BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13912502
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-06-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr I z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 24 stycznia 2020 r.

 
Protokół Nr I
z posiedzenia
Komisji Komunalno - Finansowej
z dnia 24 stycznia 2020 r.Pkt 1
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz o godz. 14:00 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji (załącznik nr 1).


Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami Komisji:
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).


Porządek obrad


    1. Otwarcie posiedzenia.
    2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
    3. Sprawy organizacyjne Komisji Komunalno-Finansowej.
    4. Omówienie projektu Planu Pracy na rok 2020
    5. Wolne głosy i wnioski.
    6. Zakończenie posiedzenia.Radny Jarosław Kowalewski zapytał o sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2019?

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz odpowiedział, że sprawozdanie za 2019 rok,  zostanie przygotowane do końca stycznia.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, przyjęła porządek obrad. 


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej,  radny Maciej Szelągiewicz powiedział, że będzie prowadził posiedzenia Komisji i bardzo prosiłby, aby obrady były merytoryczne oraz żeby członkowie komisji, zwracali się do siebie z szacunkiem. Zaproponował, aby komisja ustaliła określony dzień w którym, będzie obradowała na posiedzeniach Komisji Komunalno -Finansowej.

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy będzie to raz w miesiącu?

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej,  radny Maciej Szelągiewicz odpowiedział, że wszystko będzie zależało od Planu Pracy, który komisja ustali.
 

Pkt 4
Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej,  radny Maciej Szelągiewicz przedstawił projekt Planu Pracy Komisji na rok 2020 (załącznik nr 3).
Powiedział, że w ubiegłym roku, odbyło się spotkanie komisji odnośnie inwestycji i chciałby aby podobne spotkanie odbyło się również na ten temat ze względu, że gmina będzie kończyła te inwestycje dotyczące WOK-u i Szkoły Nr 2, prawdopodobnie w pierwszym półroczu.

Radny Kornel Tomczak powiedział, że do przedstawionego planu pracy komisji nie ma zastrzeżeń. Zasugerował, żeby wprowadzić punkt odnośnie komunikacji publicznej aby komisja przyjrzała się bliżej temu tematowi i spróbowała przedstawić do przyszłorocznego budżetu jakiś wniosek związany z poszerzeniem tego obecnie kursującego rozwiązania związanym z jednym autobusem.     

Radny Damian Staniszewski powiedział, że przychyla się do wniosku Pana radnego Kornela Tomczaka. Wyjaśnił, że ten szeroki problem, wykluczenia transportowego pojawił się również na terenie Gminy Września i był zgłaszany na zebraniach wiejskich w których brali udział. Uważa, że komisja powinna pochylić się nad tym tematem. Powiedział, że ten temat „wypłynął” w czasie  debaty komunikacyjnej jaką Stowarzyszenie Projekt Września, zorganizowało w październiku 2019 roku, gdzie mieszkańcy, podnosili kwestie braku komunikacji publicznej, w szczególności dojazdowej do dwóch stref ekonomicznych, jakie znajdują się na terenie gminy, czyli Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Wrzesińską Strefę Aktywności Gospodarczej na południo, czyli Volkswagena oraz na wschodzie Wrześni, gdzie znajduje się firma Krispol, Gibowski, Flex. Powiedział, że komisja powinna „pochylić się” nad tematem tego rozkładu, czy Gmina Września, jest w stanie wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom społecznym.