BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14269228
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2020 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Komunalno – Finansowej Nr II,
Komisji Edukacji Nr I,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Nr I,
oraz
Komisji Rozwoju Wsi Nr I
z dnia 10 lutego 2020 r.
Pkt 1
Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 13.15 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1), 7 członków Komisji Komunalno- Finansowej (załącznik nr 2), 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 3), oraz 7 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 4).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;
Magdalena Sobczak-Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Anna Hedrych - Stanisławska, zastępca Komendant Straży Miejskiej;
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;
Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego;
Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
Dorota Szykowna;
Mieszkańcy Gminy Września;
Media;Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).Porządek obrad


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie materiałów na XIII sesję Rady Miejskiej we Wrześni.
4. Wolne głosy radnych.
5. Zakończenie posiedzenia.
Pkt 3


1/2/8) Projekty Uchwał zostaną omówione i przegłosowane na Sesji Rady Miejskiej.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że już po złożeniu projektów uchwał do Biura Rady Miejskiej, pojawiła się kolejna uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok i chciałby aby ją uwzględnić w porządku obrad na sesji a dzisiaj ją omówić. Wyjaśnił, że uchwała składa się z dwóch zmian w budżecie. Zgodnie z decyzjami Spółki Urbis oraz przetargiem, który odbywał się na zagospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina posiada rozstrzygnięcie co do kwoty, jaką będzie musiała ponieść w roku 2020 w związku z zadaniem pt:„zagospodarowanie odpadów komunalnych” i aby gmina, mogła podpisać umowę ze Spółką Urbis, potrzebny jest zapis w budżecie tej kwoty, która wynika już z rozstrzygniętego przeprowadzonego przetargu w kwocie 11 mln złotych w roku 2020. Druga zmiana dotyczy przesunięcia rezerwy celowej w kwocie 450 tys zł, do rozdziału 75412 Ochotnicze Straże Pożarne, ponieważ gmina uzyskała informacje, że gminny wniosek na zakup samochodu z dnia 3 stycznia br. został pozytywnie rozstrzygnięty i gmina otrzyma na zakup samochodu w Marzeninie dofinansowanie w kwocie 550 tys złotych. Pozostałą wartość w kwocie 450 tys zł, musi być zapisane w budżecie gminy, aby móc ogłosić w najbliższym czasie przetarg. Jest to na tyle istotne, gdyż, są problemy z tymi samochodami ratowniczymi, czy karetkami, czy wozami strażackimi, ponieważ, te samochody, są wykonywane indywidualnie na zamówienie. W związku z tym, aby móc wybudować i kupić w br. to trzeba, jak najwcześniej zacząć procedury przetargowe aby zdążyć je wypełnić. Są to zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020, której w dostarczonym porządku obrad wcześniej nie było.


3) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Węgierki.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Węgierki.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Węgierki.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Węgierki.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Węgierki.


4) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił  projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat.


5) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił  projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Węgierki w rejonie ulic Wrzesińskiej i Lipowej.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Węgierki w rejonie ulic Wrzesińskiej i Lipowej.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Węgierki w rejonie ulic Wrzesińskiej i Lipowej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Węgierki w rejonie ulic Wrzesińskiej i Lipowej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Węgierki w rejonie ulic Wrzesińskiej i Lipowej.


6) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował, że projekt uchwały omówi Magdalena Sobczak - Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni. Powiedział, że jest to uchwała, która jest podejmowana co roku w związku z uchwaleniem rocznego planu potrzeb w okresie wykonywania prac społecznie – użytecznych na rok 2020.


Magdalena Sobczak - Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni zgłosiła błąd pisarski, w podstawie prawnej w projekcie uchwały, jest wpisane „ Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej” a powinno być „ Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”. Omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2020.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy wszystkich jednostek, które były zainteresowane uzyskaniem takiej pomocy, wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone oraz czy występowały np. sołectwa lub inne? 

