BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14298765
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr I z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 17 stycznia 2020 r.


Protokół nr I
z posiedzenia
Komisji Skarg,Wniosków i Petycji
z dnia 17 stycznia 2020 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak
o godz. 09.00 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji (załącznik nr 1).


Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami Komisji:
Artur Mokracki zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jarosław Malicki, Naczelnik Wydziału oświaty, kultury i sportu;
Renata Mikołajczak-Masłowska, radca prawny;
Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie;
Skarżący;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak poprosił  Radcę Prawnego Panią Renatę Mikołajczak-Masłowską o przedstawienie opinii na temat danych osobowych wrażliwych, zawartych w skardze i zapytał, czy w posiedzeniu komisji może uczestniczyć prasa oraz radni, którzy nie są wtajemniczeni? Czy to posiedzenie komisji może być w formie zamkniętego posiedzenia?

Radca prawny Renata Mikołajczak-Masłowska wyjaśniła, że komisja działając w sposób jawny, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach, gdy dotyczy to danych osobowych osób fizycznych, w tym zakresie posiedzenia co do jawności posiedzenia, jawność powinna być wyłączona, chyba, że osoba lub przedstawiciel ustawowy tej osoby zrezygnuje z tej ochrony poprzez wyrażenie oświadczenia, że wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych dotyczących konkretnie danej osoby poprzez jej przetwarzanie. Jeżeli taka osoba wyrazi zgodę, wówczas nie ma podstaw do wyłączenia jawności posiedzenia, jeżeli natomiast korzysta z ochrony dotyczącej ochrony danych osobowych przewidzianej w ustawie i  w rozporządzeniu tzw. Rozporządzeniu RODO dotyczącym ochrony w posiedzeniu komisji uczestniczą właściwie tylko członkowie. Wyłącza się udział prasy, radnych. Jest to uregulowane w ustawie o samorządzie gminnym w tej nowelizacji, jeżeli dotyczy kwestia ochrony danych osobowych wyłączona jest jawność, udział wgląd do dokumentów, uczestnictwo na posiedzeniach.

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zwrócił się z pytaniem do skarżącego o zajęcie stanowiska w tej sprawie?

Skarżący odpowiedział, że chciałby wyłączyć jawność dla dobra dziecka.

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak poprosił radnych niebędących członkami komisji oraz prasę o opuszczenie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

 

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020.
3. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie.
4. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zaproponował zmianę porządku obrad ze względu na Skarżącego, poprzez rozpoczęcie posiedzenia od Pkt 3. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie, następnie Pkt 2 Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z pracy komisji, Pkt 4 Zakończenie posiedzenia.


Komisja Skarg,Wniosków i Petycji w obecności 5 radnych, jednogłośnie  pozytywnie przyjęła   porządek obrad.

Pkt 3
Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie:

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak poinformował, że komisja zapoznała się z materiałami dotyczącymi skargi, wyjaśnieniami udzielonymi przez dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie jak i wyjaśnieniami Skarżącego (załącznik Nr 3).

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak
zapytał Skarżącego, czy chciałby jeszcze coś dodać w tej kwestii?

Skarżący odpowiedział, że był ostatnio w Szkole Podstawowej i okazało się jednak, że jest tam zainstalowany monitoring. Wyjaśnił, że przy sytuacjach  wymagających stwierdzenia, czy zbadania jakiś niejasności między rodzicem, a nauczycielami, może zostać ten aspekt wyjaśniony. Powiedział, że satysfakcjonuje go fakt, iż jest tam monitoring i będzie można podejrzeć w sytuacjach konfliktowych ich przebieg.

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie powiedział, że zgodnie z przepisami RODO, które weszły w życie, monitoring był odkładany w czasie, zdaniem Resortu Edukacji nowy monitoring wizyjny w szkole, może być do spełnienia wszystkich warunków wprowadzonych do Ustawy Prawo Oświatowe. Wszystkie wytyczne tej ustawy zostały wprowadzone obowiązując mocą od 25 maja tj. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych. Dyskusja była wielokrotnie podejmowana. Po wprowadzeniu ustawy o RODO czy monitoringi w szkole powinny działać, każdy się zastanawiał, na jakiej podstawie i jakich przepisów można to monitorować, nie naruszając dobra dziecka, rodziców i pracowników szkoły i dlatego w ustawie Prawo Oświatowe ustawodawca wprowadził następujące punkty, które są następujące:

Art. 108a Prawo Oświatowe Monitoring
1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia dyrektor szkoły lub placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, może wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

2. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły lub placówki.

