BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461574
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XI/2003
 


Protokół

nr XI/2003

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 9 lipca 2003 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września
XI sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).Pkt. 1


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.30 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady, quorum.


Protokół z sesji nr X został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):


 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

 2. zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003r. w sprawie budżetu na rok 2003;

 3. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

 4. utraty mocy uchwały Nr XLII/287/2001 z dnia 29 czerwca 2001r. Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Wrzesińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.;

 5. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Września;

 6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne części działki nr ewid. 272/2 w Psarach Polskich;

 7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 106 położonej w Nowej Wsi Królewskiej;

 8. rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (dot. budowy garaży);

 9. rozpatrzenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni (dot. przesunięcia garaży);

 10. rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (dot. protestu dyrekcji ZSZ nr 2);

 11. rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (dot. budowy zespołu garaży);

 12. rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (dot. dojazdu do garażu i magazynów);

 13. rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (dot. uzupełnienia działki);

 14. rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (dot. pozostawienia ul. Koszarowej jako „zamkniętej” w stosunku do ul. Batorego);

 15. rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (dot. układu komunikacyjnego);

 16. ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni;

 17. powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

 2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 4. Zakończenie obrad.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, przedstawił wniosek o poszerzenie porządku obrad o pkt. 7: Wyrażenie opinii Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie lokalizacji przez niemiecką firmę „Lidl” inwestycji na nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki. Jest to teren dawnego PKS-u, w międzyczasie chyba kilka razy ten grunt zmieniał właściciela. Firma „Lidl” Polska ze względu, że na tym terenie chce wybudować sklep (market) musi wystąpić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o uzyskanie zgody na zakup tego gruntu. Jednym z załączników do wystąpienia jest opinia w sprawie lokalizacji inwestycji na terenie gminy Września i dlatego „Lidl” wystąpił z prośbą o wydanie takiej opinii. Odpowiedzi udzielono 5 maja br. Jednak ta odpowiedź nie zadowoliła wnioskodawców. Gmina odpowiedziała, że budowa marketu w tym miejscu jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego. Wczoraj przedstawiciel firmy „Lidl”, mecenas Michał Michajłow, gościł w urzędzie i w wyniku rozmów Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił go na sesję, by omówił szczegóły inwestycji (załącznik nr 3).


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” poszerzyła porządek obrad sesji o pkt. 7: Wyrażenie opinii Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie lokalizacji inwestycji na nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki.

Kolejne punkty porządku obrad ulegają przesunięciu odpowiednio.


Pkt. 3


Radny Marek Zielnik przedstawił prośbę o dokonanie wśród radnych podczas sesji zbiórki pieniędzy do puszki PCK na leczenie Pauliny Koralewskiej.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała prośbę o dokonanie wśród radnych podczas sesji zbiórki pieniędzy do puszki PCK na leczenie Pauliny Koralewskiej.


Radna Maria Taciak poprosiła o informację w związku z wyłożeniem na półki radnych pisma z 28 maja br. klubu sportowego Victoria w sprawie umożliwienia prowadzenia parkingu przy ul. Opieszyn. Na piśmie była adnotacja burmistrza prosząca radnych o opinie w tej sprawie. Czy takie opinie były? Jak ta sprawa została załatwiona? 5 czerwca wpłynęło kolejne pismo do burmistrza od klubu piłki siatkowej Progress, który wnioskuje o to samo, co ww. klub, dlatego są wątpliwości wynikające z tego jak został załatwiony pierwszy wniosek.


Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w podobnej sprawie jak wyżej złożył pismo klub Błękitni Psary Polskie.


Radny Ryszard Szwajca poprosił o udzielenie informacji na temat:

- Na jakim etapie jest inwestycja zapisana w budżecie, a dotycząca monitoringu miasta?

- Jakie inwestycje i remonty planuje się w placówkach oświatowych podczas wakacji letnich?

- Pani Burmistrz Krystyna Poślednia stwierdziła podczas posiedzenia komisji, że w budżecie są zaplanowane inwestycje w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej głównie na terenie miasta. Jakie to inwestycje? Gdzie i na jakie kwoty, ponieważ w wykazie inwestycji, będącym załącznikiem do budżetu takich inwestycji nie ma?

- Stwierdzono, że gmina składa wiele wniosków o środki zewnętrzne. Jaka jest skuteczność tych wniosków i na jakie zadania zostały złożone?

