BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14298776
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr IV z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 18 czerwca 2019 r.

Protokół nr IV
z posiedzenia
Komisji Skarg,Wniosków i Petycji
z dnia 18 czerwca 2019 r.Pkt 1
Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 08.00 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji (załącznik nr 1).


Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami Komisji:
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Anna Ratajczyk – Gibowska, Radca Prawny Urzędu Miasta i Gminy Września;
Bogumił Kwiatkowski, radny Rady Miejskiej we Wrześni;
Kornel Tomczak, radny Rady Miejskiej we Wrześni;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
Mieszkańcy;
Media;


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).


  Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie pisma z dnia 7 czerwca 2019 roku.
4. Zapoznanie się z opinią prawną.
5. Przeanalizowanie pisma z dnia 11 czerwca 2019 roku.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zaproponował członkom Komisji przesunięcie pkt. 4 na poz. nr 3.


Komisja Skarg,Wniosków i Petycji w obecności 4 radnych, jednogłośnie  pozytywnie przyjęła   porządek obrad.


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak poprosił Karola Nowaka, zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Września o omówienie opinii prawnej (załącznik nr 3).

Karol Nowak, zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że petycje dotyczące ul. Owocowej oraz wprowadzenia w Gminie Września programu darmowej kastracji i sterylizacji zwierząt, związane są z ich rozpatrzeniem, z koniecznością zmiany budżetu. Podczas procedowania petycji pojawiły się wątpliwości, czy rzeczywiście w takiej sytuacji, kiedy pozytywne rozpatrzenie w różnym temacie, powoduje zmianę budżetu to czy rzeczywiście leży to w kompetencjach Rady Miejskiej. Wyjaśnił, że wątpliwość wynika z art. 233 ustawy o finansach publicznych, który mówi o tym, że zgodnie z przepisami ustawy jedynym organem w gminie, który posiada inicjatywę aby przygotować projekt uchwały budżetowej, prowizorium budżetowego lub zmienić budżet w trakcie roku i wystąpić do Rady Miejskiej z taką inicjatywą, jest Burmistrz Gminy. Powiedział, że w związku z tym, mając wątpliwości gmina wystąpiła do Kancelarii Prawnej prof. Krystiana Ziemskiego o opinię w sprawie, czy rzeczywiście te wątpliwości są słuszne, czy nie, czy też Rada Miejska może takie petycje również rozpatrywać. Poinformował, że członkowie komisji otrzymali do wiadomości i mogli się zapoznać z opinią oraz, że  wniosek z opinii jest taki, że jeżeli petycja i jej rozpatrzenie, wymagałoby wprowadzenia zmiany budżetu, to petycja powinna być rozpatrywana przez Burmistrza Wrześni a nie Radę Miejską we Wrześni. Powiedział, że jest to najistotniejszy wniosek z opinii prawnej, gdzie skutek jest taki, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła się rozpatrzeniem merytorycznym dwóch petycji, dotyczących ul. Owocowej i wprowadzenia programu kastracji, aby Rada Miejska mogła pojąć w tej sprawie uchwałę. Wyjaśnił, że posiadając potwierdzoną wiedzę z opinii prawnej dotyczącej stanu prawnego, w związku z tym gmina zwróciła się do Przewodniczącego Rady Miejskiej z informacją, opinią, aby radni posiadali świadomość i uniknęli błędu, ponieważ, jeżeli Rada Miejska podejmie uchwały o rozpatrzeniu w sposób negatywny lub pozytywny tego rodzaju uchwały, która dotyczy zmiany budżetu, gdyż trzeba zaplanować środki to z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że uchwała zostanie uznana za nieważną i niezgodna z prawem. Poinformował, że gmina zaproponowała aby ponownie  powrócić do tego tematu, ponieważ w przypadku sytuacji, gdy wniosek, petycja lub skarga trafi do Rady Miejskiej ale prawidłowym adresatem jest ktoś inny, niezależnie, czy jest to Burmistrz, Zarząd Powiatu, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, itp., to Komisja Skarg,Wniosków i Petycji oraz Rada Miejska, powinny podjąć uchwałę o przekazaniu, takiej petycji, skargi lub wniosku do właściwego organu, gdzie wynika to z art. 6 z ustawy o petycjach.                                                                        


Anna Ratajczyk – Gibowska, Radca Prawny Urzędu Miasta i Gminy Września powiedziała, że opinia została dosyć szeroko wyjaśniona przez Karola Nowaka, zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Września w kwestii właściwości. Wyjaśniła, że każdy organ w gminie posiada swoje kompetencje w zakresie inicjatywy zmiany budżetu, które w przypadku Gminy Września należą wyłącznie do Burmistrza i w związku z tym Rada Miejska rozpatrując taką petycje nie doprowadziłaby do jej realizacji. Powiedziała, że dużym zagrożeniem, jest, że wojewoda stwierdziłby nieważność takiej uchwały, ponieważ zostałaby ona podjęta przez organ, który nie miałby  do tego kompetencji.


