BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14458105
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 29 listopada 2019 r.

 

 

Protokół
z posiedzenia
Komisji Komunalno – Finansowej Nr X,
Komisji Edukacji Nr IX,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Nr IX,
oraz
Komisji Rozwoju Wsi Nr IX
z dnia 29 listopada 2019 r.

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 14.00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Komunalno- Finansowej (załącznik nr 1), 5 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 2), 6 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 3) oraz 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 4) .

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;
Izabela Koczorowska-Kubiak, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Magdalena Łuczak, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej;
Magdalena Sobczak-Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Joanna Andrzejak, kierownik Referatu Obsługi Inwestorów;
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Beata Pietrzak, kierownik Referatu księgowości oświatowej;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady.


Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Zaopiniowanie projektu Budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2020.
4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i     Gminy Września na lata 2020 – 2040.
5.  Wolne głosy radnych.
6.  Zakończenie posiedzenia.Pkt 3
5) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września
omówił projekt Budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2020. Wyjaśnił, że zgodnie z przepisami projekt budżetu został radnym dostarczony do 15 listopada roku poprzedzającego budżet, którego dotyczy projekt uchwały (załącznik nr 6).

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że zgodnie z art. 238 o finansach publicznych projekt budżetu Miasta i Gminy został przedłożony organowi stanowiącemu, czyli Radzie Miejskiej, złożony został również w organie nadzoru czyli Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która w ciągu 30 dni czyli do 15 grudnia wyda stosowną opinię na temat tego dokumentu. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy, rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy i taka uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki oraz załączników. Inicjatywa w sprawie sporządzenia takowego projektu uchwały, należy wyłącznie do zarządu, czyli do Burmistrza. Przepisy ustawy o finansach publicznych, szczegółowo regulują, co taka uchwała powinna zawierać i z jakich elementów powinna się składać. Szczegóły dopracowuje uchwała Rady Miejskiej, która mówi o szczegółowości tego budżetu. Uchwała budżetowa winna być podjęta przed rozpoczęciem roku budżetowego, a szczególnych uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. Budżet jednostki samorządu terytorialnego musi być budżetem zrównoważonym. Wydatki bieżące budżetu, nie mogą być wyższe niż dochody. Jest to warunek, bez którego Rada Miejska nie będzie mogła podjąć decyzji o uchwaleniu tego budżetu. Dzieje się tak, że z roku na rok jest coraz trudniej zbilansować rosnące wydatki dochodami.
Podkreśliła, że projekt budżetu na rok 2020 jest budżetem zrównoważonym. Projektowane dochody na rok 2020 to jest kwota  252.198.585,78 zł, natomiast wydatki  306.900.840,66 zł, daje to deficyt w wysokości 54.702.254,88 zł. Wyjaśniła, że deficyt zostanie sfinansowany przychodami ze źródeł zewnętrznych, czyli poprzez emisję papierów wartościowych, emisję obligacji na kwotę  58.000.000,00 zł. Projekt budżetu jest przygotowany w szczegółowości w uchwale Rady Miejskiej, czyli wszystkie dochody są zaprojektowane w szczegółowości do paragrafu działu rozdziału. Wydatki zgodnie z obowiązującą uchwałą są to grupy czyli dział, rozdział i grupa wydatków w rozbiciu ustawowym i wydatki bieżące i majątkowe.  Podkreśliła, że budżet został zaprojektowany zgodnie z podawanymi prognozowanymi zmianami, wskaźnikami jakie pojawiają się na stronie Ministerstwa Finansów, czy też są publikowane w różnych Rozporządzeniach Rady Ministrów. Zatem średnioroczny wskaźnik cen  i towarów konsumpcyjnych został przyjęty na poziomie 2,5 %, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku wynosi 2.600,00 zł jest to wzrost aż o 350,00 zł, czyli ponad 15% w stosunku do obowiązującego w roku  2019. Stawka godzinowa, która będzie wynosiła już w 2020 roku 17,00 zł brutto. Przy projektowaniu dochodów trzeba było wziąć pod uwagę wszelkie zmiany, które wprowadziła zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie, trzeba było uwzględnić zmianę skali podatkowej, czyli spadek pierwszego progu z 18 % do 17 % przy jednoczesnym pozostawieniu drugiego progu czyli 32%. Ta stawka będzie dotyczyć wszystkich podatników, ale też trzeba wziąć pod uwagę zwolnienia jakie ta ustawa w podatku dochodowym wprowadziła, czyli zwolnienie wszystkich pracujących do 26 roku życia. Uwzględnione zostały również obowiązujące stawki w podatkach i opłatach lokalnych. Wszystkie zmiany przepisów, które wymuszają jakoby zabezpieczenie pewnych sztywnych stałych wydatków. Przy projektowaniu wydatków wzięto pod uwagę wzrosty kosztów, wzrosty cen energii elektrycznej. Prace nad budżetem trwały bardzo długo, wymagały dużo wysiłku, uwagi.
 
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września poprosił Pana Dariusza Gizę Dyrektora Generalnego Propolis Consulting Sp. z o. o.  o przedstawienie sytuacji finansowej Miasta.

Dariusz Giza Dyrektor Generalny Propolis Consulting Sp. z o. o. o przedstawił sytuację finansową Gminy Września. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak otworzył dyskusję.

Radny Jarosław Kowalewski poprosił o rozwinięcie przedstawionej powyższej prezentacji, z której wynika, że „dług nie jest problemem, obsługa jest problemem”, według radnego „to masło maślane”.

Dariusz Giza Dyrektor Generalny Propolis Consulting Sp. z o. o. zgodził się z przedmówcą, że nie wyraził się precyzyjnie. Zaciągnięcie zobowiązania finansowego, nie jest problemem dla obecnego samorządu. Problemem może się okazać spłata zobowiązania pod warunkiem, że nie będziemy pilnować struktur dochodowo-wydatkowych. Zarówno banki i instytucje finansowe, chętnie pożyczą środki. Podkreślił, że sięgniecie po środki nie jest problemem, natomiast kwestia spłaty jest uzależniona od decyzji jakie podejmą radni, co do tego, jakie będą wydatki, a pośrednio jak będzie wyglądała struktura dochodowa. Wydatki wzrastają, dochody spadają, zatem należy mieć świadomość, co do spłaty zobowiązań, stąd też wydłużenie tego okresu żeby dostosować do dzisiejszych realiów.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że przez obecną sytuacje finansową, która przez lata wyglądała tak, że gmina miała zerowe bądź zbliżone do zera zadłużenie mieszkańcy, radni osoby, które się interesują budżetem nie maja pojęcia o tym, że są takie samorządy, które nie mogą się zadłużyć.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że wygląda na to, że gmina „stąpa po cienkiej linii” i jest zbyt dużo niewiadomych. Wzrost ma nastąpić dopiero w roku 2024 wpływu z tytułu podatków od nieruchomości, gdzie zniknie ulga, która będzie wygaszona i jeśli firmy, które zainwestowały w strefie zaczną płacić to ta sytuacja diametralnie się poprawi i będziemy mieć zdolność i środki na spłatę tych zobowiązań, ale są też zagrożenia, które wynikają z koniunktury na świecie, chociażby zwolnienia zakładów pracy 700, 1000 osób. Nie wiadomo jaki będzie rok 2023 przedwyborczy oraz z jaką propozycją wyjdzie rząd, który może odpowiedzialność przerzucić na samorządy. 

