BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463363
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 9
 

Protokół

 z 9 posiedzenia

 komisji komunalno-finansowej

w dniu 24 października 2003 r.

 

 

Pkt. 1

 

Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 17.00 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 11 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum.

 

Uczestnicy posiedzenie nie będący członkami komisji:

 

-         Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

-         Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września;

-         Marek Przybyła, architekt miejski;

-         Wiesław Zieliński, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

-         Robert Klimczak, specjalista w biurze Rady Miejskiej, protokolant. 

 

Pkt. 2

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie przez aklamację.

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.      Omówienie materiałów na XIII sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

  1. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Pkt. 3

 

a)

 

Wiesław Zieliński, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

 

b)

 

Wiesław Zieliński, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Chwalibogowo gmina Września.

 

Radna Ilona Łosińska zajmując głos powiedziała, że podczas posiedzenia komisji edukacji Burmistrz informował, że prosił by wnioskodawcy o nadanie nazw ulicom w Chwalibogowie wzięli pod uwagę, czy już takie nazwy ulic nie funkcjonują na terenie gminy Września, ponieważ np. w razie ujednolicenia kodów pocztowych może być problem z odnalezieniem właściwego adresata. Niektóre z proponowanych nazw ulic w Chwalibogowie występują już w innych miejscowościach naszej gminy.

Z nadawaniem nowych nazw ulicom wiążą się koszty finansowe, które muszą ponieść mieszkańcy. Koszty te mogą być nie małe, ponieważ wymiana np. prawa jazdy kosztuje 70 zł, darmowa jest tylko wymiana dowodów tożsamości.

 

Radny Cezar Dubiel w związku z tym, że niektóre nazwy ulic proponowane w Chwalibogowie występują już w innych miejscowościach naszej gminy zaproponował wycofanie z porządku obrad XIII sesji projektu uchwały w tej sprawie.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek o wycofanie z porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej we Wrześni projektu uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Chwalibogowo gmina Września.

 

c)

 

Wiesław Zieliński, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi, omówił projekt uchwały w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2004 robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2004 robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.

 

d)

 

Wiesław Zieliński, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi, omówił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia od Powiatu Wrzesińskiego do realizacji zadania Powiatu
w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, położonych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, czy powiat posiada środki finansowe, by regulować należności wobec gminy w zakresie przedmiotowego projektu uchwały?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, odpowiadając radnej powiedział, że powiat informował, że posiada środki finansowe na ten cel.

 

 

Komisja komunalno-finansowai w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia od Powiatu Wrzesińskiego do realizacji zadania Powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, położonych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

e)

 

Marek Przybyła, architekt miejski, omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, czy jest konkretny inwestor chcący nabyć przedmiotową nieruchomość.

 

Marek Przybyła, architekt miejski, opowiadając radnej powiedział, że raczej nie ma konkretnego inwestora, ale dokładną wiedzę w tym zakresie posiada Burmistrz.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego.

 

f)

 

Marek Przybyła, architekt miejski, omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. 68 Pułku Piechoty.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. 68 Pułku Piechoty.

 

g)

 

Marek Przybyła, architekt miejski, omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 51/3, położonej w Marzeninie.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 51/3, położonej w Marzeninie.

 

h)

 

Marek Przybyła, architekt miejski, omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno-usługowo-rzemieślnicze w Psarach Małych – działki o numerach geodezyjnych 139/2 i 138/2.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno-usługowo-rzemieślnicze w Psarach Małych – działki o numerach geodezyjnych 139/2 i 138/2.

 

 

i)

 

Marek Przybyła, architekt miejski, omówił projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 129/5 położonej w Bierzglinku.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 129/5 położonej w Bierzglinku.

 

j)

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

k)

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwalonych założeń do planu zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 

Komisja kominalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwalonych założeń do planu zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 

l)

 

Radny Maciej Gawron, członek zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,  omówił projekt uchwały w sprawie: wyboru ławników.

 

Komisja komunalno-finansowa zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wyboru ławników.

 

Pkt. 4

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, omówił wniosek Burmistrza o wyrażenie zgody na zmniejszenie rezerwy celowej, utworzonej na spłatę ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Wrzesińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o. o., o kwotę 92.000 zł w związku z koniecznością zwiększenia następujących wydatków budżetu:

-         promocja i reklama Gminy – 50.000 zł;

-         roboty publiczne – 42.000 zł. (załącznik nr 3).

 

Radna Maria Taciak, odnosząc się do przedstawionej informacji powiedziała, że komisja rewizyjna, która w ogóle nie pracuje powinna się zająć tym, jak są wykorzystywane środki finansowe zaplanowane w budżecie na promocję gminy oraz na roboty publiczne.

