BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14467481
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej , Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 26 marca 2019 r.

 

Protokół Nr III

z posiedzenia

Komisji Rozwoju Wsi,

Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,

Komisji Edukacji

oraz

Komisji Komunalno – Finansowej Nr IV

z dnia 26 marca 2019 r.

 

 

 

Pkt 1

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 14.00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1), 7 członków Komisji Komunalno- Finansowej (załącznik nr 2), 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 3), oraz 8 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 4).

 

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września;

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego;

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;

Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego;

Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i

Architektury;

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;

Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego;

Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni;

Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;

Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;

Media;

 

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

 

Porządek obrad

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na V sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

4. Wolne głosy radnych.

5. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Pkt 3

9) Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówił projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

 

 

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

 

 

10) Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – dz. nr ewid. 105/15.

 

Radny Damian Staniszewski poprosił o udostępnienie wniosku właściciela działki, o którym jest mowa w uzasadnieniu do przedłożonego projektu uchwały?

 

Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że można udostępnić tą informację.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak poinformował o obecności wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej radnego Maciej Baranowskiego, w związku z powyższym, od tego momentu Komisja Edukacji opiniuje w składzie 6 radnych.

 

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – dz. nr ewid. 105/15.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – dz. nr ewid. 105/15.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – dz. nr ewid. 105/15.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

 

 

11) Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni omówił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017-2018 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020”.

 

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 2 głosami wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017-2018 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020”.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017-2018 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020”.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017-2018 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020”.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017-2018 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020”.

 

 

12) Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część F.

 

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy były przeprowadzone konsultacje społeczne?

 

Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że studium zostało wyłożone do publicznego wglądu, także konsultacje, które są wymagane przepisami prawa zostały przeprowadzone, były składane uwagi, które dotyczyły tych obszarów i zostały uwzględnione.

 

 

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 4 głosami „za”, 3 głosami wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część F.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część F.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część F.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część F.

 

 

13)Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVI/366/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Bogdan Nowak, Przewodniczący Komisji Edukacji wyjaśnił, że w opiniowaniu projektu zostanie wyłączony sołtys: radny Łukasz Cichy (komisja Komunalno-Finansowa oraz komisja Rozwoju Wsi).

 

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 1 głosem wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVI/366/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVI/366/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVI/366/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVI/366/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

 

 

14) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że jeżeli zostaną wprowadzone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą one obowiązywać dopiero od maja 2019 roku.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeżeli chodzi o metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to od 2013 roku obowiązywała opłata od mieszkańca, która obowiązuje do dnia dzisiejszego. Podkreślił, że przez siedem lat stawka opłaty nie uległa zmianie i w związku ze zmianą opłaty Marszałkowskiej zaistniała konieczność ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Na posiedzeniu Komisji Komunalno Finansowej toczyły się rozmowy o wyborze wariantu tej opłaty, także o 7,00 zł za odpady niesegregowane i 7,00 zł za odpady segregowane, także proponowana stawka, którą należałoby przyjąć na rok 2019, jak również w roku 2020 wynosiłaby 17,00 zł za odpady segregowane oraz 22,00 zł za odpady niesegregowane. Podkreślił, że kwota 7,00 zł niezależnie od tego, czy odpady są segregowane czy nie, daje zrównoważenie budżetu. Znaczy to, że wpłaty mieszkańców z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi pokryłyby całkowity koszt utylizacji i tego, co gmina ponosi, odstawiając te odpady do Lulkowa. Jeżeli system ma być zrównoważony i ma spełniać te wszystkie warunki to stawki za utylizację tych śmieci, powinny być o 7,00 zł wyższe, niż do tej pory czyli 17,00 zł i 22,00 zł za śmieci.

 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że informacja, którą radni otrzymali znajduje się w materiałach, które posiadają. Deklaracja mieszkańców na koniec roku 2018 jest następująca: 15% mieszkańców płaci opłatę, deklarując się, że nie segreguje śmieci, natomiast 85%, że segreguje. Jeżeli znacząco zostanie podniesiona opłata dla niesegregujących około 20 zł to większość mieszkańców przyjdzie i zmieni swoją deklarację na segregujących i tej dodatkowej kwoty wynikającej z różnicy w stawkach gmina nie uzyska w budżecie, ponieważ osoby przepiszą się do tej grupy osób segregujących odpady.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy jest przygotowana kalkulacja dla tej zaproponowanej stawki przy załażeniu, że płatność nastąpi od miesiąca maja z czterema miesiącami opóźnienia?