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że chciałby dołączyć do propozycji poszerzenia punktu o który wskazywali radni i dołączyć analizę funkcjonowania tras rowerowych oraz dodać komunikacje miejską. Wyjaśnił, że w ciągu roku, co chwile, jest zmieniany budżet  i może byłoby dobrze nazwać bieżące, dotyczące zmian w budżecie np.: bieżące monitorowanie zmian w budżecie przedstawianych przez Burmistrza i opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w budżecie za rok 2020. Powiedział, że będzie to automatycznie „wskakiwało” w harmonogram prac Komisji Komunalno -Finansowej, które są przed sesjami bądź w trakcie spotkań samej komisji. Poinformował, że posiada kilka zmian i chciałby aby w pracach komisji znalazł się jeden punkt np.: „analiza funkcjonowania spółek gminnych”. Zapytał, czy są to kompetencje komisji i czy jest na to czas? W szczególności zainteresowany jest PWiK oraz PUK- iem i mógłby nazwać to analizą funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej PWiK, stan zaopatrzenia miasta w wodę i odprowadzenie ścieków oraz plany inwestycyjne. Powiedział, że ma jeszcze jedną propozycję, która dotyczy gospodarki komunalnej miasta „analiza możliwości pozyskiwania środków unijnych na inwestycje”. Chciałby, aby komisja na bieżąco, była informowana na temat przygotowania takich inwestycji w celu złożenia konkretnych wniosków na uzyskanie środków z funduszy zewnętrznych, zwłaszcza że tych inwestycji jest dużo i każdy, jak wcześniej wypowiadał się Burmistrz „grosz który spłynie z zewnątrz jest bezcenny”. Wyjaśnił, że w planie pracy brakuje  jeszcze punktu dotyczącego stanu dróg i chodników oraz, czy jest możliwe przygotowanie takiej informacji o realizacji i stopniu prowadzonych aktualnie inwestycji, czy jest jakiś plan budowy według którego, są remontowane ulice, kładzione są nowe chodniki i czy jest jakiś wieloletni plan. Powiedział, że ma kolejną propozycje do planu pracy ocena zaawansowania inwestycji z udziałem środków unijnych, która pokrywałaby się z  pkt 3 planu pracy, które są realizowane, czy  Obwodnica, czy rozbudowa Szkoły, czy WOK. Zapytał komisję, czy się z nim zgadza? Za opiniowaniem budżetu, jest na tak oraz że brakuje porównania analizy i oceny inwestycji w dziale gospodarki komunalnej za rok 2020, czyli za ten rok w porównaniu do danych w roku 2018 i 2019, żeby było odniesienie do kwot przeznaczanych na inwestycje. Wyjaśnił, że co do spraw związanych z finansami to na początku wymienił punkt o bieżące monitorowanie zmian w budżecie to załatwiłby te wszystkie poprawki. 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że połowa propozycji nie nadaje się, aby była w zakresie kompetencji Komisji Komunalno – Finansowej. Zapytał, czy radni składający propozycje chcą „storpedować” prace komisji? Wyjaśnił, że gdyby komisja przyjęła tak szeroki plan pracy z zaproponowanymi punktami, ponadto, co jest propozycją przedstawioną przez Przewodniczącego Komisji, uważa, że nie jest to tak, że komunikację autobusową, którą zaproponował jeden z radnych, jest rozwinięcie, to nie jest hasło, które się „rzuca” i co wtedy. Powiedział, że odbywa się posiedzenie komisji na którym trwa dyskusja, nad spostrzeżeniami radnych. Z każdym punktem, którym komisja się zajmuje, jak sama nazwa wskazuje, jest finansowa, to muszą być na to środki i te środki to działalność komisji w roku 2020 i żadnych z proponowanych przez radnych zagadnień w budżecie 2020 roku nie ma. Wyjaśnił, że nie ma środków na autobus a jeśli są to na autobus obecnie kursujący. W budżecie roku 2019 wyraźnie, jest napisane, jakie były inwestycje, jakiej wysokości środki na inwestycje zostały przyjęte, jest budżet roku 2020, gdzie także się to znajduje, więc liczby można porównać. Liczby w roku 2019, są pewne, ponieważ są wykonane a w roku 2020 zaplanowane i Urząd, będzie się starał, aby zadania zrealizować w takim zakresie, w jakim są zaplanowane. Powiedział, że są to ambitne propozycje, ale żadna z nich, dopóki nie będzie przedstawiona i omówiona szczegółowo, to jako członek komisji tego nie poprze. Uważa, że tematyka pracy komisji na rok 2020, która została zaproponowana, jest wystarczająco obszerna. Zaproponował, aby radni ze składanych propozycji wybrali jeden temat dobrze uzasadniony i wskażą jak ma wyglądać na roboczo w roku 2020, to go poprze.

