BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14299901
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr V z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2019 r.

 Protokół  Nr V
z posiedzenia Komisji Edukacji
13 czerwca 2019 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak o godz. 14.00 otworzył posiedzenie komisji w Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie, powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Edukacji (załącznik 1).


Uczestnicy komisji niebędący członkami komisji:
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Beata Pietrzak, kierownik wydziału oświaty kultury i sportu;
Zbigniew Przytarski, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik 2).Porządek obrad


        1. Otwarcie posiedzenia.
        2. Przedstawienie porządku obrad.
        3. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół na rok 2019/2020.
        4. Informacja o stanie bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach  oświatowych.
        5. Wolne głosy i wnioski.
        6. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak podziękował Zbigniewowi Przytarskiemu, dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie za gościnę i chętne przyjęcie Komisji Edukacji w swojej placówce. Poprosił dyrektora o oprowadzenie po terenie szkoły.

Zbigniew Przytarski, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie powitał członków Komisji Edukacji oraz pozostałych gości. Poinformował, że nowy główny budynek szkoły  powstał w 2003 roku a w roku 2018 została oddana sala gimnastyczna oraz nowe skrzydło mieszczące 6 klas od 1 do 3, ponieważ, ze względu na reformę uczniowie nie pomieściliby się w głównym budynku oraz że warunki na dzień dzisiejszy są bardzo dobre co cechuje w nowym skrzydle wymiennik powietrza. Wyjaśnił, że do szkoły uczęszcza 350 uczniów, 35 w oddziałach przedszkolnych,  315 w klasach od 1 do 8, gdzie na każdym poziomie są po dwa oddziały a i b oraz  Szkoła posiada klasy o równej wielkości. Powiedział, że szkoła zatrudnia 29 nauczycieli na pełen etat i 7 nauczycieli na niepełny etat oraz, że po reformie do Szkoły dołączył Bierzglinek i Gozdowo.

Komisja Edukacji wraz z dyrektorem  oraz zaproszonymi gośćmi udała się na zwiedzanie Szkoły.

     
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu przedstawił informację na temat  arkuszy organizacyjnych szkół na rok 2019/2020 (załącznik nr 3).

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że od 1 września br. w 9 Szkołach podstawowych w gminie, rozpocznie naukę 4 182 uczniów w klasach 1-8 w 195 oddziałach oraz 356 uczniów w 17 zerówkach, ponieważ każda ze szkół posiada oddziały przedszkolne. Na terenie gminy znajduje się 16 przedszkoli w tym 15 niepublicznych i 1 publiczne w którym uczyło będzie się 168 dzieci w 7 oddziałach.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września poinformował, że przedszkola niepubliczne posiadają także oddziały i wszystkich jest ok. 20.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że od 1 września br. powstaje nowe niepubliczne przedszkole English House junior. Wyjaśnił, że jest grupa nauczycieli, która przejdzie do szkół średnich i nie występuje zagrożenie, że nauczyciele zostaną bez zatrudnienia. Powiedział, że w szkołach przez wakacje mogą nastąpić zmiany organizacyjne, mogą powstać nowe oddziały lub nauczyciel może otrzymać urlop dla poratowania zdrowia.


Radny Maciej Baranowski zapytał, jak dużo nauczycieli korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia?  

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że na spotkaniu z  Arturem Mokrackim, zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Września oraz Panią Prezes Związków Zawodowych, która poinformowała, że są nauczyciele, którzy chcą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia a gmina stwarza problemy. Wyjaśnił, że w latach wcześniejszych, nauczyciel który otrzymał od lekarza rodzinnego (którzy się tym zajmowali) urlop dla poratowania zdrowia to gmina musiała wypłacić ok. 1 mln zł lub więcej. Na dzień dzisiejszy to specjalista wyraża opinie w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia oraz lekarz medycyny pracy od którego opini można się odwołać, z czego korzystają Dyrektorzy Szkół i nie zawsze jest tak, że nauczyciel otrzymuje taki urlop.        