Radny Damian Staniszewski zapytał, czy takie decyzje nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego miały, już miejsce, jeżeli chodzi o województwo wielkopolskie w stosunku do organów uchwałodawczych?


Anna Ratajczyk – Gibowska, Radca Prawny Urzędu Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że jeszcze nie „śledziła”.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy w opinii prawnej prześledzono te kwestie także jeśli chodzi o decyzje Wojewody Wielkopolskiego?


Anna Ratajczyk – Gibowska, Radca Prawny Urzędu Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że nie zostały prześledzone pod kątem uchwał rozstrzygających petycje, natomiast zostały przeanalizowane pod kątem statutów gmin w których często uchylano zapisy, które ewentualnie dotyczyły tej kwestii.  


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, jakiego rządu były koszty tej opinii prawnej i czy są zaplanowane wydatki na ten cel w budżecie?


Karol Nowak, zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że zawsze są zaplanowane wydatki na opinie, analizy, różnego rodzaju ekspertyzy a kwota zostanie sprawdzona.


Anna Ratajczyk – Gibowska, Radca Prawny Urzędu Miasta i Gminy Września powiedziała, że jest to przepis, który wszedł w życie od nowej kadencji Rady Miejskiej, w związku z tym nie ma jeszcze orzecznictwa sądowego, natomiast wykładnia przepisów doprowadziła do takiego wniosku, że w takim przypadku kompetencje należą do Burmistrza, gdy wiąże się to z wydatkami związanymi z budżetu gminy.


Radny Kornel Tomczak powiedział, że są formuły prawne, które można byłoby to tak odebrać, żeby nie dokonywać zmiany uchwały budżetowej, czyli np. wprowadzić kwestie sterylizacji w program opieki nad zwierzętami, który jest uchwalony, wtedy nie będzie konieczności korzystania….

Karol Nowak, zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to nieprawda, ponieważ jeżeli gmina ma płacić „jakiemuś” lekarzowi weterynarii za zabieg, to zapłaci w realnych prawdziwych pieniądzach, które albo są w budżecie albo nie.

 

Radny Kornel Tomczak powiedział, że nie chodzi o to, aby w tegorocznym budżecie coś takiego wprowadzać ale w kolejnym np. programie opieki nad zwierzętami, można przyjąć, że tą petycje traktuje się pozytywnie lub negatywnie, czego efektem byłoby wprowadzenie tej kwestii w  program opieki nad zwierzętami w kolejnych latach.


Karol Nowak, zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie można tworzyć „jakiejś fikcji”, wyrażenia że coś jest rozpatrywane. Powiedział, że trzeba rozdzielić parę wątków, ponieważ petycja jest sama w sobie „jakimś w rodzaju” wnioskiem, czy apelem oto aby coś się zadziało, wydarzyło, coś zostało wykonane lub wprowadzone. Wyjaśnił, że odnosząc to do sterylizacji, jest mowa o wprowadzeniu takiej możliwości aby gmina zapłaciła za sterylizacje psa, który np. ma właściciela, to oznacza „jakieś konkretne” pieniądze. Powiedział, że taka petycja może zostać rozpatrzona przez Burmistrza, który może uznać ją za dobry pomysł i zawnioskować do Rady Miejskiej o zmianę budżetu gdzie się to zadzieje. Poinformował, że czymś innym jest sytuacja, gdyby ktoś chciał aby pojawiło się to w kolejnym budżecie w kolejnym roku, ponieważ  jest na to procedura tworzenia budżetu składania wniosków, itd., gdzie nie można tego zamieniać z petycjami, ponieważ wprowadzi to zamieszanie i spowoduje problemy. Powiedział, że jest to kwestia ścisłego podziału kompetencji, która wynika z opinii prawnej oraz z ustawy o finansach publicznych z której wynika, że takie kompetencje należą do zarządu jednostki, czyli Burmistrza Gminy.                     

Radny Kornel Tomczak powiedział, że jest to podobna sytuacja jak w przypadku dotowania zabytków, które są wpisane do gminnej ewidencji, gdzie Rada Miejska podjęła uchwałę, że udziela się tej dotacji ale już o konkretnej kwocie w danym roku na podstawie tej uchwały decyduje Burmistrz. Zapytał, czy w ten sposób nie można  by było się zastanowić, czy nie jest możliwe…….

Anna Ratajczyk – Gibowska, Radca Prawny Urzędu Miasta i Gminy Września powiedziała, że jest specjalna kompetencja ustawowa, która przyznaje Radzie kompetencji aby w ogóle uchwaliła taką uchwałę i przystąpiła do realizacji takiego programu, corocznie w budżecie są zabezpieczane środki, które rozdziela burmistrz ale Rada Miejska jeszcze to zatwierdza. Wyjaśniła, że jest to kompetencja ustawowa przyznana Radzie Miejskiej w tym zakresie.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że jeżeli chodzi o program opieki nad zwierzętami przeciwdziałania bezdomności zwierząt w gminie to także kompetencja, jest ewidentnie po stronie Rady Gminy w tym przypadku Rady Miejskiej we Wrześni, stąd taki zapis także może się pojawić w gminnym programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, więc tutaj także, jest kompetencja Rady.                     

