BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462284
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr VII/2019 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 27 czerwca 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni                                                             Protokół nr VII/2019
                                       z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się
                      27 czerwca 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

VII Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak  o godz. 14.00 otworzył obrady VII sesji Rady Miejskiej. Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września, wyjaśnił, iż zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym art 20 pkt 1b obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.


Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak
przedstawił porządek obrad
(załącznik nr 1) :

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Ślubowanie radnego.

4. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy za rok 2018.

5. Debata nad Raportem o Stanie Gminy za rok 2018.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy za rok 2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2018 rok:


  1) przedstawienie sprawozdania finansowego;

  2) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018;

  3) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2018 rok;

  4) przedstawienie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu;

   5) dyskusja i głosowanie.


8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.


1) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2018 rok;


2)  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu za rok 2018;


3) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;


4) informacja o stanie mienia jst,


5) dyskusja i głosowanie.


9. Podjęcie uchwał w spawie:

1) udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września;

2) zniesienia formy ochrony przyrody;

3) nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie ul. Rowerowej;

4) nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich;

5) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;

6) zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni;

7) zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni;

8) zmiany składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni;


9) zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni;


10) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych;


11) uchylenia Uchwały nr V/51/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 46 poz. 1136);


12) niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Września lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł;


13) zmiany uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;


14) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029;


15) zmiana uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019;


16) zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1557, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5165);

17) przekazania petycji;

18) przekazania petycji o wprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Września darmowej sterylizacji i kastracji zwierząt, w tym psów i kotów posiadających właścicieli;

19) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni;

20) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni;


10. Interpelacje i zapytania Radnych.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

12. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak zapytał Państwa radnych, czy są propozycje dotyczące zmiany  porządku obrad ?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że wnosi o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Radny Mirosław Chudy powiedział, że chciałby zgłosić wniosek formalny o zmianę porządku obrad  poprzez wykreślenie punktu 16) dotyczącego zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1557, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5165), ponieważ ten projekt uchwały nie był  procedowany na posiedzeniu komisji wspólnych, a według radnego będzie skutkował zarówno finansowo pod względem budżetu, jak również utratą miejsc pracy przez osoby niepełnosprawne zatrudnione w obsłudze strefy płatnego parkowania. Zaproponował przeniesienie tego projektu na sesję wrześniową (załącznik nr 2).

Radny Damian Staniszewski powiedział, że w imieniu Klubu Radnych chciałby zgłosić wniosek formalny o zmianę porządku obrad, poprzez usunięcie z punktu 9 podpunktu 2 w następującym brzmieniu: „zniesienie formy ochrony przyrody”. Wyjaśnił, że sprawa dotyczy omawianego na komisjach drzewa lipy, która jest pomnikiem przyrody i która znajduje się w Kawęczynie. Powiedział, że radnym zależy na większej ilości czasu, by zapoznać się dokładnej z dokumentacją otrzymaną dwa dni temu (załącznik nr 3).

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak wyjaśnił, że głosowanie dotyczy wniosku złożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Września  w sprawie zmiany porządku obrad poprzez dodanie do punktu 9 podpunktu 21) w brzmieniu: skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Głosowano w sprawie: wniosek formalny nr 1 złożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września  w sprawie zmiany porządku obrad.
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: (załącznik nr 4).
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak wyjaśnił, że głosowanie dotyczy wykreślenia z porządku obrad  z punktu 9 podpunktu 16)  zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1557, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5165)


Głosowano w sprawie: wniosku formalnego Nr 2 radnego Mirosława Chudego
ZA: 14, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: (załącznik nr 5).
ZA (14)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

PRZECIW (6)
Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak wyjaśnił, że głosowanie dotyczy wykreślenia z punktu 9 podpunktu 2) zniesienie formy ochrony przyrody.

Głosowano w sprawie: wniosku formalnego nr 3 radnego Damiana Staniszewskiego .
ZA: 6, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:(załącznik nr 6).
ZA (6)
Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak

PRZECIW (10)
Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Anna Szlachetka


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak wyjaśnił, że głosowanie dotyczy przedstawionego porządku obrad po zmianach.

