BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462412
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr X/2019 z Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 12 grudnia 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 


                                                              Protokołu nr X/2019
                                       z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się
                      12 grudnia 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


X Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak
powiedział, że zanim zaczną się obrady sesji Rady Miejskiej prosiłby wszystkich obecnych o powstanie. Wyjaśnił, że 5 grudnia 2019 r. pożegnaliśmy radnego Rady Miejskiej we Wrześni Pana Mirosława Chudego i poprosił o uczczenie pamięci tego wybitnego samorządowca, społecznika, sportowca, przyjaciela minutą ciszy.

Tomasz Kałużny Burmistrz  Miasta i Gminy Września  powiedział, że Mirosław Chudy w czerwcu 2019 roku poinformował o swojej chorobie, wyniki leczenia nie były pozytywne i na dzisiejszej sesji zostało zaplanowane, by wręczyć wszystkim Radnym takie pamiątkowe zaświadczenia z wyborów przeprowadzonych 21 października 2018 r. o uzyskaniu mandatu radnego Rady Miejskiej we Wrześni VIII kadencji. Wyjaśnił, że takie zaświadczenie zostało wręczone również Panu radnemu Mirosławowi Chudemu osobiście dnia 20 listopada 2019 r.

Tomasz Kałużny Burmistrz  Miasta i Gminy Września poprosił Pana Tadeusza Świątkiewicza Sekretarza Miasta i Gminy Września  o wręczenie zaświadczeń  wszystkim obecnym radnym.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak o godz. 13.30 otworzył obrady X sesji Rady Miejskiej. Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, przedstawicieli mediów, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września, wyjaśnił, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny jest radny Jarosław Graczyk, Ryszard Szwajca, Jarosław Kowalewski  (załącznik nr 1).

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym art 20 pkt 1b obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.


Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak
przedstawił porządek obrad
(załącznik nr 2) :

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyboru Przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni;
2) nadania nazwy rondu w ciągu ulicy Słowackiego u zbiegu z ulicą Michała Strzykały we Wrześni;
3) nadania nazwy rondu w ciągu ulicy Gen. Władysława Sikorskiego u zbiegu z ulicą Słowackiego we Wrześni;
4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej;
5) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Września na lata 2020-2022;
6) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Września;
7) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Września;
8) zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych;
 9) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Września na rok szkolny 2019/2020;
10) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września;
11) przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej;
12) wykazu wydatków budżetu na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
13) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019;
14) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2020-2040;
15) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego;
16) uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2020:
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2020;
- odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej;
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok 2020;
- przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych;
- przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu;
- dyskusja nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 i ich przegłosowanie;
-głosowanie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z przyjętymi autopoprawkami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków.
Obecni:

1. Maciej Baranowski
2. Łukasz Cichy
3. Grzegorz Dobrosielski
4. Stanisław Dominiczak
5. Radosław Garbarek
6. Jarosław Graczyk
7. Jarosław Kowalewski
8. Bogumił Kwiatkowski
9. Bogdan Nowak
10. Stefan Ogrodowicz
11. Andrzej Rzeźnik
12. Robert Smodlibowski
13. Damian Staniszewski
14. Wojciech Szcześniak
15. Maciej Szelągiewicz
16. Anna Szlachetka
17. Ryszard Szwajca
18. Kornel Tomczak
19. Włodzimierz Wawrzyniak
20. Mirosław ZgolińskiGłosowano w sprawie:
Przedstawienie porządku obrad

Wyniki głosowania (załącznik nr 3)
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (16)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (4)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Ryszard Szwajca

3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Rada Miejska we Wrześni w obecności 16 radnych, 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr X/112/2019 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 4).

Wyniki głosowania (załącznik nr 5)
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (13)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Maciej Szelągiewicz

NIEOBECNI (4)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Ryszard Szwajca


Radny Grzegorz Dobrosielski dołączył do obrad X sesji Rady Miejskiej, od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych.

2) Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr X/113/2019 w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu ulicy Słowackiego u zbiegu z ulicą Michała Strzykały we Wrześni (załącznik nr 6).

W dyskusji wzięli udział:
- Radny Damian Staniszewski
- Tomasz Kałużny Burmistrz  Miasta i Gminy Września


Wyniki głosowania (załącznik nr 7).
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (3)
Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Ryszard Szwajca


3)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr X/114/2019 w sprawie
: nadania nazwy rondu w ciągu ulicy Gen. Władysława Sikorskiego u zbiegu z ulicą Słowackiego we Wrześni (załącznik nr 8).

Wyniki głosowania (załącznik nr 9)
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (3)
Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Ryszard Szwajca

4)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/115/2019 w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej (załącznik Nr 10).