Anna Ratajczyk – Gibowska, Radca Prawny Urzędu Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że „wchodzi się” w inny tryb a nie w rozpatrywania petycji. 


Radny Damian Staniszewski powiedział, że Rada posiada inicjatywę uchwałodawczą i może tutaj nowelizować.

Karol Nowak, zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że program jest zatwierdzany co roku, więc jeżeli będzie dyskusja na temat tego programu na rok przyszły, to nie ma żadnych przeszkód ku temu, aby radni jakieś propozycje, swoje wnioski co do treści tego programu wnosili. Wyjaśnił, że jeżeli ktoś chce naprawdę petycje rozpatrzyć i doprowadzić do jakiegoś programu i wydatku, to musi znaleźć się w budżecie, ponieważ jeśli nie będzie zaplanowanych środków to w żaden sposób się nie zadzieje. Powiedział, że czymś innym jest, kompetencja do rozpatrywania petycji, są dwa twarde przepisy z jednego wynika z ustawy o finansach publicznych, który mówi, kto wpływa na budżet oraz drugi przepis z art.6 ustawy o petycjach.


Arleta Kretkowska, przedstawiciel mieszkańców zapytała, czy petycja złożona przez mieszkańców w sprawie darmowej sterylizacji i kastracji zwierząt w tym psów i kotów posiadających właścicieli powinna być rozpatrzona tylko i wyłącznie przez Burmistrza?

Karol Nowak, zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak oraz że każda petycja, która powoduje zagwarantowanie i zaplanowanie środków finansowych w budżecie a tych środków tam nie ma, to rozpatrzenie jest w kompetencjach Burmistrza, który powinien taką petycje rozpatrzyć, jeżeli pozytywnie to konsekwencją tego powinna być inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza dotycząca zmiany budżetu. 


Arleta Kretkowska, przedstawiciel mieszkańców zapytała, czy jak wystosowała pismo do Burmistrza, czyli jest to do właściwego organu?

 

Karol Nowak, zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak.


Arleta Kretkowska, przedstawiciel mieszkańców zapytała, czy w związku z petycją mieszkańców, która opiewa na bardzo małe kwoty, ponieważ nie chcą aby na początek coś zadziało się, chcą tak jak zostało przedstawione w piśmie, kwotę sterylizacji ze wskazaniem, którą wykonywałoby stowarzyszenie „Psi-jaciel”, jest to organ bardzo znany w gminie. Powiedziała, że jest to kwota bardzo mała, jak na budżet gminy i czy w tym momencie zamiast jednego klombu z kwiatkami można by było to przeznaczyć na to, żeby nie „rozwalać” tego budżetu.


Karol Nowak, zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że wszystko jest w kompetencjach Burmistrza.                    


Radny Damian Staniszewski  zapytał, czy opinie prawne w przedmiotowej sprawie, będą  również przedłożone radnym oraz czy gmina zamówiła inne opinie prawne, czy tylko w tej jednej kancelarii? 


Karol Nowak, zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tylko w jednej kancelarii.

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że w związku z tą opinią prawną proponuje przyjąć dwie uchwały dotyczące przekazania zarówno petycji w sprawie ulicy Owocowej oraz petycji w sprawie sterylizacji i kastracji zwierząt do Burmistrza.  


Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak odczytał opinie Komisji  Skarg,Wniosków i Petycji.

Komisja Skarg,Wniosków i Petycji w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała opinie i uchwałę dotyczącą przekazanie dwóch petycji do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni.

  
Pkt 4
Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, radnego Bogumiła Kwiatkowskiego, czy skarga dotyczy działania tylko Karol Nowak, zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Września, czy Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 4)?

Radny Bogumił Kwiatkowski odpowiedział, że jako radny składał interpelacje i zapytania do Burmistrza, wyznacza on osobę, która winna udzielić odpowiedzi i w tym przypadku wyznaczył wiceburmistrza Nowaka. Powiedział, że podczas pracy komisji stałych udział w tym posiedzeniu brał wiceburmistrz, który zobowiązywał się do pewnych kwestii, których nie wykonał.  


Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że jeżeli jest to skarga na wiceburmistrza to Komisja Skarg,Wniosków i Petycji nie jest władna do rozpatrzenia tej skargi, ponieważ powinien rozpatrzyć ją Burmistrza Miasta i Gminy Września. 

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że organem właściwym na którego skarga powinna być jest Burmistrz, który wyznaczył odpowiedzialnego pracownika, jest to kwestia rozliczenia Burmistrza przez nie wykonywanych zadań pracowniczych.


