BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457707
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2019 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Komunalno – Finansowej Nr XI,
Komisji Edukacji Nr X,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Nr X,
oraz
Komisji Rozwoju Wsi Nr X
z dnia 10 grudnia 2019 r.

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 13.30 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Komunalno- Finansowej (załącznik nr 1), 5 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 2),5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 3) oraz 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 4), .


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;
Magdalena Kałużna, naczelnik Wydziału Podatkowego;
Izabela Koczorowska-Kubiak, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego;
Magdalena Sobczak-Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Joanna Andrzejak, kierownik Referatu Obsługi Inwestorów;
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Anna Hedrych - Stanisławska, zastępca Komendant Straży Miejskiej;
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;
Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
Adam Stencel, informatyk Urzędu Miasta i Gminy Września;
Marta Pluta, młodszy referent Obsługi Inwestorów;
Sylwia Jambrożek, Autor Projektu Planu;
Artur Krysztofiak, Dyrektor Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej;
Media;


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).Porządek obrad


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie materiałów na X sesję Rady Miejskiej we Wrześni.
4. Wolne głosy radnych.
5. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przywitał Panią Sylwię Jambrożek, która przedstawi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku oraz Pana Artura Krysztofiaka, który  reprezentuje Wielkopolską Organizacje Turystyczną.

Ze względu na zaproszonych gości  Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zmienił kolejność opiniowania uchwał. Pkt 3
1/16) Projekty Uchwał zostaną omówione i przegłosowane na Sesji Rady Miejskiej.

4) Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.

Sylwia Jambrożek przedstawiła szczegóły projektu uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.


Radny Damian Staniszewski powiedział, że zapoznał się z protokołem z posiedzenia gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej odnośnie tego planu z dnia 20 listopada 2018 r., który odnosi się do tego projektu, który jest procedowany. Zapytał, czy się zgadza?    

Sylwia Jambrożek odpowiedziała, że tak.

Radny Damian Staniszewski zapytał, ponieważ w protokole z posiedzenia gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej, są uwagi do rysunku planu. Zarówno pkt. 1 żeby w legendzie zmienić opis przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej oraz druga kwestia, to rozważyć zasadność obowiązku realizacji zieleni izolacyjnej, biorąc pod uwagę lokalizacje ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A2. Ponadto pas zieleni izolacyjnej wskazano na terenach prywatnych i trudno będzie wyegzekwować jego realizacje, ewentualnie wydzielić osobny teren zieleni izolacyjnej. Poprosił o informację, dlaczego tych uwag nie uwzględniono w projekcie planu.

Sylwia Jambrożek odpowiedziała, że jeżeli chodzi o pkt. 1 i dokładne doprecyzowanie, że powinien być, tylko jeden budynek mieszkalny i usługowy, wydaje się, że teren z uwagi na lokalizacje i sposób zagospodarowania, który tam jest, nie ma konieczności, aż takiego uszczegóławiania zabudowy a szczególnie, że ta nowa zabudowa, która się tam pojawi, to pojawi się w środku tego terenu. Nie jest to zabudowa, która będzie kształtowana wzdłuż, już istniejących ulic i z uwagi na bezzasadność wprowadzenie i pozwolenia na większą dobrowolność w tym przypadku. Natomiast jeśli chodzi o zieleń izolacyjną, lepiej byłoby gdyby była wyznaczona jako  odrębny teren, najlepiej miejski, aby ta zabudowa mogła powstać. Barierą zatrzymującą uciążliwość od autostrady, są istniejące ekrany akustyczne, natomiast uważane jest za zasadne pokazanie na rysunku planu wprowadzenia takiej zieleni, jako pokazanie „takiego sygnału”, że ta linia zabudowy, która, jest w odległości 50 m od granicy autostrady i przy realizacji tej zabudowy, powinna pojawić się zieleń izolacyjna. Główną funkcją ochrony akustycznej spełniają ekrany a sama zieleń izolacyjna jest dodatkiem i nie było potrzeby, żeby wprowadzać tego jako odrębnego terenu. Wyjaśniła, że gdyby tych ekranów nie było, to byłoby wówczas bardziej zasadne aby to wprowadzić.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że również w tym protokole znajdują się uwagi do uchwały i w pkt. 15 cyt: „ w § 13 pkt. 4 zweryfikować zasadność dopuszczenia kilku budynków wymienionych w pkt. 1, 2 i 3 w kontekście dopuszczenia lokalizacji jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, mieszkalno – usługowego i usługowego. Czy mogą powstać trzy budynki, czy jeden z nich”, tak brzmi ta uwaga. Zapytał, czy może prosić o odpowiedz z tej uwagi?