Radny Kornel Tomczak powiedział, że nie zgadza się ze stanowiskiem, że jest to „koncert życzeń”, ponieważ dokładnie zaproponował jeden pomysł, tak jak Pan radny powiedział, że taka liczbę, która byłaby uzasadniona, byłby skłonny poprzeć. Wyjaśnił, że nie nazwałby tego „koncertem życzeń”, bo komisja nie analizuje tylko przecież bieżącego budżetu, tylko również znajduje się w punkcie projekt budżetu na rok 2021, więc gdzie indziej, jak właśnie na komisji Komunalno – Finansowej powinniśmy rozważać zasadność rozszerzeń komunikacji publicznej w naszym mieście. Uważa, że przeanalizowanie zasadności tego pomysłu, jest właśnie to, co na ten moment można zaproponować, ponieważ wprowadzając do planu pracy, jako tematykę posiedzeń właśnie taki punkt, to oczywistym jest, że będzie uzasadnione w dalszym toku pracy i tutaj na tym etapie w związku z tym, że przecież jest istotnie, taka potrzeba, dużej części mieszkańców gminy i nie tylko miasta, ale terenów wiejskich, gdzie tej komunikacji publicznej nie ma. Powiedział, że komisja Komunalno -Finansowa powinna zająć się taką tematyką, więc wydaje się, że tylko jeden taki pomysł to nie jest coś co całkowicie rozszerzy plan pracy komisji, że będzie to trudne do czasowego pogodzenia. Wydaje się, że jest to dość istotna kwestia i wśród tych sześciu punktów, można wprowadzić taki jeden i wtedy przedyskutować te wszystkie wątpliwości, które mogą się pojawić, ponieważ nie jest to gotowy wniosek do budżetu, który powinien być na rok 2021, tylko też kwestia po przeanalizowaniu komisja może zarekomendować do budżetu bądź nie.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że zgadza się z Panem radnym i analizę przeprowadzi sam oraz że z pozostałymi się nie zgadza, ponieważ wymaga to wyłącznie pracy i zaangażowania komisji, nie ma tam środków a w większości są to analizy. Wyjaśnił, że najbardziej interesuje go analiza funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej we Wrześni oraz możliwość skontrolowania i przejrzenia dokumentów, audytów stanu zasobów.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz powiedział, że obawia się, że to nie jest w kompetencji Komisji Komunalno – Finansowej. Wyjaśnił, że spotkał się z sytuacją, gdzie Wojewoda uchylał takie propozycje kontroli Rady czy Komisji.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że chciałby przeprowadzić analizę funkcjonowania a nie kontrole. Zapytał, czy komisja może wystąpić o jakieś dokumenty, ponieważ chciałby poznać plany inwestycyjne, czy ta oczyszczalnia będzie rozbudowywana, czy modernizowana, czy zbiorniki retencyjne są wystarczające? Powiedział, że podobno nie są wystarczające, że były plany budowy w jakichś miejscach określonych. Wyjaśnił, że te tematy interesują go, ponieważ są związane z bezpieczeństwem mieszkańców, czyli czysta woda i odbiór nieczystości, dalsze plany inwestycyjne i wykluczenie tych mieszkańców, którzy w chwili obecnej nie posiadają przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Są to tematy, o które pytają mieszkańcy i są kierowani do Burmistrza.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz powiedział, że  podtrzymuje swoje stanowisko, że PUK ani PWiK nie jest jednostką organizacyjną gminy, że komisja nie ma takich praw. Zaproponował głosowanie nad tym punktem, jeżeli komisja tak uważa. Wyjaśnił, że można wyjść z wnioskiem na posiedzeniu komisji lub sesji i zaprosić Prezesa PWiK lub Prezesa PUK w celu przedstawienia informacji.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że dwa raz zapraszał i wniosek został odrzucony.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeśli komisja to przegłosuje, to Prezesi z zaproszenia skorzystają.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że składał tylko jeden  pomysł do tematyki pracy na rok 2020 i nie chce „storpedować” posiedzeń Komisji Komunalno – Finansowej oraz tak też zrozumiał propozycję  Pana radnego Jarosława Kowalewskiego, że on po prostu pokazał jakie są tematy i że można by się nad jakimś skupić, absolutnie nie forsował wszystkich tych pomysłów. Historycznie wspomniał, że Komisja Komunalno – Finansowa, zapraszała na swe posiedzenia dawnego Prezesa PWiK Pana Ochotnego, który zjawiał się i odpowiadał na pytania radnych dotyczące gospodarki wodno – ściekowej i inwestycji, więc nic nie stoi tu na przeszkodzie. Poinformował, że pojawiło się nowe orzecznictwo jeśli chodzi o możliwość ingerowania w spółki komunalne przez Rade Miejską. Powiedział, że co do pytania Pana radnego Szwajcy, dotyczące tego jak miałoby wyglądać posiedzenie komisji na której rozmawialiby na temat komunikacji publicznej, widziałby w taki sposób, że mogliby dokonać analizy obecnego rozkładu jazdy autobusu gminnego, jak ta pętla wygląda. Wskazać także, jakie są „białe plamy”, jeśli chodzi o komunikację publiczną na terenie Miasta i Gminy Września, do jakich miejscowości i terenów nie dociera ta komunikacja publiczna a powinna. Wyjaśnił, że można oprzeć się także na pracach naukowy a dokładnie na pracy naukowej  magisterskiej, która na ten temat była sporządzona i wysoko oceniona, jest to także materiał wyjściowy do analiz dotyczący komunikacji publicznej. Powiedział, że jeśli jest to za mało materiału, to można rozszerzać, ponieważ tego materiału można znaleźć i pozyskać lub wywołać sporo.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że gmina posiada jeden autobus, który jeździ tam w określonych kursach. Wyjaśnił, że był świadkiem, kiedy podjechał pod Dworzec PKP, na parking podjechał autobus, stoi tam kilka minut, odjeżdża i nagle przyjeżdża pociąg z Poznania z którego wychodzi dużo ludzi a tego autobusu już nie ma. Czyli coś „nie trybi” w funkcjonowaniu, może godziny się nie zazębiają. Na chwile obecną ma być więcej tych połączeń, czyli co pół godziny pociąg będzie kursował, wydaje się, że trzeba to cały czas monitorować. Drugim problemem, jest  Strefy Ekonomicznej i dojazdu ludzi którzy, są tam oddelegowani do pracy. Przyjeżdżają tam na dwa tygodnie, miesiąc lub dwa i zazwyczaj mają problem z dotarciem. Powiedział, ze próbował ten problem rozwiązać, szukając możliwości, żeby autobus mógł spod Straży Pożarnej, spod Biedronki na ul. Gnieźnieńskiej lub spod innego miejsca dotrzeć do tej strefy. Jest kilka autobusów, które zwożą tą ludność z rożnych okolic, czy z powiatu, czy z różnych rejonów województwa. Autobus jeździ w kierunku Gniezna i Słupcy obwodnica lub ul. Szkolną, który jedzie do Poznania. Ludzie, którzy są oddelegowani do Strefy Ekonomicznej dojeżdżają taksówkami bądź organizują sobie transport busem, co jest dla nich rzeczą mało komfortową. Nie twierdzi, że miasto ma kupić autobus i uruchomić komunikację ale miasto powinno pomóc w rozwiązaniu tego problemu dojazdu do strefy. Zaznaczył, że  te autobusy jeżdżą w określonych godzinach, czyli przed zmianą pierwsza, druga i trzecią, w zależności jaki jest rozkład pracy.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz powiedział, że wydaje mu się,  że gmina takie badania przeprowadzała w sprawie dowozu pracowników do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i z tego co pamięta to niestety autobusami jeździła niewielka ilość lub jeździły puste.  Można dotrzeć do materiałów i sprawdzić ale z tego co pamięta, to taka sytuacja, miała miejsce oraz że funkcjonowały instytucje prywatne, które próbowały z transportem publicznym wchodzić na rynek Gminy Września.

