BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457917
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 25 czerwca 2019 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi Nr VI,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Nr V,
Komisji Edukacji Nr VI
oraz
Komisji Komunalno – Finansowej Nr VII
z dnia 25 czerwca 2019 r.
Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 14.00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Komunalno- Finansowej (załącznik nr 1), 6 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 2), 6 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 3) oraz 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 4).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września;
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości;
Magdalena Łuczak, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
Stanisław Dominiczak, radny Rady Miejskiej we Wrześni;
Media;


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).


Porządek obrad


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie materiałów na VII sesję Rady Miejskiej we Wrześni.
4. Wolne głosy radnych.
5. Zakończenie posiedzenia.Pkt 3
1) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że jeden ze złożonych wniosków nie spełniał wymogów przyjętych uchwałą z lutego 2017 roku. Zapytał, na jaki dokładnie zabytek wpisany do rejestru zabytków, był złożony ten wniosek?

Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że wniosek dotyczył renowacji chodnika betonowego przy kościele w Marzeninie.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że w pkt. 1 dotyczącego rozbudowy lub prac konserwatorskich  Pałacu na Opieszynie, są nieprecyzyjne określenia przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Pałacu. Zapytał, czy nie powinny być określone prace konserwatorskie, żeby ktoś gminie tego w późniejszym czasie nie zarzucił?

Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że tak dokładnie nazywa się to zadanie, zawsze było tak nazywane a w obecnej chwili nie potrafił określić, czy wynikało to z pozwolenia na budowę lub pozwolenia konserwatorskiego. Powiedział, że było to pilnowane aby tak to się nazywało przebudowa, rozbudowa i nadbudowa i wynika to z jakiegoś dokumentu.         
 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.


2) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że projekt uchwały omówi Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września. Poinformował, że w dniu dzisiejszym do Urzędu Gminy wpłynęło pismo ze sołectwa, wnioskujące o nieprzyjmowanie tej uchwały. 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odczytał pismo, którego nadawcą był Pan Maciej Słowiński, sołtys sołectwa Gulczewo – Gulczewko (załącznik nr 6).

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy przed podjęciem decyzji może prosić o kopie całej dokumentacji, w szczególności wniosek właściciela nieruchomości, opinię biegłego oraz uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że dokumenty zostaną przesłane do wszystkich radnych, aby nie było wątpliwości i niedomówień. Powiedział, że  Gmina posiada postanowienie RDOŚ-u oraz opinię w której znajdują się zdjęcia, gdzie na jednym z nich widać w drzewie 60 cm szczelinę. Wyjaśnił, że w tym przypadku warto byłoby to zrobić, aby nie brać odpowiedzialności karnej za nieszczęśliwy wypadek. Poinformował, że materiały zostaną wysłane radnym zaraz po posiedzeniu komisji.

Radny Damian Staniszewski poprosił, żeby było to w dniu dzisiejszym, aby radni mogli zapoznać się z dokumentami i wszystko sprawdzić.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że taka obietnica padła.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że jeżeli to drzewo stanowi zagrożenie, gdzie wynika to z dokumentów biegłych, to sprawa nie powinna podlegać żadnej dyskusji. Wyjaśnił, że nie wiadomo, kto weźmie odpowiedzialność za ewentualny wypadek z niewiadomym skutkiem oraz kto jest administratorem. Poinformował, że jeżeli są opinie biegłych którzy stwierdzili, że jest to zagrożenie, to rolą Radnych jest dbanie i likwidowanie wszelkich zagrożeń.

Radny Maciej Baranowski zapytał, co to znaczy, że Pan Sołtys ma wątpliwości co do tej opinii, czy jest biegłym znawcą drzew w szczególności lip drobnolistnych, czy posiada ukończone kursy, czy jest członkiem Stowarzyszenia, które broni wszystkich i wszystkiego co zielone, czy napisze zobowiązanie, oświadczenie, że jeżeli lipa wywoła jakieś szkody na ciele, bądź umyśle mieszkańców, poprzez oderwanie się konara i kogoś „zabije”, to on poniesie odpowiedzialność? Powiedział, że jeśli coś takiego będzie, to Radni mogliby poważnie rozważyć pozostawienie tej lipy pod warunkiem, że Sołtys będzie pilnował bardzo ściśle przestrzegania przepisów i bezpieczeństwa mieszkańców terenu swojego sołectwa. 