Sylwia Jambrożek odpowiedziała, że jest to podobna uwaga z pkt. 1, która mówi o tym, że po przeanalizowaniu tej opinii zostało stwierdzone, że nie ma konieczności doprecyzowania budynków, które mogą powstać, że ma to być, jeden budynek mieszkalny i jeden budynek usługowy, tylko pozostawienie dobrowolności w tym przypadku, mając na uwadze sąsiedztwo autostrady, że zabudowa jest realizowana w głębi działek a nie bezpośrednio przy drogach, jest zasadne.                
                              
Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.


11) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił  projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

Artur Krysztofiak, dyrektor Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej przedstawił prezentacje i omówił szczegóły projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że roczna składka za uczestnictwo, za bycie członkiem wynosi ok. 4.000 zł dla Gminy Września.

Artur Krysztofiak, dyrektor Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej powiedział, że jest to 10 gr  od każdego mieszkańca i jest to jedna z najniższych składek w Polsce, jeśli chodzi o Organizacje Turystyczne i w większości Organizacji, ta składka wynosi już ok. 30 - 40 groszy. Wyjaśnił, że Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej zależy aby Gmina Września podjęła z nimi współpracę, ponieważ 80% budżetu Organizacji pochodzi ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz z dotacji, które Organizacja pozyskuje ze Środków Unijnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. 

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy Gmina Września będzie musiała podjąć jakieś nakłady inwestycyjne związane z uczestnictwem w tej Izbie Turystycznej, np.: Biuro Obsługi lub Biuro Informacji Turystycznej?

Artur Krysztofiak, dyrektor Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej odpowiedział, że organizacja oferuje Gminie Września „narzędzia” do tego aby gmina współpracowała z organizacją. Jest to oferta z której Gmina Września może korzystać na bieżąco. Jeśli w gminie działa Referat promocji, Wydział promocji, czy pracownicy, którzy są odpowiedzialni za promocje gminy, to organizacja współpracuje z nimi przez cały rok na bieżąco i jeśli jest możliwość wsparcia gminy w jakimkolwiek działaniu, to organizacja to robi. Wyjaśnił, że jeśli gmina chciałaby wypromować jakieś wydarzenia, atrakcje, wtedy kieruje tą informacje do organizacji, która wzmacnia ją swoimi metodami i dzięki temu, efekt promocyjny jest dużo większy.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy okoliczne gminy w stosunku do Gminy Września przynależą do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej?

Artur Krysztofiak, dyrektor Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej odpowiedział, że z okolicznych to na pewno Powiat Gnieźnieński jest członkiem Organizacji Turystycznej oraz Gmina Pyzdry.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że brał udział w spotkaniu, którego celem, kiedyś było opracowanie programu rozwoju lokalnej grupy „ Z Nami Warto” działania na najbliższe lata i tam podejmowano temat atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Września. Wskazano, że nie ma zbyt dużej atrakcyjności turystycznej, że raczej powinno się tworzyć miejsca do rekreacji. Wyjaśnił, że Artur Krysztofiak, dyrektor Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, wskazał, że Gmina Września ma potencjał turystyczny. Zapytał, czy Artur Krysztofiak, dyrektor Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, może rozwinąć jeszcze swoją wypowiedz i wskazać co dokładnie miał na myśli?