Radny Jarosław Kowalewski  zapytał, kiedy miało to miejsce?

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz powiedział, że chyba w ubiegłym roku i komisja może o takie symulacje poprosić, jeżeli były wykonywane w gminie i zapoznać się z nimi. Potwierdził, stwierdzenie radnego Ryszarda Szwajcy, że komisja może rozmawiać o komunikacji publicznej, ale jeżeli w budżecie gminy na rok 2020 nie ma tego zaplanowanego, to radni przy zapoznaniu się z budżetem na rok 2021, będą mogli złożyć swoje propozycje na utworzenie dodatkowego autobusu.

Radny Kornel Tomczak powiedział, że w jego ocenie to przyjmując takie założenie, że komisja będzie tylko odnosić się do budżetu, to całkowita praca komisji będzie reaktywna w stosunku do budżetu, który został uchwalony, to nie będzie miało za wielkiego wpływu na to, jak mógłby zostać ukształtowany budżet na rok przyszły. Wydaje się, że w momencie jak radni mają w planach analizowanie tego przyszłego projektu budżetu, byłoby warto jakoś wyrobić sobie zdanie na temat komunikacji miejskiej i jej miejsca w budżecie, czy Gmina Września dołączyłaby do szeregu gmin ościennych, czy do Środy Wlkp, Gniezna, gdzie takie rozwiązania, są i na razie się sprawdzają. Sama na tym etapie analiza tej potrzeby zasadności, jakby rozwoju tej komunikacji publicznej, to jest kwestią otwartą, która nie determinuje jaki będzie rezultat tych rozważań. Uważa, że byłoby to korzystne.                            

Radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że można stworzyć plan ramowy mały a komisja może uzgodnić, że spotka się na specjalnym spotkaniu na którym omówi temat komunikacji miejskiej we Wrześni. Wyjaśnił, że program powinien obejmować to co najbardziej należy do Komisji, natomiast komisja może reagować na każdą sytuacje, na każdy problem, który w ciągu roku się  pojawi.

Radny Damian Staniszewski chciałby wskazać, że komisja ma uprawnienia do wnoszenia poprawek do budżetu, wynika to z uchwały z 2010 roku, która określa sposób procedowania uchwały budżetowej i tutaj komisja posiada uprawnienia do wnoszenia poprawek, więc jak najbardziej komisja, może władczo kształtować budżet Miasta i Gminy Września. Powiedział, że w minionym roku 2019 , komisja Komunalno – Finansowa nie spotykała się „super” często i sześć tematów zaproponowanych przez Pana Przewodniczącego, rozumie, że odbędzie się na sześciu spotkaniach i nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać siódme spotkanie i rzeczywiście pochylić się nad jednym tematem. Pan radny Andrzej Rzeźnik, wskazał, że można temat komunikacji podejmować w czasie omawiania budżetu, można, ale wtedy jest tyle…. Wówczas, kiedy radni  procedują, już uchwałę budżetową, przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, jest tyle tematów, że raczej ciężko będzie się nad jednym dość dogłębnie się pochylić i go przeanalizować, czy jest finansowanie, jak wygląda organizacja komunikacji publicznej. Wyjaśnił, że ta  jedna kwestia o którą wnoszą, nie jest coś co nadwyręży i zamęczy wszystkich członków komisji Komunalno – Finansowej i uważa, że wszyscy są zdolni jeden punkt dołożyć i go przeanalizować dogłębnie.

Radny Łukasz Cichy powiedział, że w ubiegłym roku, na trasie rowerowej, był przeliczany ruch, ile znajduje się rowerzystów, itd. Wyjaśnił, że Straż Miejska wykonywała taką analizę.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz powiedział, że trasami rowerowymi, Komisja może zająć się w przyszłym roku oraz zapoznać się z informacją na temat Wrzesińskich  Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych np. lodowisko. Są to tematy, które komisja może w  roku 2021 lub kolejnym się zapoznać a stałe powinny mieć miejsce i ewentualnie komisja może omówić temat komunikacji.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że chciałby wnieść aby komisja dodała temat komunikacji publicznej i przegłosowała ten plan pracy.

Radny Jarosław Kowalewski zaproponował wpisanie do planu pracy, zaproszenie Prezesa PWiK we Wrześni lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz powiedział, że nie wpisywałby tego do planu pracy komisji, ponieważ komisja może wystąpić z zaproszeniem do Prezesa i jeśli przyjmie, to wtedy można się spotkać. 

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że kilkakrotnie prosił o takie zaproszenie i Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady, gdzie za każdym razem, otrzymywał odpowiedz, że nie jest to w jego gestii, ponieważ jest to Spółka. 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeśli komisja zaprosi, to każdy Prezes się stawi. 


Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że radny Damian Staniszewski zasugerował aby w pkt 3 „podciągnąć” zapoznanie się z bieżącym stanem inwestycji na 2020 ale dotyczy to inwestycji komunalnej a nie PWiK.

Radny Łukasz Cichy poprosił radnych o sprecyzowanie zagadnień tematycznych.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że chodziło radnemu o kwestie rozbudowy oczyszczalni ścieków, jak wszyscy radni wiedzą, PWiK ogłosiło przetarg i w tym momencie nie wiadomo, czy jest już rozstrzygnięty,gdyż nie posiada takiej informacji, czy przetarg na budowę i modernizacje oczyszczalni ścieków we Wrześni na istniejącej działce na której ta oczyszczalnia obecnie się znajduje, już został rozstrzygnięty i czy została wyłowiona firma, która będzie opracowywała projekt techniczny rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków we Wrześni. Wyjaśnił, że radny Jarosław Kowalewski  parł do tego punktu i ewentualnie można by, jeśli jest taka wola radnych,  rozszerzyć ten punkt, również o inwestycje na 2020 rok dotyczący rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków we Wrześni przy ulicy Sikorskiego. Chciałby, aby pojawił się pkt 7, tak jak cały czas wnosili o komunikacji publicznej.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że w rozmowie na komisji budżetowej Pan Burmistrz posądził go o plagiat. Wyjaśnił, ze skorzystał z pewnych wymogów Organizacji Niderlandzkiej  odnośnie dróg rowerowych. Na rok 2020 przeznaczone jest 500 tys zł na różne inwestycje związane z komunikacją, jest to i dużo i mało, żeby u standaryzować i żeby trasy rowerowe, były spójne, bezpośrednie, bezpieczne, atrakcyjne i wygodne. Powiedział, że jest to pięć takich punktów i to tak niewiele potrzeba we Wrześni w tej chwili, wystarczy kubeł czerwonej farby, jak jest na ul. Kaliskie, przemalowanie przy pasach na czerwono przejazdu dla rowerów i wtedy kierowca musi się zatrzymać.