 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że przy trzech wariantach zgłaszanych na posiedzeniu komisji, to aby zbilansować wpływy i wydatki miesięcznie potrzebnych jest 707 000,00 zł przy podniesieniu opłaty przy wariancie pierwszym do 17,00 zł i 22,00 zł, wpływy miesięczne spodziewane opiewają na kwotę 764 000,00 zł (przy założeniu, że wszyscy mieszkańcy płacą) to nadrabia te cztery miesiące, za które podwyższone opłaty nie były pobierane, natomiast przy wariancie drugim czyli 16,00 zł i 22,00 zł wpływy miesięczne opiewają na kwotę 727 000,00 zł to pokrywa wtedy wpływy, które są potrzebne do tego, żeby zapłacić koszty wywozu śmieci. Podkreślił, że dużym problemem są cztery miesiące bez podwyżki opłaty.

 

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że opłata Marszałkowska przez pierwsze pięć lat zwiększyła się o 100%, a przez następne dwa lata o 300%. Zapytał z czego wynika ta opłata?

 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że opłata Marszałkowska tzw. opłata wynikająca z korzystania ze środowiska jest ustalona rozporządzeniem Rady Ministrów na kolejne 3 lata i jest ona pośrednio związana z tym, że gmina płaci opłaty tak jak wszystkie kraje unijne do budżetu Unii Europejskiej na ochronę środowiska. Jest to sposób zbierania środków, wymysł technologii, które mają unicestwiać plastiki, opłata wpisana, którą trzeba zapłacić opiewająca na kwotę 270,00 zł. W gminie Września częstotliwość odbioru Biodpadów, z centrum raz w tygodni, zabudowa jednorodzinna od kwietnia do października raz w tygodniu, od listopada do marca raz na dwa tygodnie, zabudowa wielorodzinna od kwietnia do października raz w tygodniu, od listopada do marca raz na dwa tygodnie.

Zaznaczył, iż dochodzi element mycia pojemników, w których fermentują resztki organiczne, nie tylko chodzi o element płatności i wywożenia odpadów, ale również należy wziąć pod uwagę sprawy sanitarne całego miasta, stwarzające różne zagrożenia. Dodał, iż ustawa zmieniająca weszła w życie 1 lipca 2018 r. Odpowiadając na dalszą część pytania radnego Stefana Ogrodowicza o opłaty, można śmiało powiedzieć w przybliżeniu, że wszyscy płatność regulują, zaległości są rzeczywiście niewielkie, ponieważ ostatnia rata jest płacona 15 grudnia, to w sprawozdawczości wygląda to nie najlepiej, ponieważ stanem na 31 grudnia, taka osoba będzie widniała, że opłaty nie uiściła, ale w miesiącach: styczeń, luty zostaje to nadrobione. Reasumując, pojedyncze przypadki są takie, że ktoś nie płaci, stąd koszty egzekucyjne wynikające z braku tej opłaty, które gmina ma obowiązek wyegzekwować.

 

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że corocznie nieruchomości są wyposażone w pojemniki, za dość spore kwoty. Zapytał, czy gmina dodatkowo dokonuje zakupu pojemników na kwotę 331 000,00 zł (kwota wliczona jest wraz z myciem tych pojemników), spowodowanych nowymi nieruchomościami?

Drugie pytanie dotyczy wyjaśnienia w kwestii obsługi administracyjnej Urzędu gminy w kwocie 343 000,00 zł.

Radny wyjaśnił, że w 2017 roku składał interpelację, w której Burmistrz rozpisał wszystkie wpływy poniesione wydatki od 2013-2016 roku. W roku 2017 radny przeanalizował zapis sprawozdań analizy mieszczącej się w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapytał, czy w ramach projektowania budżetu w roku 2017, 2018, 2019 znane były wpływy i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów (ponieważ w każdym projekcie budżetu przewidywane wpływy w wysokości 5 400,00 zł oraz wydatki w przybliżonej wysokości projektu budżetu na 2018 rok wynosiły 5 523,00 zł z tym, że rzeczywiste wydatki w kwocie 5 400,00 zł plus 110 000,00 zł za dozorowanie składowiska w Bardzie oraz inne wydatki związane z działaniami ekologicznymi opiewały na kwotę 13 800,00 zł). Podkreślił, że wydatki wynosiły zdecydowanie więcej.

Zapytał czy gmina ponosi opłaty za segregowane szkło i plastik?