Wyniki głosowania (załącznik Nr 11).
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (3)
Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Ryszard Szwajca


5)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/116/2019 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Września na lata 2020-2022 (załącznik Nr 12).

Wyniki głosowania (załącznik Nr 13)
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (3)
Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Ryszard Szwajca

6) Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/117/2019 w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Września (załącznik Nr 14).

Wyniki głosowania (załącznik Nr 15).
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (3)
Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Ryszard Szwajca

7)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/118/2019 w sprawie:
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Września (załącznik Nr 16).

Wyniki głosowania (załącznik Nr 17).
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (3)
Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Ryszard Szwajca


8)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/119/2019 w sprawie:
zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych (załącznik Nr 18).

Wyniki głosowania (załącznik Nr 19).
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (3)
Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Ryszard Szwajca


10)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/120/2019 w sprawie:
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Września na rok szkolny 2019/2020.  (załącznik Nr 20).

Wyniki głosowania (załącznik Nr 21)
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (3)
Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Ryszard Szwajca


11)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/121/2019 w sprawie
: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.  (załącznik Nr 22).Wyniki głosowania (załącznik Nr 23).

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (3)
Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Ryszard Szwajca


12)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/122/2019 w sprawie:
przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (załącznik Nr 24).

Wyniki głosowania (załącznik Nr 25)
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (3)
Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Ryszard Szwajca13) Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr X/123/2019 w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (załącznik nr 26).


W dyskusji wzięli udział:
- Radny Damian Staniszewski


Wyniki głosowania (załącznik nr 27)
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (3)
Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Ryszard Szwajca


13) Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/124/2019 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (załącznik Nr 28).


Wyniki głosowania (załącznik nr 29)
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (3)
Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Ryszard Szwajca


14) Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 14 głosami „za”, 3 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr X/125/2019  w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2020-2040  (załącznik Nr 30).

Wyniki głosowania (załącznik nr 31)
ZA: 14, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (3)
Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
NIEOBECNI (3)
Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Ryszard Szwajca


15) Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/126/2019  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego (załącznik Nr 32).

W dyskusji wzięli udział:
- Radny Kornel Tomczak
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września

Wyniki głosowania (załącznik nr 33)
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (3)
Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Ryszard Szwajca


16) Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 13 głosami „za”, 3 głosami „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr X/127/2019  w sprawie: uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020  (załącznik nr 34).

Głosowanie nastąpiło po debacie budżetowej.

W dyskusji wzięli udział:
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- Jolanta Kościańska Skarbnik Miasta i Gminy Września
- Radny Damian Staniszewski
- Radny Bogumił Kwiatkowski
- Radny Stanisław Dominiczak
- Radny Kornel Tomczak
- Radny Grzegorz Dobrosielski
- Radny Robert Smodlibowski
- Karol Nowak Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września
- Maciej Baranowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
- Radny  Bogumił Kwiatkowski (Ad Vocem)
- Radny Bogumił Kwiatkowski (Ad Vocem)

Wyniki głosowania (załącznik nr 35)
ZA: 13, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (13)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (3)
Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Stanisław Dominiczak
NIEOBECNI (3)
Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Ryszard Szwajca1)  przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 (załącznik nr 35a):
Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
przedstawił projekt uchwały budżetowej na rok 2020. Wyjaśnił, że na posiedzeniu komisji, na których trwała debata nad budżetem roku 2020, kilka rzeczy wpływa na budżet, a mianowicie zmniejszanie się dochodów z pit-u  oraz niepewność zwiększenia się subwencji oświatowej, obniżone wpływy z pitu, wynikają z dwóch czynników, obniżenia o jeden punkt % stawki pit oraz nie płacenia podatku pitu przez osoby do 26 roku życia. Druga to brak pewnej informacji, czy podwyżki wynagrodzeń w szkołach oraz wzrost wynagrodzenia najniższego krajowego, jeżeli chodzi przynajmniej o pracowników oświaty wyrównany w subwencji na rok 2020, do tego dochodzi wzrost ceny energii elektrycznej, której szkoły, gminy, instytucje gminne zużywają ogromne ilości względem gospodarstw domowych i w związku z tym, budżet został zaplanowany oszczędnie, ostrożnie jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne. Podsumowując - zostały zachowane inwestycje, które trzeba dokończyć w związku z podpisanymi umowami, w związku z zobowiązaniami, które gmina podjęła startując w konkursie na fundusze dróg samorządowych (budowa drogi między ul. Paderewskiego i ul. Działkowców) dofinansowanie gmina uzyskała  w wysokości 50 %, w związku z tym, nasze 50% należy zapewnić zgodnie z umową, podobne inwestycje to rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2, przebudowa Domu Kultury i oczywiście największa, najważniejsza najbardziej skomplikowana to inwestycja, jaką jest budowa wschodniej obwodnicy Wrześni, gdzie gmina jest praktycznie po wszystkich przetargach, trzech etapach, na które złożyły się mniejsze odcinki. Podkreślił, że w dzisiejszych „Wieściach z Ratusza” można porównać kwotę jaka była spodziewana jesienią 2018 roku wyliczoną przez projektantów w ramach kosztorysu tych robót, a kwotą osiągniętą w wyniku przeprowadzonych trzech etapów przetargowych, ze 107 mln brutto udało się uzyskać kwotę 80 mln brutto, gmina otrzymała dofinansowanie na pierwszy i drugi etap wysokości 50% wartości robót, czyli na 25 mln zł, tym samym obniżając koszty zaangażowania budżetu gminy w to zadanie. Reasumując, gmina planuje realizować w przyszłym roku zadania inwestycyjne, te które zostały wymienione wcześniej, tam gdzie się da wprowadzać oszczędności, by nie być zmuszonym do zaciągania jakichkolwiek kredytów na bieżącą działalność, miejmy nadzieję, że gmina skorzysta z dofinansowań, jeżeli się takowe pojawią w roku 2020.              

2) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej:
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak
odczytał opinię komisji stałych (załącznik nr 36).

3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok 2020:
Jolanta Kościńska Skarbnik Miasta i Gminy Września
odczytała opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (załącznik nr 37).

4) przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych:
- bez uwag

5) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu:
- bez autopoprawek do projektu budżetu


6) dyskusja nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 i ich przegłosowanie:
- bez dyskusji nad autopoprawkami


7) głosowanie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z przyjętymi autopoprawkami:
- nie dotyczy

 Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak otworzył dyskusję:
W dyskusji wzięli udział:


- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- Jolanta Kościańska Skarbnik Miasta i Gminy Września
- Radny Damian Staniszewski
- Radny Bogumił Kwiatkowski
- Radny Stanisław Dominiczak
- Radny Damian Staniszewski
- Radny Kornel Tomczak
- Radny Grzegorz Dobrosielski
- Radny  Robert Smodlibowski
- Radny Kornel Tomczak (Ad Vocem)
- Radny Damian Staniszewski (Ad Vocem)
- Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września
- Radny Stanisław Dominiczak (Ad Vocem)
- Maciej Baranowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
- Radny Damian Staniszewski (Ad Vocem)
- Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września
- Radny Kornel Tomczak (Ad Vocem)
- Stanisław Dominiczak (Ad Vocem)
- Radny Bogumił Kwiatkowski (Ad Vocem)
- Radny Damian Staniszewski (Ad Vocem)
- Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września
- Radny Grzegorz Dobrosielski (Ad Vocem)
- Radny Bogumił Kwiatkowski (Ad Vocem)
- Radny Damian Staniszewski (Ad Vocem)


Transmisja obrad X sesji Rady Miejskiej we Wrześni dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=R3Fd3_2NpgM

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni

Do Biura Rady wpłynęły pisma:

- od Przewodniczącego Klubu Radnych Projekt Września radnego Damiana Staniszewskiego w sprawie przedłożonego 25 listopada 2019 r. projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/219/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z 12 grudnia 2012 r. w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Zmysłowskiego.

- od Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni oraz od radnego Wojciecha Szcześniaka z propozycją podjęcia uchwały w sprawie nadania dla ronda w ciągu ulicy Gen. Władysława Sikorskiego u zbiegu z ulicą Słowackiego we Wrześni nazwy „Niepodległości”.

- od Stowarzyszenia Projekt Września, działając w imieniu własnym jaki radnych Rady Miejskiej w sprawie informacji dotyczących posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

-  od Stowarzyszenia Projekt Września w sprawie podjęcia działań mających na celu stworzenie nowych i odnowienie istniejących placów zabaw na terenach zarządzanych przez Wrzesińską Spółdzielnię  Mieszkaniową w szczególności na terenie Osiedla Tysiąclecia we Wrześni.

- od Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrześni w sprawie analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej dostarczonych do Urzędu Skarbowego dnia 11-07-2019 r. Wykazane nieprawidłowości mają charakter informacyjny.
 
- od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej w sprawie analizy oświadczenia majątkowego Pana Mateusza Waligóry, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości.

- od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie w sprawie analizy oświadczenia majątkowego Pani Jolanty Kościańskiej, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości.

- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wraz z załączonym pismem mieszkańca Wsi Marzenin dotyczące działalności Sołtysa Wsi Marzenin.