Radny Damian Staniszewski uważa, że kwestia ścieżek rowerowych, standaryzacji i budowy infrastruktury rowerowej, jest ważna. Powiedział, że Przewodniczący zaproponował, żeby próbować 2021 roku rozmawiać o ścieżkach rowerowych, jest to ciekawy temat i jest już jeden warunek, że komisja musi wybrać jeden temat, to wolałby, żeby była to komunikacja publiczna. 

Radny Ryszard Szwajca wyjaśnił, że zaproponował o jednym temacie, nie stawiał warunki, podał tylko swoją propozycje. Powiedział, żeby radni wzięli pod uwagę, że większość propozycji, którą podali, czy próbowali wprowadzić do planu pracy komisji, czy wykazania przez Komisje Komunalno – Finansową inicjatywy do projektu budżetu na 2021 rok, wiedząc jaka jest sytuacja finansowa gminy w roku bieżącym. Inwestycja obwodnicy, która jest prowadzona, determinuje ilość nieplanowanych wydatków z budżetu gminy w 2020 roku. Wyjaśnił, że trzeba poczekać, jak to się skończy i jako komisja w dyskusjach może sobie wypracować, coś co by zrobiła, kiedy sytuacja finansowa gminy np. 2021 roku się poprawi. Uważa, że pomysł, kolejnego autobusu, czy kolejnych autobusów, jest dobry ale oczywiście trzeba zmieścić się w jakichś realiach, ponieważ jeśli komisja będzie rozsądnie postulować, jedną dobrą rzecz i stanie się to opinią lub wnioskiem, nie pana „x”, czy pana „y”, tylko Komisji Rady, to Pan Burmistrz, niestety przygotowując budżet na rok następny, będzie musi poważnie się zastanowić. Wyjaśnił, że ilość jest związana z finansami, środki zostały już zaplanowane i każdy dodatkowy wydatek, musi odbyć się kosztem czegoś lub kosztem jakichś nieprzewidzianych dochodów o które w br. będzie trudno. Powiedział, że na komisjach można poświęcić czas na wyrażanie opinii, planowanie i jako komisja ustaliłaby coś co byłoby wnioskiem Komisji Komunalno – Finansowej, która byłaby wiążąca do Burmistrza, bardziej wiążące niż to co stało się w ubiegłym roku, czyli z budżetem roku 2020. Wyjaśnił, że z kontrolą  Spółek Gminnych poczekałby, co wcale nie znaczy, że nie można spotkać się z Prezesem, osobą kompetentną wyznaczoną przez Prezesa lub Zarządem Spółki Gminnej i zadać pytania w sprawie planu pracy, jakie są przewidywane inwestycje, itp. W zaproszeniu można załączyć takie pytania na które mógłby się przygotować. Zaproponował, aby komisja projekt planu pracy, który Przewodniczący Komisji przedłożył, przyjęła a natomiast wszystkie inne sprawy, które nie są ujęte a były propozycją do planu pracy, kontynuować jako niewiążące i wyciągnąć wnioski co do planu przyszłorocznego.                     

Radny Kornel Tomczak uważa, że wprowadzenie tego jednego punktu, co do analizy zasadności rozwijania komunikacji publicznej w mieście Września, nie przesadza o tym, czy taki wniosek zostanie uznany za słuszny przez Komisję, ale na pewno pomoże w dialogu, w wypracowaniu jakiegoś wspólnego stanowiska, co byłoby dobre. Powiedział, że takie spojrzenie na problem szerzej, byłoby możliwe podczas tych prac oraz to, czy takie coś później, będzie możliwe według komisji w przyszłorocznym budżecie, to jest pytanie, na które nie wiadomo, jak komisja odpowie. Wyjaśnił, że opracowanie tego tematu i do głębsza analiza, porównanie do innych gmin, gdzie taka komunikacja funkcjonuje, to niczemu nie przeszkadza, co najwyżej komisja może poznać swoje opinie, bardziej dogłębnie. Jeśli miałoby to przenieść się na wspólny wniosek komisji do Burmistrza w związku z budżetem na rok przyszły, to byłoby z korzyścią ale sama dyskusja, byłaby już „plusem”.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeżeli sprawy mają tylko zacząć i kończyć na dyskusji lub wymianie poglądów, to szkoda pracy tej komisji. Uważa, że racjonalnym jest, jeśli jest jakaś propozycja, projekt, to konsekwentnie, jeśli się przyjmie, to trzeba zrealizować.