Dariusz Giza Dyrektor Generalny Propolis Consulting Sp. z o. o. zgodził się z tym, że prognozowanie jest trudne. Można próbować się trzymać faktów i tego, co się dzieje i przełożyć to na przyszłość. Jeżeli chodzi o zwolnienia pracowników z zakładów pracy dużej ilości osób to proporcja  mieszkańców gminy, jeżeli chodzi o pracowników nie pochodzących z gminnego terenu i nie płacących podatki, nie jest tak skorelowana w sposób istotny, większość pracowników nie pochodzi z terenu Wrześni, w którym płaci podatki, zatem przełożenie bezpośrednie na stawki podatkowe może być mniej niekorzystne. Teoretycznie z jednej strony to, co zostało powiedziane  po stronie dochodowej, rząd wprowadził zwiększenie kwoty najniższego wynagrodzenia. Z jednej strony jest to kwestia w nowej technologii w firmach, które może będą zwalniały, ale z drugiej strony większych kwot, które są pochodnymi od tych wynagrodzeń, które jednak przekładają się na strukturę udziału w Pit, w związku z tym, będzie to oscylowało na podobnym poziomie jaki jest dzisiaj, nie będzie takiego przyrostu, wpływów jaki był do tej pory, ale mniej więcej ta tendencja będzie na poziomie tego, który jest w tym rok, mimo tego, że będą udziały gminy rosły.
Samorząd będzie wszystko robił, by przyciągać mieszkańców, by się meldowali po to, żeby jednak te podatki były płacone. Kolejny element jest taki, że zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że jest źle i może będzie jeszcze gorzej, lepiej więc nic nie robić. Podsumował, że jest to zdecydowanie złe podejście. Pokazanie Państwu radnym w budżecie sytuacje, że ograniczamy rzeczy tam, gdzie jest to możliwe, nie wpływając na zwiększenie na dzień dzisiejszy dodatkowymi kwotami np. z podatków czekając z decyzjami jak będzie to wyglądało. Mamy dodatkową rezerwę jak możemy zarządzać wpływami środków, by pokryć ewentualne starty. Jeżeli chodzi o udział w subwencji oświatowej teoretycznie  rośnie to niedoszacowanie jest to tak naprawdę walka z wiatrakami, miejmy nadzieję, że to się zmieni, że te wpływy zaczną też być urealnione. W kolejnych latach nie ma też istotnego wpływu wzrostu kwot w subwencjach oświatowych, de facto prognoza na najbliższe trzy cztery lata jest ostrożna.  Podkreślił, że „nie robienie nic” nie pchnie samorządu w dobrą stronę, z drugiej strony rzeczywiście istnieje ryzyko sfinansowania tych potrzeb. Mamy taką sytuację, że finansujemy niedobór wynikający z inwestycji, które gmina chce zrealizować i to nie w 100% własnych pieniędzy, tylko tak naprawdę w wysokości 60 %, około 60 mln zł, które stanowi teraz 60% wydatków majątkowych jakie gmina chce ponieść w przyszłym roku, żeby to sfinansować i było to możliwe i nie obciążało istotnie tych  newralgicznych lat  2021, 2022 i 2023 rozterminowujemy to w dłuższej perspektywie czasu, po to, żeby zobaczyć  jak będzie wyglądała sytuacja finansowa, a spłacić wcześniej gminne zobowiązania można zawsze.
       
Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy podczas konstruowania budżetu, brane były pod uwagę ewentualne podwyżki i inflacja cen, które będą lawinowo rosły od nowego roku po uwzględnieniu tych podwyżek: obciążenie pracodawców większym zus-em, narzucenie płacy minimalnej, kosztów energii, co odnosi się również do cen detalicznych całego rynku? 
      
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że częściowo odpowiedź na to pytanie została przytoczona. Gmina jest po przetargu na kolejne dwa lata na zakup energii elektrycznej, której wzrost kształtuje się około 33% to zostało uwzględnione podczas konstruowania budżetu, wzrost płacy minimalnej, która jest zapowiedziana i będzie realizowana od 1 stycznia, również wpływa na budżet i również zostało to uwzględnione. Jeżeli chodzi o obciążenia podmiotów gospodarczych to z pewnością można wymyślać jakąś skomplikowaną formułę, że to ma wpłynąć na budżet, ale nie prowadzimy takiej działalności, jeśli już to spółki gminne. Powiedział, że chciałby odnieść się do poprzedniej wypowiedzi, która miała miejsce przed wypowiedzią Pana radnego, a mianowicie do tych wątpliwości związanych z inwestowaniem czy warto, czy też nie. Odpowiedział, że są dwie możliwości: albo inwestycje przerywamy, nie budujemy dalszego odcinka obwodnicy i ona rzeczywiście nie powstaje, Rada może taką decyzje podjąć. Warto też spojrzeć na to trochę inaczej, mówimy o poszczególnych milionach, pojedynczych, ale warto powiedzieć, że takie trochę ryzykowanie, działania wyprzedzające skutkują pozytywnie bo jeszcze w zeszłym roku projektując budżet i przedstawiając inwestycje obwodnicy, nikt nie mógł pokazać tej planszy bo nie istniała, była niemożliwa. To, że gmina dostała dofinansowanie w wysokości 25.000.000,00 zł, o tą kwotę, gmina zapłaci mniej za obwodnicę.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że chciałby postawić wniosek formalny, ponieważ  Pan Burmistrz zasygnalizował kwestię dotyczącą gospodarki odpadami. Wyjaśnił, że jest jeszcze sporo niewiadomych, wśród nich informacje prasowe, informacje, które podał Pan Burmistrz o różnych wzrostach i chciałby prosić o ustalenie terminu wspólnego posiedzenia komisji dotyczącej  tylko gospodarki odpadami wtedy, kiedy będzie w tej kwestii więcej danych.
Zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik dotyczącym kwestii dochodowych, a mianowicie o dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 „Prawo ochrony środowiska”, ponieważ ta pozycja zmniejszyła się znacząco. W roku 2019 była to kwota 300.000,00 zł, obecnie jest tylko 100.000,00 zł, co spowodowało taką zmianę ?

Jolanta Kościańska, Skarbnik Gminy Września odpowiedziała, że jest to taki rodzaj wpływu do budżetu gminy, który tak naprawdę od nas jest niezależny, ponieważ te środki są dzielone w Urzędzie Marszałkowskim, a wpływają one od lokalnych firm, które ponoszą różnego rodzaju  opłaty, jak np. za emisję pyłów, lakierowanie, klejenie itp. Tak naprawdę te firmy indywidualnie naliczają tą opłatę, wpłacają do Urzędu Marszałkowskiego, tam ta opłata wpływa jest dzielona, przekazywana na niższe szczeble tak jak w przypadku gminy.

Radny Bogumił Kwiatkowsk
i zapytał, jakie kwoty wpłynęły w 2019 roku na rachunek gminy z tego samego tytułu ?

Jolanta Kościańska, Skarbnik Gminy Września odpowiedziała, że sprawdzi. Wyjaśniła, że wszystkie sprawozdania są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak wyjaśnił, że tematyka związana z gospodarką odpadami nie jest kwestią związaną z projektem budżetu, tak jak Pan Burmistrz wspomniał, są to informacje, które wpłynęły po złożeniu projektu budżetu. Rada zajmie się tym tematem w toku dalszej pracy nad budżetami.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni  Nr XXXIII/444/2010, która reguluje procedowanie nad budżetem tej gminy, do 30 września składa się propozycje wniosków do ujęcia w projekcie budżetu gminy. Zapytał ile takich wniosków, propozycji złożono do budżetu Miasta  i Gminy Września na 2020 rok.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września zapytał w jakich jednostkach chciałby Pan radny takie informacje uzyskać? Jeżeli chodzi o osoby było ich między 8-10.

Radny Damian Staniszewski wyjaśnił, że chodziło jakie podmioty składały wnioski i na jakie zadania były te wnioski ?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września byli to oczywiście radni, kilku mieszkańców, którzy zarazem byli też sołtysami, dotyczyły one np. lampy, fragmentu chodnika. 

Radny Damian Staniszewski zapytał, które z tych propozycji we wnioskach złożonych do 30 września zostały ujęte w budżecie Miasta i Gminy Września na 2020 rok?
 