 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie w sprawie opłaty za segregowane szkło i plastik wyjaśnił, że odpady segregowane trafiają zgodnie z przepisami również do Lulkowa. W roku 2019 należałoby sporo dopłacić do tego, aby ktoś zabrał plastik, tak bardzo sytuacja się zmieniła na świecie od momentu kiedy od 2018 roku Chiny nie skupują plastiku.

Odpowiadając na pytanie w sprawie bilansowania, to do roku 2017 w tabeli, którą otrzymali radni, koszty i wpływy były mniej więcej te same, nadwyżka budżetowa była obecna cały czas, nie można środków zebranych z opłaty

zagospodarowanie odpadów przeznaczyć np. na szkołę, ulicę, budowę chodników. Można natomiast przeznaczyć jako nadwyżkę na następny rok na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów. Nadwyżka była konsumowana, aż do 2018 roku, kiedy całą nadwyżką było płacone i skokowy, wzrost kosztów nastąpił między rokiem 2017, a 2018. W roku 2017 mniej więcej koszty były takie jak wpływy, nadwyżka posłużyła do spłaty wydatków w roku 2018, że się wyzerowała praktycznie do 8 000,00 zł.

Odpowiadając na pytanie w sprawie kosztów obsługi administracyjnej to jest koszt 5 etatów Urzędu Miasta i Gminy oraz koszty postępowania administracyjnego polegające na ściągnięciu niezapłaconych opłat.

Odpowiadając na pytanie w sprawie zakupu przez gminę dodatkowych pojemników BIO jest to wynikiem zniszczonych koszy oraz myciem tych pojemników wynikających z przetargu. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych musiało zakupić specjalną maszynę, która myje przy każdej posesji na miejscu, kosze gorącą wodą w ciągu trzech lat od kwietnia do października, co dwa tygodnie, natomiast od listopada do marca raz na trzy miesiące. Dodał, że kosze na śmieci są własnością PUK-u, natomiast gmina je dzierżawi.

 

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, kiedy było podpisane Porozumienie z Lulkowem i czy przewidywało ono odbiór BIO odpadów oraz czy w momencie wejścia w życie ustawy gmina jest zobowiązana do oddawania śmieci do Lulkowa, czy jest monitorowana ich ilość, objętość i waga w Bardzie? Czy istnieje możliwość prowadzenia w ramach gminy własnej polityki odbioru odpadów BIO?

 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie związane z wagą, wyjaśnił, że każdy samochód w Bardzie jest odnotowywany, z zaznaczeniem z jakiej gminy przyjechał w jakim dniu i o której godzinie. Według karty odpadów, śmieci zostają zważone (papier, plastik) Punkt w Bardzie służy temu, by nie wozić do Lulkowa z Pyzdr, tylko dla wszystkich gmin Powiatu Wrzesińskiego jest to tzw. stacja przeładunkowa, znajduję się specjalny pojazd, który ścieśnia śmieci na samochodzie i śmieci w mniejszej objętości, ale o dużej wadze jadą dalej do Lulkowa, co również zostaje odnotowywane. Co do braku możliwości zagospodarowywania przez gminę odpadów BIO to wszystko zgodnie z ustawą gmina musi dostarczać jako region gnieźnieńsko-wrzesiński do Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Lulkowie.

 

Radny Kornel Tomczak zapytał o postępowanie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy wiadomo, kiedy można się spodziewać, jakiegoś rozstrzygnięcia ze strony urzędu?

 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie jest to wiadome.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przypomniał, że opiniowanie projektu na wniosek radnego Ryszarda Szwajcy opłata proponowana wynosi 17,00 zł za odpady segregowane oraz 22 zł za odpady niesegregowane.

 

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 4 głosami „za”, 3 głosami wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Maciej Baranowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta i Gminy o możliwość opublikowania tabeli w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, który został radnym przedstawiony w „Wieściach z Ratusza”.

 

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że zgłaszał również na posiedzeniu komisji Komunalno-Finansowej Przewodniczącemu Rady Panu Waldemarowi Grześkowiakowi zamieszczenie analizy w „Wieściach z Ratusza” ale nie było odzewu.

 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie można zamieszczać analizy, zanim Rada Miejska nie zajęła stanowiska w tej sprawie.

 

 

15) Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

 

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

16) Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego omówił projekt w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2019 r.

 

 

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 4 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2019 r.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2019 r.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2019 r.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2019 r.