3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego w ust. 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie powiedział, że uzgodniona została wspólnie z organem prowadzącym rejestracja wszystkich szkół, nie tylko Chwalibogowa,  która odbywa się na serwerze gminnym. Pracownicy do tego upoważnieni, rejestrują i przechowują dane, ze względów na ochronę mienia. Monitoring ten montowany został głównie na zewnątrz, ponieważ zdarzało się podczas weekendów, że sprzęt był uszkodzony, został połączony ze Strażą Miejską i Policją. Bezpieczeństwo uczniów zapewnia nauczyciel w sali lekcyjnej, na przerwach nauczyciel dyżurujący, a za całość dyrektor. 

Skarżący zwrócił się do Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie   wyjaśniając, że Pan dyrektor mówi, że „nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo na korytarzu”. Syn ma schorzenie……. i ma również niesamowitą siłę, zatem zdążył dobiec do kolegi i go poszarpać. Jakiekolwiek uderzenie dziecka w głowę, dziecko uderza w ścianę i to może powodować trwałe kalectwo fizyczne dziecka. Jest to jakiś sposób ze strony rodziców na zabezpieczenie takich właśnie  sytuacji w postaci nauczyciela wspomagającego, który miałby baczną uwagę na dziecko, by uniknąć sytuacji, że winą za wszystko obarczony zostanie syn. 
Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie wyjaśnił, że tak jak zostało napisane w piśmie kierowanym do Skarżącego, żadną uwagą i winą syn nie został obarczony. Nauczycielka, który przebywała na dyżurze od razu zareagowała.    

Skarżący odpowiedział, że syn zareagował pierwszy.

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie powiedział, że w przypadku 100 dzieci, gdy nauczyciel odwróci się, by popatrzeć na innych uczniów,  takich sytuacji może być wiele i szkoła zdaje sobie z tego doskonale sprawę.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że z wyjaśnień Pana Dyrektora wynikało, że 4 grudnia spotkał się Skarżący z wychowawcą i pedagogiem przyjmując wyjaśnienia.

Skarżący potwierdził, że przyjął wyjaśnienia i poinformował, że złożył pismo do dyrekcji, że w myśl nowej Ustawy w ciągu trzech dni, Dyrektor powinien zawiadomić Rzecznika Dyscypliny Zawodowej bez względu na to, co się stało. Skarżący podkreślił, że chciał, by to właśnie  Rzecznik Dyscypliny Zawodowej wyjaśnił całą sytuację, a nie Dyrektor. Dyrektor po zawiadomieniu Skarżącego nie ma prawa wyjaśniać tej sytuacji. Podsumował, że tak to wygląda prawnie.

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie powiedział, że nie ma takiej instytucji jak Rzecznik Dyscypliny Zawodowej, najpierw wyjaśnia się to na terenie szkoły i jeżeli te wyjaśnienia powodują przesłanki niedopełnienia obowiązku, wówczas kieruje się do Komisji Dyscyplinarnej, dlatego tego nie uczynił, ponieważ nie ma takiej instytucji. 

Skarżący powiedział, że Pan Dyrektor napisał w piśmie, że syn został w jakikolwiek sposób przez niego wysłuchany. Zapytał zatem, czy Pan Dyrektor ma do tego stosowne upoważnienie, by taką rozmowę z dzieckiem przeprowadzać, bowiem jest to sytuacja kryzysowa? Rozmowa powinna odbywać się w obecności psychologa. Podkreślił, że to nie jest przypadek, że syn trafił do gabinetu Pana Dyrektora, to było świadome działanie.

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie zapytał, skąd Skarżący wie, że było to przypadkowe?

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak poprosił, by Panowie swoje uwagi czynili indywidualnie, nie wchodzili sobie w słowo.