Radny Maciej Baranowski zapytał, czy może wystąpić sytuacja, że któryś z uczniów trzeciej klasy gimnazjum nie uzyska promocji?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że mogłaby być i wtedy uczeń przechodzi do klasy ósmej i kończy Szkołę podstawową.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że taki uczeń musi się przestawić oraz, że taki sam problem mogą mieć uczniowie pierwszych plas ponadgimnazjalnych jeśli nie uzyskają promocji do klas drugich i będą musieli „spaść” do klas pierwszych ponadpodstawowych. 
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że taki uczeń za rok może nie kończyć już klasy ósmej.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że nie ma  jakichkolwiek gwarancji i informacji na temat procedur łagodniejszego przechodzenia ze szkoły ponadgimnazjalnej do szkoły ponadpodstawowej.


Pkt 4
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak poprosił, Jarosława Malickiego, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o przedstawienie informacji na temat stanu bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach  oświatowych. Wyjaśnił, że zaproponował w porządku obrad taki punkt ze względu na wydarzenia jakie miały miejsce w polskich szkołach. Powiedział, że uczestniczył w spotkaniu, na którym przedstawiono sprawozdanie z zajść, które miały miejsce w Brześciu Kujawskim, które przekazywał płk. rezerwy współwłaściciel firmy, która zajmuje się szkoleniami nauczycieli i uczniów w zakresie ochrony, zachowań w sytuacjach ekstremalnych. Poinformował, że w roku 2017 w Szkole w Brześciu Kujawskim firma przeprowadziła z nauczycielami i uczniami  szkolenie. Podczas zamachu, który w 2019 roku został przeprowadzony w tej szkole, w którym za wyjątkiem strzałów oddanych do sprzątaczki i uczennicy, nie został pokrzywdzony nikt inny, ponieważ uczniowie wiedzieli jak się postępuje w takich sytuacjach.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zaproponował, aby na początku września władze gminy przeprowadziły z dyrektorami Szkół dyskusję w tej sprawie.

 
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił, informację na temat stanu bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach  oświatowych (załącznik nr 4).

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wyjaśnił, że w związku z wydarzeniami o których wspomniał Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, 11 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłało do wszystkich Szkół pismo w którym proszą o przeprowadzenie Rad Pedagogicznych na temat obowiązku w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom wynikających z przepisu prawa, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych, zorganizowania spotkań z rodzicami i uczniami, jak również przeprowadzenie godzin wychowawczych z uczniami na temat bezpieczeństwa w szkole i procedur zachowania się aby wzmocnić współprace szkoły z rodzicami. Powiedział, że w Szkołach w gminie takie rzeczy się odbyły oraz podano adres strony internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ z której można skorzystać w ramach działań profilaktycznych. Wyjaśnił, że większość szkół chciałaby aby wejście do szkoły było zamknięte, czyli wejście na chipy.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że Szkoła nr 6 posiada karty wejściowe oraz Szkoła nr 3 posiada otwarty elektromagnes gdzie wyznaczona osoba pilnuje wejścia na teren Szkoły.

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wyjaśnił, że wiąże się to z dodatkowymi zatrudnieniami i są to odpowiednie koszty. Dyrektorzy zgłaszają o większy monitoring, więcej kamer na terenach szkół i w szkołach. Powiedział, że działania w tym kierunku są prowadzone i co roku przeprowadzane są alarmy przeciwpożarowe.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że pułkownik na szkoleniu podkreślał, że system dźwiękowy informujący o zagrożeniu powinien być usystematyzowany aby wszyscy posługiwali się takimi samymi hasłami np. dźwięk przerywany to alert typu azyl, czyli wszyscy mają się zabarykadować w sali i nie wychodzić, jak alarm pożarowy to natychmiast opuścić oraz że nauczyciele i uczniowie muszą mieć świadomość co się dzieje.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że są sytuacje nieprzewidywalne np. gdy uczeń przyniesie do szkoły nóż lub rozpylenie gazu.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zaproponował aby na początku września Dyrektorzy Szkół ustalili i zapoznali nauczycieli i uczniów z tematyką systemu dźwiękowego informującego o zagrożeniu. Powiedział, że bezpieczeństwo uczniów jest najważniejsze.
      