Głosowano w sprawie: Przedstawienie porządku obrad.
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:(załącznik nr 7).
ZA (14)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak odczytał  Postanowienie nr 176/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie II  z dnia 24 czerwca 2019 r.  o wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 2, właściwym dla wyboru Rady Miejskiej we Wrześni Pan Maciej Wojciech Szelągiewicz – kandydat z listy nr 15 -KW UNIA WRZEŚNIAN, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. uzyskał kolejno największą  liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa  do objęcia mandatu.
Wyjaśnił, że osoba obejmująca mandat radnego zobowiązana jest do złożenia ślubowania, co wynika z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w brzmieniu: „Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie”.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak  odczytał rotę ślubowania, a następnie Pana Macieja Szelągiewicza poprosił o powstanie i wypowiedzenie słowa "ślubuję". Dodał, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg".


Tekst ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak stwierdził, że na podstawie listy obecności na sali znajduje się 21 radnych. W związku z powyższym  Rada Miejska we Wrześni posiada quorum do podejmowania ważnych uchwał (załącznik nr 8).Pkt 4
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września
przedstawił Raport o Stanie Gminy za rok 2018 wyjaśniając, że zgodnie z art. 28aa ust. 4  ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy rozpatruje raport podczas sesji,


Pkt 5
Debata nad Raportem o Stanie Gminy za rok 2018.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak powiedział, że w debacie mogą również zabierać głos mieszkańcy, jednak żaden z nich, nie wyraził chęci uczestnictwa w niej.
W związku z powyższym, prosi o zabieranie głosu przez radnych.


W debacie wzięło udział 7 radnych:
Radny Damian Staniszewski, radny Kornel Tomczak, radny Stefan Ogrodowicz, radny Jarosław Kowalewski, radny Maciej Baranowski, radny Bogumił Kwiatkowski, radny Stanisław Dominiczak.


Transmisja obrad VII sesji  Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=N_eOXgUnknU


Pkt 6
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 15 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”, 4 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr VII/64/2019 w sprawie: udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy za rok 2018 (załącznik nr 10).

Wyniki imienne: (załącznik nr 11)
ZA (15)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

PRZECIW (2)
Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Grzegorz Dobrosielski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak


Radny Robert Smodlibowski opuścił obrady VII sesji Rady Miejskiej i od tego momentu w głosowaniu bierze udział 20 radnych.


Pkt 7
Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzania sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2018 rok:

1) przedstawienie sprawozdania finansowego.
      Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawiła sprawozdanie finansowe.
- bez uwag.

2) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018.
    Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018.
- bez uwag.

3) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2018 rok.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2018 rok

4) przedstawienie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu.
-bez uwag

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała uwag do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu. 

5) dyskusja i głosowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak otworzył dyskusję w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał z jakiego tytułu powstały zobowiązania wymagalne i jakie były tego przyczyny? (str. 22 sprawozdania z wykonania budżetu).

Jolanta Kościańska, Skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że mówiła o tym wcześniej kiedy omawiała sprawozdanie, była to faktura przysłana po terminie, z terminem płatności po terminie, kontrahent Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie opłata z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, z czego potwierdziła, że na koniec roku podobnych faktur po terminie wpłynęło bardzo dużo. Miesiące: styczeń, luty, marzec nawet w kwietniu wpłynęła faktura, która nie będzie korygowana, ponieważ nie ma takiej możliwości.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 16 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr VII/65/2019 w sprawie: zatwierdzania sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2018 rok (załącznik nr 12).

Wyniki imienne: (załącznik nr 13)
ZA (16)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak

NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski


Pkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok:

1) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2018 rok.
 

Ryszard Szwajca przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2018 rok.

2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu za rok 2018.

Ryszard Szwajca przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu za rok 2018.

3) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 
Ryszard Szwajca przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej

4) informacja o stanie mienia jst.