Skarżący powiedział, że taka sytuacja miała miejsce bezpośrednio po zdarzeniu. Pan Dyrektor w piśmie informuje, że rozmowa odbyła się z dzieckiem w obecności Pani Wicedyrektor. Podkreślił, że Pan Dyrektor nie miał do tego prawa bez zgody rodzica. Wyjaśnił, że syn miał traumę, co potwierdził psycholog z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie zapytał, kiedy syn został zbadany?

Skarżący odpowiedział, że w grudniu bezpośrednio po zdarzeniu, czego dowodem jest opinia pisemna.

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie odpowiedział, że rozmowa z synem nastąpiła po tygodniu, natomiast Skarżący po otrzymaniu zaproszenia na spotkanie, nie przyszedł i nie zaproponował żadnego innego terminu.

Skarżący wyjaśnił, że pismo od Pana Dyrektora otrzymał 17 grudnia 2019 r., a spotkanie zaplanowano na 18 grudnia 2019 r. Podsumował, iż jest nierealne, by na nie przybyć.

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie powtórzył raz jeszcze, że żaden termin przez Skarżącego nie został zaproponowany.

Skarżący wyjaśnił, że czekał za pismem z poradni psychologiczno-pedagogicznej, by mieć pewność, że syn w jakikolwiek sposób mówi prawdę, ponieważ nauczycielka również, pewne fakty mogła zafałszować. Skarżący zatem chciał potwierdzić prawdomówność syna, która została  rzeczywiście potwierdzona. Same zdarzenie, co do okoliczności jakie miały miejsce, nauczycielka nie potrafiła zobrazować.

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie powiedział, że nie chciałby tego konfrontować z uczniami całej klasy w żaden sposób i zaznaczył, że tam był obecny nauczyciel prowadzący.


Skarżący powiedział, że złożył skargę.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że z wyjaśnień, których udzielił wychowawca klasy, pedagog i Dyrektor Szkoły, Skarżący nie przyjął?

Skarżący odpowiedział, że przyjął wyjaśnienia, mówiąc jednocześnie, że tą sytuację mogłaby wyjaśnić jakakolwiek instytucja, sprawdzając w ten sposób, czy syn mówi prawdę czy nie, o to głównie chodzi, być może syn koloryzuje, jako rodzic nie chciałby być w takiej sytuacji, że syn kogokolwiek posądzi w swoim życiu o niecne zamiary. Na tą okoliczność zostało wykonane badanie w przychodni psychologiczno-pedagogicznej we Wrześni i to się potwierdziło, że taka sytuacja miała miejsce, czyli syn poprzez swoje zachowanie, tak określiła Pani psycholog, nie potrafi określić zbiegu zdarzeń, ale samo zdarzenie miało miejsce. Pan Dyrektor swoim pismem mówi wyraźnie, że zakończył sprawę, według Skarżącego nie.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że bardzo prosi o skupienie się na tej konkretnej sytuacji i nie wracanie do tego, co było przedtem, chodzi o to, by tylko tą sytuację na posiedzeniu komisji rozpatrzeć.

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie powiedział, że spotkanie odbyło się przy obecności psychologa szkolnego, pedagoga oraz z dzieckiem.

Skarżący odpowiedział, że była tam także Pani nauczycielka dyżurująca.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zwrócił się z pytaniem do Pana Jarosława Malickiego Naczelnika wydziału oświaty, kultury i sportu o arkusz organizacyjny Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie został zatwierdzony przez organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego czyli Kuratorium Oświaty bez jakichkolwiek uwag?

Jarosław Malicki, Naczelnik Wydziału oświaty, kultury i sportu potwierdził, że arkusz organizacyjny bez żadnych uwag został zatwierdzony na dany rok szkolny, zgodnie z procedurami w miesiącu maju. W pierwszej kolejności zostaje on analizowany przez gminę, następnie przesyłany do Kuratorium, które wspólnie z gminą, gdyby wystąpiły jakieś pytania, zostaje poddany analizie. W tym przypadku, został również zatwierdzony. Każdy aneks, który był następny do arkusza organizacyjnego oraz pewne rzeczy z tym związane, które są przez gminę planowane w maju, są całkiem inne we wrześniu, czy w każdym innym miesiącu, ponieważ uczniowie dostają orzeczenia np. na nauczyciela wspomagającego, czy też, na dodatkowe godziny. Wszyscy nauczyciele, którzy są w projekcie organizacyjnym danej szkoły, mają kwalifikacje do nauczania.

