BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13079411
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-11-2019
Portal - Sprzedaż nieruchomości i gruntów
Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

 

 

 

WGA.6840.3.2018

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1,

TEL. (61) 640 40 40 FAX (61) 640 40 44

e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl

www.wrzesnia.pl

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z poźn. zm.)

ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej:

 

1.

Adres nieruchomości

Września, ul. Cyrkoniowa

2.

Oznaczenie geodezyjne

Położenie nieruchomości
Numer geod.
nieruchomości
Powierzchnia w ha
Księga wieczysta

Obręb: Września

885/61

0,0175

PO1F/00027811/7

Księga Wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

3.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni (etap I), zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXIV/320/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2017 r. poz. 3659 ) działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (3MN). 

4.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana, kształt regularny, prostokątny, mocno wydłużony. Ukształtowanie terenu płaskie. W pobliżu znajduje się stacja gazowa. Cechy działki takie jak kształt i wielkość wskazują, iż nie może być ona zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej.

Gmina Września nie przeprowadzała badań geotechnicznych na ww. działce będącej przedmiotem przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina Września nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

5.

Obciążenia i zobowiązania
dotyczące nieruchomości

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

6.

Forma i tryb zbycia

Ze względu na fakt, iż cechy działki takie jak kształt i wielkość wskazują, iż nie może być ona zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, zbycie następuje w przetargu ustnym ograniczonym. Uprawnionymi do udziału w przetargu są właściciele działek sąsiednich tj. działek o numerach geodezyjnych: 885/24, 885/28, 885/29 oraz 885/62, położonych we Wrześni. Osoby chcące wziąć udział w przetargu obowiązane są do zgłoszenia uczestnictwa w formie pisemnej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września w terminie do dnia 9.12.2019 r. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby zgłaszającej udział w przetargu na sprzedaż wymienionej działki.

Termin i miejsce
przetargu

Przetarg odbędzie się 13.12.2019  r. o godz. 9:00.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 (ratusz), w sali sesyjnej (I piętro). Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość.

Poprzedni przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbył się 12.07.2019 r.

7.

Cena wywoławcza nieruchomości i wysokość wadium

Cena wywoławcza wynosi 11.200,00 zł.

Wadium wynosi 1.000,00  zł.

Do wylicytowanej ceny doliczyć należy obowiązującą w dniu sprzedaży stawkę podatku VAT.

8.

Warunki przetargu

Aby przystąpić do przetargu należy:

8.1.

Wadium

wnieść wadium w pieniądzu. Wpłaty wadium z zaznaczeniem tytułu: „wadium na działkę nr 885/61 położoną we Wrześni”, w podanej wysokości, w terminie do 9.12.2019 r. (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Gminy Września) należy dokonać przelewem na konto Gminy Września nr 15 9681 0002 0011 1474 0111 3700.

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

8.2.

Pełnomocnictwa

- w przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,

- w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw,uchwał oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

9.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia

Ogłoszenie przetargowe wywieszone zostało na elektronicznej tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się także na stronie internetowej www.wrzesnia.pl.

10.

Uwagi

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, nr 2278 z poźn. zm.). Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

11.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, pokój 22, tel. 61 640 40 37.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.