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jeśli chodzi o pojedyncze wnioski dotyczące remontów chodnika, lampy to będą w budżetach poszczególnych wydziałów tj.  głównie referatu komunalnego, który realizuje takie podłączenia.

Radny Kornel Tomczak zapytał jakie wydatki majątkowe „Inwestycje i zakupy inwestycyjne”, ujęto w Dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 200.000,00 zł?

Jolanta Kościańska, Skarbnik Gminy Września odpowiedziała, że jest to pozycja zawierająca zakup różnego rodzaju nieruchomości do zasobu gruntów gminnych, bądź też w przypadku inwestycji drogowych. Są tam zawarte odszkodowania dla niewielkich inwestycji.   
        
Radny Kornel Tomczak zapytał o wydatki, które zostały ujęte w Dziale 710 „”Działalność usługowa” Rozdział 71035 „Cmentarze” oraz poprosił o wyjaśnienie z czego wynika brak wydatków we wcześniejszych projektach budżetu.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że we wcześniejszych latach opłaty za cmentarz tzw. za miejsce, w które chowane są zwłoki zmarłych wpływały do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, które zarządza cmentarzem we Wrześni, a od stycznia 2020 roku będzie stanowiło dochód gminy i tym samym po stronie wydatków, pojawią się wydatki, które dotychczas pokrywało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.
 
Radny Jarosław Kowalewski skierował pytanie do Pana Burmistrza, czy czytał osobiście wnioski z propozycjami budżetowymi, które wpłynęły do urzędu?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września potwierdził, że czytał wnioski. 
     
Radny Jarosław Kowalewski stwierdził, że chyba Pan Burmistrz nie czytał, ponieważ radny złożył 5 wniosków i żaden nie dotyczył latarni i chodnika.
 
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie mówił o wnioskach radnego Jarosława Kowalewskiego, tylko odpowiadając na pytanie oprócz radnych, były również złożone wnioski od mieszkańców, skoro pytanie dotyczyło wniosków od mieszkańców, Burmistrz wyjaśnił do czego się sprowadzały.
 
Radny Kornel Tomczak zapytał jakie środki są przewidziane w przyszłorocznym budżecie na wydawanie i dystrybucję tygodnika „Wieści z Ratusza”?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że kwota 90.000,00 zł

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, co się wydarzyło, że została zmieniona umowa zarządzania przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i została jednocześnie wprowadzona do budżetu? Drugie pytanie dotyczy dyspozycji zysków spółek gminnych: Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  i Kanalizacji ? Trzecie pytanie dotyczy tematu fontanny na Rynku, prośba o sprecyzowanie.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pierwsze pytanie, wyjaśnił, że będzie nowa umowa dotycząca obsługi cmentarza, jeśli chodzi natomiast o sprzątanie obiektu, gmina ogłosi przetarg. Odpowiadając na drugie pytanie, środki, które zostają wypracowane  w spółkach, decyzją zgromadzenia wspólników, gdzie Burmistrz jest reprezentantem gminy, przeznacza na rozwój firmy, każdej z tych spółek. Odpowiadając na trzecie pytanie montaż fontanny, nie jest przewidziany w budżecie gminy.

Radny Kornel Tomczak zapytał o wydatki majątkowe „Zakupy Inwestycyjne” zawarte w Dziale 750 „Administracja publiczna” Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”  i przeznaczoną na ten cel kwotę 10. 000,00 zł związaną z tymi wydatkami inwestycyjnymi?

Jolanta Kościańska, Skarbnik Gminy Września odpowiedziała, że w momencie kiedy się składa jakikolwiek wniosek na dofinansowanie środków unijnych, zasada jest taka, że wniosek stanowi element wydatku majątkowego, całe studium jest wydatkiem bieżącym i w przypadku, gdyby chciało się taki wniosek złożyć, to byłaby potrzebna zgoda Rady, dlatego wydatek jest zabezpieczony, właśnie na takiego typu działania.
 
Radny Kornel Tomczak zapytał o wyjaśnienie wydatków majątkowych „Zakupy Inwestycyjne” Dział 801 „Oświata i wychowanie” Rozdział 80195 „Pozostała działalność” ?

Jolanta Kościańska, Skarbnik Gminy Września odpowiedziała, że jak co roku gmina stara się wygospodarować jakieś pieniądze na wymianę sprzętu informatycznego w Szkołach Podstawowych i w 2020 roku w planie jest przewidziana wymiana sprzętu komputerowego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3,6 oraz w Kaczanowie.

Radny Kornel Tomczak zapytał o wyjaśnienie wydatków inwestycyjnych „Zakupy Inwestycyjne” Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej” Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ”.

Jolanta Kościańska, Skarbnik Gminy Września odpowiedziała, że te wydatki zostały zaplanowane na budynek, w którym obecnie mieści się warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Sikorskiego. W tym roku udało się wykonać tam monitoring, w przyszłym roku zaplanowana jest całkowita wymiana instalacji elektrycznej i wszystkich skrzynek, które się  znajdują w budynku na drugim piętrze.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał o wydatki oświatowe, a konkretnie o dowóz uczniów do szkoły na kwotę 1.939.000,00 zł, jak kształtuje się ta kwota do ilości przejechanych km?

Artur Mokracki zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że kwota zawsze jest uzyskiwana z przetargu, przetarg odbył się, więc stawki, które będą obowiązywać w roku 2020 będę w krótkim czasie znane.   
 
Radny Damian Staniszewski zapytał o kwestię wydatków w Dziale 801 „Oświata i Wychowanie” Rozdziale 80113 dotyczącą zadania na kwotę 1.939.369,00 zł związaną z dowozem dzieci do szkół. Wyjaśnił, że w ramach tej kwoty zostaną zrealizowane między innymi dowozy do Szkół Podstawowych i na zajęcia do warsztatów terapii zajęciowej, jest zatem różnica między tym przetargiem, a tą zaplanowaną kwotą. Zapytał o wydatki, które będą wliczone poza Szkołami Podstawowymi i Warsztatem Terapii Zajęciowej?

Jolanta Kościańska, Skarbnik Gminy Września odpowiedziała, że oprócz realizowania dowozów do szkół przez firmy zewnętrzne gmina posiada jeszcze autobus, do którego trzeba zakupić benzynę, należy go też serwisować, trzeba go również naprawiać, a także ubezpieczyć. Podkreśliła, że duża część wydatków jest związana z utrzymaniem tego gminnego autobusu. Należy wziąć pod uwagę fakt, że obsługuje go kierowca, któremu należy wypłacić wynagrodzenie, jak również delegację, ponieważ pracuje powyżej 8 godzin, które ma zapisane w umowie. Jest to dokładnie ta kwota, która jest wyliczona i zabezpieczona na ten właśnie autokar. 

Radny Bogumił Kwiatkowski poprosił o wyjaśnienie Działu 754 Rozdziału 75405 „KPP i wsparcie na zakup pojazdu”, zapytał czy inne jednostki samorządu z Powiatu Wrzesińskiego również uczestniczą w tej inwestycji i jaki jest łączny koszt i udział procentowy?
Drugie pytanie dotyczy wydatku inwestycyjnego remontu świetlicy w Psarach Małych, gdzie przewidziana jest na ten cel kwota 330.000,00 zł i informacja, że gmina składa wniosek do lokalnej grupy działania o dofinansowanie. Zapytał, co jest przedmiotem tak wysokiej kwoty przeznaczonej na remont świetlicy w Psarach Małych i czy brano pod uwagę remonty innych świetlic ?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie dotyczące zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji wyjaśnił, że jest to program rządowy, gdzie Komenda Wojewódzka Policji finansuje połowę kwoty, a samorząd druga połowę, gdzie dla tej miejscowości jest kupowany samochód.     