Radny Kornel Tomczak powiedział, że nie chodziło o ograniczanie się, tylko do dyskusji i zaznaczył, że jeśli efektem tego będzie wniosek komisji do projektu budżetu, to uważa, że jest to okoliczność na „plus” ale sam fakt, że komisja szerzej o czymś porozmawia to jest atut. Uważa, że  Komisja, która zajmuje się sprawami  Komunalno -Finansowymi, to taką sprawą, jest na pewno komunikacja publiczna i gdzie indziej, jak nie na komisji, te kwestie powinny być omawiane.                                                  

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że jednym z elementów rozwoju, każdej społeczności, jest rozwój zrównoważony wielu dziedzin życia, między innymi komunikacja. Wiadomo, że Września, jest i będzie zakorkowana i funkcjonowanie takiego „krioobiegu”, jakim jest układ urbanistyczny ulic, gdzie wiadomo niczego nie zmieni, ponieważ im więcej będzie ulic, tym więcej będzie samochodów. Uważa, że zasadne jest podejmowanie takich tematów i drążenie tej skały aby w końcu budżet się przemógł, radni się przemogli i zagłosowali za zakupem, czy w przyszłym lub kolejnym budżecie, następnego autobusu, żeby rozwiązać w jakimś procencie problemu komunikacyjnego i wykluczenia wielu mieszkańców, którzy nie są w stanie się przemieszczać w sposób sprawny po terenie gminy lub miasta. Powiedział, że nie musi tłumaczyć, że autobusem jedzie 40 osób a nie 40 samochodów. Wyjaśnił, że jak jest zakorkowana obwodnica, czy ul. Wrocławska, to w samochodzie zazwyczaj siedzi jedna osoba, maksymalnie dwie. Tirów jeździ coraz mniej przez Wrześnie, ponieważ jest Autostrada „S5”, dlatego warto jest pochylić się nad tym pomysłem i drążyć skałę, żeby przekonać Rade oraz Burmistrza. Powiedział, że wszędzie powinna być równowaga, budżecie tak samo. Wskazywał, że taka „bomba” inwestycyjna, będzie skutkować na wiele lat i taka wielka inwestycja, będzie się odbywać kosztem wielu takich niezbędnych, ponieważ uważa, że jest to coś niezbędnego.

Radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że komisja przez dyskusje zmieni sytuację, którą Urząd Miasta analizuje, cały czas są czynne objazdy, rozwiązania komunikacyjne, zakup autobusu, centra przesiadkowe, to wszystko to działania gminy. Komisja może doradzać a nie, że rozwiąże problem sama oraz nie będzie nad tym dyskutowała o tym, że Września się zakorkuje. Można na komisji ten temat  poruszyć, zaprosić każdego, natomiast komisja powinna zrobić to co najważniejsze a jeśli komisja będzie miała dużo czasu i energii, aby zająć się innym tematem, ponieważ nie ma  ograniczenia jeśli nie ma go w programie.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz zwrócił się do radnego Jarosława Kowalewskiego, że nie tylko powinien przekonywać radnych ale powinno się również  uświadomić  mieszkańców, żeby chcieli z tego korzystać i jeżeli, jest kilka firm, które próbują a autobusy jeżdżą puste. Powiedział, że nasuwa się pytanie co to rozwiąże, jeśli gmina wprowadzi dodatkowy autobus, obciążając się dodatkowymi kosztami, dodatkowymi miejscami pracy, jeśli te autobusy np. będą jeździły puste. Wyjaśnił, że jeżeli naprawdę mieszkańcy mieliby z tego korzystać i miałoby to odkorkować miasto, to uważa za słuszne, tylko mieszkańcy, są „wygodni” i mimo wszystko nie bez powodu na chwile obecną w rodzinach znajduje się więcej niż jedno auto. Powiedział, że chodzi o to, żeby przekonać mieszkańców, aby próbowali z tego korzystać, dlatego zastanawia się nad tym, gdyby zostało to wprowadzone, jakby miało to wyglądać, czy radni przedstawią swoje argumenty oraz czy zaproszą swoich ekspertów. Zapytał, czy to co się sprawdza w danej miejscowości, czy również sprawdzi się w naszej miejscowości, trzeba wziąć to także pod uwagę, specyfikę miasta. Powiedział, że z tego co się orientuje to w Środzie Wlkp, także z transportem nie jest tak, że autobusy jeżdżą wypełnione i realizują te zadania, ponieważ, jest to duży koszt dla miasta, ale czy racjonalny.                                                                          

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że jest przekonany, że koordynatorem takich działań powinny być władze lokalne. Wyjaśnił, że jak chcąc jechać autobusem np. do Środy Wlkp, to nawet nie wie gdzie mieści się przystanek, ponieważ kiedyś był PKS, była baza gdzie znajdowały się autobusy i był rozkład jazdy. Na chwile obecną, aby zlokalizować, potrzebny jest telefon a przede wszystkim jakaś aplikacja oraz jeśli coś, jest w jakiś sposób, sformatowane i jest podane w odpowiedni sposób, to ludzie z tego korzystają. Brak rozkładów jazdy na przystankach autobusowych, nie ma PKS-u. Powiedział, że ma alergie jak słyszy centrum przesiadkowe i zapytał, co to jest centrum przesiadkowe, nad którym na ostatniej sesji było „wylanych” tyle emocji, mowa o parkingu obok Kościoła Jadwigi, który jest zapchany, ponieważ parkują tam uczniowie z  Zespołu Szkół Zawodowych.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz  powiedział, że muszą gdzieś parkować oraz zapytał, czy radny wyobraża sobie centrum przesiadkowe przed PKP bez parkingu.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że znajdowała się przestrzeń, gdzie obecnie znajduje się market POLO, która była we władaniach Starostwa Wrzesińskiego, była piękna działka, która spełniała wszystkie wymogi rozwoju tej uczelni, był parking wybudowany także z jakichś środków, gdzie teraz powstała hala. Powiedział, że najpierw coś się buduje a potem burzy, wydaje się, że jest to karykatura tego centrum przesiadkowego i ulica która prowadzi do ni kont, nie ma przyzwoitego  parkingu na większą ilość samochodów przy PKP, co w tej chwili jest standardem i chcąc walczyć z nawykami ludzi, którzy wszędzie chcieliby jechać samochodem, to trzeba także pozwolić….