 

Radny Ryszard Szwajca zabierając głos powiedział, że dobrze się stało, że RIO zwróciła uwagę na omówioną „niedoróbkę”, ponieważ odnosi wrażenie, że Burmistrz się zagalopował. Burmistrz powinien wcześniej się zwrócić o opinię w przedmiotowej kwestii do komisji komunalno-finnasowej.

Radny poprosił o informację, czy środki z rezerwy celowej zostały wykorzystane na promocję gminy czy może na komputeryzację urzędu?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, odpowiadając powiedział, że środki na komputeryzację, to sprawa poprzednia. Burmistrz może dysponować rezerwą ogólną, dlatego RIO zakwestionowała rozdysponowanie przez Burmistrza rezerwy celowej. Rozdysponowanie rezerwy celowej, to już kolejna decyzja z przeznaczeniem na inicjatywy promocyjne gminy (plan na promocję w budżecie wynosił 96 tys. zł).

Roboty publiczne – w tym roku zatrudniono liczniejsze grupy bezrobotnych w ramach umów z Urzędem Pracy. Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych są opłacani ze środków refundowanych przez Urząd Pracy w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Do tego należy doliczyć jeszcze np. dodatek stażowy. Poza tym są „poślizgi” w przekazywaniu środków przez Urząd Pracy na ten cel.  Powyższe powoduje, że gmina musi dokładać do środków przekazywanych przez Urząd Pracy na roboty publiczne i im więcej osób gmina zatrudnia, to tym więcej musi dopłacać.

 

Radny Ryszard Szwajca, odnosząc się do udzielonych informacji wyjaśnił, że kwotę przeznaczoną na promocję skojarzył ze środkami przeznaczonymi na komputeryzację, ponieważ na posiedzeniach komisji zbyt mało się mówi o finansach gminy i zbieżność kwot wprowadza w błąd.

Z rezerwy celowej, przeznaczonej na poręczenie kredytu TBS, wykorzystano około 40 tys. zł na komputeryzację urzędu, zostało więc 150 tys. zł. Teraz Burmistrz wnioskuje o 92 tys. zł z tej rezerwy, czy to są środki potrzebne na „zaszłości”, czy na wydatki bieżące?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, odpowiadając powiedział, że Burmistrz decyzję w omawianej sprawie już podjął, ale RIO tę decyzję zakwestionowała i jeśli nie będzie pozytywnej opinii komisji komunalno-finansowej, to decyzja Burmistrza zostanie uchylona.

 

Radna Maria Taciak zajmując głos poprosiła o informację, czy przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu większej liczby bezrobotnych w ramach robót publicznych sporządzono kalkulację skutków finansowych tego przedsięwzięcia, ponieważ jej zdaniem powinno się taką kalkulację sporządzić?   

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, zajmując głos powiedziała, że cały czas mówi się o robotach publicznych w sensie ustawy o pomocy osobom pozostającym bez pracy. Zatrudnione osoby otrzymały pracę w ramach programu realizowanego przez Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz naszą gminę. Przez 3 miesiące zatrudniano po 50 osób. Programy pojawiły się po uchwaleniu przez Radę planu budżetu na rok 2003, dlatego nie zaplanowano na ten cel środków i konieczne są korekty.

 

Radna Maria Taciak zajmując głos powiedziała, że powinno się przed przystąpieniem do programu ocenić czy w odpowiednim dziale planu budżetu są środki na ten cel, a nie w chwili kiedy praktycznie zatrudnionym osobom kończy się umowa o pracę i dlatego to zastanawia.

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, odpowiadając wyjaśnił, że były sporządzane szacunki i spodziewano się, że środków finansowych w planie budżetu zabraknie. Mając rezerwy w budżecie zakłada się, że Burmistrz może dysponować tymi środkami na wydatki, które nie mają pokrycia w planie.

 

Radny Ryszard Szwajca zabierając głos powiedział, że jest bardzo nieelegancko ze strony Burmistrza, że w stosownym czasie nie poinformował Rady, że w przywołany program zatrudnienia bezrobotnych wchodzi. Gdyby RIO nie zwróciła uwagi, to komisja nic na ten temat by nie wiedziała. Burmistrz nie powinien planować wykorzystania środków z rezerwy celowej na początku roku, kiedy jeszcze nie wiadomo jakie będą wydatki w roku budżetowym.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, zajmując głos powiedziała, że informacja na temat przystąpienia do programu była załączona do informacji Burmistrza na sesję i na pewno ten temat był radnym sygnalizowany.