Artur Krysztofiak, dyrektor Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej odpowiedział, że Gmina Września posiada doskonałą lokalizacje i jest atrakcyjnym ośrodkiem miejskim, który może zatrzymać turystę jadącego przez Szlak Piastowski. W Gminie Września  mogą nocować goście, którzy chcą zwiedzać Szlak Piastowski oraz w tej miejscowości mieć miejsce „wypadowe” do odwiedzania innych miejscowości. Z tego mogą korzystać hotelarze z gminy, wszystkie osoby działające w branży turystycznej lub około turystycznej, ponieważ tak naprawdę, turystyka to gałąź gospodarki, która ma przynosić dochód i korzyści finansowe jako Samorządowi. Organizacja, stara się ściągać jak najwięcej turystów do Wielkopolski i stara się aby oni pozostawiali jak najwięcej swoich pieniędzy, ponieważ o to chodzi w ruchu turystycznym. Gmina Września posiada potencjał turystyczny w postaci tego, że leży na Szlaku Piastowskim, że posiada historyczne atrakcje, które tworzą niesamowity klimat w centrum miasta, zwłaszcza atrakcyjny podczas eventów  tworzonych np.: na Rynku. Organizacja, może te eventy w gminie promować i ściągać większą liczbę gości. Powiedział, że Wielkopolska Organizacja Turystyczna, jest otwarta na sugestie i propozycje z którymi, może wyjść Gmina Września.   

Radny Damian Staniszewski powiedział, że Województwo Śląskie organizowało dużą kampanie reklamową turystyki na Dolnym Śląsku pod tytułem „Tajemniczy Dolny Śląsk”. Zapytał, czy w najbliższym czasie, Wielkopolska Organizacja Turystyczna planuje szerokie kampanie marketingowe, które rzucą rękawice Województwu Dolno Śląskiemu i skierują ruch turystyczny do Wielkopolski?

Artur Krysztofiak, dyrektor Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej odpowiedział, że aż tak dużych kampanii w tej chwili nie planują, dlatego, że one kosztują bardzo duże miliony, których nigdzie nie ma i nikt nie jest w stanie Organizacji ich przekazać. Wyjaśnił, że jedną z  największych kampanii w roku 2019, którą realizowała Organizacja, była kampania promująca Szlak Piastowski i wyniosła 560 tys złotych. Realizowana, była we współpracy z profesjonalną  agencją reklamową a efekty tego, mogą zostać przedstawione w osobnym sprawozdaniu.                                           
             

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak podziękował zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu Rady Miejskiej i przedstawienie merytoryczne omawianych spraw.


2) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił  projekt uchwały w sprawie:
nadania nazwy rondu w ciągu ulicy Słowackiego u zbiegu z ulicą Michała Strzykały we Wrześni.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu ulicy Słowackiego u zbiegu z ulicą Michała Strzykały we Wrześni.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu ulicy Słowackiego u zbiegu z ulicą Michała Strzykały we Wrześni.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu ulicy Słowackiego u zbiegu z ulicą Michała Strzykały we Wrześni.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu ulicy Słowackiego u zbiegu z ulicą Michała Strzykały we Wrześni.


3) Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu ulicy Gen. Władysława Sikorskiego u zbiegu z ulicą Słowackiego we Wrześni.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu ulicy Gen. Władysława Sikorskiego u zbiegu z ulicą Słowackiego we Wrześni.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu ulicy Gen. Władysława Sikorskiego u zbiegu z ulicą Słowackiego we Wrześni.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu ulicy Gen. Władysława Sikorskiego u zbiegu z ulicą Słowackiego we Wrześni.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu ulicy Gen. Władysława Sikorskiego u zbiegu z ulicą Słowackiego we Wrześni.


5) Magdalena Sobczak - Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Września na lata 2020-2022.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że zapoznał się z Gminnym programem Wspierania Rodziny w Gminie Września na lata 2020-2022 i w celach programu i w celu szczegółowym prowadzenia działalności profilaktycznej sprzyjającej umacnianiu rodziny i wypełnianiu przez nią roli opiekuńczo wychowawczej, wskazano taką formułę realizacji, tego celu, poprzez kontakt i współprace z podmiotami działającymi na rzecz rodziny. Wyjaśnił, że jest to bardzo dobry zapis. Zapytał, w tym aspekcie, jakiego to będzie rodzaju kontakt, jaki charakter będzie miał ten kontakt i ta współpraca, jak gmina planuje wykonywać, realizować te formę, żeby cel szczegółowy, który został wskazany na początku ziścił się? 