Radny Łukasz Cichy powiedział, że jego zdaniem radny Jarosław Kowalewski sam dał sobie odpowiedz na pytanie.


Radny Andrzej Rzeźnik zapytał, czy komisja dyskutuje o komunikacji, czy planie pracy? Powiedział, żeby komisja się skupiła na tym co jest.
 
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz  zapytał, czy radni ze Stowarzyszenia Projekt Września, chcieliby pod obrady rozszerzyć plan pracy o komunikacje miejską?

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że przychyla się do wniosku radnych oraz ze może udać się do PWiK, chociaż jest to mało komfortowe.

Radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że komisja zawsze może zaprosić Prezesa, jeśli sytuacja jest bieżąca.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że komisja można złożyć wniosek lub wystosować zaproszenie.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie trzeba tego ujmować w planie oraz że komisja podejmie tą decyzje, która będzie odnotowana i Przewodniczący Rady Miejskiej wyśle zaproszenie z terminem posiedzenia komisji oraz tematyką spotkania, które byłoby dobrym pomysłem.

Radny Andrzej Rzeźnik zapytał, jaka jest sprecyzowana propozycja do planu pracy?

Radny Kornel Tomczak powiedział, że jeśli może to sprecyzować, to zaproponuje analizę zasadności rozwoju komunikacji publicznej na terenie Miasta i Gminy Września.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, kto to miałby technicznie przedstawić oraz kogo komisja powinna zaprosić w celu wyjaśnienia.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że Pan przewodniczący mówił o tych badaniach, że Ratusz takimi dysponuje, więc ….  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz powiedział, że tak myśli, nie jest przekonany.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że skoro Ratusz dysponuje badaniami, to za to była odpowiedzialna jakaś osoba i urzędnik, który jest odpowiedzialny za kwestie komunikacji za autobus, mógłby przyjść i wziąć udział w dyskusji.

Radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że taka osoba mogłaby przedstawić analizę oraz jaka jest wizja.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że stan faktyczny musi przedstawić osoba kompetentna, posiadająca na ten temat wiedzę, którą przedstawi komisji. 

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że Prezes PWiK przychodząc na posiedzenie komisji, musiałby wiedzieć o tematyce spotkania.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, żeby radni zdecydowali się na jeden temat.

Radny Andrzej Rzeźnik zapytał, jak brzmiał ten dodatkowy punkt?

Radny Kornel Tomczak odpowiedział, że analiza zasadności rozwoju komunikacji publicznej na terenie Miasta i Gminy Września. Powiedział, że jest to propozycja, która odpowiadałaby na poruszone kwestie i w ramach tego punktu, można prace na ten temat przeprowadzić.   

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeśli zostanie rozszerzony plan pracy komisji, to będą kłopoty ze zrealizowaniem planu pracy oraz że komisja może w wyznaczonym punkcie zaprosić prezesów spółek. Wyjaśnił, że takie spotkanie wymaga czasu i organizacji. Zapytał, radnych ze Stowarzyszenia, czy już nad tym tematem komunikacji pracowali i czy posiadają z tego materiały?

Radny Kornel Tomczak odpowiedział, że tak i jeśli będzie ten punkt, to chciałby opracować tą kwestie.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy radni uważają, że materiały, są na tyle ważne, istotne, dobre, że warto na komisji je przedstawić?
     
Radny Kornel Tomczak odpowiedział, że tak.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest to argument. Zapytał, czy zaprosić jeszcze kogoś z zewnątrz?


Radny Kornel Tomczak odpowiedział, że przy okazji tego punktu, jeśliby był, to jeśli jest taka wola, żeby jakichś ekspertów zaprosić.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w takich perspektywach komisja więcej się dowie od radnych z Projektu Września co było wypracowane niż od urzędnika, który prowadzi daną inwestycje. Z informacji jaką posiada, komunikacja ponosi koszty takie jak pensja kierowcy, ładowanie akumulatorów, itd., nie jest to darmowe.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz zapytał radnego Kornela Tomczaka, czy posiada przykładową analizę?

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że na chwile obecną, komunikacja musi być darmowa przez 5 lat ale nikt nie twierdzi, że w przyszłości ma być.

Radny Łukasz Cichy powiedział, że gmina nie jest w stanie tego cofnąć, ponieważ jeżeli coś jest darmowe, to ludzie nie skorzystają z tego, jeśli będzie to płatne a kurs miałby kosztować 5 złotych.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że  dużo jest projektów z Unii Europejskiej, które przez 5 lat…..       

Radny Łukasz Cichy powiedział, że trzeba by było utożsamiać ludzi w taki sposób, że dzisiaj nic nie kosztuje a jutro kosztuje 5 złotych.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że co roku gmina wydaje 155 tys zł, na utrzymanie autobusu i koszty z tym związane. Wyjaśnił, że pomijając kwestie zakupu, darmowe jest dla społeczeństwa, którzy chcą jechać, natomiast dla gminy jest to koszt.      

