpowiedział, że pielęgniarka jest raz w tygodniu co wynika z rozporządzenia, że minimum 4 godz. do szkoły w Chwalibogowie musi być przypisana opieka pielęgniarki i dlatego jest to ten jeden uzgodniony dzień.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że jest to związane z załącznikiem nr 4 z którego wynika, że od ilości uczniów, jest pielęgniarka w szkole. Wyjaśnił, że każda ze szkół, chciałaby, żeby taka pielęgniarka, była codziennie przez 4 godziny ale niestety tak się nie da, ponieważ jest to ograniczane umową pielęgniarek z NFZ oraz braku pielęgniarek na rynku pracy.

Radny Jarosław Graczyk zapyta, czy są nauczyciele, którzy są wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy?

Grzegorz Trocha, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie odpowiedział, że każdy nauczyciel jest przeszkolony i natychmiastowo podejmuje działania. Powiedział, że do chwili obecnej w szkole nic złego się nie wydarzyło, ponieważ nauczyciele czuwają nad bezpieczeństwem uczniów. Wyjaśnił, że dzieci w szkole w Chwalibogowie są bezpieczne a monitoring pomaga chronić mienie szkoły. Powiedział, że opieka pielęgniarska, jest bardzo potrzebna co wynika ze sprawozdania rocznego składanego przez pielęgniarkę, która przeprowadziła badania przesiewowe w klasach „0”, „1” i „7”, w klasie „3” fluoryzacje, w klasach „1-6” zostały przeprowadzone pogadanki na temat jakichkolwiek zagrożeń. Poinformował, że u 16 uczniów występuje nadwaga i otyłość, niedobór masy ciała u 2 uczniów, wady wzroku u 61 uczniów, alergie u 32 uczniów, 3 uczniów z autyzmem, itd.  Wyjaśnił, że problemów zdrowotnych jest dość dużo i opieka pielęgniarska, w jakiś sposób, jest wsparciem dla rodziców i nauczycieli, jak mają postępować. Powiedział, że w ramach Programu Rządowego, Szkoła doposażyła gabinet pielęgniarski w sprzęt.


Radny Maciej Baranowski zapytał, Grzegorza Trochę, dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie, jak zapatruje się na zamknięcie szkół w związku z wirusem?

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że szkoły w Gminie Września, zostały w dniu dzisiejszym zamknięte.


Pkt 5
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak poprosił, Jarosława Malickiego, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o przedstawienie informacji na temat kosztów funkcjonowania szkół w 2019 roku.   

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu przedstawił informację na temat  kosztów funkcjonowania szkół w 2019 roku (załącznik nr 5).

Radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, jaki procent kosztów funkcjonowania szkół pokrywa subwencja oświatowa?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że subwencja oświatowa pokrywa 80%.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września zapytał, czy wydatki na szkoły podstawowe, czy na oświatę?

Radny Włodzimierz Wawrzyniak odpowiedział, że na oświatę.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że wydatki na oświatę, czyli przedszkola, świetlice, wszystkie dowozy, itd., to ok. 60% pokrywa subwencja oświatowa.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że gmina na przedszkola nie otrzymuje subwencji.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że gmina

Radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy subwencja pokrywa ok. 60% kosztów funkcjonowania oświaty?  
 
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że jeżeli chodzi o całą oświatę to tak.

Radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy 40% kosztów pokrywa gmina?

Beata Pietrzak, kierownik wydziału oświaty kultury i sportu odpowiedziała, że tak.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że część to zadania własne gminy.

Radny Jarosław Graczyk powiedział, że w roku ubiegłym, odbyły się strajki nauczycieli. Zapytał, czy oszczędności, też z tego wynikają?  

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że z tego wynikają te oszczędności, ponieważ nauczyciele za czas strajku w Szkołach gminnych nie mieli wypłacanego wynagrodzenia.

Radny Jarosław Graczyk powiedział, że dyrektor mógł te środki wykorzystać. 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że tak, dyrektor mógł te środki wykorzystać ale były to fundusze na wynagrodzenia. Wyjaśnił, że trudno było dyrektorowi przenieść te środki.

Radny Jarosław Graczyk powiedział, że np. w formie zajęć pozalekcyjnych.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że można było ale  w szkołach były zajęcia pozalekcyjne. Powiedział, że część dzięki tym strajkom, można było zrealizować podwyżki dla nauczycieli, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wyjaśnił, że gdyby nie było strajku, to gmina musiałaby poprosić Rade Miejską o dodatkowe środki.   

Radny Damian Staniszewski powiedział, że patrząc w ujęciu w gminę, to w porównaniu do ogólnopolskich wyników, to szkoły w Gminie Września wypadły „ciut” gorzej w większości.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że nie we wszystkich. 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak wyjaśnił, że generalnie szkoły z małopolski, z podkarpackiego i przede wszystkim z mazowieckiego wypadają generalnie w skali kraju najlepiej i on windują tą średnią. Natomiast województwa takie jak wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, czyli te, które obejmuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, to lokują się w środku tej tabeli. W odniesieniu do tego terenu, Szkoły Wrzesińskie, na pewno, są  powyżej średniej.