- Jak zostanie załatwiona sprawa krzewów przy ul. Wrzesińskiej w Węgierkach?

- W maju wpłynęło do burmistrza pismo od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, informujące o możliwości zakupu samochodu do ratownictwa drogowego na preferencyjnych warunkach. Co w tej sprawie się dzieje?


Radny Piotr Matuszewski w związku z tym, że Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali komunalnych poprosił o informację, czy podjęta uchwała przyczyniła się do wzrostu zainteresowania lokalami komunalnymi?


Radny Sylwester Jałoszyński w związku z pytaniem na jednej z sesji w sprawie zakupu dla terenów wiejskich koszy na butelki i pojemniki plastikowe poprosił o informację, co się dzieje w tej sprawie?


Pkt. 4


a)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” podjęła uchwałę nr XI/95/03 w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych (załącznik nr 4).b)


Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, omówił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003 (załącznik nr 5).


Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do omawianego projektu uchwały powiedział, że na posiedzeniu komisji komunalno-finansowej zadał kilka pytań, prosił także o wykaz inwestycji, które są realizowane na terenie miasta i nie są wykazane w wykazie inwestycji załączonym do planu budżetu. Materiał przedstawiany przy kolejnych zmianach budżetu gminy jest mało przejrzysty i trudno monitorować realizację budżetu. Przed sesją, zamiast materiałów, o które prosił przedstawiono autopoprawkę.

Dobrze, że poprawki do budżetu są nanoszone, ale powinny być one aktualne. Na komisji finansów w dniu 7 lipca okazało się, że brakuje około 485 tys. zł nie zapisanych w budżecie. Poinformowano, że jest to skorygowane zarządzeniem burmistrza, którego nie było w internecie, nie miał go sekretarz gminy i które dopiero w czasie przerwy dostarczył skarbnik.

Trudno merytorycznie pracować nad budżetem, kiedy materiały się otrzymuje z opóźnieniem i kiedy czytelność ich jest mierna.

Radny poprosił o przedłożenie materiałów, o które prosił podczas posiedzenia komisji komunalno-finansowej i żeby burmistrz poczynił starania, by przedkładane materiały były czytelne.


Tomasz Kałużny, burmistrz MiG Września, odnosząc się do wypowiedzi radnego Ryszarda Szwajcy powiedział, że przez 12 lat istnienia samorządu w wyniku działań Regionalnej Izby Obrachunkowej, Najwyższej Izby Kontroli itd. na końcu budżetu pojawia się coraz więcej załączników i coraz trudniej się w tym rozeznać i nie jest to zależnie od burmistrza Wrześni.

Radny mówił podczas komisji, że nie wie na jakie kwoty i jakie inwestycje są wykonywane. Otóż w załączniku z sesji w dniu 29 kwietnia br. w informacjach burmistrza są te informacje wykazane (załącznik nr 6), dlatego nie można opowiadać, że nie można się dowiedzieć. Wykazy i dane, o które radny wnioskował będą dostarczone. Wszystkie dane są dostępne i nie ma tajemnic. Radni III kadencji usilnie walczyli, żeby różne dane były umieszczane w internecie i wtedy radny walczył przeciwko temu.

Sytuacja, o której mówi radny jest związana z tym, że Wojewoda przekazuje środki związane z subwencją na koniec kwartału i często robi to na koniec miesiąca kończącego kwartał, a pisma w tej sprawie przychodzą o wiele później. Trudno przedkładać aktualne materiały, kiedy były przygotowywane 2 lipca, a pismo od Wojewody jest datowane 30 czerwca (zanim pismo dotarło do skarbnika, to materiały były już przygotowane). Nie ma żadnych chęci ukrycia czegokolwiek.


Radny Ryszard Szwajca wyraził prośbę, by jednak do przygotowywania materiałów dołożono większej staranności i nie można się dziwić, że miał wątpliwości skoro ani w interecie, ani na piśmie nie było zarządzenia burmistrza nr 150 w sprawie zmiany budżetu.


Tomasz Kałużny, burmistrz MiG Września, odnosząc się do wypowiedzi radnego powiedział, że liczy na wnikliwe oko radnego, który szczegółowo wnika w realizację budżetu i gabinet burmistrza zawsze stoi otworem przed radnym.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/96/03 w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003r. w sprawie budżetu na rok 2003 (załącznik nr 7).


c)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/97/03 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (załącznik nr 8).


d)


Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, w jakiej formie zostaną zbyte przez gminę działki w przypadku podjęcia omawianego projektu uchwały?


