BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291746
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 

Protokół

 komisji rewizyjnej

z posiedzenia

w dniu  30 października  2003 r.

 

 

Pkt. 1

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski o godz. 19.00 otworzył posiedzenie komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 9 członków komisji, co stanowiło quorum.

 

Pkt. 2

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego komisji porządek obrad (załącznik nr 2).

 

 

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Opracowanie planu pracy komisji.

4.    Wolne głosy i wnioski.

5.    Zakończenie posiedzenia.

 

 

Pkt. 3

 

Przewodniczący komisji zaproponował, żeby w planie pracy komisji na 2003 r. ująć następujące punkty:

-         kontrola wykonania przez burmistrza Miasta i Gminy Września  niektórych uchwał Rady Miejskiej we Wrześni;

-         kontrola sprawozdania ze ściągalności podatków za I, II i III kwartał 2003 r.

W planie pracy na 2004 r.:

-         kontrola wykonania budżetu za 2003 r.;

-         kontrola wydatków na inwestycje zakończone w roku 2003;

-         ocena skarg wpływających do urzędu miasta i gminy Września w 2003 r.;

-         kontrola realizacji zamówień publicznych w roku 2003.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, czy komisja rewizyjna ma plan pracy na rok bieżący?

 

Przewodniczący komisji wyjaśnił, że komisja nie ma uchwalonego planu pracy na rok 2003, ponieważ kontrole prowadzone przez komisję rewizyjną odbywają się wtedy, kiedy to jest zasadne. Kontrola samorządu terytorialnego jest realizowana przez wyspecjalizowane organy: NIK, RIO, inspekcje sanitarne, ochronę środowiska. Swoistym rodzajem kontroli społecznej (nieprofesjonalnej) jest kontrola wykonywana przez radę, która odbywa się bezpośrednio na sesji przez dyskusje przy podejmowanych uchwałach oraz interpelacje i zapytania. Rada może wykonywać funkcje kontrolne przez zlecenie ich wyspecjalizowanej komisji rewizyjnej lub innym komisjom. Indywidualny radny, kluby radnych lub przewodniczący rady nie mają uprawnień kontrolnych, indywidualnie jednak mogą wykonywać pewne czynności kontrolne na zlecenie komisji lub przewodniczącego komisji. Sesyjne funkcje kontrolne Rady mają charakter bieżący i polityczny. Należy zaznaczyć, że treść interpelacji i zapytań, ze względu na brak w tym względzie uregulowań ustawowych, to forma przedstawienia przez radnego radzie, burmistrzowi, kierownikom jednostek organizacyjnych postulatów wyborców lub też sposób na udostępnienie radnym informacji. Ustawy ustrojowe wskazują, iż głównym organem kontroli w jednostce samorządu terytorialnego jest rada, lecz funkcję kontrolną przede wszystkim spełniają komisje rady, a wśród nich specjalnie w tym celu powołana komisja rewizyjna. Nie oznacza to, że rada jest zobowiązana do zlecania tej kontroli wyłącznie komisji rewizyjnej. Rada w stosunku do swoich komisji jest jedynym organem, który przesądza o zakresie kontroli, z wyjątkiem komisji rewizyjnej i jej szczególnymi uprawnieniami kontrolnymi oraz opiniodawczymi związanymi z badaniem wykonania budżetu i uchwalenia absolutorium budżetowego.     

 

Radna Maria Taciak ustosunkowując się do powyższej wypowiedzi powiedziała, że nie była obecna podczas sesji, gdy rada przyjmowała sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2003 r. i poprosiła o informację, czy przed przyjęciem sprawozdania była przedstawiana opinia komisji rewizyjnej w przedmiotowej sprawie?

 

Przewodniczący komisji odpowiadając radnej powiedział, że ustawowo nie jest konieczne przedkładanie opinii komisji rewizyjnej przed przyjęciem przez radę sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze; można to zrobić, gdy jakiś radny wniesie o to lub są jakieś duże rozbieżności w sprawozdaniu i planie budżetu uchwalonym przez radę.

 

Radna Maria Taciak odnosząc się do wyjaśnień Przewodniczącego komisji poprosiła o wyjaśnienie jak się ma praca komisji rewizyjnej do §4 ust. 2 regulaminu komisji rewizyjnej, będącego załącznikiem do statutu?

 

Przewodniczący komisji odpowiadając radnej powiedział, że należałoby sprawdzić, czy statut w przywołanym paragrafie nie pogwałcił ustawy wyższej.

 

Radna Maria Taciak odnosząc się do wyjaśnienia przewodniczącego komisji powiedziała, że uchwała w sprawie statutu była kontrolowana przez nadzór i nie została uchylona, dlatego ma moc obowiązującą i powinna być przestrzegana.

 

Radny Piotr Matuszewski zajmując głos powiedział, że faktem jest, iż statut zawiera takie zapisy jak przedstawia radna, ale w zasadzie nic się nie stało, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, by komisja rewizyjna zajęła się kontrolą sprawozdania.

 

Radna Maria Taciak zajmując głos powiedziała, że jest ciekawa, czy RIO prosiła o opinię komisji rewizyjnej?