Radny Kornel Tomczak powiedział, że Park w Kawęczynie mimo skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku, nadal pozostaje w rejestrze zabytków co oznacza, że wycinka drzew nie może się odbyć w momencie, kiedy konserwator nie wyrazi zgody. W piśmie skierowanym do właściciela parku Konserwator Zabytków zobowiązał go, między innymi do wykonania prac pielęgnacyjnych oraz zabezpieczających w obrębie pomnikowej lipy drobnolistnej. Został wyznaczony termin do 30 czerwca 2018 roku, więc należałoby wziąć to pod uwagę, iż konserwator również posiada opinię specjalistów w dziedzinie dendrologi. Poinformował, że jeżeli chodzi o uszkodzenie drzewa to zaznaczył, że największa lipa drobnolistna w Polsce w miejscowości Cielętniki gmina Dąbrowa Zielona, która w wyniku przejścia Orkana Ksawery została w dużej części zniszczona a nadal jest objęta ochroną pomnikową. Zaznaczył, że drzewo miało 28 metrów co w przypadku lip drobnolistnych, jest dużą wysokością a lipa w Kawęczynie posiada wysokość 23 metrów więc, jest to drzewo, które ma walory pomnikowe, walory o których mowa jest w ustawie o formach ochrony przyrody. Drzewo, kiedy posiada wartość przyrodniczą, naukową a także, kiedy jego gatunek, wysokość, obwód pnia, szerokość korony, wiek ma również walor przyrodniczy, naukowy, kulturowy lub historyczny, ma to również znaczenie a kwestia zabezpieczenia lipy i ewentualnego konaru, który miałby z tej lipy odpaść, jest kwestią wykonania poprzez właściciela zaleceń pokontrolnych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który do tego właściciela zobowiązał.

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że ta uchwała nie dotyczy tego, że Rada ma zdecydować o wycince lub nie tego drzewa, chodzi o kwestię zniesienia ochrony tego drzewa jako pomnika przyrody. Wyjaśnił, że nikt nie wypowiadał się o wycince tego drzewa, ponieważ będzie to zależało od decyzji Konserwatora Zabytków oraz opinii jakimi dysponuje. Powiedział, że nie będzie to decyzja Rady Miejskiej ani Burmistrza, czy to drzewo będzie mogło być usunięte, tylko decyzja Konserwatora Zabytków, bez której nic się tam nie wydarzy. Przepis, który rozstrzyga tę kwestię na kanwie Rady Miejskiej mówi, że na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia. Jest to sytuacja stwierdzona przez RDOŚ, że taka sytuacja ma miejsce, że stanowi ono zagrożenie, więc będzie to decyzja Rady Miejskiej, czy taką ochronę pomnika przyrody znieść, czy nie.

Radny Kornel Tomczak wyjaśnił, że przywołany przez Pana Burmistrza przepis, nie oznacza, iż jest to obligatoryjny przymus aby wyciąć drzewo w sytuacji, kiedy jest na terenie niezabudowanym oznacza on tylko, że nie można w ogóle wyciąć drzewa, jeśli nie stanowi zagrożenia i jest on na terenie niezabudowanym, wtedy trzeba pozostawić do całkowitego rozpadu a to czy Rada na podstawie stanu faktycznego tego dokona, jest fakultatywną okolicznością, którą można zastosować, nie jest to nakaz.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że co do pisma sołtysa wsi Gulczewo – Gulczewko, to chciałby zauważyć, że żyjemy w demokratycznym państwie prawa i każdy ma możliwość wysyłania pism do organów administracji. W uzasadnieniu było wyjaśnione, że mieszkańcy wyrażają wątpliwość, jeśli chodzi o kwestie zniesienia formy ochrony przyrody i najprawdopodobniej wynika to z tego, że mieszkańcy jak i sołtys nie posiadają dokumentów, ponieważ wszyscy w najbliższym czasie je otrzymają i będą mogli się z nimi zapoznać i podjąć jakąś decyzje.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że pismo sołtys złożył osobiście w dniu posiedzenia komisji i jest datowane na dzień 25 czerwca br. oraz nieprawdą jest to co powiedział radny Damian Staniszewski, ponieważ w piśmie jest napisane, cyt: „jako mieszkańcy mamy wątpliwości co do wyżej wskazanego uzgodnienia”, czyli podważają uzgodnienie, które zrobił RDOŚ i poprosił radnego aby nie przekręcał słów sołtysa.        
            