Magdalena Sobczak - Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że OPS nie będzie w stanie spełnić próśb, jeżeli chodzi o to żeby wszystkie jednostki, które proszą o takie osoby, dlatego, że wśród petentów OPS – u, są osoby długotrwale bezrobotne, bardzo często osoby niepełnosprawne wykluczone społecznie i na chwile obecną, wytypowanych jest 17 osób z czego 10 podejmie to zatrudnienie. Wyjaśniła, że osoby, które są wytypowane przynoszą w późniejszym czasie zwolnienia lekarskie.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że pytał o coś innego, ponieważ te prace będą wykonywane na rzecz Muzeum, Biblioteki, Ośrodka i Wrzesińskich Obiektów Sportowych. Wyjaśnił, że pytał, czy jeszcze jakieś inne występowały.

Magdalena Sobczak - Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że nie wpłynęły, żadne inne wnioski.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy te 7 osób stanowi rezerwę dla tych 10 osób, ze względu na to że nie ma takiej pracy do ich kwalifikacji i chęci, to zawsze musi być rezerwa osobowa?

Magdalena Sobczak - Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że musi być, dlatego że ktoś podejmuje prace użyteczne, porzuca ją, dlatego w to miejsce, zatrudniana jest kolejna osoba. Wyjaśniła, że trudniej, jest w przypadku, kiedy osoba nie rezygnuje, tylko przynosi zwolnienie lekarskie, wtedy takie miejsce jest zablokowane i nic nie można zrobić. 

          
Radny Maciej Baranowski zapytał, czy są to osoby bez prawa do zasiłku?

Magdalena Sobczak - Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że tak i są to osoby, które Powiatowy Urząd Pracy za niepodjęcie pracy, nie mając np.: zaświadczenia lekarskiego, są na pewien czas np.: 3 lub 6 miesięcy, pozbawione prawa do korzystania z darmowej opieki zdrowotnej, ponieważ te osoby nie posiadają zasiłku i są to osoby  długotrwale bezrobotne.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy za tą prace, jest jakieś drobne wynagrodzenie?

Magdalena Sobczak - Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że jest i miesięcznie wynosi to 340 złotych. Wyjaśniła, że stawka jest zawsze ustalana w czerwcu i od czerwca 2019 roku do chwili obecnej stawka wynosi 8,50 zł z czego 60%  pokrywa Powiatowy Urząd Pracy a 40% tej kwoty pokrywa gmina. Wygląda to w ten sposób, że 10 osób x 10 godz. x 20 tygodni gdzie w łącznej kwocie wynosi 17 tys zł z czego 6 800,00 zł pokrywa gmina a reszta jest dofinansowana.

    
Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2020.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2020.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2020.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2020.


7) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował, że projekt uchwały w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2020 r. omówi Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego. Powiedział, że jest to Program jak w przypadku poprzedniej uchwały, uchwalany corocznie, dotyczący roku 2020. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrześni a opinię radni otrzymali w załączeniu.


Radny Maciej Szelągiewicz powiedział, że w rozdz 10 w postanowieniach końcowych § 13 na realizację programu, gmina przeznacza w roku 2020, kwotę 35 tys zł, która jest wpisana cyfrą a słownie wpisana, jest 50 tys złotych. Zapytał, czy można by było to skorygować?

Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego odpowiedział, że jest to błąd, który powstał przy kopiowaniu a kwota prawidłowa to 35 tys złotych. Wyjaśnił, że do wszystkich organizacji, które są zobligowane do otrzymania tego programu, kwota jest właściwa 35 tys zł, słownie także, jest 35 tys zł i zostanie to poprawione.

 
Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2020 r.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 4 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2020 r.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2020 r.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2020 r.

 

9) Włodzimierz Wawrzyniak, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji omówił projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie.


