BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14298945
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Sprawy finansowe
Uchwała Nr X/127/2019

Uchwała Nr X/127/2019
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 12 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", lit. „d", i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 252.198.585,78 zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 221.134.040,49 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 31.064.545,29 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 65.762.323,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 473.867,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B,
3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.135.000,00 zł,
4) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.866.312,29 zł,
5) dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 100.000,00 zł.
§ 2.
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 306.900.840,66 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 212.561.092,30 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 94.339.748,36 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 65.762.323,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 473.867,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2B,
3) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 9.135.000,00 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.239.608,83 zł,
5) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 100.000,00 zł.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 54.702.254,88 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 58.000.000,00 zł w tym:
1. § 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 58.000.000,00 zł.
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 3.297.745,12 zł w tym:
1. § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.297.745,12 zł.
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Określa się plan wydatków jednostek pomocniczych na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 856.190,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych:
1. dochody w kwocie 2.284.700,00 zł,
2. wydatki w kwocie 2.284.700,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 9. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1C.
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (na podstawie art. 89 i 90 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 68.000.000,00 zł.
§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 58.000.000,00 zł,
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
1) przenoszeniu kwot wyodrębnionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym dziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń ze stosunku pracy,
2) przenoszeniu wydatków bieżących na inwestycje i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
3) przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między rozdziałami w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i wydatki majątkowe,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 12. Określa się sumę 20.000.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Września może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.000.000,00 zł przeznacza się na:
1. realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 970.000,00 zł,
2. realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000,00 zł.
§ 14. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w kwocie 1.580.000,00 zł,
2. celową w kwocie 1.820.000,00 zł, w tym:
• 720.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
• 1.100.000,00 zł na realizację zadań majątkowo - inwestycyjnych.
§ 15. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.590.000,00 zł.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Bogdan Nowak

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.