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie dotyczące wydatku inwestycyjnego wyjaśnił, że gmina zawsze dokonuje analizy, gdzie ten remont powinien zostać przeprowadzony, natomiast ta kwota wynika z tego, że rzeczywiście remont świetlicy w Psarach Małych będzie bardzo gruntowny. Został przygotowany projekt, gdzie będzie przebudowa, wymiana wszystkich elementów stąd tak wysoka kwota.  

Radny Kornel Tomczak zapytał o trzy pozycje wydatków majątkowych wskazanych w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” Rozdział 995 „Pozostała działalność”. Poprosił o wyjaśnienie zakupów inwestycyjnych wskazanych tam pozycji.

Jolanta Kościańska, Skarbnik Gminy Września wyjaśniła, że jeżeli chodzi o rozdział 995 to tam swoje zadania w dużej mierze realizują sołectwa, które w ramach podziałów tych funduszy zdecydowały na co te środki chcą przeznaczyć, poza tym w ramach grupy wydatków majątkowych, w tym rozdziale są wpisane dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych jak i również wydatki na zadania wieloletnie Centrum Edukacji Ekologicznej.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak ogłosił 10 minutowa przerwę.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak poinformował o kontynuacji dalszej części debaty budżetowej na rok 2020.

Radny Damian Staniszewski zapytał o kwestię wydatków dotyczących Działu 754 „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa” Rozdziału 75416 „Straż Gminna”. Powiedział, że jest zauważalny dość duży wzrost i zapytał z czego to wynika?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że w skład Straży Gminnej wchodzi również „Zieleń” i wynagrodzenia osób, które tam pracują nie są dość wysokie. Jest to między innymi związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Radny Bogumił Kwiatkowski poprosił o wyjaśnienie dotyczące wydatków majątkowych zadania 34 ”Rezerwa majątkowa”. Poprosił również o sprecyzowanie pierwszych trzech zadań majątkowych „Budowa i przebudowa dróg, parkingów chodników, ścieżek na terenie gminy Września” kwota  500.000,00 zł. „Wykup gruntów pod drogi publiczne i nabycie gruntów do zasobu  gminnego”.

Jolanta Kościańska, Skarbnik Gminy Września wyjaśniła, że odpowiadając na pierwsze pytanie   związane z rezerwą majątkową, sama nazwa wskazuje, że jest to rezerwa majątkowa ona nie ma imiennie przypisanego celu do żadnego konkretnego zadania. Jeżeli np. mamy przetarg na zadania majątkowe  i brakują jakieś środki to temu służy rezerwa, żeby można było z tej rezerwy te pieniądze dołożyć, by ten przetarg rozstrzygnąć. Jest to tzw. „worek pieniędzy” przypisany stricte wydatkom majątkowym nie bieżącym.  

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiadając na drugie pytanie  dotyczące trzech zadań majątkowych wyjaśnił, że uzyskane przez gminę dotacje na budowę dróg na terenach wiejskich i w związku z tym, że gmina nie planuje w budżecie przyszłorocznym podejmowania nowych zadań inwestycyjnych, poza kontynuacją starych zadań, kwota na rok 2019 wynosiła ponad 2 mln zł, natomiast w tym roku została zabezpieczona na ten cel kwota 0,5 mln zł. Zadanie nr 2,3 są to wykupy gruntów jest związany między innymi z koniecznością wypłaty odszkodowań w przypadku tzw. decyzji, która jest jednocześnie i pozwoleniem na budowę i decyzją wywłaszczeniową gruntu.

Radny Bogumił Kwiatkowski poprosił jeszcze raz o wyjaśnienie zadania pierwszego, ponieważ w samej nazwie jest „Budowa i przebudowa dróg, parkingów chodników i ścieżek na terenie gminy Września”, a jeśli chodzi o środki z tzw. funduszu ochrony gruntów rolnych to dotyczy to rekultywacji remontu dróg nieutwardzonych. Parkingi, chodniki zdecydowanie nie pasują do tego funduszu. 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to nazwa zadania, która powiela się w poszczególnych latach, gmina nie zakłada, że zostanie realizowana tylko i wyłącznie  droga z fogr-em, w związku z tym, nazwa nie uległa zmianie, można zatem wykonać chodnik lub jakiś inny element infrastruktury drogowej, stąd nazwa pozostaje taka sama jak do tej pory.

Radny Kornel Tomczak zapytał  również o wyjaśnienie pierwszego zadania majątkowego, a mianowicie o miejsce, gdzie mają powstać parkingi, chodniki i ścieżki?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że to wszystko zależy od tego, czy gmina uzyska środki, nie można wskazać konkretnego chodnika, który będzie z tej pozycji realizowany, potrzeb jest bardzo dużo, pewnie więcej niż środków finansowych.  

Radny Kornel Tomczak zapytał, czy jest wiadome, gdzie są zlokalizowane potencjalne inwestycje, które rozważa obecnie urząd?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że na terenie Miasta i Gminy Września.

Radny Kornel Tomczak poprosił o skonkretyzowanie wypowiedzi.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina otrzymuje dofinansowanie z różnych środków i programów, dopasowuje się do tego, żeby budować tam, gdzie dostaje jakieś dofinansowanie, po drugie, należy mieć prawie zawsze projekt techniczny lub pozwolenie na budowę, zgłoszenie np. po wybudowaniu  gazociągu trzeba zrobić chodnik. 

Radny Jarosław Kowalewski zapytał o wydatki majątkowe punktu pierwszego, czyli dział dotyczący „Budowy i przebudowy dróg, parkingów chodników i ścieżek na terenie gminy Września” wyjaśniając, że dnia  29 października 2019 r. złożył do Burmistrza interpelację w sprawie likwidacji stojaków do rowerów pod Komendą Powiatową Policji, druga część interpelacji dotyczyła wydzielenia nowych miejsc do parkowania rowerów, zakupu montażu nowych stojaków do parkowania rowerów w rejonie ul. Szkolnej w pobliżu przystanków autobusowych, których mieszkańcy dojeżdżają do pracy. Podkreślił, że interpelacja złożona była w imieniu mieszkańców.    
Przytoczył odpowiedź na powyższą interpelację o treści, że stojaki rowerowe przy Komendzie Powiatowej Policji nie były własnością gminy, a obecnie nie jest planowane wydzielenie  i zakup stojaków rowerowych wyżej wymienionych lokalizacji. Radny zaznaczył, że to jest bardzo niski koszt, są tacy mieszkańcy, którzy cały rok jeżdżą rowerami.
   
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że po otrzymaniu powyższej interpelacji, Burmistrz spotkał się z Komendantem Powiatowym Policji, który poinformował, że stojak został zlikwidowany ze względu bezpieczeństwa, ponieważ istnieje zagrożenie pozostawiania podejrzanych rzeczy przez mieszkańców. Odpowiadając na drugą część pytania, stojaki zostały już zamontowane.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że złożył wniosek do budżetu, który dotyczył podjęcia prac nad tworzeniem infrastruktury rowerowej organizacji ruchu rowerowego, opierającego się na metodologii pięciu wymogów holenderskiej organizacji standaryzacyjnej dotyczącej: spójności, bezpośredniości, bezpieczeństwa, atrakcyjności i wygody. W odczuciu radnego wrzesińskie drogi rowerowe nie spełniają tych wymogów, nie ma też stosownego dokumentu, który precyzowałby te wymogi, który by standaryzował te poczynania. Istnieją newralgiczne miejsca jak np. Opieszyn, przejazd wzdłuż rzeki Wrześnicy, jest to oś północ-południe, która w wyjątkowy sposób skraca drogę ludzi, którzy przemieszczają się w tych kierunkach. Zapytał, czy któreś z tych uwag zostały zawarte we wniosku radnego.   
            