Magdalena Sobczak - Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że cele gmina będzie realizowała tak jak dotychczas, czyli w zależności od tego, czy będzie współpraca pomiędzy asystentami, pracownikami socjalnymi z rodzinom, czy z zespołu interdyscyplinarnego, czyli wszystkich fachowców, którzy mają współpracować ze sobą. Powiedziała, że przede wszystkim, będzie to kontakt osobisty i że jest to kontakt pomiędzy różnymi instytucjami, nie tylko tymi które podlegają pod Urząd Miasta i Gminy ale także pod Starostwo Powiatowe, Policja i wszystkie zespoły, które są wokół gminy.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że chodziło bardziej o to, czy ten kontakt będzie bardziej  zinstytucjonalizowany. Zapytał, czy będą jakieś konsultacje, czy będzie można usiąść i te rożne strony, różni partnerzy, którzy będą realizować ten program, będą mogli wspólnie dyskutować i te problemy, też przedstawiać np.: na ręce Pani Dyrektor OPS-u. 

Magdalena Sobczak - Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że takie spotkania już się odbywają. Wyjaśniła, że spotkanie zespołu interdyscyplinarnego, odbędzie się w przyszłym tygodniu a jeśli chodzi o pracowników gminnej instytucji, są to asystenci rodziny, pracownicy socjalni, Straż Miejska, kuratorzy zawodowi spotykają się na bieżąco. Często takie spotkania, są nieformalne, ponieważ, jak jest problem to jest spotkanie. 

Radny Damian Staniszewski podziękował za odpowiedz i powiedział, że w przedmiocie pkt.2 celu szczegółowego, to jest „Zapewnienie rodzinom zagrożonym umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej pomocy w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych”, jako formułę zapisano rozwijanie interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów rodziny. Zapytał, czym charakteryzuje się interdyscyplinarne podejście w Gminie Września? 

Magdalena Sobczak - Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że interdyscyplinarne podejście, to przede wszystkim, jest spotykanie różnych fachowców i pracowników socjalnych, asystentów, kuratorów, policji oraz przedstawicieli PCPR-u. Wyjaśniła, że ma to być praca zespołowa dlatego, że, aby pomóc tym rodzinom lub nawet dążyć do tego aby dziecko wróciło do rodziny, jest potrzebna dobra współpraca wszystkich tych osób.                                         


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Września na lata 2020-2022.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Września na lata 2020-2022.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Września na lata 2020-2022.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Września na lata 2020-2022.


6) Magdalena Sobczak - Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Września.


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, jaka jest obecnie liczba bezdomnych na terenie Gminy Września? Powiedział, że w § 2 uchwały, kwestia odpłatności w schronisku dla bezdomnych w samym schronisku, czy z usługami opiekuńczymi, gdzie jest dochód powyżej 100 do 150% i wtedy odpłatność, jest w ramach 25% do 40%. Zapytał, czym gmina, będzie się kierowała naliczając te 25% a czym te 40%, czy jest to rzeczywiście wskaźnik dotyczący faktycznej kwoty dochodowej, czy będzie decydował pracownik. Z czego to wynika?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział na pierwsze pytanie dotyczące ilości bezdomnych. Powiedział, że bezdomni się nie rejestrują, nie afiszują, nie przychodzą i mówią, że są bezdomni oraz nie meldują się, ponieważ nie mają gdzie się zameldować. Jeszcze częściej przenoszą się do zupełnie innych miast, niż z tych z których pochodzą, więc jest to dosyć trudne. 

Magdalena Sobczak - Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że jeżeli chodzi o kryterium 100 a 150%, to Ośrodek Pomocy Społecznej, jest zobligowany do tego, aby analizować wnikliwie sytuacje, każdego z petentów i jeśli wyniknie, że ta osoba posiada rzeczywiście środki finansowe w wysokości powyżej 701 zł, to patrząc również na to, że jest to osoba chora, czyli wydaje kilkaset złotych na leki, ponieważ takie sytuacje się zdarzają. Może to być osoba, która jest obciążona np.: alimentami, dlatego będzie indywidualnie  do każdego przypadku podchodzić. Wyjaśniła, że nie jest w stanie powiedzieć, że osoba która ma 1000 zł zapłaci „tyle” a osoba która ma 700 zł zapłaci „tyle”, dlatego, że każda sytuacja, jest indywidualnie rozpatrywana i każdy petent jest inny i ma inne potrzeby.