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 4 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zniesienia formy ochrony przyrody.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych,  5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych,  5 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody.


3) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił  projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie ul. Rowerowej.


Radny Bogumił Kwiatkowski poprosił o przesłanie wniosku osób, które składały taki wniosek o nadanie nazw dla tych ulic wraz z opinią rady sołeckiej.

Radny Jarosław Kowalewski  zapytał, czy propozycja nazw wychodziła od mieszkańców? 


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie ul. Rowerowej.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie ul. Rowerowej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie ul. Rowerowej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie ul. Rowerowej.


4) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:  nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich.


5) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Radny Maciej Baranowski poprosił o doprecyzowanie sformułowania „dodatek energetyczny przyznaje Burmistrz na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”. Zapytał, czy cyt: „on musi łkać, płakać”, aby otrzymać ten dodatek, czy jest to tak dziwna nazwa w ustawie?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to cytat z przepisów i jest to definicja ustawowa.     


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.


6/7/8/9) Projekty Uchwał zostaną omówione i przegłosowane na Sesji Rady Miejskiej.


10) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że zespół zostanie powołany na sesji, podejmując odpowiednią uchwałę w tej sprawie. Kandydaci zostaną przedstawieni i zostanie podjęta uchwała.
 

11) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały nr V/51/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 46 poz. 1136).


Radny Damian Staniszewski powiedział, że w Starostwie Powiatowym  nie będzie kasy. Zapytał, czy gmina w związku z tym, planuje jakieś inne rozwiązania, tak aby mieszkańcy korzystający z usług administracji mogli np. korzystać z terminali w wydziałach lub pokojach, gdzie załatwiają sprawy w budynkach gminy?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jeżeli chodzi sposób opłacania różnych opłat wnoszonych na rzecz Gminy Września w związku z czynnościami urzędowymi, jest wiele rozwiązań a jednym z nich, będzie możliwość płacenia kartą płatniczą. Natomiast od lat 30 Urząd Gminy posiada swoje konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni i zgodnie z umową wszystkie płatności dokonywane w tym Banku, są zwolnione z opłat za przelewy. Powiedział, że jeżeli chodzi o Ratusz, to można skorzystać z kasy Powiatowego Banku, która mieści się 15 m od budynku a także z innych punktów kasowych Banku mieszczących się na ulicy Warszawskiej, Kaliskiej, Koszarowej, bez naliczania kosztów dodatkowych. Również istnieje możliwość płacenia z e-konta, tak jak dokonywaną każdą inną płatność.  

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy wprowadzenie terminali planuje się od 1 lipca br., czy będzie to późniejszy termin?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że będzie od 1 lipca br. 
 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały nr V/51/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 46 poz. 1136).

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały nr V/51/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 46 poz. 1136).

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały nr V/51/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 46 poz. 1136).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały nr V/51/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 46 poz. 1136).

12) Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Września lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Września lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Września lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Września lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Września lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł.


13) Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:zmiany uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych,  5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:zmiany uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Radny Maciej Baranowski zapytał, Jolantę Kościańską, skarbnika Miasta i Gminy Września  kto będzie emitentem?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że została złożona jedna oferta przez Spółdzielczą Grupę Bankową w Poznaniu, ten sam emitent, który w 2016 roku emitował dla Gminy Września część obligacji.

Radny Maciej Baranowski zapytał, z czego wynikło zwiększenie tej kwoty?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że wynika to z rozszerzenia finansowania zadań inwestycyjno – majątkowych a w szczególności z dużego zadania,  jakim jest budowa obwodnicy. Rozstrzygnięcie przetargu na II część i wskazanie przez podmioty, które wygrały przetarg harmonogramu prac i przerobu, które chcą wykonać w br., równoznaczny jest z tym, że musi nastąpić zapłata, dlatego jest rozszerzenie emisji o te 5 mln złotych.