- od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu  Skarga Prokuratora Rejonowego we Wrześni  na uchwałę Nr nr XXXVI/467/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

- od mieszkańca ul. Słowackiego w sprawie remontu drogi osiedlowej łączącej ulicę Wojska Polskiego 22 z ulicą Witkowską

- od Komisarza Wyborczego w Koninie II z informacją dotyczącą wygaśnięcia mandatu radnego Mirosława Jerzego Chudy wybranego do Rady Miejskiej we Wrześni w okręgu nr 2 z listy nr 15 - Komitet wyborczy Unia Wrześnian  wraz z informacją dla Pani Doroty Anny Szykownej jako osobie z tej samej listy, która w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. uzyskała największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności do objęcia mandatu radnego.

-  od Komisarza Wyborczego w Koninie II wpłynęło Postanowienie Nr 292/2019 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej we Wrześni – Mirosława Jerzego Chudy.

- od radnego Rady Miejskiej Damiana Staniszewskiego kolejne pismo w sprawie podtrzymania wniosku w sprawie informacji dotyczących posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i otrzymanej odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 15 listopada 2019 r.

   od radnego Rady Miejskiej Bogumiła Kwiatkowskiego wpłynęły interpelacje w sprawie:
   • przekazywanych środków finansowych na działalność sportową na wszystkie kluby i organizacje sportowe za okres od 2015  do 2019 roku z określeniem nazwy klubu, stowarzyszenia czy organizacji, zakresu jej działania oraz wysokości otrzymanego wsparcia rocznego;
    • inwestycji przy ul. Śmidowicz;
    • budynku byłej szkoły w Gutowie Wielkim i uzupełnienia odpowiedzi dotyczących przyczyny pozostawionego obiektu niezagospodarowanego pozwalając na jego degradację oraz podania od jakiego czasu budynek jest nieużytkowany, oraz czy gmina ma zamiar dokonać rozbiórki istniejącego budynku i sprzedaż gruntu.
od radnego Rady Miejskiej Bogumiła Kwiatkowskiego wpłynęły zapytania w sprawie:
    • wpływów dotyczących subwencji oświatowej w 2019 roku z podziałem na każdy miesiąc odrębnie oraz faktyczne miesięczne wpływy w roku 2017 i 2018 z tego samego tytułu;
    • wysokości faktycznych wpływów dotyczących wszystkich uzyskanych dotacji w 2019 roku z podziałem na każdy miesiąc odrębnie oraz faktyczne miesięczne wpływy w roku 2017 i 2018 z tego samego tytułu;
    • wysokości faktycznych wpływów dotyczących środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych uzyskanych w 2019 roku z podziałem na każdy miesiąc odrębnie oraz faktyczne miesięczne wpływy w roku 2017 i 2018 z tego samego tytułu i podanie ich konkretnego przeznaczenia;
  • wysokości faktycznych wpływów dotyczących podatku PIT, CIT oraz podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego i od środków transportu w 2019 roku z podziałem na każdy miesiąc odrębnie oraz faktyczne miesięczne wpływy w roku 2017 i 2018 z tego samego tytułu;
    •  wyjaśnienia co jest powodem wycinki drzew na skwerze w rejonie ulic Świętokrzyskiej i Słonecznej.
    •  przekazania pisma skierowanego do radnego  Bogumiła Kwiatkowskiego w sprawie ul. Świętokrzyskiej, a nie ul. Czerniejewskiej i wykonania sieci kanalizacyjnej do restauracji Czardasz.
       •  od radnego Rady Miejskiej Jarosława Kowalewskiego wpłynęły interpelacje w sprawie:
       • nagród oraz stypendiów sportowych, danych dotyczących imienia i nazwiska, uprawnionej  dyscypliny, osiągnięć nagrodzonych oraz podstaw prawnych udzielania nagrody czy stypendium sportowego dla każdego nagrodzonego oraz podanie konkretnej kwoty brutto otrzymanej przez nagrodzonych. Te same informacje dotyczą przyznania nagród, premii, stypendium oraz innych bonusów dla trenerów czy działaczy sportowych z podaniem dokładnie w stosunku do każdego trenera czy działacza podstawy prawnej przyznania nagrody, stypendium, premii itp.
 

6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik Nr 38).

Burmistrz Miasta i Gminy Września przekazał informację na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej  z pracy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informację zgodnie z art. 37 ust. 8  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

7. Wolne wnioski i informacje.

W dyskusji wzięli udział:
- Radny Damian Staniszewski
- Radny Robert Smodlibowski (Ad Vocem)
- Radny Bogumił Kwiatkowski
- Radny Kornel Tomczak

8. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak o godz. 15.51 zamknął posiedzenie Rady. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni. Wyciąg z Protokołu zawiera 18 ponumerowanych stron.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bogdan Nowak
Przygotował(a): Agnieszka Kasprzak
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.