Anna Ratajczyk – Gibowska, Radca Prawny Urzędu Miasta i Gminy Września powiedziała, że jest to skarga na działanie Burmistrza.


Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał radnego Bogumiła Kwiatkowskiego, czy chciałby jeszcze coś dopowiedzieć do złożonej skargi (załącznik nr 4)?

 

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że nie mogą zdarzać się takie sytuacje, kiedy podczas posiedzeń komisji wspólnych stałych Rady Miejskiej, zwraca się z prośbą i z pytaniami dotyczącymi zwłaszcza budżetu, kiedy są to bardzo istotne kwestie, co wcześniej komisja już dyskutowała, co to znaczy ingerencja w budżet a wiceburmistrz zobowiązuje się działając w imieniu Burmistrza do tego, że jeżeli zostaną sformułowane pytania na piśmie to otrzyma odpowiedzi. Wyjaśnił, że na ok. 30 pytań otrzymał cztery odpowiedzi z informacją, że reszta pytań była omawiana na posiedzeniu komisji. Powiedział, że w art.21 ustawy o samorządzie gminnym gwarantuje mu zadawanie pytań i składanie interpelacji na które oczekuje odpowiedzi. W pytaniach między innymi była rzecz dotycząca opłat za śmieci, czy będzie podwyżka, czy gmina cokolwiek przewiduje, skąd pokrycia budżetowe na które nie została udzielona odpowiedz a potem Rada podejmuje decyzje, że należy zmienić opłaty, ponieważ nie wystarcza środków. Przedstawił  przykład, te kwestie są kwestiami wszystkich mieszkańców gminy a pytania nie są formułowane po to tylko aby pytać tylko po to aby posiadać wiedzę na temat tego co w danej jednostce samorządu się dzieje, w związku z czym uważa, że nie udzielono mu odpowiedzi a więc nie wykonano tego co wynika z przepisów.


Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak poprosił Karola Nowaka, zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Września o ustosunkowanie się do skargi radnego Bogumiła Kwiatkowskiego.


Karol Nowak, zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że warto byłoby przypomnieć całą historie tych pytań, ponieważ 13 grudnia 2018 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, które trwało ok. 5 godzin i podczas którego został omówiony bardzo szczegółowo niż zwykle projekt budżetu Miasta i Gminy na rok 2019. Powiedział, że radny Bogumił Kwiatkowski uczestniczył w tym posiedzeniu i w połowie spotkanie opuścił. Radny nie skorzystał z możliwości wysłuchania do końca i dowiedzenia się co się z tym projektem budżetu wiąże oraz że 13 grudnia na Komisji radny zadaje pytania i w skardze stwierdza cyt: „ podczas posiedzenia wspólnych Komisji Rady Miejskiej udzielił odpowiedzi na zadane pytania ( może nie wyczerpująco, jednak wyjaśnienia były rzeczowe)”, więc albo została udzielona odpowiedz albo nie. Wyjaśnił, że 29 pytań zostało złożone 21 grudnia, gdzie na większość z tych pytań można był uzyskać informacji na Komisji lub z projektu budżetu, ponieważ radny, który omawia budżet i nad nim głosuje zadaje pytanie ile zagwarantowano środków na dotacje zabytków to poinformował, że w projekcie budżetu jest zapisane jaka jest to kwota. Poinformował, że radny zapytał o hale  widowiskową co się dzieje ale powinien wiedzieć, że jeżeli takiego zadania nie ma w budżecie to znaczy że tego zadania po prostu nie ma. Powiedział, że pracownicy urzędu na odpowiedz na zadane przez radnego 29 pytań, które zdublowały się z pytaniami zadanymi podczas Komisji, mieliby 5 dni roboczych (bez wigilii) na przygotowanie odpowiedzi, radni mogą składać zapytania i interpelacje również w wigilię. Podczas Komisji 13 grudnia została przeprowadzona dyskusja na ten temat i radny czekał ok. dwóch tygodni aby tuż przed wigilią złożyć 29 pytań, wiedząc że 27 grudnia odbędzie się sesja budżetowa zwołana dnia 20 grudnia, gdzie radny złożył pytania dnia następnego, mając świadomość co będzie tematem. Wyjaśnił, że odpowiedz na pytania została udzielona dnia 4 stycznia br., a radny, był nieusatysfakcjonowany otrzymaną odpowiedzią to nie powinien czekać do czerwca ze skargą na to co działo się w grudniu roku ubiegłego. Powiedział, że  dyskusja na komisji trwała  ok. 5 godz., było dosyć czasu i to czy Pan radny z niej skorzystał, czy nie jest jego wyborem, przymusu nie ma, zadawał wiele pytań i uzyskiwał na nie odpowiedzi. Wyjaśnił, że pismo złożone przez radnego Bogumiła Kwiatkowskiego nie jest interpelacją na którą powołuje się radny, ponieważ w interpelacji powinno się wskazać opis sytuacji i na podstawie tego zadać pytanie. Powiedział, że nie było intencji takich, aby kogokolwiek z radnych również radnego Bogumiła Kwiatkowskiego pozbawiać jakiejkolwiek informacji. Poinformował, że wszystkie te informacje zostały udzielona albo bez problemu otwierając projekt budżetu można było je ustalić.              