            
14) Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że w zapisanej zmianie w projekcie uchwały budżetowej, jest iż wydatki do kwoty 10 tys kwalifikować należy, jako wydatki bieżące. Zapytał, czy wynika to z konkretnych zmian przepisów prawa, jeśli tak to z jakich?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że zmiany wprowadziła ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych co miało przełożenie na ustawę o rachunkowości i obowiązujące standardy europejskie, których gmina musi się „trzymać”. Klasyfikacja środka trwałego do tego czasu według standardów, była od 3,5 tys zł, natomiast zmiana ustawy o podatku dochodowym spowodowała, że jest to kwota  10 tys zł, co w części rzutuje na to, że wydatek do 10 tys zł nie może być klasyfikowany jako zakup majątkowy, tylko jako wydatek bieżący.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał o dochody majątkowe, ponieważ na ostatniej sesji Rada Miejska podejmowała uchwałę o zmianie uchwały budżetowej i były tam dochody majątkowe w kwocie 550 000,00 zł a w tej chwili jest to 4 600 000,00 zł i poprosił o wyjaśnienie co się zmieniło?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że cała grupa majątkowa to są § 6 a zatem na sesji zostanie zwiększone o 860 000,00 zł, czyli środki w § 629 pochodzące z innych źródeł na wydatki majątkowe pochodzące z funduszu leśnego. Kolejnym dochodem są środki refundacyjne po realizacji zadania jakim była budowa Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1, jest to refundacja z funduszy europejskich.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że dopyta Panią Skarbnik po Komisji.

Radny Jarosław Graczyk powiedział, że Radni usłyszeli o środkach finansowych przeznaczonych na rozbudowę boisk sportowych w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni. Zapytał, czy Szkoła Podstawowa w Kaczanowie, która jest „kuźnią” talentów lekkoatletycznych, czy również składała aplikacje w tym zakresie oraz czy przewiduje się budowę bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal w SSP Nr 2, ponieważ jest to obiekt, który istnieje wiele lat a tych obiektów tam brakuje.         
        
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że Szkoła w Kaczanowie nie składała takiego wniosku ale nic nie stoi to na przeszkodzie, aby gmina w kolejnym roku zaplanowała takie zadanie, jeżeli będą środki.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że o tych planach odbyła się dyskusja na posiedzeniu Komisji Edukacji na której radny Jarosław Graczyk był nieobecny i stąd jego niewiedza.

Radny Damian Staniszewski zapytał o zwiększenie środków na zadanie budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek, chodzi o drogę gminną biegnąca przez las Marzelewo, czy w tym zadaniu gmina planuje odtworzenie tej drogi, która była tam przed nawałnicą i sprzątaniem po skutkach nawałnicy po 2017 roku, czy gmina planuje zmianę rodzaju tej nawierzchni?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że jeśli chodzi o drogę prowadzącą do istniejącej miejscowości Marzelewo, to gmina otrzymała kilka miesięcy temu propozycję od Nadleśnictwa Czerniejewo reprezentującego Lasy Polskie, że istnieje możliwość zbudowania przez las wspólnie drogi łączącej od ul. Mostowej w Nowym Folwarku do Restauracji - Hotelu „Barczyzna”. Odbyło się spotkanie z udziałem szefa Nadleśnictwa, Burmistrza Nekli oraz Wrześni na którym wszyscy wyrazili zainteresowanie takim rozwiązaniem, choć zmieniały się kwoty i zasady co do budowy, itd. Na chwile obecną, ogłoszony jest przetarg na wykonanie tej drogi, potrzebne środki finansowe na wykonanie tego zadania, będą przekazane do budżetu  Gminy Września w kwocie 860 tys zł przez Nadleśnictwo i jak nic się nie wydarzy to w br. zostanie wybudowana droga łącząca ul. Mostową w Nowym Folwarku z Restauracją - Hotelem „Barczyzna”. W sytuacjach awaryjnych, jest to w miarę wygodny objazd w kierunku Poznania z okolic Nowego Folwarku i Psar Polskich a także będzie się cieszyła popularnością wśród rowerzystów. Wyjaśnił, że na tym etapie, głównie ze środkami, które są w zasobach Nadleśnictwa, droga ta zostanie wykonana z tłucznia, który będzie przygotowany do tego aby w przyszłości stał się drogą asfaltową. Powiedział, że gmina otrzymuje środki finansowe za darmo na zbudowanie drogi, która będzie się cieszyła dużą popularnością wśród użytkowników.


