BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
12816692
ostatnia aktualizacja BIP'u:
19-09-2019
Portal - Najem, dzierżawa nieruchomości
Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1,

TEL. (61) 640 40 40 FAX (61) 640 40 44

e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl

www.wrzesnia.pl

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.):

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej:

 

1

Adres nieruchomości

Września, rejon ulicy Wincentego Gawęckiego
i Michała Strzykały

2

Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia

Położenie nieruchomości

Numer geod.

nieruchomości

Powierzchnia

Księga wieczysta

Września, rejon ulicy Wincentego Gawęckiego i Michała Strzykały


851/11

2,9545 ha

PO1F/00019319/9

3

Opis nieruchomości

Działka położona jest we Wrześni w rejonie ulicy Wincentego Gawęckiego
i Michała Strzykały. Teren przeznaczony pod dzierżawę jest niezabudowany, nieogrodzony, równinny.
Kształt regularny. Uzbrojenie w sąsiedztwie działki. Dojazd do działki od ul. Wincentego Gawęckiego i Michała Strzykały. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej, usługowo-produkcyjnej oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Przez część nieruchomości po stronie północnej przebiega linia SN. W pobliżu znajdują się ujęcia wody pitnej. Gmina Września nie przeprowadzała badań geotechnicznych na działce będącej przedmiotem przetargu.

4

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/440/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. - Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Pod Budownictwo Mieszkaniowe i Usługowe w Rejonie ul. Szosa Witkowska i Projektowanej Obwodnicy Drogi Krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 30.10.2014 r., poz. 5566) wraz ze zmianami wynikającymi z rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.1.401.2014.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2014 r. - (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 31.10.2014 r., poz. 5589), teren oznaczony jest jako teren zabudowy usługowo-produkcyjnej (2U/P).

Dzierżawa z przeznaczeniem terenu na cel rekreacyjno-sportowy związany
z działalnością gospodarczą – budowa kompleksu boisk sportowych (dzierżawca zobowiązany będzie do zagospodarowania nieruchomości - budowy kompleksu ogólnodostępnych, krytych (zadaszonych) boisk sportowych, w tym boiska do piłki nożnej o minimalnych wymiarach 90 m x 55 m).

Umowa dzierżawy zawarta będzie na czas oznaczony - 29 lat, z zastrzeżeniem 6 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca,
w przypadku:

-gdy dzierżawca zalegać będzie z należnym czynszem za okres co najmniej sześciu miesięcy;

- nie zagospodaruje nieruchomości w terminie określonym w umowie;

- wykorzystywać będzie nieruchomość niezgodnie z przeznaczeniem określonym
w umowie;

- w przypadku naruszenia przez dzierżawcę innych postanowień umowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie inwestycji zgodnej
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w terminie do dnia 31.12.2021 r. Przez zakończenie inwestycji rozumie się oddanie inwestycji do użytkowania.

5

Wysokość opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego

Terminy wnoszenia opłaty


Aktualizacja opłaty

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego stanowić będzie najwyższa zaoferowana kwota w przetargu.

Czynsz płatny do dnia 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc, na konto Gminy Września.

Wysokość czynszu może być aktualizowana raz w roku w oparciu o wskaźnik inflacji (przyrost cen towarów konsumpcyjnych i usług wg wskaźnika procentowego za rok poprzedni) ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny.

6

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości

Teren przeznaczony pod dzierżawę jest przedmiotem odrębnego postępowania administracyjnego, dotyczącego prawidłowości nabycia tej nieruchomości przez Skarb Państwa w trybie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. ws. wykonania dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 10 poz. 51, ze zm.).

7

Termin i miejsce

przetargu

Przetarg odbędzie się 27.09.2019 r. o godz. 10.00

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 (Ratusz), w sali sesyjnej. Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość.

8

Cena wywoławcza stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego, wysokość wadium, minimalna wysokość postąpieniaCena wywoławcza stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 413,63 zł

Wadium wynosi: 1000 zł

Minimalna wysokość postąpienia: 50 zł

9

Warunki przetargu

Aby przystąpić do przetargu należy:

9 a

Wadium

Wnieść wadium w pieniądzu. Wpłaty wadium z zaznaczeniem tytułu: „Wadium dzierżawa działki nr geod. 851/11 we Wrześni”, w podanej wysokości, w terminie do 23.09.2019 r. (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Gminy Września) należy dokonać przelewem na konto Gminy Września nr 15 9681 0002 0011 1474 0111 3700.

Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Gminy Września.

9 b

Pełnomocnictwa

 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem –
  w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników;

 • w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, uchwał, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

10

Informacja o miejscu publikacji ogłoszenia

Z treścią ogłoszenia można zapoznać się na elektronicznej tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni oraz na stronie internetowej tut. urzędu: www.wrzesnia.pl

11

Dodatkowe informacje

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW DZIERŻAWY:

 • umowa dzierżawy zawarta będzie w formie aktu notarialnego (dzierżawca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz);

 • do wylicytowanego czynszu dzierżawnego należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT;

 • dzierżawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości;

 • dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku i czystości na przedmiocie dzierżawy oraz utrzymywania obiektów w należytym stanie technicznym i sanitarnym;

 • dzierżawca zobowiązany będzie do zagospodarowania nieruchomości - budowy kompleksu ogólnodostępnych, krytych (zadaszonych) boisk sportowych, w tym boiska do piłki nożnej o minimalnych wymiarach 90 m x 55 m) zgodnie z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

 • wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i odbiory umożliwiające zabudowę działki dzierżawca zobowiązany jest uzyskać własnym staraniem i na własny koszt;

 • infrastrukturę utrudniającą realizację zabudowy, dzierżawca zobowiązany będzie usunąć lub przebudować we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i uzgodnieniami
  z właściwymi gestorami sieci;

 • dzierżawca zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy, do przedłożenia projektu zagospodarowania terenu i harmonogramu realizacji inwestycji, które będą stanowiły załącznik do umowy dzierżawy;

 • w przypadku zwłoki z opłatą za czynsz dzierżawny pobrane będą odsetki ustawowe za opóźnienie lub za opóźnienie w transakcjach handlowych;

 • według wyboru wydzierżawiającego, dzierżawca po upływie okresu dzierżawy zobowiązany będzie do przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego na swój koszt lub wydzierżawiający zatrzyma poniesione nakłady za zapłatą wynagrodzenia ustalonego pomiędzy wydzierżawiającym a dzierżawcą, jednakże nie wyższego niż wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez wydzierżawiającego;

 • dzierżawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzonych szkód zarówno w mieniu jak i na osobach;

 • dzierżawca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej
  w wysokości 10 000 zł;

 • w sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego;

 • wydzierżawiający zobowiązany będzie do udostępniania obiektów przez cały okres trwania umowy na zasadach wolnorynkowych.


Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, pokój 22, tel. 61 640 40 37.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.