BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462211
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 12
 

Protokół

 z 12 posiedzenia

 komisji edukacji

w dniu 22 października 2003 r.

 

 

 

Pkt. 1

 

Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka o godz. 16.00 otworzyła posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum.

 

Obecni na posiedzeniu, nie będący członkami komisji:

 

-         Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września,

-         Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

-         Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi,

-         Marek Przybyła, architekt miejski,

-         Robert Klimczak, protokolant.

Pkt. 2

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  1. Omówienie materiałów na XIII sesję Rady Miejskiej.
  2. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
  3. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt. 3

 

a)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września oraz  Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi omówili projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

 

b)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Chwalibogowo gmina Września.

Burmistrz szczególnie podkreślił, żeby wnioskujący o nadanie nazw ulicom brali pod uwagę, czy już takie nazwy ulic nie funkcjonuje na terenie gminy Września, ponieważ np. w razie ujednolicenia kodów pocztowych może być problem z odnalezieniem właściwego adresata.

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi, uzupełniając wyjaśnienia Burmistrza poinformował, że z nadawaniem nowych nazw ulicom wiążą się koszty finansowe, które muszą ponieść mieszkańcy. Koszty te mogą być nie małe, ponieważ wymiana np. prawa jazdy kosztuje 70 zł i do tego należy dodać znaczek skarbowy, darmowa jest tylko wymiana dowodów tożsamości.

 

Radny Bolesław Święciochowski poprosił o informację, kto jest inicjatorem zmiany nazw ulic w Chwalibogowie i czy mieszkańcy są tego świadomi?

Radny zwrócił uwagę na to, że najczęściej nazwy ulic nawiązują do nazw drzew i zaproponował, żeby wnioskodawcy raczej wykorzystywali imiona i nazwiska postaci zasłużonych dla danej miejscowości.

Radny poprosił o wyjaśnienie, czym się kierowano nadając nazwę ul.: Grójecka w Psarach. 

 

Radny Bolesław Święciochowski wnioskuje o wyjaśnienie, czym się kierowano nadając nazwę ul.: Grójecka w Psarach.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając radnemu wyjaśnił, że proponował wnioskodawcy radnemu Sylwestrowi Jałoszyńskiemu, by nadać 2 ulicom nazwy związane z 2 dzierżawcami gruntów należących do tego sołectwa przed II wojną, ale radny się nie zgodził.   

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi, uzupełniając wyjaśnienia Burmistrza poinformował, że wnioskodawca przedstawił propozycję nadania nazw ulicom w Chwalibogowie podczas zebrania wiejskiego 7 lipca 2003 r., nie było sprzeciwu zebranych (ksero protokołu z zebrania wiejskiego znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Chwalibogowo gmina Września.

Jednocześnie komisja wnioskuje, żeby wnioskujący o nadanie nazw ulicom brali pod uwagę, czy już takie nazwy ulic nie funkcjonują na terenie gminy Września (należy unikać sytuacji, w której taka sama nazwa funkcjonuje w kilku miejscowościach).

Komisja wnioskuje, by wnioskodawcy wykorzystywali imiona i nazwiska postaci zasłużonych dla danej miejscowości.

 

c)

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi, omówił projekt uchwały w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2004 robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2004 robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.

d)

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi, omówił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia od Powiatu Wrzesińskiego do realizacji zadania Powiatu
w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, położonych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Radna Ilona Łosińska poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego w projekcie uchwały nie napisano, że Powiat Wrzesiński przekaże na realizację zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg środki finansowe?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi, odpowiadając radnej powiedział, że w projekcie jest mowa o porozumieniu, w którym zostaną zawarte warunki finansowe. Wykonanie uchwały jest powierzone Burmistrzowi, który będzie negocjował warunki korzystne dla gminy.

W tej sprawie uchwałę podjęła Rada Powiatu Wrzesińskiego. Ujmowanie w uchwale kwoty zawęża negocjacje. 

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, uzupełniając wypowiedź naczelnika powiedział, że ujęcie w uchwale zapisu, o którym mówi radna nic nie zmienia, ponieważ Burmistrz w razie niekorzystnych warunków finansowych dla gminy nie jest zobowiązany podpisać umowy, może od tego odstąpić.  

 

Radna Ilona Łosińska odnosząc się do udzielonych odpowiedzi powiedziała, że w umowie można tak sformułować warunki, żeby można było je zawsze zmienić i jej zdaniem powinno się jednak w uchwale ująć kwestie finansowe porozumienia.  

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia od Powiatu Wrzesińskiego do realizacji zadania Powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, położonych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

e)

 

Marek Przybyła, architekt miejski, omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego.

 

f)

 

Marek Przybyła, architekt miejski, omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. 68 Pułku Piechoty.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. 68 Pułku Piechoty.

 

 

g)

 

Marek Przybyła, architekt miejski, omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 51/3, położonej w Marzeninie.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 51/3, położonej w Marzeninie.

 

h)

 

Marek Przybyła, architekt miejski, omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno-usługowo-rzemieślnicze w Psarach Małych – działki o numerach geodezyjnych 139/2 i 138/2.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno-usługowo-rzemieślnicze w Psarach Małych – działki o numerach geodezyjnych 139/2 i 138/2.

 

i)

 

Marek Przybyła, architekt miejski, omówił projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 129/5 położonej w Bierzglinku.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 129/5 położonej w Bierzglinku.

 

j)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

k)

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwalonych założeń do planu zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwalonych założeń do planu zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 

l)

 

Komisja edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wyboru ławników.

 

 

Pkt. 4

 

Radna Bożena Nowacka, przewodnicząca komisji, poinformowała członków komisji, że:

-         w listopadzie planuje wyjazdowe posiedzenie komisji do SSP nr 1, 2 i 6;

-         Burmistrz pozytywnie zaopiniował prośbę, by otworzyć drugi gabinet stomatologiczny na terenie gminy, tym razem w mieście (profilaktyką stomatologiczną objęte są szkoły podstawowe).  Pod uwagę brana jest SSP nr 2 i SSP nr 1. Na profilaktykę przeznaczono 30.000 zł i ta kwota na pewno wystarczy.

 

Radna Ilona Łosińska odnosząc się do propozycji zlokalizowania gabinetu stomatologicznego w SSP nr 1 powiedziała, że jest to dobre miejsce, ponieważ ta placówka oświatowa jest położona w centrum miasta.

 

Pkt. 5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca komisji o godz. 17.30 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych strons.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                               

Przewodnicząca komisji

radna Bożena Nowacka

/-/

 

 

 

 

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

 

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.