Radny Łukasz Cichy powiedział, że radny Jarosław Kowalewski wspomniał, że z ul. Gnieźnieńskiej do strefy ekonomicznej, jeżdżą osoby, które jakkolwiek dostają się, np.: są to taksówki i prywatne busy, czyli mają jakąś alternatywę.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że 25 zł. taksówką w jedną stronę.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz powiedział, że firmy próbowały wejść na rynek Gminy Września, konkurencyjnie i na pewno było to taniej niż 25 zł za dowóz i z tego zrezygnowano.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie wiadomo co będzie za kilka lat, na dzień dzisiejszy wiadomo tyle, że do końca obecnej kadencji, jeżeli gminę będzie stać na kupno kolejnego autobusu, to koszty zakupu będą w wysokości 2 mln zł plus średnio 200 tys na roczne bieżące utrzymanie tego pojazdu, czyli koszty wyniosą już 400 tys zł i byłoby to opłacalne wtedy, gdyby ktoś ze środków unijnych na korzystnych warunkach  „sprezentował” gminie dwa autobusy. Wyjaśnił, że nie chciałby się podpisywać i pracować w  komisji w której propozycją do budżetu, czyli wydatkiem finansowym nie znalazłoby akceptacji decydenta.  

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że Unia niczego nie daje za darmo, ludzie za to płacą.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz powiedział, że w pkt 3 planu pracy, można by było zaprosić Burmistrza lub Wiceburmistrza i porozmawiać na ten  temat.

Radny Kornel Tomczak powiedział, że komisja spotkała się, po to, aby ten plan uchwalić, czyli jest potrzeba wprowadzenia tych punktów, ponieważ analogicznie patrząc, to może komisja, nic nie  uchwali na chwile obecną.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz powiedział, że komisja uchwali i dlaczego miałaby nie uchwalać.

Radny Kornel Tomczak powiedział, że pojawił się pomysł, żeby nie wprowadzać do porządku pracy komisji, punktu o komunikacji publicznej, ponieważ komisja będzie doraźnie w miarę potrzeb decydować. Wyjaśnił, że tak samo komisja może potraktować każdy z tych punktów i jednak specyfika organów kolegialnych polega na tym, że plan pracy uchwala się i później sporządza się sprawozdanie z wykonania tego planu pracy a w momencie kiedy komisja czegoś nie wprowadzi to nie ma żadnej sankcji, chociażby z tego powodu, że trzeba ująć w sprawozdaniu, że się czegoś nie przeprowadziło. Więc, jest ważne aby w tym planie proponowane zamierzenia wprowadzić.      

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz powiedział, że radni ze Stowarzyszenia Projekt Września zgłosili punkt jako analiza zasadności rozwoju komunikacji publicznej na terenie Miasta i Gminy Września. Poddał pod głosowanie plan pracy o rozszerzenie o punkt do planu pod nazwą analiza zasadności rozwoju komunikacji publicznej na terenie Miasta i Gminy Września. 


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 3 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie przyjęła proponowanej zmiany planu pracy.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz powiedział, że plan pracy komisji pozostaje w pierwotnej wersji. Wyjaśnił, że podtrzymuje swoją wersje odnośnie rozmowy na temat komunikacji publicznej, gdzie komisja może na ten temat rozmawiać w dowolnym punkcie planu pracy oraz że można zaprosić na każde inne spotkanie, które będzie się odbywało, Panią Skarbnik i Wiceburmistrza Miasta i Gminy Września o przedyskutowanie tego tematu. Powiedział, że poprosi Burmistrza lub Wiceburmistrza Miasta i Gminy Września o przygotowanie oraz udostępnienie informacji, jeśli były przeprowadzone analizy odnośnie komunikacji publicznej. Informacje zostaną przekazana członkom komisji, którzy się z nimi zapoznają i na najbliższe posiedzenie komisji zostanie zaproszony Burmistrz lub Wiceburmistrz.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie widzi tego, aby Burmistrz lub ktokolwiek z urzędu przedstawiał rzecz  po zapoznaniu się z materiałami Stowarzyszenia Projektu Września. Wyjaśnił, aby przedstawiciel urzędu przedstawił swoje informacje a Stowarzyszenie swoje zebrane materiały w tej dziedzinie. Powiedział, że dobrze by było wyrobić sobie opinie, gdy wysłucha się wszystkich stron.    

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz poddał pod głosowanie Planu Pracy Komisji na rok 2020 (załącznik nr 3).
 
Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 4 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw”, przyjęła Planu Pracy Komisji na rok 2020.
     

Pkt 5
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz powiedział, żeby radni wystosowali swoje pytania do Prezesa PWiK.
 
Radny Jarosław Kowalewski oraz Radny Damian Staniszewski zapytali, Przewodniczącego Komisji Komunalno - Finansowej, radnego Macieja Szelągiewicza, czy mogą przesłać mu swoje pytania do Prezesa PWiK drogą mailową.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz odpowiedział, że tak.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że wolałby aby odbyło się to na komisji i znalazło się w protokole z posiedzenia komisji. Uważa, że to komisja przyjmuje pytania i zaprasza prezesa na posiedzenie komisji.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że oczywiście można na komisji ale wspomniał, że znajdują się w XXI wieku i elektronicznie dużo rzeczy jest załatwiane, nie ma co się bać poczty elektronicznej. Jeśli chodzi o pytanie, jakie chcieliby i tematy i zakresy poruszyć z Prezesem PWiK we Wrześni dotyczy z jego strony kwestii rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków we Wrześni.      

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że będzie to zaproszenie wystosowane przez komisje do Prezesa PWiK w sprawie programu inwestycyjnego firmy.

Komisja Komunalno Finansowa przyjęła wniosek radnego Jarosława Kowalewskiego o zaproszenie prezesa PWiK we Wrześni na posiedzenie Komisji Komunalno – Finansowej w celu przedstawienia bieżącej informacji na temat przedsiębiorstwa i planów inwestycyjnych.


Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz o godz. 15:27  zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 18 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący
Komisji Komunalno - Finansowej
/-/Maciej Szelągiewicz
Protokolant
/-/Anita Grabarek
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.