BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13079410
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-11-2019
Portal - Najem, dzierżawa nieruchomości
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę terenu pod sezonowy punkt gastronomiczny.

logo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1,

TEL. (61) 640 40 40 FAX (61) 640 40 44

e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl

www.wrzesnia.pl

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.):


ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu

pod sezonowy punkt gastronomiczny:


1

Adres nieruchomości

Września, teren nad Zalewem Wrzesińskim

2

Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia

Położenie nieruchomości

Numer geod.

nieruchomości

Powierzchnia

Księga wieczysta

Września, teren nad Zalewem Wrzesińskim

Teren przeznaczony pod dzierżawę przedstawia szczegółowo załącznik mapowy do ogłoszenia

319/15

Powierzchnia działki: 13,6738 ha

Teren pod dzierżawę:
3 stanowiska pod przenośny sezonowy punkt gastronomiczny, oznaczone nr 1, 2 i 3 - każde o powierzchni 80 m2 wraz z terenem pod zaplecze sanitarne o powierzchni 6 m2

PO1F/00010019/3

3

Opis nieruchomości

Teren przeznaczony pod dzierżawę niezagospodarowany, równinny, porośnięty trawą. Kształt regularny. Dojazd do działki drogą gruntową. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi plac zabaw, siłownia, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny leśne. Według danych z ewidencji gruntów i budynków działka nr geod. 319/15 stanowi: łąki trwałe (ŁV – 0,0698 ha), drogi (dr – 0,3881 ha), grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz – 3,1691 ha), lasy (LsV – 7,2345 ha), tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz – 1,9583 ha), grunty orne (RVI – 0,0034 ha) oraz grunty orne (RV – 0,8506 ha).

4

Przeznaczenie nieruchomości

Działka nr geod. 319/15 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzoną uchwałą nr V/41/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku, działka stanowi w części torfowiska, bagna i oczka wodne, w części tereny gruntów leśnych, w części tereny zalesień, w części tereny zabudowy usługowej oraz ciąg rekreacyjny pieszo-rowerowy.

Dzierżawa z przeznaczeniem na cel handlowo-usługowy - prowadzenie przenośnego sezonowego punktu gastronomicznego.

5

Wysokość opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego

Terminy wnoszenia opłaty

Aktualizacja opłaty

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego stanowić będzie najwyższa zaoferowana kwota w przetargu.

Czynsz płatny do dnia 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, na konto Gminy Września.

Wysokość czynszu nie będzie aktualizowana w trakcie trwania umowy.

6

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości

Teren przeznaczony pod dzierżawę nie jest obciążony żadnymi prawami ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

7

Termin i miejsce

przetargu

Przetarg odbędzie się 06 grudnia 2019 r.:

- o godz. 10.00 – dla stanowiska nr 1

- o godz. 10.30 – dla stanowiska nr 2

- o godz. 11.00 – dla stanowiska nr 3

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 (Ratusz), w sali sesyjnej. Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość.

8

Cena wywoławcza stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego, wysokość wadium, minimalna wysokość postąpienia


Cena wywoławcza dla każdego stanowiska wraz z terenem pod zaplecze sanitarne wynosi: 172,00 zł.

Wadium wynosi: 30,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia: 10,00 zł.

9

Warunki przetargu

Aby przystąpić do przetargu należy:

9 a

Wadium

Wnieść wadium w pieniądzu. Wpłaty wadium z zaznaczeniem tytułu: „Wadium pod dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny nr ….. - działka nr geod. 319/15 we Wrześni”, w podanej wysokości, w terminie do 02.12.2019 r. (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Gminy Września) należy dokonać przelewem na konto Gminy Września nr 15 9681 0002 0011 1474 0111 3700.

Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego za miesiąc kwiecień 2020 r. w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Gminy Września.

9 b

Pełnomocnictwa

 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników;

 • w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

10

Informacja o miejscu publikacji ogłoszenia

Z treścią ogłoszenia można zapoznać się na elektronicznej tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni oraz na stronie internetowej tut. urzędu: www.wrzesnia.pl

11

Dodatkowe informacje

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW DZIERŻAWY:

 • do wylicytowanego czynszu dzierżawnego należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT;

 • dzierżawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości;

 • dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody – wg wskaźnika podlicznika, na podstawie faktury wystawionej przez Gminę Września;

 • dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku i czystości na przedmiocie dzierżawy wraz z terenem przyległym (dotyczy punktu gastronomicznego oraz zaplecza sanitarnego);

 • dzierżawca zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy, do przedłożenia do akceptacji przez Gminę Września planu zagospodarowania terenu, który będzie stanowił załącznik do umowy dzierżawy;

 • dzierżawca zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie norm przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska, w szczególności norm poziomu hałasu (m.in. muzyki) - korzystanie przez Dzierżawcę z przedmiotu dzierżawy nie może zakłócać możliwości korzystania z pobliskiego terenu przez innych użytkowników zalewu;

 • dzierżawca zobowiązany będzie do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie dzierżawionym, z podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności gospodarczej regulowanej w Gminie Września (Gmina opróżnia jedynie kosze komunalne znajdujące się wzdłuż ciągów pieszo-rowerowych);

 • dzierżawca przed przystąpieniem do użytkowania terenu zobowiązany będzie do wystąpienia do właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i uzyskania stosownej decyzji;

 • wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i odbiory umożliwiające prowadzenie działalności gastronomicznej, dzierżawca zobowiązany jest uzyskać własnym staraniem i na własny koszt. Wstępne uzgodnienia w tym zakresie należy przeprowadzić przed przystąpieniem do przetargu;

 • prowadzenie sezonowego przenośnego punktu gastronomicznego bez możliwości sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych; dzierżawca zobowiązany jest przestrzegać na dzierżawionym terenie zakazu spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych przez osoby trzecie;

 • umowa dzierżawy zawarta będzie na lata 2020, 2021, 2022 z zastrzeżeniem możliwości funkcjonowania przenośnego punktu gastronomicznego wyłącznie przez okres 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym tj. od 1 kwietnia do 30 września, z zastrzeżeniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca;

 • stoiska gastronomiczne mogą być czynne codziennie w godzinach od 8.00 do 22.00; po godz. 22.00 dzierżawca zobowiązany jest zabezpieczyć punkt gastronomiczny w sposób uniemożliwiający korzystanie z niego przez osoby trzecie;

 • w przypadku zwłoki z opłatą za czynsz dzierżawny pobrane będą odsetki ustawowe za opóźnienie lub, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, za opóźnienie w transakcjach handlowych;

 • Gmina Września nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w mieniu Dzierżawcy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, pokój 22, tel. 61 640 40 37.


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.