Radny Damian Staniszewski zapytał, czy komisja będzie głosowała nad arkuszem organizacyjnym?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wyjaśnił, że pierwszy arkusz organizacyjny jest związany z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, Dyrektorzy Szkół przygotowany arkusz dostarczają Związkom Zawodowym, które opiniują w terminie 7 dni, opinia ta jest niewiążąca, gmina zawsze posiadała opinie bez zastrzeżeń. Arkusze za pośrednictwem gminy są przekazywane do kuratorium, które w wyznaczonym terminie wystawia opinie, która jest bardzo ważna i musi być pozytywna, po zaopiniowaniu Burmistrz zatwierdza do realizacji. Na dzień dzisiejszy arkusze są zatwierdzone a następne zatwierdzanie, czyli aneksy, które także wymagają opinii związków zawodowych oraz kuratorium odbędzie się do 30 września a po tym terminie zatwierdza organ prowadzący, czyli Burmistrz.
  
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że sprawa arkuszy podpisanych w maju jest sprawą istotną, ponieważ jeśli ktoś w arkuszu ma zatrudnienie w pełnym wymiarze w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych to w momencie, kiedy nie zostanie zrobiony pełen nabór dla niektórych nauczycieli nie będzie zatrudnienia, ponieważ nie będzie uczniów to i tak przez cały rok nauczycielowi trzeba zapłacić.

Radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że podobna sytuacja występuje, gdy nauczyciel zostaje oddelegowany do pracy w kuratorium, może on wrócić do pracy w szkole o każdej porze roku, nie będzie miał zapewnionych godzin lekcyjnych ale będzie miał wypłacone środki.       

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że najważniejszy jest organ prowadzący, który ponosi za to koszty. Wyjaśnił, że w Sejmie trwają prace nad zmianami w  Karcie Nauczyciela oraz rozporządzeniem o wynagrodzeniach, które od 1 września wzrośnie o 9,6% w porozumieniu Rządu z Solidarnością, minimalne wychowawstwo w kwocie 300 zł a jest 120 złotych.  

Radny Maciej Baranowski wyjaśnił, że Gmina Września, jest bogatą gminą, która przebiła  już  Tarnowo Podgórne oraz że narzekanie o dokładanie do oświaty w tak bogatej gminie jest wręcz obraźliwe dla tych ludzi którzy pracują. Powiedział, że są robione rezerwy aby zabezpieczyć  środki, które, gdy będzie taka konieczność, będą musiały zostać wypłacone.   

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że na dzień dzisiejszy takie środki nie zostały zabezpieczone. Poinformował, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zabrało Gminie Września z subwencji 1 mln złotych.

 

 Pkt 5
Radny Damian Staniszewski chciałby zaapelować ponownie, ponieważ komisja debatowała nad pewnymi punktami a Pan naczelnik posiada dokumentacje i jeśli komisja podejmuje jakieś  punkty i rozmawia na jakieś tematy to byłoby wskazane aby komisja dostawała wcześniej takie dokumenty, skoro komisja ma o nich debatować i się im przyjrzeć jako radni aby nie dochodziło do takiej sytuacji na przyszłość.


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zapytał o jakiej sytuacji mówił Radny Damian Staniszewski? Poinformował, Radnego, że Komisja nie może otrzymać arkuszy organizacyjnych do wglądu.

Radny Maciej Baranowski wyjaśnił, że arkusze organizacyjne zawierają dane osobowe.


Radny Damian Staniszewski powiedział, że w takim przypadku dokumenty zgodnie z ustawą się anonimizuje.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak wyjaśnił, że Komisja nie jest organem, który jest władny do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z arkuszami organizacyjnymi, Komisja może jedynie poprosić o informacje na ten temat.