Ryszard Szwajca przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja Rewizyjna zapoznała się i rozpatrzyła informację Burmistrza o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Nabycie i zbycie nieruchomości, zmiany udziału gminy w spółkach oraz dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych zostały podane za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
Wartość majątku komunalnego wynosi 526 385 360,05 zł. Majątek komunalny  przedstawiono zgodnie z układem aktywów zawartych  w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dn.13 września 2017 r.  w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyceny aktywów stanowiących majątek komunalny dokonano zgodnie z ustawą o rachunkowości Dz. U. z 2018 r. poz. 224 z późniejszymi zmianami.
W rzeczowych aktywach trwałych uwzględniono klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych. Dz. U. z 2016 r., poz.1864.
Komisja Rewizyjna  po przeprowadzeniu analizy informacji o stanie mienia komunalnego i jego zmianie w roku budżetowym 2018 stwierdza, że nastąpiło zwiększenie wartości majątku Gminy Września o kwotę 43 207 871,27 zł tj. o 8,90% w stosunku do wartości majątku na dzień 31 grudnia 2017 r.

5) dyskusja i głosowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak otworzył dyskusję.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że chciałby Państwu radnym zwrócic uwagę, że ta uchwała o absolutorium wniosek, który sprecyzowała Komisja Rewizyjna dotyczy wykonania budżetu, który został zaplanowany przez Radę Miejską, chodzi o stronę finansową, czyli mowa, że zamiast kolejki mogłaby być klimatyzacja, a zamiast stacyjki, coś innego, nie wchodzi to jednak w rachubę. Jako Komisja Rewizyjna członkowie oceniali stronę budżetu, realizacje tego, co Rada Miejska uchwaliła. Podkreślił, że budżet uchwaliła Rada, a realizował go Burmistrz. W związku z tym, nie chciałby żeby niektórzy radni w euforii dokonywali oceny z wykonania budżetu. Dodał, że “tak eleganckiej opinii o wykonaniu budżetu” dawno nie widział.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że w zawartym wniosku Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag, z czego można się cieszyć, ale w zdaniu dotyczącym budowy parkingu przy szkole Nr 1 również nie wnosi uwag. Czym sobie zasłużyła budowa parkingu przy szkole nr 1 na szczególne potraktowanie?

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak wyjaśnił, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Szwajca odczytał zadanie Nr 3, które było kontrolowane. Pominął środkową część przypadkowo przeczytał zakończenie tego zadnia, które było kontrolowane.


Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak zamknął dyskusję i poprosił o przystąpienie do głosowania.

 Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 14 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 5 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr VII/66/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (załącznik nr 13).

Wyniki imienne: (załącznik nr 14).
ZA (14)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

PRZECIW (1)
Stanisław Dominiczak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak

NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak złożył gratulacje Tomaszowi Kałużnemu Burmistrzowi Miasta i Gminy Września oraz Pani Jolancie Kościańskiej Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września z uzyskania absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września podziękował za udzielenie absolutorium oraz wszystkim pracownikom Urzędu za wniesiony wkład dotyczący budżetu.


Pkt 9
Podjęcie uchwał w sprawie:


1)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/67/2019 w sprawie:  udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września (załącznik nr 15).


Wyniki głosowania (załącznik nr 16).
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski


2)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 6 głosami „za”, 6 głosami „przeciw”, 8 głosami „wstrzymującymi się” nie podjęła uchwały w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody;

Wyniki głosowania (załącznik nr 17).
ZA: 6, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (6)
Mirosław Chudy, Radosław Garbarek, Bogdan Nowak, Andrzej Rzeźnik, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

PRZECIW (6)
Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Jarosław Graczyk, Stefan Ogrodowicz, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca

NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski


3)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 15 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr VII/68/2019 w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie ul. Rowerowej (załącznik nr 18).

W dyskusji wzięli udział:
- Karol Nowak Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
- radny Damian Staniszewski
- radny  Kornel Tomczak
- radny Stefan Ogrodowicz
- radny Kornel Tomczak (Ad Vocem)
- radny Stanisław Dominiczak
- radny Bogumił Kwiatkowski
- radny Maciej Baranowski


Wyniki głosowania (załącznik nr 19).
ZA: 15, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (15)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

PRZECIW (4)
Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Ryszard Szwajca

NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski

4)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 9 głosami „za”, 7 głosami „przeciw”, 4 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr VII/69/2019 w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich (załącznik nr 20).