Radny Jarosław Graczyk zapytał, w jakich szkołach gmina ma klasy sportowe?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że w dwóch szkołach, czyli w Szkole nr 1 i w Szkole nr 6 ale czy te klasy dalej będą, czy będą nowe, ponieważ są problemy z utworzeniem klas sportowych. Powiedział, że Szkoła nr 3 także chciałaby taką klasę utworzyć. Wyjaśnił, że klasa sportowa, jest tworzona od klasy czwartej, jest to 10 godz. wychowania fizycznego i rodzic podejmuje decyzję, czy dziecko ma być w takiej klasie. Powiedział, że popularność tych klas sportowych spada oraz to, że Gmina chciałaby aby takie klasy były tworzone. Poinformował, że takie zabiegi są w Szkole nr 1 i nr 6 ale, czy coś z tego będzie, to gmina  wiedzieć będzie dopiero po otrzymanych arkuszach organizacyjnych, które dyrektorzy złożą w miesiącu kwietniu.             

Radny Jarosław Graczyk zapytał, do kiedy jest termin składania arkuszy organizacyjnych?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że jest to związane z przepisami i gmina musi otrzymać arkusz do 21 kwietnia. Wyjaśnił, że żeby go otrzymać do 21 kwietnia, ten arkusz musi być opiniowany przez związki zawodowe, które mają na to 10 dni roboczych. Czyli te arkusze powinny być ok 2 kwietnia już dostarczone związkom zawodowym ale żeby to nastąpiło to także muszą być z gminą uzgodnione pewne rzeczy, ponieważ  to nie jest tak, że Szkoły przekażą arkusze nieuzgodnione z organem prowadzącym. Powiedział, że tego czasu dużo nie ma. 

Radny Jarosław Graczyk zapytał, czy gmina posiada informacje na temat tego, czy te klasy, które już są, będą utrzymane i czy powstaną jakieś nowe?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że te, które już są, to tak. Działania, są podejmowane w trzech Szkołach, w Szkole nr 6, nr 1 i prawdopodobnie w Szkole nr 3, gdzie może nie dojść do klasy sportowej ale może być to klasa usportowiona o profilu piłki siatkowej.

   
Pkt 6
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak poprosił, Jarosława Malickiego, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o przedstawienie informacji na temat opieki zdrowotnej w szkołach.

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił, informację na temat opieki zdrowotnej w szkołach (załącznik nr 6).

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że gmina ma podpisane w dniu 4 września 2019 r. porozumienie z firmą „PRIMADENT”, odnośnie opieki stomatologicznej, wszystkich gminnych uczniów w szkołach. W porozumieniu, są wyznaczone odpowiednie godziny i dzieci są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 12.00 i 17.00 – 20.00 oraz jest rozpisane w jaki dzień, jaka szkoła. Poinformował, że gmina sporządziła sprawozdanie do Wojewody, gdzie okazało się, że nie w każdej szkole wszyscy rodzice chcieli skorzystać z tej opieki stomatologicznej firmy „PRIMADENT”, ponieważ korzystali już z innych usług. Powiedział, że w latach poprzednich, gmina lakowała zęby uczniom, gdzie gmina przeznaczała na to rocznie ok 100 tys zł a od roku 2019 gmina posiada to wszystko za darmo.

Radny Jarosław Graczyk zapytał, czy w ramach umowy?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że w ramach porozumienia. 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak poprosił Artura Mokrackiego, zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Września o przedstawienie informacji na temat bieżących działań w sprawie wirusa SARS-CoV-2.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że pojawił się pierwszy przypadek w Wielkopolsce w Puszczykowie, gdzie mieszkanka trafiła do szpitala w Poznaniu, która związana jest z oświatą, ponieważ pracowała w poradni psychologicznej. W dniu dzisiejszym Poznań wydał dyspozycje o zawieszenie funkcjonowania szkół na okres dwóch tygodni. Poinformował, że również w dniu dzisiejszym władze Gminy Września spotkały się i przeprowadziły konsultacje z Dyrektorami Szkół w tej sprawie i została podjęta decyzja, że w Gminie Września od środy 11 marca 2020 r. do poniedziałku włącznie 16 marca 2020 r. zawieszono funkcjonowanie szkół i przedszkola. Zostało wysłane podobne zalecenie do jednostek niepublicznych i od nich już zależy, czy taką decyzje podejmą. Powiedział, że w poniedziałek po raz kolejny odbędzie się spotkanie z dyrektorami na bieżąco, będą podejmowane decyzje, ponieważ sytuacja, jest bardzo dynamiczna. 