Tomasz Kałużny, burmistrz MiG Września, odpowiadając na pytanie wyjaśnił, że gmina może zbywać swój majątek wyłącznie w drodze przetargu.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/98/03 w sprawie: utraty mocy uchwały Nr XLII/287/2001 z dnia 29 czerwca 2001r. Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Wrzesińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (załącznik nr 9).


e)


Tomasz Kałużny, burmistrz MiG Września oraz Judyta Hess, przedstawicielka biura projektowego z Poznania przygotowującego zmianę planu omówili projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Września.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/99/03 w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Września (załącznik nr 10).


f)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/100/03 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne części działki nr ewid. 272/2 w Psarach Polskich (załącznik nr 11).


g)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/101/03 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 106 położonej w Nowej Wsi Królewskiej (załącznik nr 12).
h)


Tomasz Kałużny, burmistrz MiG Września, omówił projekty uchwał w pkt. h) – o).


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 17 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XI/102/03 w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno–usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (załącznik nr 13).


i)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 17 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XI/103/03 w sprawie: rozpatrzenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni (załącznik nr 14).


j)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 18 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XI/104/03 w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (załącznik nr 15).


k)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XI/105/03 w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (załącznik nr 16).


l)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/106/03 w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (załącznik nr 17).


m)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XI/107/03 w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (załącznik nr 18).n)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 16 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XI/108/03 w sprawie: rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (załącznik nr 19).


o)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 16 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XI/109/03 w sprawie: rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (załącznik 20).


Radny Marek Zielnik w imieniu mieszkańców ul. Koszarowej podziękował burmistrzowi oraz radnym za podjęcie powyższych uchwał i pozytywne rozpatrzenie sprawy, która ciągnęła się od wielu lat.


p)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 15 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XI/110/03 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni (załącznik nr 21).


q)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 16 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XI/111/03 w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (załącznik nr 22).


Pkt. 5


Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

- informacja o nieobecnościach radnych na 10 sesjach Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 23);

- w najbliższym czasie do pracy przystąpi wybrany zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych;

- wpłynęło pismo od właścicieli ogródków działkowych, którzy chcą przekształcić swoje działki na tereny budowlane; w tej sprawie burmistrz mógłby zorganizować spotkanie wnioskujących z geodetą, by tę sprawę omówić.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza MiG Września, poinformował, że spotkanie w powyższej sprawie odbędzie się w najbliższych dniach.


Pkt. 6


Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 24) oraz:

- informacja o kosztach inwestycji realizowanych w ramach programu SAPARD (załącznik nr 25);

- w związku z zakończeniem kadencji powołana została nowa rada nadzorcza PUK, w skład której weszli: Ryszard Pietrewicz (przewodniczący), Włodzimierz Mokracki i Bogdan Narożny;

- 3 lipca podpisano list intencyjny z hiszpańską firmą w sprawie budowy we Wrześni fabryki blach tłoczonych;

- wniosek, by komisje stałe Rady Miejskiej, zwłaszcza komisja komunalno-finansowa, podjęły dyskusję na temat przyszłości spółki PEC.


Pkt. 7


Michał Michajłow, mecenas kancelarii adwokackiej reprezentujący firmę „Lidl” Polska, określając sytuację prawną realizacji inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowego przy ul. Kościuszki we Wrześni powiedział, że w maju br. wszystkie dokumenty potrzebne do wystąpienia o zgodę na zakup nieruchomości przy ul. Kościuszki we Wrześni przez firmę „Lidl” Polska zostały dostarczone do firmy. Przez cały czas kancelaria bacznie obserwowała wszystkie procedury dotyczące przekształcenia planu we Wrześni i przekonała inwestora, że na uchwalone we Wrześni przekształcenia i parytety metrażowe powinien się zgodzić. Dlatego pracowano dalej na dostarczonych dokumentach i została zrobiona koncepcja pawilonu handlowego w ramach określonych przez Radę parytetów. Mogą być ewentualnie jakieś zastrzeżenia do określonych parytetów od strony prawnej, ale w duchu dobrej współpracy na przyszłość z Radą i władzami miasta Wrześni kancelaria starała się przekonać inwestora, żeby tę inwestycję realizować i rozpocząć tak jak gmina określa.