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że kwestie opinii prywatnych i własnych pozostawi bez komentarza, ponieważ nie jest to przedmiotem rozpatrywanego wniosku, natomiast jeżeli Burmistrz podczas posiedzenia Komisji gwarantuje, że jeżeli zostanie to złożone na piśmie to nic niezostanie   pominięte i uzyska odpowiedzi to znaczy, że do czegoś się zobowiązał oraz jeśli było za mało czasu to wystarczyło zgodnie z KPA (Kodeks Postępowania Administracyjnego) poinformować pisemnie, że wniosek zostanie rozpatrzony w późniejszym terminie, wyznaczyć taki termin.


Karol Nowak, zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że odpowiedzi zostały udzielone w terminie.


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że poczekałby kolejny tydzień, ponieważ są to bardzo ważne, istotne kwestie. Wyjaśnił, że co do kwestii dotyczącej PWiK przeczytał w protokole, który przeanalizował bardzo dokładnie, cyt: „Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy mógłby wystąpić o wydanie takiego planu przez PWiK we Wrześni dotyczących inwestycji na rok 2019, czy będzie przeszkodą? Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że nie ma żadnych przeszkód, to nie jest plan jednoroczny. Wyjaśnił, że jest to perspektywa wieloletnia, którą każde przedsiębiorstwo powinno mieć taki plan modernizacji, rozbudowy swojej sieci wodno- kanalizacyjnej, powiedział, że nie ma żadnego problemu.”.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że problemu nie ma i podtrzymuje swoją wypowiedz a plan można w każdej chwili uzyskać w Biurze Rady. 


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że wypełnianie swoich obowiązków nie jest do końca zgodne z tym co wynika z protokołu z Komisji w którym nie znalazły się odpowiedzi na wiele pytań, które były oraz nie może zdarzać się tak, że są pomijane rzeczy i zostają wybrane, czy chcemy odpowiedzieć, czy nie. Wyjaśnił, że sprawy prywatne są jego sprawami a natomiast jako radny działa w imieniu mieszkańców i oto pytał.


Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że radny posiada uprawnienia i może wejść do każdego wydziału urzędu i udać się do osób kompetentnych, odpowiedzialnych, zapytać się i uzyskać odpowiedzi. Zapytał, czy nie warto byłoby skorzystać z takiego rozwiązania, ponieważ takie jest prawo radnego?


Radny Bogumił Kwiatkowski odpowiedział, że bardzo chętnie chciałby z tego skorzystać, tylko jeżeli złożył wniosek na piśmie i nie uzyskał na niego odpowiedzi to wejście do biura z prośbą o udzielenie czegokolwiek, mogłoby się wiązać z tym, że w żaden sposób nie potrafiłby udokumentować swojej obecności, że czegoś nie uzyskał, itd… . Wyjaśnił, że po to jest ustawa o samorządzie, która gwarantuje radnemu pewne prawa i obowiązki w związku z tym korzysta z pewnego prawa i nie uzyskuje tego czego oczekiwał. Powiedział, że nie „wyobraża sobie” aby wszedł do gabinetu Burmistrza i poprosił go o przygotowanie planu pracy lub planu inwestycyjnego dotyczącego kwestii PWiK.

    
Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że według jego oceny zależny wszystko od podejścia, można skarżyć się, można przyjąć inne metody ale można także osobiście uzyskać informacje o wielu sprawach, takie radny ma uprawnienia i prawa.


Radny Damian Staniszewski zapytał, czy radni wiedzą, czy jakikolwiek radny Rady Miejskiej obecnej kadencji korzystał z art. 24 ust. 2 czyli związanego z tym, że może wejść do danych gabinetów w Ratuszu, czy do Spółek gminnych i żądać dokumentów, czy jakikolwiek radny korzystał z tych kompetencji?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina nie posiada takich informacji aby jakikolwiek radny skorzystał z tych kompetencji.