 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że zmniejszy się liczba projektów uchwał umieszczonych w porządku obrad przed sesją w dniu 28 marca od pkt 17 do 30, ponieważ projekty w sprawie zaliczenia dróg i ustalenia przebiegu zostaną ujęte w dwóch odrębnych projektach zamiast w dwunastu.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak ogłosił 10 min przerwy.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak po zakończeniu przerwy poinformował, że Rada Miejska będzie opiniowała w pakiecie projekty uchwał w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych, chodzi o drogi ulic: Zamkowej, ul. Mieszka I, ul. Gorzowskiej, droga położona w miejscowości Gonice, Otoczna, Białężyce, ul. Tymiankowa położona w miejscowości Kaczanowo,

 

17)

Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

 

 

Radny Bogumił Kwiatkowski zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Edukacji o uporządkowanie kwestii związanej z głosowaniem w sprawie projektu uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Września podczas sesji Rady Miejskiej.

 

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

 

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

 

18)

Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Września podczas sesji Rady Miejskiej.

 

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Września podczas sesji Rady Miejskiej.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Września podczas sesji Rady Miejskiej.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Września podczas sesji Rady Miejskiej.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Września podczas sesji Rady Miejskiej.

 

19)

Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Nowym Folwarku.

 

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał czy istnieje możliwość dołączenia wniosku mieszkańców Nowego Folwarku o nadanie nazwy ulicy Piaskowej do projektu na sesję? oraz zapytał, czy nie można uporządkować do końca i nadać nazwę w całości prostej ulicy?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego odpowiedział, że wniosek mieszkańców zostanie dostarczony na sesję, natomiast nazwę ulicy otrzymuje tylko część, która jest drogą i dalszy odcinek jest odcinkiem prywatnym i nie ma tam drogi w ewidencji gruntów i wymaga przeklasyfikowania.

 

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Nowym Folwarku.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Nowym Folwarku.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Nowym Folwarku.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Nowym Folwarku.

 

20)

Waldemar Grześkowiak Przewodniczący Rady Miejskiej omówił projekt w sprawie: nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Opieszyn we Wrześni.

 

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Opieszyn we Wrześni.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Opieszyn we Wrześni.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Opieszyn we Wrześni.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Opieszyn we Wrześni.

 

21)

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że jest znacząca grupa osób, które poszukują pracy i zapytał z czego wynikają te ograniczenia w ilości 10 osób, które zostaną zatrudnione w ramach rocznego planu na 2019 rok ?

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że zapotrzebowanie z pewnością byłoby większe, natomiast problemem jest znalezienie w grupie bezrobotnych, których z roku na rok jest coraz mniej, osób, które chcą pracować. Głównie są to osoby, które nie posiadają żadnych kwalifikacji, jeżeli nawet skończą kurs edukacyjny, nie chcą po prostu pracować. W związku z tym, aby te dziesięć osób zapewnić właśnie do tych prac społecznie użytecznych to należy sporządzać listę rezerwową 30, 40 osób, ponieważ niektóre z tych osób po pierwszym, drugim dniu pracy np. w szkole, w muzeum, nie przychodzą na następny dzień.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy tracą zasiłek?

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że tracą zasiłek. Wyjaśniła, że zostaje wówczas stosowana bardzo restrykcyjna metoda, jeżeli ktoś nie chce pracować, to nie dostaje wynagrodzenia do ręki, tylko ma możliwość skorzystania z magazynu żywności.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że widział reportaż z miejscowości Żydowo, gdzie zatrudnia się osoby do przeprowadzania dzieci przez jezdnię, zgodził się z tym, że wyjątkowo ten rejon jest niebezpieczny. We Wrześni takim miejscem jest przejście przez jezdnię na ul. Kościuszki czy ul. Szkolnej. Zasugerował, czy ta forma nie sprawdziłaby się w gminie Września.

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni zgodziła się, że to jest propozycja z pewnością do rozważenia, natomiast nie należy do zadań Pomocy Społecznej, by poszukiwać takich newralgicznych punktów, jeżeli taki problem zostanie zgłoszony to w przyszłym roku w zapotrzebowaniu zostanie to uwzględnione. Podkreśliła, że nie jest w stanie zagwarantować, że te osoby będą systematycznie do pracy przychodziły.

 

Radny Bogumił Kwiatkowski zgłosił, iż chce złożyć mały wniosek formalny, ponieważ w treści projektu uchwały jest zapisane, że w § 1 oraz w uzasadnieniu roczny plan potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dotyczy roku 2018, natomiast projekt obecnej uchwały dotyczy planu na 2019 rok.