Radny Damian Staniszewski zapytał o zwiększenie środków na zadaniu zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września? Powiedział, że w uzasadnieniu napisane jest, że „w ramach planowanego zwiększania zabezpiecza się środki na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego ogólnodostępnego w rejonie SSP nr 6 we Wrześni”. Zapytał, czy chodzi o teren boiska trawiastego na tyłach SSP nr 6 przy ul. Słowackiego, czy w związku z tym boisko trawiaste „zniknie”, czy odbędzie się ze szkodą dla rozwoju sportu w tej Szkole?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w posiedzeniu bierze udział były wicedyrektor Szkoły radny Jarosław Graczyk.

Radny Jarosław Graczyk powiedział, że można się cieszyć, że taki projekt będzie realizowany. Obecnie w szkole nie ma klas o profilu piłki możnej a boisko, które tam istnieje, niestety nie nadaje się do uprawiania sportu. Jest to teren zielony, rekreacyjny i koncepcja nowych obiektów wpłynie tylko na poprawę bazy sportowej, tej Szkoły.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał o kwotę zwiększającą możliwość zadłużenia z tytułu różnych kredytów i obligacji do 65 mln zł, czy gmina planuje dalsze inwestycje, czy jest to zabezpieczenie na przyszłość?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że stan zadłużenia na dzień 31grudnia 2018 roku, oceniany na najbliższej sesji to kwota 8 mln zł, co stanowi 3% dochodów. Limit, który jest ustawowy i nie wolno przekraczać, to jest ok. 60% dochodów, czyli 3% jest znacząco mniejszą liczbą od 60% i niejeden samorząd w Polsce zazdrościłby Gminie Września takiego wskaźnika.

Radny Kornel Tomczak zapytał, gdzie dokładnie będą ulokowane otwarte strefy aktywności przy ulicy Kutrzeby, Fromborskiej i Słowackiego?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że na ul. Słowackiego za Przedszkolem, ul. Fromborska przy Przychodni Zdrowia, ul. Kutrzeby przy istniejącym obecnie placu zabaw. 

Radny Kornel Tomczak zapytał, o zadanie wpisane w dziale 600 „transport i łączność” rozdział 617 „drogi wewnętrzne”, zadanie zostało powiększone o 450 tys zł, jakie jest to zadanie budżetowe?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina rozbudowuje Szkołę nr 2 i elementem tej przebudowy, rozbudowy jest przeniesienie kolektora kanalizacyjnego w obręb drogi wewnętrznej. Jest to system odwadniania wód opadowych i w związku z tym trwają już prace a odtworzenie jezdni, będzie kosztowało szacowaną kwotę.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że Pani Skarbnik przedstawiła to w swoim wystąpieniu i uzasadniła opóźnienie, czy przesunięcie płatności.        

Radny Kornel Tomczak zapytał o zadanie budżetowe wpisane w dziale 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział  01 „gospodarka ściekowa i ochrona wód”, które zostało umniejszone o  310 tys zł, jakie jest to zadanie?

Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego odpowiedział, że sprawa dotyczy uzbrojenia terenów w rejonie ulicy Azaliowej. Zadanie jest na ukończeniu, finansowo gmina wie jakie kwoty zostały zrealizowane oraz żeby nie blokować środków finansowych w budżecie, środki są przesuwane na inne zadania.

     
Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych,  5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.


15) Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiana uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiana uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiana uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych,  5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiana uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiana uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.


Pkt 4
Radny Maciej Baranowski powiedział, że rozmawiał z Panią Skarbnik na ten temat a sprawa dotyczyła komentarzy, które Pani Skarbnik przedstawiła na sesji. Zapytał, czy komentarze mogłyby być tworzone w formie uwag, które znajdują się np. w uzasadnieniu? Tak jak pytał radny Kornel Tomczak np. o kwotę 410 tys zł i wiadomo, że przeznaczona jest na przebudowę kanalizacji przy Szkole. Zapytał, czy można by było zrobić opis słowny, który byłby wygodniejszy dla radnych?  

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że radni od następnej zmiany otrzymają informacje opisową dotyczącą zmiany.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 15:40 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 18 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.        
                                                                                               Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Bogdan Nowak


Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej

/-/Mirosław Chudy


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
                                              
/-/Mirosław Zgoliński


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/Radosław GarbarekProtokolant
/-/Anita Grabarek

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.