BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460699
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 

Protokół

 komisji rewizyjnej

z posiedzenia

w dniu  9 kwietnia 2003 roku

 

 

 

Pkt. 1 - 2

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski o godz. 20.00 otworzył posiedzenie komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 9 członków komisji, co stanowiło.

 

Goście:

-         Tomasz Kałużny, burmistrz MiG Września,

-         Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września.

 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego komisji porządek obrad (załącznik nr 2).

 

 

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Omówienie poszczególnych informacji dostarczonych radnym.

4.    Dyskusja.

5.    Sporządzenie protokołu posiedzenia.

6.    Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium i opinii o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w 2002 r.

7.    Głosowanie wniosku w sprawie absolutorium i opinii o wykonaniu budżetu.

8.    Wolne głosy i wnioski.

9.    Zakończenie posiedzenia.

 

 

Pkt. 3

 

Przewodniczący komisji otwierając posiedzenie przedstawił swoje stanowisko w nt.  sposobu pracy komisji oraz otrzymanych dokumentów (załącznik nr 3).

Radny zwrócił uwagę, że w budżecie zaplanowano 120 tys. zł na budowę drogi z Psar, a wydano ponad 132 tys. zł, ponadto na drogi wydatkowano ponad 900 tys. zł i sprawozdanie nie wyjaśnia na jakie inwestycje wydano tak duże środki (około 8.5 tys. zł/1 km drogi).

Radny poprosił o przygotowanie informacji w ujęciu procentowym nt. zadłużeń krótkoterminowych oraz długoterminowych gminy Września w stosunku do dochodu budżetu MiG za rok 2002. 

 

Komisja rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami:

-         Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i gminy Września w 2002 r. (załącznik nr 4);

-         Uchwała Rady Miejskiej we Wrześni nr LII/352/02 z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002 wraz z uchwałami zmieniającymi (załącznik nr 5);

-         Uchwała Rady Miejskiej we Wrześni nr XXXI/217/00 z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie trybu występowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Września przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania (załącznik nr 6);

-         Informacja dotycząca wykorzystania środków finansowych przez kluby sportowe w 2002 r. (załącznik nr 7);

-         Informacja dotycząca wykorzystania środków finansowych w 2002 r. przez stowarzyszenia sportowe na organizacje imprez sportowo rekreacyjnych (załącznik nr 8);

-         Informacja dotycząca wykorzystania dotacji w 2002 r. przez podmioty nie zaliczane do sektor finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania kultury (załącznik nr 9);

-         Informacja o stanie zobowiązań oraz wierzytelności Miasta i Gminy Września na dzień 31 grudnia 2002 r. (załącznik nr 10);

-         Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2002 (załącznik nr 11);

-         Informacja dotycząca gospodarowania mieniem komunalnym w roku 2002 (załącznik nr 12);

-         Informacja na temat wydatków związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej (załącznik nr 13);

-         Zestawienie zamówień udzielonych w 2002 r. (załącznik nr 14).

 

Pkt. 4

 

Radna Maria Taciak wyraziła opinię, że dokumenty otrzymała zbyt późno, by się z nimi dobrze zapoznać.

 

Radny Piotr Matuszewski wyraził opinię, że przewodniczący komisji przedstawił szereg bardzo cennych uwag, ale na przełomie kadencji Rady trudno jest dociekliwie i drobiazgowo omawiać wszystkie materiały, ponieważ nie udzielenie absolutorium burmistrzowi nie ma konsekwencji prawnych.

 

Przewodniczący komisji wyjaśnił, że jego intencją było tylko wskazanie pewnych błędów, by się ich ustrzec w roku przyszłym.

 

Pan Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, odnosząc się do wypowiedzi radnych wyjaśnił, że nie udzielenie absolutorium nie ma bezpośrednich skutków pranych, jest tylko wyrażeniem pewnej opinii.  Materiały dla członków komisji były dostępne już w piątek (4 kwietnia 2003 r.). Radnym nie dostarczono uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2002 r., ponieważ Rada nie podjęła takiej uchwały, nie było to konieczne tak jak w tym roku. Nie dostarczono także protokołów i zaleceń pokontrolnych RIO i NIK, ponieważ nie było kontroli tych organów. Środki wydatkowane na utrzymanie dróg były przeznaczone tylko na utrzymanie bieżące, to nie są wydatki inwestycyjne.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące podatku rolnego (podatek od osób prawnych) znajdują się w objaśnieniach do sprawozdania. Zaległości z tytułu tego podatku zostały przesunięte z roku 2002 na rok 2003, np. AGROPOL. Wysokość rat będzie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu komisji.    

 

Radny Marek Zielnik poprosił o przygotowanie szczegółowego rozliczenia finansowego za rok 2002 stowarzyszenia „Jantar”.

 

Radna Maria Taciak dla zobrazowania wydatków na utrzymanie bieżące dróg wyjaśniła, że na terenie naszej gminy jest 131 km dróg na terenach wiejskich i 62 km na terenie miasta; kwota 900 tys. zł na utrzymanie bieżące dróg na terenie miasta jest niewystarczająca; wysokość środków na ten cel corocznie jest tylko zmieniana o wskaźnik inflacyjny.

Trudno było oszacować wartość zamówienia budowy drogi z Psar po doświadczeniach z modernizacją ul Słowackiego, dlatego kwota zaplanowana była niższa niż poczynione wydatki.

 

Radny Piotr Matuszewski poprosił o wskazanie w budżecie, gdzie są środki na remonty wykonywane w zasobach mieszkaniowych ZGM-u, ponieważ z informacji wynika, że wydatkowano ponad 700 tys. zł?

 

Pan Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, odpowiadając na pytanie radnego wyjaśnił, że w budżecie środki na remonty wykonywane przez ZGM nie są ujęte, ponieważ są to pieniądze wypracowane przez zakład.

 

Radny Piotr Matuszewski wyraził pogląd, że dobry budżet to taki, który po uchwaleniu nie musi być zmieniany, a wykonanie kształtuje się na poziomie 98%.

Radny przypomniał, że podczas uchwalania budżetu na rok 2002 r. wskazywał, że jest on przeszacowany o około 2,7 mln zł; ze sprawozdania wynika, że przeszacowanie jest rzędu 2,9 mln zł, a więc pomylił się niewiele. Nie powinno się w planie budżetu ujmować dochodów, które nie mają szans być zrealizowane, np. środków z tytułu wierzytelności Tonsilu.

 

Radna Maria Taciak odnosząc się do wypowiedzi radnego wyjaśniła, że nie było podstaw, żeby w planie budżetu na rok 2002 nie ujmować wierzytelności Tonsilu, ponieważ prowadzone były poważne negocjacje, których efektem było podpisanie stosownych umów. Podobnie było z PeBeRolem.

 

Radny Piotr Matuszewski poprosił o przygotowanie wykazu dłużników gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz informacji ogólnej zadłużenia osób fizycznych za okres ostatnich 3 lat.   

 

Radny Sylwester Jałoszyński poprosił o przygotowanie informacji nt. ogólnego stanu zadłużenia z tytułu wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych przez ZGM na dzień 31 grudnia 2002 r.

 

 

Pkt. 8

 

Termin kolejnego posiedzenia – 10 kwietnia br. godz. 19.30.

 

Pan Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, zobowiązał się, że przygotuje materiały, o które proszą radni na kolejne posiedzenie komisji. 

 

 

 

Pkt.  9

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 21.30 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Protokolant:                                                                                                      Przewodniczący

Robert Klimczak

/-/

                                                                                                       komisji rewizyjnej

radny Arkadiusz Czajkowski

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.