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że przeczytał bardzo wnikliwie pismo radnego, i można śmiało powiedzieć, że mógłby Pan radny być posądzony o plagiat, ponieważ są w nim żywcem skopiowane fragmenty z internetu. Radny nie korzysta z cytatów, natomiast wszystkie sformułowania, które są tam zawarte i przepisane ze stron internetowych, które dobrze brzmią, tylko mają małe zastosowanie do układu drogowego miasteczka, które powstało częściowo w XVI, XVIII wieku. Co do zasad obowiązujących przy budowach ścieżek rowerowych to dosyć precyzyjnie i dokładnie jest to opisane w ustawach o ruchu drogowym, prawie budowlanym i każda ścieżka rowerowa, zanim zostanie zbudowana musi być zaprojektowana, a projektant musi się posługiwać przepisami, które obowiązują w naszym kraju. Następnie ten projektant musi uzyskać pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym, wcześniej musi uzyskać, napisaną przez osobę, która ma do tego uprawnienia organizację ruchu, wszystko to jest precyzyjnie opisane w polskim prawie, czasami można powiedzieć, że aż zbyt precyzyjnie, jeżeli jest ktoś za granicą i widzi chodniki, które zupełnie nie pasują do polskich przepisów, tam natomiast funkcjonują działają też ścieżki rowerowe. W Polsce przepisy są bardzo restrykcyjne i dokładnie przewidują szerokość, sposób prowadzenia takiej drogi, odległości itp. często słychać poirytowanie na widok takich barierek biało-czerwonych, które mieszczą się wzdłuż ścieżek rowerowych, ich zastosowanie wynika z przepisów.

Radny Jarosław Kowalewski wyjaśnił, że chciałby odnieść się, co do tego plagiatu, o którym Pan Burmistrz wspomniał, że na samym początku swojej wypowiedzi radny zaznaczył, że informację czerpie z wydawnictwa łącznie z rokiem i tytułem, z którego korzystał. Powiedział, że te pięć wymogów, o których wspomniał, jet stosowana w miastach w Polsce np. Poznań, Olsztyn. Są to wytyczne z kraju, który ma największe doświadczenie w propagowaniu roweru, jako środka w komunikacji miejskiej. We Wrześni rządzi motoryzacja i przykładem na to, jest skala wydatków np. 500.000,00 zł na budowę, przebudowę dróg, parkingów chodników, ścieżek na terenie gminy Września.    
          
Radny Bogumił Kwiatkowski poprosił o wyjaśnienie wydatku majątkowego w punkcie 14 dotyczącego „Przebudowy infrastruktury technicznej”.
Drugie pytanie dotyczy Działu 700 Rozdziału 70005, w którym jest widoczny brak paragrafów 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” Dział 750 Rozdział 75023, 75095, 640830.

Jolanta Kościańska, Skarbnik Gminy Września odpowiedziała, że w tym rozdziale nie ma zaplanowanego paragrafu 092 „Wpływy z pozostałych odsetek”, natomiast są zaplanowane wpływy z kosztów z tytułów egzekucyjnych opłat komorniczych jak i kosztów upomnień, natomiast odsetki, w momencie kiedy będą wpływały, będą po stronie dochodów - wykonanie bez planu, a plan będzie uzupełniany na bieżących sesjach po korektach lub szacowaniu budżetu. Wyjaśniła, że nie ma podstawy, by zaplanować ten właśnie paragraf.   
 
Radny Bogumił Kwiatkowski poprosił o wyjaśnienie dotyczące Działu 80104 „Przedszkola”, pozycja 83 „Wpływy z usług”.

Jolanta Kościańska, Skarbnik Gminy Września odpowiedziała, że taka sytuacja jest wtedy, kiedy gmina zawiera jedną, dużą umowę, łącznie ze swoimi jednostkami np. na energię, ciepło, jednostki są wtedy re-fakturowane, czy obciążane notami. 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września
odpowiadając na pytanie dotyczące „Przebudowy infrastruktury technicznej” (kolizji) jest najczęściej nieprzewidywalna i polega na budowie ulicy, chodnika i np. przy budowie okazuje się, że nie zostały naniesione wcześniejsze działania budowlańców, czy to od przewodów energetycznych czy linii światłowodów, rur gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że przy tak napiętym budżecie kwota 80.000,00 zł mogłaby być przeznaczona na inne cele, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń nieprzewidzianych, można wprowadzić zmiany w budżecie.

Radny Kornel Tomczak zapytał jakie grunty gmina planuje nabyć do zasobu gminnego ?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina nie planuje nabyć gruntów.

Radny Kornel Tomczak zapytał o punkt 3 wydatków majątkowych nabycie gruntów do zasobu gminnego, skoro gmina nie planuje, skąd ta pozycja?  
 
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że w momencie, kiedy są budowane, nawet projektowane trybem ZRID, czyli „zezwolenie realizacji i robót drogowych”, automatycznie grunty, po których przechodzi najczęściej element poszerzania pasa drogowego, albo ścinania jakiś zakrętów, przy budowaniu rond, pozwoleń na budowę, zwłaszcza wydanego metodą ZRiD-u grunty te, automatycznie stają się zasobem gminy, ale trudno przewidzieć, które gdzie, jak, kiedy. Decyzje te często się przedłużają. Rondo przy skrzyżowaniu ul. Kosynierów i ul. Wojska Polskiego, projektowane od siedmiu lat i nie zakończone, więc trudno powiedzieć, czy zakończy się w przyszłym roku.  Powiedział, że punkt 2 różni się od punktu 3 tylko trybem, formą zakupu, czy gmina dogaduje się z właścicielem, najczęściej trzeba ich wywłaszczać ustawą ZRID.

Radny Damian Staniszewski zapytał o Dział 80150 związany z oświatą i wychowaniem „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki”. Poprosił o wyjaśnienie dużego wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.   

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to związane z tym, że coraz więcej i częściej dzieci, uczniów, otrzymują orzeczenia o specjalnym sposobie nauczania i wówczas obrazowo nauczyciel musi uczyć indywidualnie, osobiście pojedynczo takie przypadki.  
 
Radny Bogumił Kwiatkowski  powiedział, że w Dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” mamy znaczny spadek wydatków bieżących. Na ile się zmniejszyły te wydatki bieżące i co jest przyczyną takiej dużej różnicy?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina oszczędza.

Radny Damian Staniszewski zapytał o wydatki w Rozdziale 85219 „Ośrodek Pomocy Społecznej”, czy są one związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia do poziomu 2.600,00 zł brutto?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września potwierdził.

Radny Damian Staniszewski zapytał jak wielu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej zarabiało poniżej 2.600,00 zł brutto?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że kilkudziesięciu.

Radny Jarosław Kowalewski poprosił o wyjaśnienie kosztów związanych ze „Świadczeniami  na rzecz osób fizycznych i wynagrodzeniami składek od nich naliczanych” dotyczących Działu 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”, zapytał czy jest to stawka godzinowa Straży uczestniczącej w akcji?

Jolanta Kościańska, Skarbnik Gminy Września wyjaśniła, że należy zabezpieczyć na ten cel środki dla strażaków ochotników, w chwili obecnej stawka wynosi 27,00 zł za godzinę.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że zmniejszone zostały wydatki na schronisko dla zwierząt, bibliotekę miejską, a także na muzeum. Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii, ponieważ potrzebne są środki, by mogli zadania własne realizować.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie wpłynie to w żaden sposób negatywnie, jest to spowodowane oszczędnością.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał o Dział 75615 „Wpływy z tytułu podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych  jednostek organizacyjnych”. Powiedział, że jest wzrost prawie o 1 mln zł. Podatki nie są podwyższone i z tego tytułu nie ma żadnych zmian. W 2024 r. kończą się ulgi inwestycyjne, więc wtedy mają być wyższe wpływy. Poprosił o określenie z czego to wynika, że o 1 mln gmina ma więcej?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że Radny się myli, że gmina ma o 1 mln więcej, kwota jest taka sama albo zbliżona.