10) Damian Staniszewski, radny Rady Miejskiej we Wrześni omówił projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVII/219/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z 12 grudnia 2012 r. w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Zamysłowskiego.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że namawia do nieuchwalania tej uchwały, ze względu na to, że gmina nie ma żadnych zamierzeń, co do tego, aby ten teren zbyć lub zmienić jego charakter, natomiast uchwał, które zostały podjęte w latach 2004 – 2018 dotyczących zbycia rożnych nieruchomości, gmina posiada kilkadziesiąt i w związku z tym wybieranie wyrywkowo pojedynczych uchwał, ponieważ Pan Radny ma takie zamierzenie, uważa za nierozsądne z wielu powodów. Wyjaśnił, że uchwała takiej samej treści, która została tutaj wniesiona, była głosowana w 2015 roku i jeden z radnych wniósł projekt uchwały takiej samej treści i uchwała ta została odrzucona  w roku 2015 przez Radę Miejską. Natomiast, co do samego gruntu, przypomniał że na osiedlu położonym przy ul. Konopnickiej oraz Zamysłowskiego, bloki były budowane na przełomie lat 50 i 60 i większość z tych budynków, była budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej, jeden blok, był wybudowany jako komunalny, natomiast budynek o którym jest mowa, znajduje się najbliżej tego skweru, został wybudowany przez Energetykę. W roku 1993 na tej nieruchomości Wojewoda Poznański, grunty Skarbu Państwa będące w zarządzie zakładu Energetycznego w Poznaniu skomunalizował na rzecz firmy energetycznej, która w obecnej chwili nazywa się Enea. W wyniku dalszych działań, podejmowanych przez jeszcze zakład energetyczny lub Enea następowały zbycia nieruchomości poszczególnych lokali w tym budynku. Sprzedano mieszkania oraz lokal użytkowy, który znajdował się na parterze tego budynku, gdzie mieścił się sklep z wyposażeniem energetycznym – elektrycznym, również został zbyty. Nabywca, osoba prywatna, urządziła w tym lokalu gabinety lekarskie. W czasach, kiedy zbywano lokale, była taka niepisana moda, aby zbywać te nieruchomości niemalże po granicy budynku co spowodowało, że uliczki, które leżą wokół budynku oraz powstałe tam miejsca parkingowe, niezbędne w dzisiejszych czasach do obsługi budynku, czy to lokali mieszkalnych, czy gabinetów lekarskich, znajdowały się na terenach nie należących do tych właścicieli. W 2010 roku gmina otrzymała propozycje z Enea aby gmina, nabyła fragment większej nieruchomości, która wcześniej miała 1600 m² a została wydzielona, już po komunalizacji, żeby gmina przejęła te drogi wraz z tym skwerem. Nastąpiło to w roku 2012, sprawa jest nieuregulowana do obecnej chwili, ponieważ miejsca parkingowe znajdują się na owym skwerze. W związku z tym, że sytuacja, jest nie uregulowana, uważa, że jakiekolwiek działanie, wycofywanie się z podjętej uchwały w roku 2012, jest bezzasadne.                                         


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 2 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 4 głosami „przeciw”, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVII/219/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z 12 grudnia 2012 r. w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Zamysłowskiego.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 3 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 4 głosami „przeciw”, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVII/219/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z 12 grudnia 2012 r. w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Zamysłowskiego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 1 głosem „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 5 głosami „przeciw”,  negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVII/219/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z 12 grudnia 2012 r. w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Zamysłowskiego.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, 2 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 5 głosami „przeciw”, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVII/219/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z 12 grudnia 2012 r. w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Zamysłowskiego.


11) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.


Pkt 4/5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 13:57 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                       

      
                                                                                          


                                                                                    
Przewodniczący Komisji Edukacji
   
/-/Bogdan NowakPrzewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej

/-/Maciej SzelągiewiczPrzewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
                                              
/-/Mirosław ZgolińskiPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/Radosław GarbarekProtokolant
/-/Anita Grabarek


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.