Wyniki głosowania (załącznik nr 21).
ZA: 9, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Bogdan Nowak, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

PRZECIW (7)
Maciej Baranowski, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Stefan Ogrodowicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak

NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski

5)
 Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/70/2019 w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (załącznik nr 22).

W dyskusji wzięli udział:
- Karol Nowak Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
- radny Damian Staniszewski

Wyniki głosowania (załącznik nr 23).
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski

6)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” podjęła uchwałę nr VII/71/2019 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 24).


Wyniki głosowania (załącznik nr 25).
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Stanisław Dominiczak

NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski

7)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” podjęła uchwałę nr VII/72/2019 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni(załącznik nr 26).

Wyniki głosowania (załącznik nr 27).
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Stanisław Dominiczak


NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski


8)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” podjęła uchwałę nr VII/73/2019 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 28).

Wyniki głosowania (załącznik nr 29).
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Stanisław Dominiczak

NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski


9)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” podjęła uchwałę nr VII/74/2019 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr  30).


W dyskusji wzięli udział:
- Karol Nowak Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
- radny Stanisław Dominiczak

Wyniki głosowania (załącznik nr 31)
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Stanisław Dominiczak

NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski


10)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/75/2019 w sprawie:  powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych (załącznik nr 32).


W dyskusji wzięli udział:
- radny Damian Staniszewski
- radny Jarosław Graczyk
- radny Jarosław Kowalewski
- radny Stefan Ogrodowicz

Wyniki głosowania (załącznik nr 33).
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski

11)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/76/2019 w sprawie:   uchylenia Uchwały nr V/51/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 46 poz. 1136) (załącznik nr 34).

Wyniki głosowania (załącznik nr 35).
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski


12)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/77/2019 w sprawie:   niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Września lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł (załącznik nr 36).


W dyskusji wzięli udział:
- Jolanta Kościańska Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy
- radny Stanisław Dominiczak


Wyniki głosowania (załącznik nr 37)
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski


13)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw” podjęła uchwałę nr VII/78/2019 w sprawie:  zmiany uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (załącznik nr 38).

Wyniki głosowania (załącznik nr 39)
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (18)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski

NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski


14)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 17 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw” głosowała w sprawie: Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029 .


W dyskusji wzięli udział:
- Jolanta Kościańska  Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy
- radny Bogumił Kwiatkowski

Wyniki głosowania (załącznik nr 40 a)
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (17)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski

NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw” podjęła uchwałę nr VII/79/2019 w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029 (załącznik nr 40).

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: (załącznik nr 41)
ZA (18)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski

NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski


15)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw” głosowała w sprawie: Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie:  zmiana uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

W dyskusji wzięli udział:
- Jolanta Kościańska Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy
- Karol Nowak Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
 - radny Damian Staniszewski
-  radny Jarosław Kowalewski
-  radny Grzegorz Dobrosielski


Wyniki głosowania (załącznik nr 42)
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (18)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski

NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw” podjęła uchwałę nr VII/80/2019 w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029 (załącznik nr 43).

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: (załącznik nr 44)
ZA (18)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski

NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski


17)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 14 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi się”, 2 głosami „przeciw” podjęła uchwałę nr VII/81/2019 w sprawie:  przekazania petycji (załącznik nr 45).


W dyskusji wzięli udział:
- Włodzimierz Wawrzyniak

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: (załącznik nr 46)
ZA (14)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

PRZECIW (2)
Grzegorz Dobrosielski, Bogumił Kwiatkowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak

NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski


18)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 13 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi się”, 3 głosami „przeciw” podjęła uchwałę nr VII/82/2019 w sprawie:  przekazania petycji o wprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Września darmowej sterylizacji i kastracji zwierząt, w tym psów i kotów posiadających właścicieli (załącznik nr  47).