Radny Damian Staniszewski powiedział, że w kolejnym punkcie jest bezpieczeństwo i także nie ma żadnych dokumentów, chociaż były zbierane informacje ze Szkół.


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że wszystkie dokumenty, które posiada zostaną złożone do Biura Rady, gdzie będzie możliwość zapoznania się z nimi.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że do kompetencji Komisji, absolutnie, nie należy, robienie czegokolwiek w sprawie arkuszy. 

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że arkusze układa Dyrektor Szkoły, który wie co taki arkusz ma zawierać.

Radny Damian Staniszewski wyjaśnił, że skoro jako Komisja ma się przyjrzeć tym tematom to wypadałoby aby miała jakieś dokumenty i zestawienia na podstawie, których mogłaby się cokolwiek dowiedzieć także w kwestii bezpieczeństwa. Powiedział, że jest to apel na przyszłość.


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że jeśli będzie taka potrzeba i będą tematy to materiały zostaną przekazane.


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że cały materiał będzie złożony w Biurze Rady.


Radny Maciej Baranowski powiedział, że Komisja Edukacji w poprzednich kadencjach uzyskała place zabaw dla dzieci lub podłogi, które miałyby łatwą do utrzymania czystości powierzchnie  to były rzeczy absolutnie niezwykłe, były to drogie i niedostępne rzeczy. Poinformował, że Szkoła w Kaczanowie była pierwszą szkołą, gdzie zostały położone nowe wykładziny podłogowe, które były zespalane i wpalane, następna była szkoła w Nowym Folwarku. Szkoły w gminie przeszły termomodernizację, powstała nowoczesna serwerownia w Szkole nr 3, są to rzeczy rozwojowe, które w ubiegłych latach były nieosiągalne. Powiedział, że na dzień dzisiejszy wszystkie Szkoły, są zinformatyzowane, prawie wszystkie posiadają sieć Wi-Fi, sale gimnastyczne oraz boiska sportowe.

Radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że Szkoły na terenie Gminy Września wyglądają wspaniale.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że w Województwie wielkopolskim nie ma takiej gminy, która posiadałaby tak dobrze wyposażone Szkoły.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że gmina z budżetu wyłożyła dużo środków finansowych oraz że Rada spierała się o to aby Burmistrz w danym roku wyłożył większą kwotę na remont lub termomodernizację, która niejednokrotnie była wykonywana a zamówienia opiewały na kilka tysięcy. Poinformował, że w VII kadencji, Komisja Edukacji spotkała się z Dyrektorami Szkół w SSP nr 1, gdzie dyrektorzy wyrażali zachwyt nad stanami swoich szkół oraz że zostało to opublikowane w prasie lokalnej. Powiedział, że na dzień dzisiejszy zostają zaspokajane potrzeby ze względu na reformę edukacji np. kolejna dobudowa skrzydła w Szkole podstawowej Nr 2 a środki finansowe pochodzą nie z subwencji oświatowej tylko ze środków inwestycyjnych, czyli środki zewnętrzne i środki, które dokłada gmina.

 

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że gmina w br., pozyskał na 5 szkół po 12 tys. zł na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, na posiłek w SSP nr 1  kwotę 37.604,00 zł, gmina wystąpiła o doposażenie Szkoły w Kaczanowie na kwotę 126.518,00 zł. oraz na pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych także dla tej Szkoły w kwocie 18.723,00 zł., wszystkie środki pochodzą z rezerwy MEN-u do którego Gmina Września co roku występuje o pomoce dydaktyczne dla jednej ze Szkół, nie można było wystąpić na wszystkie szkoły jednocześnie, ponieważ w pięciu Szkołach, mieściły się Gimnazja a można było wystąpić tylko na 1/4 szkół, czyli w przypadku Gminy Września jest to jedna szkoła w roku.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że dofinansowanie otrzymała Szkoła nr 1 a  przyznanych dofinansowań w Wielkopolsce było 77.

 

Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 15:05 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 9 ponumerowanych strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.Przewodniczący Komisji Edukacji
/-/Bogdan Nowak


Protokolant
/-/Anita Grabarek

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.