 

Radna Ilona Łosińska, zajmując głos powiedziała, że w działaniu Burmistrza w zakresie robót publicznych widzi pewne niejasności, ponieważ gmina Września jako jedyna gmina w Powiecie Wrzesińskim nie wykorzystała możliwości przedłużenia umów o pracę z pracownikami robót mimo tego, że Urząd Pracy miał na to środki finansowe. Urząd Pracy nwet zwrócił się z pisemnym zapytaniem do Burmistrza w tej sprawie.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnej powiedziała, że Urząd Pracy przekazuje około 75% środków finansowych, które są potrzebne na opłacenie wynagrodzenia pracownika. Resztę musi dołożyć gmina, co w skali zatrudnienia 50 osób daje sporą kwotę. Także tym osobom należy wypłacać stażowe oraz trzynastą pensję w razie przepracowania 6 miesięcy. Poza tym pracownicy robót publicznych otrzymują od lekarza zaświadczenia o zdolności do pracy, a zdarza się, że kilka dni po zatrudnieniu przynoszą zwolnienie lekarskie z powodu choroby. Wszystko to powoduje, że gmina musi dość dużo dokładać do środków, które przekazuje Urząd Pracy, a w planie budżetu na ten rok nie ma tych środków. 

 

Radna Ilona Łosińska, zajmując głos powiedziała, że fakt jest faktem, że gmina mogła skorzystać z tych środków a nie skorzystała.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnej powiedziała, że gmina Września w ramach robót publicznych zatrudniła najwięcej osób w powiecie. Radni otrzymają na ten temat informację.

 

Komisja komunalno-finansowa wnioskuje o przedstawienie pisemnej informacji na temat funkcjonowania sekcji robót publicznych w roku 2003 (ilość zatrudnionych osób, realizowane programy, finansowanie).

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, zajmując głos powiedział, że już teraz brakuje środków na funkcjonowanie robót publicznych, a gdyby przedłużono umowy, to środków tych brakowałoby jeszcze więcej.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 7 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” wyraziła zgodę na zmniejszenie rezerwy celowej, utworzonej na spłatę ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Wrzesińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o. o., o kwotę 92.000 zł w związku z koniecznością zwiększenia następujących wydatków budżetu:

-         promocja i reklama Gminy – 50.000 zł;

-         roboty publiczne – 42.000 zł.

 

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, omówił wniosek Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 109.000 zł brutto z rozłożeniem spłat na 3 lata, celem zakupu profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego (załącznik nr 4).

 

Radny Czesław Duch poprosił o informację, czy będzie gdy w ciągu 3 lat WOK nie wypracuje środków na spłatę zaciągniętego zobowiązania?

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnemu powiedziała, że skserowana na odwrocie wniosku kalkulacja, to bardzo ostrożny szacunek. Poza tym WOK jest zobowiązany do tego, żeby podjąć takie działania, by zaciągnięte zobowiązanie na zakup sprzętu spłacić. 

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się”  pozytywnie zaopiniowała wniosek Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 109.000 zł brutto z rozłożeniem spłat na 3 lata, celem zakupu profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego.

 

Radny Ryszard Szwajca zajmując głos powiedział, że w lokalnej prasie bardzo dużo pisze się ostatnio o Tonsilu i w związku z tym chciałby się dowiedzieć, na czym polegają ostatnie uzgodnienia w sprawie spłaty zadłużenia spółki wobec gminy? Na czym polega układ ratalny? Czy nowa spółka Tonsil Polska występuje wobec gminy jako podmiot płacący podatki?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, odpowiadając radnemu powiedział, że nie ma nowego porozumienia w sprawie układu ratalnego pomiędzy gminą a spółką Tonsil. Spółka nie wywiązuje się z zawartego porozumienia. Spółka Tonsil Polska jest prawdopodobnie tylko dzierżawcą majątku od spółki Tonsil S. A., dlatego nie jest podatnikiem gminy.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o przedstawienie układu ratalnego pomiędzy gminą a spółką Tonsil oraz o informację co spółka przekazała gminie w ramach regulacji zobowiązań z tytułu zaległości podatkowych?

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, odpowiadając radnemu poinformował, że spółka przekazała na rzecz WOK-u sprzęt o wartości 35 tys. zł. 

 

 

           

 

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o przedstawienie układu ratalnego pomiędzy Gminą a spółką Tonsil.           

 

Pkt. 5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji o godz. 19.30 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                               

Przewodniczący komisji

radny Piotr Matuszewski

/-/ 

 

 

 

Protokolant

Robert Klimczak

 /-/

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.