Radny Damian Staniszewski powiedział, że chciałby wskazać odnośnie wypowiedzi Burmistrza oraz radnego Kwiatkowskiego, że skargę może w każdej chwili składać, każdy obywatel i każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Września, nie ma żadnych ograniczeń czasowych. Wyjaśnił, że zadaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jest zbadanie, czy skarga ma uzasadnienie, czy nie, gdzie komisja powinna się „pochylić”, czy pytania przedłożone w czasie Komisji wspólnych, których przedmiotem była debata nad budżetem Miasta i Gminy Września, czy na te 29 pytań zostało udzielona odpowiedz, czy nie, ponieważ w obecnej chwili wynikało, że nie na wszystkie pytania została udzielona odpowiedz, dlatego komisja powinna sprawdzić, na które dokładnie pytania ta odpowiedz nie została udzielona.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że radny zadał pytania na komisji 13 grudnia 2018 r., zadał je 21 grudnia 2018 r., 27 grudnia 2018 r., uczestniczył w sesji a odpowiedz otrzymał 4 stycznia br. Wyjaśnił, że minęło dużo czasu i wszyscy mieli prawo uznać, że odpowiedzi, które zostały udzielone na komisji oraz na piśmie są wystarczające. Powiedział, że jeżeli ktoś „podchodzi poważnie” do pytań, które stawia i „rzekomo” ważne z punktu widzenia radnego i mieszkańców to nie czeka pół roku na to aby się dowiedzieć, czy coś jeszcze będzie uzupełnione, czy dopowiedziane.


Radny Damian Staniszewski powiedział, że Komisja powinna zbadać wszystkie zarzuty, które są podniesione w skardze i wszystkie te pytania, czy rzeczywiście odpowiedz „padła”, zważywszy, że  Rada jest organem uchwałodawczym i komisja powinna stać na pewnej straży pewnego porządku prawnego w Mieście i Gminie Września.  


Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że wnosi o uznanie skargi Pana radnego Bogumiła Kwiatkowskiego za bezzasadną, ponieważ można w inny sposób się komunikować oraz można również korzystać z własnych uprawnień (załącznik nr 5).


Radny Damian Staniszewski powiedział, że konsekwencją przyjęcia takiej uchwały, będzie ograniczenie uprawnień wynikających z ustawy o samorządzie gminnym radnym i otworzy to wyłom taki, że Burmistrz jako organ wykonawczy, pomimo że jest zobligowany przez ustawy nie będzie musiał radnym odpowiadać na jakiekolwiek pytania, więc jest to poważna kwestia, że nie można takiego wyłomu prawnego i jako radni muszą stać na straży praworządności, tego co jest zapisane w ustawie o samorządzie gminnym. Wyjaśnił, że niezależnie kto ma racje, porostu należałoby zbadać te 29 pytań, sprawdzić które były a które nie i wtedy zanalizować, ponieważ komisja ma rozsądzić skargę ale na razie się w nią  nie zagłębiła.


Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że wypowiedzi radnego Bogumiła Kwiatkowskiego oraz Wiceburmistrza, są dosyć wyczerpujące.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że nie zdarzyło się tak, aby nie zostały udzielone na pytania, zapytania, interpelacje radnych odpowiedzi. Wyjaśnił, że tak samo odbyło się w tym przypadku że 21 grudnia 2019 r. został złożony a 4 stycznia br. została udzielona odpowiedz i to czy jest ona z punktu zadającego pytanie satysfakcjonująca, wyczerpująca to może się zdarzyć w różnych sytuacjach, że dla kogoś po udzieleniu odpowiedzi pojawią się kolejne dodatkowe pytania do których, każdy ma prawo. Powiedział, że wyciąganie wniosków przez radnego Damiana Staniszewskiego, że uznanie skargi za bezzasadną będzie to „prawny armagedon”, który spowoduje, że Burmistrz nie będzie musiał nikomu odpowiadać, jest zbyt daleko idący i pochopny ze względu, że nie zdarzyło się aby nie było udzielonej odpowiedzi radnemu na zapytanie lub interpelacje. Wyciąganie takiego wniosku, jest zbyt daleko idące.

                        
Radny Damian Staniszewski powiedział, że podtrzymuje swoje stanowisko, że zadaniem Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji, jest dokładne zbadanie skarg, wniosków i petycji. Wyjaśnił, że komisja wysłuchała dwie strony, powinna dokonać analizy tego całego materiału i wykonać prace intelektualną i merytoryczną w tym aspekcie.


Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że nie zgadza się z wnioskiem radnego Damiana Staniszewskiego, ponieważ został złożony konkretny wniosek o uznanie skargi na działanie Burmistrza za bezzasadny oraz zaproponował zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania. Radny Jarosław Graczyk powiedział, że był obecny na sesji i słyszał to co było mówione, gdzie  odpowiedzi były udzielane, radny Bogumił Kwiatkowski nie oponował, przyjął do wiadomości a teraz zagłębia się w sprawy, które są jednoznaczne. Zaproponował, aby radni współpracowali a nie „odbijali piłeczkę” i byli podzieleni przez całą kadencje.Radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że nie był obecny na tej sesji, ponieważ w tym okresie nie był jeszcze radnym ale z tego co się dowiedział to radny Bogumił Kwiatkowski wyszedł w połowie posiedzenia, tak jakby nie był zainteresowany. Wyjaśnił, że radnym jest kilka kadencji i nigdy nie zdarzyło się aby jakiekolwiek pytanie pozostało bez odpowiedzi a jeśli była niewyczerpująca to zawsze była reakcja natychmiastowa i nigdy nie zdarzyło się tak, że radny przypomniał sobie, że nie otrzymał odpowiedzi. Powiedział, że odbyła się sesja i po kilku dniach można było poruszyć sprawę a nie po takim czasie. Zapytał czemu ma to służyć i co ma udowodnić?