Radny Damian Staniszewski
zapytał o fundusz związany z sołectwem Gonice, w którym jest punkt Poprawa komunikacji pionowej i poziomej w sołectwie. Poprosił o wyjaśnienie o jaka komunikację chodzi.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że Rada Sołecka wymyśliła zadanie, że fundusz sołecki jest realizowany.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że w uzupełnieniu, radny posiada projekt budżetu na rok 2019, w Rozdziale 75615 w dochodach jest o 1 mln więcej w porównaniu do roku 2019.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że na wykresie, który  został przedstawiony radnym, podatki rosną w gminie, ale tylko wpływy natomiast stawki podatków pozostają bez zmian.

Radny Damian Staniszewski poprosił o wyjaśnienie kwestii związanej z Rozdziałem 92195 „Pozostała działalność” i  zaplanowanymi wydatkami na organizowanie imprez kulturalnych.

Jolanta Kościańska, Skarbnik Gminy Września wyjaśniła, że gmina organizuje imprezy kulturalne przy udziale i współpracy ze szkołami gminnymi.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że chciałby zgłosić poprawkę do budżetu gminy.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to absurdalne i proponuje, by nie przyjmować tego wniosku.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że również chciałby zgłosić poprawkę do budżetu gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak powiedział, że zgłaszanie w chwili obecnej poprawek do budżetu jest nie do końca uzasadnione, ponieważ projekt budżetu został złożony w terminie i w tej chwili wprowadzanie do tego projektu zmian i poddawanie ich pod opiniowanie komisji Rady Miejskiej  nie bardzo  pasuje. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak skierował pytanie do Burmistrza Miasta i Gminy Września Tomasza Kałużowego o skalę finansową składanych wniosków?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że przedstawi Radzie Miejskiej podsumowanie zbiorcze wniosków radnych: radnego Damiana Staniszewskiego, radnego Bogumiła Kwiatkowskiego, radnego Jarosława Kowalewskiego.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że nikt z radnych nie zakłada, że będzie to zrealizowane w tym budżecie. Wyjaśnił, że sam złożył 5 wniosków, między innymi o podłączenie dalszej części kanalizacji Kaczanowo-Bierzglinek. Zaznaczył, że na etapie budżetu należy planować pewne wydatki, które spowodują, że rozwiązanie problemów tych mieszkańców z czasem nastąpi. Zaznaczył, że budowa obwodnicy nie była pomysłem radnego tylko Pana Burmistrza. Powiedział, że obwodnica północno-wschodnia nie rozwiąże problemu komunikacyjnego Wrześni. Jeżeli chodzi o rondo rozwiązało wyjazd w kierunku wschodnim z Wrześni. Jedyny wniosek, który radny złożył o poprawkę budżetu to o 20.000,00 zł i dofinansowanie dowozów dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Hipoterapii w Czeszewie, nic z tych wniosków nie zostało ujęte. Drugi wniosek dotyczy zaczątku budowy inkubatora przetwórstwa lokalnych produktów pszczelich owoców i warzyw oraz zabezpieczenie w budżecie kwoty 2 mln zł na całkowitą inwestycję, można pozyskać kwotę na dofinansowanie na poziomie 60%, biorąc udział w projektach.
Radny podsumował, że chciałby złożyć poprawkę do budżetu gminy.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jeśli chodzi o wniosek, który przedstawił radny dotyczący dowozu dzieci ze Szkoły Specjalnej we Wrześni oraz Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Gozdowie do Ośrodka w Czeszewie wszystko by się zgadzało, tylko źle zostało zaadresowane pismo, jest to bowiem działalność Samorządu Powiatowego. Wyjaśnił, że Ośrodek w Czeszewie nie leży nawet w gminie Września. Jeśli chodzi o grupy rolne działające na terenie Powiatu w różnych dziedzinach, są to grupy, które dobrze działają i są dobrze zorganizowane z pewnością wpadłyby na pomysł uzyskania dofinansowania i żeby gmina zajmowała się organizowaniem przetwarzania śliwek, które zbyt szybko spadły z drzew, nie jest zasadne, zwłaszcza, że mówimy o kwocie 2,5 mln zł.

Maciej Baranowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że zetknął się z sytuacją, gdzie składał wnioski do budżetu gminy dotyczące budowy chodników i dróg na osiedlu przy ul. Culica przez okres około 6-7 lat. Wyjaśnił, że niefortunnie została sprzedana inwestycja i bloki zostały sprzedane, a grunt „poza” blokami należał do gminy i należało to wykonać. Sprawa była dość oczywista, ale najpierw trzeba było wykonać oświetlenie, później kanalizację. Cała sprawa trwała 7 lat zanim środki na ta inwestycję się znalazły, aż w końcu została zrealizowana. Jest duże prawdopodobieństwo, że w związku z priorytetem budowy obwodnicy na pozostałe inwestycje tzw. poboczne, może tych środków nie starczyć. Wniosek należy uznać za zasadny, kwestia czy ten wniosek zostanie zrealizowany w tym, czy w przyszłorocznym budżecie gminy.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że chciałby podziękować Panu Burmistrzowi za przygotowaną prezentację dotyczącą składanych wniosków do budżetu i poprosił, jeżeli jest to możliwe o ich odstąpienie. Zaznaczył, że wnioski zostały złożone  do 30 września i odpowiedzi nie otrzymał. Podkreślił, że część tych wniosków, które radny proponuje, prosi o ich rozważenie. Wyjaśnił, że środki dotyczące wymiany pieców na ekologiczne są zabezpieczone i jest ich zdecydowanie za mało i mogłoby być ich więcej. Proponował, że trzy domy na ul. Świętokrzyskiej nie są podłączone do kanalizacji, ponieważ jej tam nie ma. Powiedział, że zgodzi się z radnym Jarosławem Kowalewskim, że mówi się o współpracy o chęci, a jeżeli chcieliby podyskutować na komisji budżetowej to słyszy się, że nie na temat. Zapytał, kiedy mieliby radni dyskutować o tych sprawach i wnieść poprawki do proponowanego budżetu, skoro budżet otrzymują około 17, 18 listopada i wtedy jest trudno odnieść się do tego, co zaproponował Burmistrz.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak powiedział, że ustawodawca taki terminarz przewiduje do 15 listopada, natomiast do końca listopada musi być wyrażona opinia komisji Rady Miejskiej. 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że zupełnie nie wie, jakiej radny oczekiwał odpowiedzi. Takie wnioski zostały do budżetu zgłoszone, rozpatrzone. Jeżeli chodzi o trzy domy przy ul. Świętokrzyskiej wyjaśnił, że radny otrzymał wielokrotnie  wyliczenie z PWiK, że te domy położone są tak pechowo, że długi odcinek kanalizacji sanitarnej, kanalizacji grawitacyjnej, nie jest w stanie przy takiej dużej odległości ostatnich trzech domów podłączyć i specjalnie dla trzech domów trzeba zaprojektować tłocznię, która kosztuje kilkaset tysięcy. Wyjaśnił, że łącznie podłączenie tych trzech domów byłoby droższe, niż zakupienie trzech domów ludziom i przeprowadzenie ich w inne miejsce. Podkreślił, że radny posiada te informacje i ciągle o to pyta.     

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że chciałby w takim razie zobaczyć te informacje bo ich nie uzyskał, otrzymał natomiast informacje dotyczące ul. Czerniejewskiej i Restauracji Czardasz.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak powiedział, że bardzo prosi o wyjaśnienie tej kwestii poza posiedzeniem komisji.