W dyskusji wzięli udział:
- Karol Nowak Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
- radny Damian Staniszewski


Wyniki głosowania (załącznik nr 48)
ZA: 13, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

PRZECIW (3)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Stanisław Dominiczak, Damian Staniszewski, Anna Szlachetka, Kornel Tomczak
NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski


19)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 13 głosami „za”, 6 głosami „wstrzymującymi się”, 1 głosem „przeciw” podjęła uchwałę nr VII/83/2019 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni (załącznik nr 49).


W dyskusji wzięli udział:
- Karol Nowak Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
- radny Bogumił Kwiatkowski (Ad Vocem)
- radny Maciej Baranowski (Ad Vocem)
- radny Jarosław Kowalewski
- radny Grzegorz Dobrosielski


Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni uznaną za bezzasadną.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne (załącznik nr 50).
ZA (13)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

PRZECIW (1)
Bogumił Kwiatkowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski, Damian Staniszewski, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak

NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski


20)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 5 głosami „przeciw” podjęła uchwałę nr VII/84/2019 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni (załącznik nr 51).

Radny Bogumił Kwiatkowski złożył pismo w sprawie wyłączenia jego osoby z  głosowania zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym (załącznik nr 52).

Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni uznaną za bezzasadną.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne (załącznik nr 53).
ZA (13)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

PRZECIW (5)
Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Ryszard Szwajca

NIEOBECNI (2)
Bogumił Kwiatkowski, Robert Smodlibowski


21)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/85/2019 w sprawie: skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (załącznik nr 54).

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne (załącznik nr 55)
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (1)
Robert Smodlibowski


Pkt 10
Interpelacje i zapytania Radnych (załącznik nr 56).


Pkt 11
 Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:


- do Biura Rady wpłynęło Postanowienie  nr 176/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie II  z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Macieja Wojciecha Szelągiewicza;


- do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w roku 2018;


- do Biura Rady wpłynęło pismo od Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego wraz z uchwałą w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w kwestii zagrożeń dla rolnictwa wobec pogarszającej się sytuacji ekonomicznej gospodarstw  rolnych;


- do Biura Rady wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok;


- do Biura Rady Miejskiej wpłynęło z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wezwanie w sprawie ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 r. nr IV/28/2018  do złożenia aktu powołania Pana Tomasza Kałużnego na Burmistrza Wrześni;


- do Biura Rady Miejskiej wpłynęła z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwała z dnia 5 czerwca 20149 r. stwierdzająca nieważność postanowień załącznika Nr 4 do uchwały Nr V/56/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, w części obejmującej wydatki zaplanowane w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na przedsięwzięcia  realizowane w ramach funduszu sołeckiego;


- do Biura Rady wpłynęła od mieszkańca Grzybowa skarga na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni;

- do Biura Rady wpłynęło pismo przewodnie wraz z projektem Kornela Tomczaka radnego Rady Miejskiej członka Klubu Radnych Projekt Września zawierające upoważnienie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r.  w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj Wlkp. z 2012 r. poz. 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1557, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5165);

- do Biura Rady wpłynęła petycja Mieszkańców Sołectwa Marzenin- Kawęczyn w sprawie nie wyrażenia zgody na zdjęcie statusu drzewa pomnikowego z lipy drobnolistnej, rosnącej w zabytkowym parku dworskim w Kawęczynie;

- do Biura Rady wpłynęło pismo od sołtysa Gulczewa w sprawie nie wyrażenia zgody na zniesienie formy ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody stanowiącego drzewo z gatunku lipa drobnolistna rosnącej w Kawęczynie;

- do Biura Rady wpłynęło pismo wraz załącznikami od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej od mieszkańca Grzybowa z informacją o sposobie załatwienia przedmiotowej sprawy;

- do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze;

-  do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody.


Pkt 12
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 57).


Pkt 13
Wolne wnioski i informacje.


W dyskusji wzięli udział:

- radny Damian Staniszewski
- radny Stefan Ogrodowicz
- radny Kornel Tomczak
- radny Bogumił Kwiatkowski
- radny Stanisław DominiczakPkt 14
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak o godz. 19.16 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 31 ponumerowanych stron.

 

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wrześni


/-/Bogdan Nowak

 

 

 

 

Przygotował(a): Agnieszka Kasprzak

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.