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że było to wspólne posiedzenie komisji 13 grudnia, są też inne ważne istotne kwestie, które radny ma w swych obowiązkach i nie sposób rozliczyć go z tego, czy wyszedł, czy nie. Wyjaśnił, że przeanalizował protokół z posiedzenia komisji i nie znalazł odpowiedzi na jego pytania, więc nie były rozpatrywane. Powiedział, czy złoży to po trzech lub pięciu dniach, gdzie wiceburmistrz powiedział, że 21 grudzień to jest taki termin, że cyt; „co ludzie nie pracują, pracują jak wszyscy inni”. 
 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nic takiego nie powiedział.


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że  jest wiele rożnych kwestii, doskonale to rozumie i wystarczyło wysłać informacje, że odpowiedz będzie udzielona do końca stycznia lub lutego to cierpliwie by na to  poczekał. Wyjaśnił, że nie ma zamiaru się z nikim „bombardować” i upierać  się o różna kwestie, tylko jest to sprawa traktowania radnego przez organ, którego pytał. Powiedział, że jeżeli będzie się to działo w taki sposób to, na każde pytanie będzie udzielana taka odpowiedz, że „materiał na ten temat jest w Wieściach z Ratusza”, to w zasadzie nie będzie sensu pytać, ponieważ wszystkie odpowiedzi będą w ten sposób formułowane. Poinformował, że nie wyobraża sobie dale takiej współpracy, czy pracy. Powiedział, że jest to kwestia działalności organu w stosunku do radnych, nie tylko do jego osoby ale również do innych pozostałych radnych i jeśli tak to będzie działać, to panowie będą zadawać pytania i będą tego rodzaju odpowiedzi, to przypomni dokładnie co jest. Wyjaśnił, że zadawał pytania o rożne kwestie, aby nie przedłużać tej 4,5 godzinnej komisji, ponieważ, jeśli miałby ktoś zreferować wszystkie inwestycje przez PWiK, kwestie wydanych obligacji, itd…. Powiedział, że radni widzieli ile czasu trwało wyjaśnienie kwestii śmieci, jak długo była rozpatrywana jedna kwestia, więc nie sposób przedłużać mu pewne rzeczy i wymuszać udzielania odpowiedzi na cyt; „szybcika”, ponieważ pytał o konkretne rzeczy i oczekiwał na konkretne odpowiedzi i jest to tylko ta kwestia. Poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Włodzimierza Wawrzyniaka o dokładne sprawdzenie materiałów, które zostały dołączone do skargi. Wyjaśnił, że na początku skargi napisał, że Burmistrz na pytania, które zostały zadane podczas komisji, udzielił odpowiedzi i był z nich zadowolony ale nie udzielił na wszystkie, tylko na te, które uważał, że są krótkie, konkretne a odpowiedz zostanie udzielona i zostało to zrobione, natomiast w pozostałym zakresie niestety nie.                                             


Komisja Skarg,Wniosków i Petycji w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała wniosek o uznanie skargi radnego Bogumiła Kwiatkowskiego na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni za bezzasadną. 


Pkt 5
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że komisja przeanalizuje pismo, które złożyła Pani Arleta Kretkowska do Burmistrz Miasta i Gminy Września w sprawie sterylizacji. Zapytał Arletę Kretkowską, przedstawiciela mieszkańców, czy chciałaby coś jeszcze dopowiedzieć do złożonego pisma (załącznik nr 6)?


Arleta Kretkowska, przedstawiciel mieszkańców odpowiedziała, że wszystko jest w piśmie zawarte i jest to rozszerzenie petycji. Powiedziała, że podczas osobistej rozmowy z Burmistrzem przed Schroniskiem, wydawało się że Pan Burmistrz nie do końca zrozumiał o co jej chodziło, że nie wywiera wpływu na to, że wszyscy mają mieć wysterylizowane zwierzęta za darmo, ponieważ nie o to chodziło tylko aby coś zacząć. Wyjaśniła, że w schronisku obecnie, jest bardzo dużo zwierząt i szczeniaków. Uważa, że każde pieniądze przeznaczone na sterylizacje, będą gwarantowały to, że od tego wysterylizowanego zwierzęcia nie będzie już szczeniaków. Powiedziała, że w schronisku leczy się parwowirozę i są to bardzo duże koszty oraz że takiemu zwierzęciu trzeba znaleźć dom oraz je wysterylizować. Wyjaśniła, że wydatki, budżet gminy, wysterylizowania jednej suki jest tańsze niż zaopiekowanie się jej miotem.


Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że jest to doprecyzowanie złożonej petycji oraz że rozpatrzeniem petycji zajmie się Burmistrz, ponieważ Komisja oraz Rada Miejska nie są władnymi.

Arleta Kretkowska, przedstawiciel mieszkańców powiedziała, że w związku z tym, że  komisja przekazała petycję do Burmistrza a poprzednio była ona rozpatrywana przez komisję. Zapytała, dlaczego tak się zadziało, czy ktoś nie wiedział, że Burmistrz jest za to odpowiedzialny? 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że petycja w sprawie kastracji i sterylizacji trafiła i do Burmistrza oraz o tej samej treści do Rady Miejskiej. Wyjaśnił, że związku z tym, że jej pozytywne rozpatrzenie, jeżeli miałoby nastąpić na Radzie Miejskiej, to spowodowałoby zmianę budżetu a Rada sama, zgodnie z ustawą nie może, tego zrobić i w związku z tym jest taka opinia. Powiedział, że gmina miała wątpliwości i nie była tego pewna, dlatego podparła się niezależną opinią prawną zewnętrznej Kancelarii Prawnej. Wyjaśnił, że w jakiejkolwiek sprawie, skutkiem rozpatrzenia petycji, jest zmiana budżetu, to musi ona wpłynąć do Burmistrza. Poinformował, że taka petycja, została złożona bezpośrednio przez mieszkańców do Burmistrza i nie jest ona jeszcze rozpatrzona, więc sprawa się toczy oraz że na najbliższej sesji, która  musi się odbyć do końca czerwca ze względu, że będzie to sesja absolutoryjna, będzie projekt uchwały poddany pod głosowanie Rady o przekazanie petycji Burmistrzowi.

Arleta Kretkowska, przedstawiciel mieszkańców powiedziała, że wiedziała, że budżet w br. jest zatwierdzony, że nie zostaną przeznaczone środki w nie wiadomo jakiej kwocie ale miała nadzieję, że znajdzie się coś co nie jest konieczne za małą kwotę w tym roku i zostanie przeznaczone na rzecz, która jest konieczna i zacznie działać. Wyjaśniła, że są to małe kwoty na początek o które prosiło Stowarzyszenie. Poinformowała, że z materiałami przekazała również pismo prezesa NIK-u Pana Kwiatkowskiego, który……

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że z dokumentów NIK-u i nie tylko wynika, że jeżeli gdzieś w gminie, tego rodzaju programy są wprowadzane, to zawsze bazą tych programów jest czipowanie.       

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że Ministerstwo Rolnictwa pracuje i podda pod konsultacje społeczne cały program obowiązku czipowania wszystkich zwierząt.

Arleta Kretkowska, przedstawiciel mieszkańców powiedziała, że pochłonie to dużo czasu a  czipowanie jest bardzo ważne, ponieważ można znaleźć właściciela, który nie jest odpowiedzialny za swoje zwierzęta.                                  
                    
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w piśmie, które Pani Arleta Kretkowska przekazała Burmistrzowi znajduje się załącznik podający przykład Wrocławia w którym program został bardzo mocno ograniczony do osób najuboższych, do petentów OPS-u, który się w ogóle nie sprawdził. Jest to dowód na to, że tak naprawdę mitem, jest to, że gmina powinna stworzyć sposób finansowania dla osób, które posiadają mniejsze dochody, ponieważ we Wrocławiu zostało to zagwarantowane, duże miasto, duża populacja, duża grupa osób korzystająca z pomocy Opieki Społecznej ale mało kto skorzystał z tego.


Arleta Kretkowska, przedstawiciel mieszkańców powiedziała, że po tym piśmie stwierdziła, że jeżeli ktoś kto wykonuje to latami wie najlepiej.


Radny Damian Staniszewski zapytał, czy Burmistrz Miasta i Gminy rozpatrzył już petycję dotyczącą sterylizacji?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jeszcze nie.          


Radny Damian Staniszewski zapytał, czy jest już jakiś projekt?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jeszcze nie ma, ponieważ petycja wpłynęła 1 kwietnia br. więc czas jest do 1 lipca br.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że chciałby wesprzeć Panią Arletę Kretkowską i zaapelował do Karola Nowaka, zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września, aby pochylił się nad tą petycją, przyjął argumenty aby zaczęło się coś dziać. Niezależnie od tego nad czym pracuje Ministerstwo Rolnictwa dotyczące czipowania, gmina niech zrobi pierwszy krok i zobaczy, jak będzie w kolejnych latach. Powiedział, aby pochylić się nad tym tematem, nad zwierzętami, nad tą kwestią.
       

Pkt 6/7
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny  Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 08:56 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 19 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
/-/Włodzimierz WawrzyniakProtokolant
 /-/ Anita Grabarek


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.