Radny Kornel Tomczak powiedział, że jest właściwy moment na składanie poprawek i chciałby przypomnieć, że Rada działa w ramach  Uchwały Rady Miejskiej Nr  XXXIII/444/2010 zgodnie z § 8 tego zapisu, widnieje zgłoszenie propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku, więc podkreślił, że jest to właściwy moment, radni nie mają innego momentu żeby z taką propozycją wystąpić. Propozycje wydatków budżetowych  są owszem składane do dnia 30 września, także Rada nie jest w tym momencie i podkreślanie w tej prezentacji i łączenie niejako złożonych  poprawek z tymi propozycjami radnych jest nie na miejscu. Rada skupia się na zgłoszeniu poprawek, które komisje opiniują, to jest praca komisji nad opiniowaniem budżetu, nie jest to tylko bierne opiniowane przedłożonego projektu, ale ono pozwala na aktywne wprowadzenie zmian.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak powiedział, że Rada przyjmuje do zaopiniowania przedstawione poprawki i zapytał,  kto z Państwa radnych chciałby wnieść poprawkę do budżetu.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że mieszkańcy zapytali radnego o skatepark, który miał powstać w 2019 roku, poprosił o odpowiedź w tej sprawie.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że skatepark jest zaprojektowany, jeżeli tylko będą środki  będzie wybudowany. 
 
Radny Damian Staniszewski zapytał, czy gmina Września wystąpiła o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że gmina jeszcze nie wystąpiła o środki. Jest to nowa sprawa, dość skomplikowana, gdzie jedno pismo z Ministerstwa nie załatwi tej sprawy. Podkreślił, że jest to problem ogólnopolski.

Radny Kornel Tomczak powiedział, że chciałby zgłosić poprawkę do budżetu.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  powiedział, że jak gmina Września zaangażowała się w program, który jest realizowany przez Państwo polskie z budżetu państwa o nazwie „Czyste powietrze”, co tydzień  gmina informuje wszystkich mieszkańców, że mogą z tego skorzystać. Informujemy wszystkich mieszkańców z programu o odpisania sobie kosztów wymiany pieca z podatku PIT, zakup takiego pieca i innych rzeczy, na które te środki można przeznaczyć, nie płacąc podatku od tych kwot, które zostają przeznaczone na termomodernizację. Takich pieców, by móc je wszystkie wymienić, potrzebne jest 14 mln zł. Gminy Września nie stać na to, żeby ufundować wszystkim nowe piece do ogrzewania ich domów.     

Radny Kornel Tomczak powiedział, że chciał się krótko odnieść do tych słów. Wyjaśnił, że  wnosi o zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” jeśli chodzi o argument programu rządowego „Czyste powietrze” wykorzystanie środków z tego budżetu przeznaczonego na ten rządowy cel jest na katastrofalnym poziomie, grozi to odebraniem środków przez Unię Europejską, ponieważ wystąpiły błędy, jeżeli chodzi o przygotowanie dokumentów od strony rządowej. Oczekiwanie, że program rządowy, który na ten moment nie jest dobrze prowadzony, rozwiąże problem zdrowia. Wydatki na promocję gminy są mniej ważne, niż zdrowie mieszkańców.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że chciałby wnieść poprawkę do budżetu.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że chciałby wrócić do swojej wcześniejszej wypowiedzi i zapytać o kwestię gospodarki odpadami, ponieważ jet to bardzo istotny element przyszłorocznego budżetu. Poprosił, by radni nie tylko spotykali się na Komisji Komunalno-Finansowej, ale spotkanie robocze Rady, które posłużyłby do zapoznania się z tematyką.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak powiedział, że na pewno takie spotkanie się odbędzie, ale na razie informacje, które są dostępne ze Spółki Urbis, nie upoważniają do tego, żeby zająć się tym tematem. 

Radny Damian Staniszewski chciałby wesprzeć radnego Jarosława Kowalewskiego w tej poprawce, która jest zasadna. Podkreślił, że radni powinni spojrzeć na osoby z niepełnosprawnościami i próbować wesprzeć kwestię np. hipoterapii. Jest to kwota 20.000,00 zł, stać Miasto i Gminę Września na to, żeby osobom pomóc. Zaznaczył, że chciałby zgłosić swoją autopoprawkę do budżetu.

Radny Kornel Tomczak zaznaczył, że również chciałby zgłosić swoją kolejną autopoprawkę do budżetu.

Radny Damian Staniszewski zaznaczył, że również chciałby zgłosić swoją kolejną autopoprawkę do budżetu.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że chciałby wypowiedzieć się w kwestii formalnej, tematy propozycji, które zostały zgłoszone przez radnych są tematami na posiedzenia komisji, tych do których radni należą. Wyjaśnił, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi, która była komisją wyjazdową jest w protokole zawarty przebieg posiedzenia i to, co zostało teraz przedstawione przez radnych nie jest „koncertem życzeń” tylko długofalowym planem działania. Celem Komisji nie było wytypowanie do działania tylko spisanie wszelkich niezbędnych potrzeb w konkretnych wsiach i świetlicach. To samo tyczy się ścieżek rowerowych przy drogach krajowych, gdzie kompetencje radnych się kończą. Jeżeli jest droga krajowa to ścieżkę rowerową może wykonać Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, a nie gmina, która nie uzyska nawet zgody, by na ich terenie ścieżkę budować. Poprosił, by nie przedłużać posiedzenia w nieskończoność, po to, by zaistnieć i czytać różne rzeczy wiedząc, że dana sprawa nie jest w kompetencjach gminy i nie będzie zrealizowana.

Radny Damian Staniszewski odpowiedział, że jeśli chodzi o świetlice wiejskie, to radny raz jeszcze chciałby wskazać uchwałę Nr XXXIII/444/2010, którą przytoczył radny Kornel Tomczak, która reguluje prace nad budżetem i poprawki są składane w odpowiednim miejscu. Wyjaśnił, że nie trzeba było objeżdżać tyle świetlic, by mieć wiedzę, co jest na świetlicach potrzebne, ponieważ mieszkańcy na zebraniach wiejskich przygotowują protokoły z zebrań i w tych protokołach bardzo często są wykazywane potrzeby remontowe i te oto protokoły są przekazywane do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. Przy budowie i całym przedsięwzięciu związanym z powstaniem ścieżki rowerowej do Gonic wzdłuż drogi krajowej Nr 92 partycypowała gmina Września, więc jak najbardziej gmina może partycypować w tych zadaniach wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad.
Radny wyjaśnił, że w posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi związanym z objazdem świetlic wiejskich radny również brał udział, mimo, że nie jest członkiem tej komisji. Podkreślił, że często bierze udział w zebraniach wiejskich i widać było, jak wygląda kwestia Chociczy Małej, gdzie proszono tam o działania. Te działania, o które poprosili mieszkańcy i sołtysi przedkładane są w tych właśnie wnioskach. Radni jako komisja są władni w tym aspekcie i skoro zostali poproszeni, realizują to. 

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że ma wrażenie, że do tej pory nic na wsiach się nie robi. Chocicza ma nagle taką potrzebę przez to, że zostało pozyskane dodatkowe miejsce i wymaga to ewidentnego kapitalnego remontu, czyli projekt musi być bardziej złożony, muszą być prawdopodobnie wykonane badania specjalistyczne. Radny wyjaśnił, że komisja widziała jak pięknie wyremontowane są świetlice typu Stanisławowo, Gozdowo po kapitalnych remontach, gdzie kuchnie i toalety są wzorowe i sukcesywnie się to realizuje. Chodzi o to by nie zakłamywać, nie stwarzać wrażenia, że się nic nie robi. Wsie mogą być przykładem nie tylko dla Wielkopolski, ale także dla całego kraju.

Radny Mirosław Zgoliński powiedział, że w planie pracy komisji jest wyraźnie zapisane, że Komisja Rozwoju Wsi zapoznaje się ze stanem świetlic wiejskich i dziwi się, że radny Damian Staniszewski to mówi, a sam z komisją jeździł. Nie ma w gminie Września świetlicy wiejskiej, która by pięknie nie działała, są wyremontowane i działają. 