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że wszystkie szkoły, są przygotowane na wirus SARS-CoV-2, posiadają przygotowane ulotki, są pokazane informacje o myciu rąk, odbywają się spotkania z uczniami, itp. Gmina otrzymała z każdej szkoły dużo pozytywnej informacji, że wszyscy byli przygotowani na taką sytuacje.    

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że zgodnie z zaleceniem Sanepidu nie używa się suszarek elektrycznych tylko ręczniki papierowe, w  większości szkół, są płyny do dezynfekcji, nie można zakupić dozowników do mydła, ponieważ brak ich na rynku.       


Pkt 7
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak poprosił, Jarosława Malickiego, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o przedstawienie informacji na temat rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił, informację na temat rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (załącznik nr 7).

Radny Maciej Baranowski zapytał, jak to wygląda z uczniami z innych narodowości, którzy są objęci obowiązkiem szkolnym, rodzice mają pobyt czasowy w naszym kraju i chcieliby skorzystać z edukacji?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że jeżeli zamieszkują na danym terenie i zależy od tego, czy dziecko chodzi do klasy pierwszej, czy do zerówki. Jeśli do zerówki to nie ma obwodu i mogą pójść do przedszkola i do szkoły, jeśli zmieszczą się w wyznaczonym terminie lub limicie. Natomiast do pierwszych klas, to jeżeli, ktoś zamieszkuje w obwodzie danej szkoły, to musi być to dziecko zapisane. Najwięcej takich dzieci, jest narodowości Ukraińskiej. Wyjaśnił, że gmina  przeważnie kieruje takie dzieci do trzech lub czterech szkół miejskich, są to szkoły nr 2, nr 6, nr 3, nr 1 i na chwile obecną, najwięcej jest w szkole nr 2.         


Pkt 8
Radny Damian Staniszewski zapytał, o kwestie opieki pielęgniarskiej, czy jak gmina ma w szkołach na terenie Miasta i Gminy  zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe, to wówczas tylko nauczyciele, są przeszkoleni do udzielania pierwszej pomocy, jeśli coś się wydarzy na tych zajęciach popołudniowych, wieczornych?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że tak, ponieważ w tym czasie nie ma pielęgniarki a jeśli gmina chciałaby, żeby była, to trzeba by było dodatkowo jej zapłacić.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy gmina posiada statystyki, jaka jest wypadkowość i jak często uczniowie trafiają z jakimiś urazami lub z potrzebą opieki do Pań pielęgniarek w gminnych Szkołach, tak  jak to się robi w zakładach pracy i prowadzi się takie statystyki?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że Szkoły  informują gminę tylko wtedy, gdy wypadek jest ciężki a jeżeli wypadek jest lekki np.: zadrapanie, stłuczenie, to gmina tego nie wie i trzeba by było zgłosić się do szkoły do gabinetu pielęgniarek.

Radny Maciej Baranowski wyjaśnił, że jest to tak wykonane, że jest behapowiec i wówczas, jest zgłoszenie przez ubezpieczenie szkolne, któremu uczniowie w większości (95%), jest ubezpieczonych i w przypadku jeśli, jest to skręcenie, zwichnięcie lub wybicie palca to wówczas po zakończeniu leczenia zgłaszają się do ubezpieczyciela za pośrednictwem szkoły. Powiedział, że tak to wygląda proceduralnie.

Radny Damian Staniszewski zapytał, ile gmina ma wypadków ciężkich?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że bardzo mało.


Radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że każda szkoła posiada odpowiednią osobę, która  prowadzi ewidencje wypadku i sporządza dokumentacje z każdego wypadku.


Radny Damian Staniszewski powiedział, że takie informacje o kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy, każdy zakład prowadzi i jest to monitorowane na bieżąco. Wyjaśnił, że jest to jeden z bardzo ważnych czynników, jeśli chodzi o stan pracy i szkoły, jaki jest stan BHP w tych wszystkich jednostkach . Powiedział, że jest to bardzo ważna informacja i organ prowadzący, także powinien mieć świadomość jaki jest stan….


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że jest sprawozdanie, które sporządza Pan Roman Wawrzyniak odpowiedzialny w gminie za BHP, który zbiera informacje i przesyła Burmistrzowi z wszystkich jednostek.  
 
Radny Włodzimierz Wawrzyniak wyjaśnił, że do końca sierpnia musi być złożone do organu prowadzącego.

Radny Jarosław Graczyk powiedział, że przez 30 lat swojej pracy w szkole, miał jeden wypadek najsprawniejszej uczennicy, która złamała rękę podpierając się o parkiet.


Radny Damian Staniszewski podziękował Przewodniczącemu Komisji za udzielenie głosu. 


Komisja Edukacji wraz z dyrektorem  oraz zaproszonymi gośćmi udała się na zwiedzanie Szkoły.


Pkt 9

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 14:50 zamknął posiedzenie komisji. Protokół zawiera 12 ponumerowanych strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący Komisji Edukacji
/-/Bogdan Nowak


Protokolant
/-/Anita Grabarek

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.