 

Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do wypowiedzi radnych powiedział, że w całym zakresie podziela stanowisko prezentowane przez radną Marię Taciak. Komisja obecnej kadencji do tej pory przeprowadziła jedną kontrolę. Najgorsze jest to, że do tej pory rada nie uchwaliła planu pracy komisji na rok bieżący. Powinno się to jak najszybciej zrobić, ponieważ na komisji leży obowiązek ustawowy, a w organach samorządowych komisja rewizyjna zajmuje miejsce szczególne. Nie można mówić, że coś reguluje ustawa wyższego rzędu, ponieważ uchwała Rady Miejskiej, jaką jest statut sporządzony na dzień 31 marca br., jest dla radnych najważniejsza, dlatego opinia komisji rewizyjnej powinna być załączona do informacji z wykonania budżetu za I półrocze br. Przewodniczący komisji nie powinien mówić członkom komisji co mają robić. Plan pracy komisji powinien wyjść od członków komisji, a nie od przewodniczącego i powinien być przyjęty przez radę. Nie można bagatelizować pracy komisji rewizyjnej z uwagi na to, że są kontrole NIK i RIO, ponieważ tego typu kontrole nie mają nic wspólnego z pracą komisji rewizyjnej. Komisja powinna tak pracować, żeby wszystko to co jest zawarte w ustawie o samorządzie gminnym i statucie gminy było wykonane.   

 

Przewodniczący komisji odnosząc się do powyższej wypowiedzi powiedział, że plan pracy komisji rewizyjnej, jako ustawowo powołanej do prowadzenia kontroli powinien zawierać zasadniczą powinność jaką jest uchwalenie absolutorium budżetowego oraz zlecone doraźnie przez radę kontrole wynikające z występujących potrzeb. Przygotowanie realnego planu kontroli możliwego do wykonania i potrzebnego radzie jest trudne ze względu na uwarunkowania, którymi należy się kierować. Należy tu uwzględnić:

-         możliwości kadrowe komisji (przygotowanie fachowe radnych);

-         obowiązki wynikające z ustawy (ocena wykonania budżetu roku poprzedniego);

-         uwzględnienie najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zamówień publicznych realizowanych w danym roku;

-         liczbę jednostek organizacyjnych działających w gminie i zakres ich działalności.

Z tego uzasadnienia jasno wynika, że kontrola komisji rewizyjnej odbywa się na zlecenie rady. Kontrole mogą być przeprowadzane w uzasadnionych sprawach i kierować się tym, czy działalność kontrolowanych podmiotów zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców, ocenić realizację zadań postawionych przez radę i ustawy burmistrzowi.

Szczególnymi kryteriami kontroli powinny być:

-         zgodność z prawem;

-         celowość, rzetelność i gospodarność.

Należy uznać, że kryteria te mają charakter pomocniczy, ponieważ przeprowadzenie kontroli zgodnie z tymi kryteriami przez komisję rewizyjną w wielu wypadkach przekracza jej możliwości (ograniczenia czasowe, brak osób profesjonalnie przygotowanych do prowadzenia kontroli).  

Powyższe rozważania wynikają z komentarza do ustawy w zakresie komisji rewizyjnej.

 

Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do wypowiedzi przewodniczącego komisji powiedział, że komisja powinna się kierować prawem a nie komentarzami do niego. Prawo to ustawa i statut.

 

Radny Piotr Matuszewski zabierając głos powiedział, ze z ustawy nie wynika wprost kto powinien przygotować plan pracy komisji rewizyjnej.

 

Radna Maria Taciak odnosząc się do powyższych wypowiedzi powiedziała, że plan pracy powinni radni wypracować wspólnie. W poprzedniej kadencji komisja wypracowywała plan pracy na dany rok i realizowała go nie wychodząc poza jego ramy.

 

Radny Piotr Matuszewski zaproponował, by plan pracy komisji zawierał zapis ogólny, który by nie zawężał możliwości kontrolnych komisji. Plan pracy powinien zawierać ustawowe obowiązki oraz zapis o możliwości skontrolowania wykonania przez burmistrza niektórych uchwał Rady Miejskiej.

 

Radna Maria Taciak zaproponowała, by w planie pracy komisji  ująć kontrolę jednostek gminnych oraz kontrolę realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.        

 

 

Plan pracy komisji rewizyjnej na rok 2003

 

1.      Kontrola wykonania przez burmistrza Miasta i Gminy Września  następujących uchwał Rady Miejskiej we Wrześni:

-         realizacja uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata;

-         realizacja uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr VIII/79/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenia zasad ich zbywania.

2.      Kontrola sprawozdań ze ściągalności podatków za I, II i III kwartał 2003 r.

 

Plan pracy komisji rewizyjnej na rok 2004

 

1.      Kontrola wykonania budżetu za 2003 r.

2.      Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.,

3.      Kontrola działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

4.      Kontrola wydatków na inwestycje zakończone w roku 2003.

5.      Ocena skarg wpływających do Urzędu Miasta i Gminy Września w 2003 r.

6.      Kontrola realizacji zamówień publicznych w roku 2003.

7.      Kontrola realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

8.      Kontrola gospodarki finansowej prowadzonej we Wrzesińskim Ośrodku Kultury.

 

 

Pkt. 4

 

Termin kolejnego posiedzenia – 3 grudnia br. godz. 17.30. (kontrola sprawozdań ze ściągalności podatków za I, II i III kwartał 2003 r.).

 

 

Pkt.  5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 20.30 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Protokolant:                                                                                                      Przewodniczący

Robert Klimczak

/-/                                                                                                       komisji rewizyjnej

radny Arkadiusz Czajkowski

/-/

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.