 

Bogdan Nowak Przewodniczący Komisji Edukacji podsumował, że ten fakt został zgłoszony i zostanie to poprawione.

 

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 3 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw”, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 4 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw”, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 4 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw”, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019.

 

 

 

22)

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

 

 

Radny Maciej Baranowski poprosił, by 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zostało przełożone na złotówki, by ułatwić głosowanie.

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że 150% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie tj. 792,00 zł netto dla osoby samotnej 1.051,00 zł netto, oznacza to, że osoby o takim dochodzie są uprawnione do bezpłatnego posiłku. Natomiast w tej uchwale, nie mogą być zawarte kryteria, ponieważ zmieniają się one cały czas, należałoby wtedy taką uchwałę często zmieniać.

 

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

 

23)

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

 

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

 

24)

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

 

 

26)

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 4 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych, 7 głosami ”za”, 1 głosem „wstrzymującym się” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

 

27)

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.

 

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, na jaki okres wystarczy kwota 22.000,00 zł przewidzianych na patrol?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że jest to plan, w którym policja występuje z pismem, w którym zawarta jest informacja np. osób biorących udział w patrolu, wskazywane są tam też rewiry. Realizacja będzie zależała od podpisania umowy, ponieważ nie tylko sama uchwała gwarantuje czynność tych patroli policyjnych, ale właśnie umowa musi być zaakceptowana przez Komendę Policji Wrzesińskiej oraz przez Komendę Poznańską, na tej podstawie wykonuje się przelew na fundusz wsparcia, który jest w gestii Policji Poznańskiej, która przechodzi następnie na Policję Wrzesińską. Może okazać się że ten program fizycznie może zacząć funkcjonować w połowie roku, następnie zostaje rozliczony.

 

Radny Bogumił Kwiatkowski poprosił o omówienie 500.000,00 zł rezerwy celowej na realizację wyroków sądowych oraz poprosił również o omówienie 700.000,00 zł rezerwy celowej na realizację zadań majątkowo-inwestycyjnych?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie w sprawie zwiększenia rezerwy na realizację zadań majątkowo-inwestycyjnych o kwotę 100.000,00 zł wyjaśniła, że toczą się rozmowy z gminami Powiatu Wrzesińskiego oraz z samym Powiatem Wrzesińskim z właścicielem Spółki Szpital o zakup karetki. Jeżeli doszłoby do tego porozumienia, w którym faktycznie karetka byłaby zakupiona to udział gminy Września miałby być nie większy niż 100.000,00 zł, ale ze względu na to, że nie ma na chwilę obecną żadnych konkretów, dokumentów które mogłoby upoważniać do takiego zapisu w tym rozdziale o „Ratownictwie Medycznym” te pieniądze zostały wpisane w rezerwę celową na realizację zadań majątkowo-inwestycyjnych. Pozostała kwota to środki, które funkcjonują z samego projektu budżetu na zadania majątkowe, które zostaną rozstrzygane w trybie przetargu. Podkreśliła, że w ciągu kilku lat, nie zdarzyło się, by te rezerwy uruchamiać, jednak w tych przetargach, które się toczą sytuacje bywają nieprzewidywalne.

Wyjaśniła, że rezerwa celowa w kwocie 500.000,00 zł przeznaczona na na realizację wyroków sądowych dotyczyła zadania związanego z budową windy. Wykonawca tych prac nie realizował wszystkiego zgodnie z terminami i wytycznymi. W związku z powyższym, została mu naliczona kara umowna, która jest bardzo wysoka. Wykonawca odwołał się od kary umownej, gdzie w tej chwili jest sprawa w sądzie. Niezbędne będzie zabezpieczenie wydatków z tego tytułu, być może dojdzie do ugody, negocjacji. Trudno powiedzieć jak ta sprawa będzie się rozwijać w trakcie roku. Odpowiedziała, że zapis w budżecie, który mówi, że jest to przeznaczone na realizację wyroków sądowych powoduje, że nie może być przeznaczone na nic innego. Jeżeli zostaną jakieś pieniądze, to będzie musiała być uchwała Rady Miejskiej, która zdecyduje o przeznaczeniu tych środków na inny cel, a także Komisja Komunalno-Finansowa będzie musiała wyrazić swoją opinię o przeznaczeniu.