Radny Jarosław Graczyk powiedział, że zapoznał się z wyjaśnieniami Skarżącego jak i Pana Dyrektora, które są wyczerpujące. Wyjaśnił, że procedury zostały wyczerpane. Opiekun podważa brak monitoringu, Prawo Oświatowe reguluje warunki założenia monitoringu w szkole, czyli może być, ale nie musi, tym bardziej nie we wszystkich pomieszczeniach. Należy zdawać sobie sprawę, że nie we wszystkich miejscach ten monitoring uchwyci różne zdarzenia. W ustawie napisane jest, że rejestracja dźwięku jest niedozwolona, tylko sam obraz. W związku z tym, różnie należy to interpretować. Zapytał, jakie są oczekiwania Skarżącego?

Skarżący odpowiedział, że tak jak wspomniał na samym początku, monitoring go satysfakcjonuje i prosiłby, żeby ta sprawę zakończyć polubownie.

Radny Jarosław Graczyk powiedział, że wzajemna współpraca może służyć dobru dziecka i  to jest jej przewodnim celem.
 
Skarżący wyjaśnił, że głównie chodziło o to, by monitoring został założony. Pan Dyrektor obiecał, że będzie zainstalowany, okazało się że go nie ma, wobec czego Skarżący napisał do gminy.   

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie powiedział, że są jednak pewne procedury. Podkreślił, że gabinet jest zawsze dla Skarżącego otwarty w razie jakichkolwiek pytań.

Skarżący wyjaśnił, że wie doskonale, że gabinet jest zawsze otwarty, tylko to, co Pan Dyrektor mówi, nie pokrywa się z rzeczywistością. Podkreślił, że syn jest uzdolniony matematycznie, Pani z matematyki na ostatnim spotkaniu w miesiącu maju czy czerwcu 2019 r. prosiła o wyłączenie matematyki do indywidualnego nauczania syna. Syn matematykę ma od 1 września w klasie, ale zajęcia dodatkowe z matematyki otrzymał dla dzieci, które nie potrafią sobie poradzić z matematyką, tak wyglądało to na początku roku. Po interwencji Skarżącego i nauczyciela okazało się, że syn dostał grupę uzdolnionych matematycznie.  

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie powiedział, że w orzeczeniu z poradni jest napisane, że chłopiec może uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki.

Skarżący wyjaśnił, że chodzi o zajęcia dla uzdolnionych matematycznie.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zwrócił uwagę, by raz jeszcze skupić się na meritum sprawy, ponieważ te tematy, które są poruszane przez Skarżącego i Pana Dyrektora, nie są w chwili obecnej przedmiotem sprawy.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak poprosił Pana Dyrektora o deklarację w sprawie polubownego załatwienia sprawy.

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie potwierdził, że jest za polubownym załatwieniem sprawy.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak  podsumowując powiedział, że bardzo się cieszy, że taka deklaracja została podjęta, wyjaśnienia Pana Dyrektora były dość konkretne i prosi tym samym o opinie w sprawie wniosku.

Radny Jarosław Graczyk powiedział, że zarzuty były przede wszystkim o brak monitoringu.

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że doszło do ugody wobec tego, wszystko jest jasne.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie uznając skargę Pana……… na działania dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie za bezzasadną (załącznik Nr 4).

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radnego Włodzimierz Wawrzyniak o uznanie skargi Pana………. na działania dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie za bezzasadną.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak podziękował Pani radczyni oraz pozostałym za przybycie i poprosił o 5 min przerwy.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak po przerwie poprosił komisję o kontynuacje posiedzenia zaczynając od Pkt 2 Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020 wraz ze Sprawozdaniem z pracy komisji (załącznik Nr 5).

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak podziękował za merytoryczną pracę wszystkim członkom komisji, Panią z Biura Rady oraz zastępcą Burmistrza i radcą prawnym.

Pkt 4
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny  Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 11:23 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
/-/Włodzimierz WawrzyniakProtokolant
 Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.