Radny Damian Staniszewski powiedział, że prosiłby, by nie suponować twierdzeń, że „nic się nie robi na wsi”, ponieważ radny takiego twierdzenia nie podawał. Skoro w różnych świetlicach się robi to należy postarać się  zrobić również w Chociczy Małej. Pan radny Stefan Ogrodowicz na ostatniej Komisji Rozwoju Wsi wątpił w możliwości komisji to teraz radny wskazuje, że jest odpowiedni moment, że Komisja Rozwoju Wsi jest władna i może w tej kwestii coś zrobić.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak powiedział, że Rada ma do zaopiniowania  kilkanaście wniosków do budżetu gminy, które opiewają na kwotę 9 -10 mln zł, natomiast budżet Miasta i Gminy Września  na rok  2020 jest dokumentem spójnym i przygotowanym przez profesjonalistów, którzy robią to nie po raz pierwszy, wprowadzenie takiej wielkiej skali zmian ten budżet kompletnie zrujnuje. Podkreślił, że odpowiedzialność za realizacje budżetu w całości spoczywa na  Burmistrzu, jest to w jego kompetencji przygotowanie projektu z uwzględnieniem wniosków. Termin składania wniosków przez radnych upłynął 30 września 2019 r. Te wnioski, które radni złożyli do 30 września, są pewnie takimi samymi wnioskami, które zostały teraz złożone jako poprawki do projektu przedstawionego przez Burmistrza, takie prawo również radnym przysługuje. Trzeba wziąć pod uwagę realia i możliwości. Wyjaśnił, że radni mają przed sobą 3 lata, gdzie skala zadań inwestycyjnych jest naprawdę duża, budżet jest napięty i wprowadzanie tak radykalnych zmian, doprowadzi do kompletnego chaosu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak powiedział, że zamyka dyskusję i poprosił o głosowanie.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 3 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 1 (załącznik nr 7), złożoną przez Radnego Damiana Staniszewskiego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 1 głosem „za”, 5 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 1 (załącznik nr 7), złożoną przez Radnego Damiana Staniszewskiego.


Komisja Edukacji
w obecności 4 radnych, 1 głosem „za”, 3 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 1 (załącznik nr 7), złożoną przez Radnego Damiana Staniszewskiego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
w obecności 5 radnych, 1 głosem „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 1 (załącznik nr 7), złożoną przez Radnego Damiana Staniszewskiego.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 3 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 2 (załącznik nr 8), złożoną przez Radnego Damiana Staniszewskiego.

Komisja Rozwoju Wsi
w obecności 6 radnych, 1 głosem „za”, 5 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 2 (załącznik nr 8), złożoną przez Radnego Damiana Staniszewskiego.

Komisja Edukacji
w obecności 4 radnych, 1 głosem „za”, 3 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 2 (załącznik nr 8), złożoną przez Radnego Damiana Staniszewskiego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 1 głosem „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 2 (załącznik nr 8), złożoną przez Radnego Damiana Staniszewskiego.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 3 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 3 (załącznik nr 9), złożoną przez Radnego Damiana Staniszewskiego.

Komisja Rozwoju Wsi
w obecności 6 radnych, 1 głosem „za”, 5 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 3 (załącznik nr 9), złożoną przez Radnego Damiana Staniszewskiego.


Komisja Edukacji
w obecności 4 radnych, 1 głosem „za”, 3 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 3 (załącznik nr 9), złożoną przez Radnego Damiana Staniszewskiego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
w obecności 5 radnych, 1 głosem „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 3 (załącznik nr 9), złożoną przez Radnego Damiana Staniszewskiego.

Komisja Komunalno-Finansowa
w obecności 7 radnych, 3 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 4 (załącznik nr 10), złożoną przez Radnego Damiana Staniszewskiego.

Komisja Rozwoju Wsi
w obecności 6 radnych, 1 głosem „za”, 5 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 4 (załącznik nr 10), złożoną przez Radnego Damiana Staniszewskiego.


Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, 1 głosem „za”, 3 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie  zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 4 (załącznik nr 10), złożoną przez Radnego Damiana Staniszewskiego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
w obecności 5 radnych, 1 głosem „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 4 (załącznik nr 10), złożoną przez Radnego Damiana Staniszewskiego.


Komisja Komunalno-Finansowa
w obecności 7 radnych, 3 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 5 (załącznik nr 11), złożoną przez Radnego Bogumiła Kwiatkowskiego.

Komisja Rozwoju Wsi
w obecności 6 radnych, 1 głosem „za”, 5 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie  zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 5 (załącznik nr 11), złożoną przez Radnego Bogumiła Kwiatkowskiego.


Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, 1 głosem „za”, 3 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 5 (załącznik nr 11), złożoną przez Radnego Bogumiła Kwiatkowskiego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
w obecności 5 radnych, 1 głosem „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 5 (załącznik nr 11), złożoną przez Radnego Bogumiła Kwiatkowskiego.

Komisja Komunalno-Finansowa
w obecności 7 radnych, 3 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 6 (załącznik nr 12), złożoną przez Radnego Kornela Tomczaka.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 1 głosem „za”, 5 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 6 (załącznik nr 12), złożoną przez Radnego Kornela Tomczaka.


Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, 1 głosem „za”, 3 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 6 (załącznik nr 12), złożoną przez Radnego Kornela Tomczaka.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 1 głosem „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 6 (załącznik nr 12), złożoną przez Radnego Kornela Tomczaka.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 3 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 7 (załącznik nr 13), złożoną przez Radnego Kornela Tomczaka.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 1 głosem „za”, 5 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 7 (załącznik nr 13), złożoną przez Radnego Kornela Tomczaka.


Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, 1 głosem „za”, 3 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie  zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 7 (załącznik nr 13), złożoną przez Radnego Kornela Tomczaka.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 1 głosem „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie  zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 7 (załącznik nr 13), złożoną przez Radnego Kornela Tomczaka.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 3 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 8 (załącznik nr 14), złożoną przez Radnego Kornela Tomczaka.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 1 głosem „za”, 5 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 8 (załącznik nr 14), złożoną przez Radnego Kornela Tomczaka.


Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, 1 głosem „za”, 3 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 8 (załącznik nr 14), złożoną przez Radnego Kornela Tomczaka.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 1 głosem „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 8 (załącznik nr 14), złożoną przez Radnego Kornela Tomczaka.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 3 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 9 (załącznik nr 15), złożoną przez Radnego Jarosława Kowalewskiego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 1 głosem „za”, 5 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 9 (załącznik nr 15), złożoną przez Radnego Jarosława Kowalewskiego.


Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, 1 głosem „za”, 3 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 9 (załącznik nr 15), złożoną przez Radnego Jarosława Kowalewskiego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 1 głosem „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie  zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 9 (załącznik nr 15), złożoną przez Radnego Jarosława Kowalewskiego.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu Budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2020

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi się”, pozytywnie zaopiniowała projekt Budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2020 (załącznik nr 6).

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt Budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2020 (załącznik nr 6).

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt Budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2020 (załącznik nr 6).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt Budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2020 (załącznik nr 6).

Pkt 4
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września
omówiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2020 – 2040.

Pkt 5
Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że chciałby podziękować Komendantowi Straży Miejskiej za rzetelną, profesjonalną i perfekcyjną odpowiedź na zapytanie dotyczące skweru u zbiegu ulic Słonecznej i Świętokrzyskiej.


Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 16:27 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 31 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


                                                                                            Przewodniczący Komisji Edukacji                                                           

                                                                                                                        /-/Bogdan Nowak

 

 

Za-ca Przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej

/-/Łukasz Cichy


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
                                              
/-/Mirosław Zgoliński


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/Radosław GarbarekProtokolant

Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.