 

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał o utworzenie zadania związanego z obsługą prawną w zakresie realizowanych zadań oraz zapytał na jaką konkretną kwotę zostaje zabezpieczone nowe utworzone zadanie dotyczące sieci wodno-kanalizacyjnych?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że są zadania, które wymagają szczególnej wiedzy i nie chodzi o wiedzę techniczną, czy inwestycyjną, ale wiedzę dotyczącą z zakresu podatku Vat-u, środki są po to, by móc skorzystać z konsultacji z firmami, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu inwestycji w odzyskiwaniu Vat-u.

 

Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego wyjaśnił, że kończy się perspektywa 2014-2020, urząd gminy staje przed nową perspektywą, przed którą należy się dobrze przygotować. Gmina posiada dokumentację, która została wcześniej opracowana w tym (Bierzglinek, Słomowo), w przypadku ogłoszenia nowych programów należy składać jak najszybciej wnioski, to jest bardzo istotne, ponieważ w pierwszych latach ogłoszenia programu są te środki największe.

 

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy wolne środki w kwocie 8.000.000,00 zł zawierają jakąkolwiek kwotę dotyczącą zwrotu Vat-u za miniony rok?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że po tak zwanej konsolidacji jednostki jakim jest urząd z jednostkami jaką są szkoły, WOSiR czy OPS, WTZ, wszyscy występują pod jednym NIP-em to, co odliczy gmina to pewnie zapłaci szkoła. Jeżeli chodzi o zwrot podatku Vat, skupiać się należy po pierwsze na inwestycjach, po drugie skupiać się należy na tych inwestycjach, które generują np. dzierżawy, ponieważ to uniemożliwia odliczenie tego podatku, czyli na takich inwestycjach, które z drugiej strony generują sprzedaż. Część takiej działalności urzędu, z której ten Vat zostaje odliczony.

 

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał o wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, które zostały zwiększone do 300.000,00 zł, ponieważ w budżecie były zbyt małe środki?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że są to bieżące dochody, które są otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego, które są mniejsze. Dochody pochodzące z opłat produktowych, czy z opłat gospodarczych za korzystanie ze środowiska, które uiszczają przedsiębiorcy z gminy Września są w Urzędzie Marszałkowskim dzielone, przeliczane. Kwota jest nieznana, nie ma na to żadnego dokumentu, który by wskazywał, ile to jest. W dużej mierze przeznaczone są w gminie na utrzymanie zieleni, na rewitalizację parków na wszystko to, co związane z zielenią na terenie gminy.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał o § 982 wykup papierów wartościowych w kwocie 1.000,000,00 zł?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że w 2016 roku była emisja obligacji, gdzie zostały wyemitowane tylko 1,5 mln zł. W roku 2018 poprzednim zostało spłacone 500.000,00 zł, w tym roku będzie 1 mln zł i to będzie koniec starej emisji.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał o rozchody w kwocie 3.164.000,00 zł, które są rozpisane. Zapytał o kanalizację części Wrześni, Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, zapytał czy ona jest w gestii gminy, czy też podlega pod Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że obowiązuje nazwa umowy, którą gmina zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka i taka pożyczka jest spłacana. Nie ma tu żadnych przeszkód, żeby ten majątek, który został wybudowany za ta kwotę podlegał jakiejś dzierżawie. Czasami dzieje się tak, że po wybudowaniu kanalizacji, czy po wybudowaniu przyłączy jest to dzierżawione. Jeśli chodzi o tą pożyczkę, to gmina spłaca ja zgodnie z umową.

 

Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego wyjaśnił, że zadanie dotyczyło tej części modernizacji przepompowni na ul. Miłosławskiej, co jest elementem oczyszczalni.

 

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 4 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.

 

 

Radny Włodzimierz Wawrzyniak opuścił posiedzenie komisji udając się na dyżur i od tego momentu w głosowaniu Komisji Edukacji bierze udział 5 radnych.

 

Radny Robert Smodlibowski opuścił posiedzenie komisji, od tego momentu w głosowaniu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki bierze udział 7 radnych.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 7 radnych, 6 głosami ”za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.

 

 

28)

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

 

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 4 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

 

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 7 radnych, 6 głosami ”za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

 

 

Pkt 4,5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 17:03 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 33 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 


Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Bogdan Nowak

 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi

/-/Mirosław Zgoliński

 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/Radosław Garbarek

 

 

Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej

/-/Mirosław Chudy

 

 

 

Protokolant

/-/Agnieszka Kasprzak

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.