         
Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że rozumie, że brane pod uwagę, jest wiele czynników, nie tylko sam dochód ale inne rzeczy. Zapytał, czy gmina ponosi opłaty, jeśli bezdomny trafia do Ośrodka poza tereny Gminy Września i jaka jest to skala np.: 1 – 5, 5 – 10 do 20?

Magdalena Sobczak - Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że osoby, które ostatnie miejsce ich zamieszkania był teren miasta lub  Gminy Września dostają od OPS-u skierowanie do Ośrodka w Zielińcu, z którym jest podpisana umowa zawsze do końca roku i te osoby muszą tam pójść, chyba że, są to osoby wymagające specjalnej opieki, czyli osoby bardzo schorowane, których stan zdrowia wskazywał, że były pobite i na obecną chwile nie mogą samodzielnie funkcjonować, wtedy taka osoba jest skierowana do ośrodka z usługami opiekuńczymi, to OPS ponosi koszty a pozostałe osoby z terenu Gminy Września są kierowane do Zielińca.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał ile gmina posiada takich umów?

Magdalena Sobczak - Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że obecnie w Zielińcu przebywa 14 osób i nie jest to liczba osób z terenu gminy, dlatego, że te osoby, się przemieszczają, czasami mieszkają u znajomych. Trudno, jest to określić i właściwie nikt w kraju nie jest w stanie podać takich liczb.

Radny Bogumił Kwiatkowski podziękował za odpowiedz.                 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Września.


7) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Września.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, jakie były do tej pory stawki?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że stawka na obecną chwile wynosi 12 złotych.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Września.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Września.
 

8) Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.


9) Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Września na rok szkolny 2019/2020.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Września na rok szkolny 2019/2020.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Września na rok szkolny 2019/2020.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Września na rok szkolny 2019/2020.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Września na rok szkolny 2019/2020.


10) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.


12) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:wykazu wydatków budżetu na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.


13) Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęło 21 mln zł z budżetu Państwa dofinansowania na fundusz dróg samorządowych.

Radny Kornel Tomczak zapytał o zmiany budżetowe po stronie wydatków, jakiej drogi publicznej lub dróg dotyczy zadanie budżetowe, które zostało powiększone o 127.604,00 zł wpisane w dziale 600 transport i łączność  rozdz. 616 drogi publiczne?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że nie dotyczy to żadnego konkretnego zadania, natomiast jeżeli chodzi o drogi, to jest to zbiór przeznaczony na remonty cząstkowe czyli „dziury” nawierzchni.

Radny Kornel Tomczak zapytał o wydatki bieżące wpisane w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 pozostała działalność, gdzie wydatek został powiększony o 70.799,00 złotych? Poprosił o krótkie wyjaśnienie, czego dotyczy ten wydatek.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że te wydatki dotyczą w dużej mierze, przeniesienia środków, pomiędzy rozdziałami w ramach funduszy sołeckich, czyli zadań, które Sołtysi dostarczają po zebraniach i korygują. Gmina pomaga w klasyfikacji wydatku i dlatego powstają tego typu korekty.  
          
Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.


14) Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2020-2040.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2020-2040.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2020-2040.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2020-2040.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2020-2040.


15) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

Radny Kornel Tomczak zapytał, jakiego rodzaju karetkę planuje nabyć Powiat?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie posiada takiej informacji.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.


Pkt 4
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował, że radnym zostały przekazane materiały dotyczące odpadów komunalnych (załącznik nr 6).


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 15:06 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 19 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                          
Przewodniczący Komisji Edukacji
/-/Bogdan NowakZa-ca Przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej
/-/Łukasz CichyPrzewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
/-/Mirosław ZgolińskiPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/Radosław GarbarekProtokolant
/-/Anita Grabarek

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.