Ostatnim dokumentem, który powinna kancelaria pozyskać, zgodnie z ustawą o nabywaniu gruntów przez cudzoziemców, była opinia właściwych organów miasta, które ustosunkują się do inwestycji. Pierwsze pismo od władz miasta informowało tylko, że planowana inwestycja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego. Jest to ważne, ale nie wystarczające, żeby wystąpić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o uzyskanie zgody na zakup tego gruntu. Dlatego rozmawiano z burmistrzem i proszono o poparcie dla tej inwestycji. W konsekwencji zaproszono przedstawicieli firmu „Lidl” na sesję Rady Miejskiej w celu zaprezentowania wniosku.

Kancelaria, która reprezentuje inwestora zajmuje się prowadzeniem tego typu zagranicznych inwestorów w Polsce jak „Lidl” i ma świadomość, że różne zastrzeżenia do pobudowania marketów są w każdym mieście, dlatego czynione są starania, żeby z takich inwestycji wynikały jakieś dobre rzeczy również dla miasta. Akurat we Wrześni ta sytuacja ma miejsce, ponieważ z chwilą, kiedy dyrekcja krajowa dróg uzyskała informację o planowanej inwestycji wystosowała pismo do burmistrza, iż istnieje możliwość współfinansowania przez inwestora całej przebudowy infrastruktury drogowej na drodze krajowej 92 i ul. Kościuszki. Władze Miasta Wrześni od jakiegoś czasu myślą o przebudowie tego skrzyżowania lecz brak na to środków. W chwili obecnej poczyniono już starania, żeby w Poznaniu zorganizować spotkania z dyrekcją dróg krajowych i autostrad w celu omówienia tej sprawy i sposobu współfinansowania tej inwestycji. Stanowisko „Lidla” jest jednoznaczne, że nie ucieka od tego i będzie współfinansował tę inwestycję i na pewno zostanie znaleziony konsensus by wszystkie strony były zadowolone. Jeśli opinia zostanie uzyskana, to dalsze procedury nastąpią dość szybko i będzie można w budżecie ująć środki na przebudowę infrastruktury skrzyżowania.

Złożony wczoraj ponowny wniosek zmierza do tego, ażeby od organów miasta uzyskać pozytywną opinię. Firma „Lidl” bardzo prosi, aby władze miasta poparły ich wniosek.


Roman Bachorz, konsultant firmy „Lidl” Polska, przybliżając korzyści dla społeczności lokalnej pobudowania sklepu powiedział, że „Lidl”, jako jedna z sieci w Polsce najczęściej wkracza pod własnym szyldem, unikając takich zabiegów, że np. poprzez inwestora zastępczego omija procedury powodujące takie spotkania jak dzisiaj. To jest polityka słuszna, szczególnie w dobie, kiedy Polska jest przed wejściem do Unii Europejskiej i oczekuje różnych dotacji i subwencji, dlatego oczekiwania wobec zagranicznych partnerów wydają się w pełni zrozumiałe.

Plany na Polskę opiewają na około 800 obiektów handlowych. To jest potężny kapitał inwestycyjny. Tego typu firmy mają pewne ułatwienia we własnych krajach, ale nie liczą na specjalne ulgi i korzyści inwestycyjne czy okołoinwestycyjne w Polsce, a takie mają firmy, które przychodzą do Polski, żeby produkować. Tak naprawdę nie istnieją obiektywne przeszkody, które powodowałyby, żeby firma mogłaby spotkać się z odmową; nie poparciem, ale brakiem zgłoszenia przeciwwskazań. Nie szuka szczególnego aplauzu, nie chodzi o retorykę, ale żeby szukać wspólnych interesów.

Firma ta z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej odprowadzać będzie określone kwoty z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i podatku od nieruchomości. Zatrudni kilkadziesiąt osób, będą to nowe miejsca pracy. Trzeba się zastanowić, czy interesy lokalne zagrożone czy naruszone poprzez wejście podmiotu gospodarczego tej wielkości nie należy zrównoważyć korzyściami wynikającymi z nowej oferty na rynku, która tworzona jest przede wszystkim dla szerokiej liczby konsumentów.


Radny Czesław Duch odnosząc się do wypowiedzi przedstawicieli firmy „Lidl” Polska przedstawił kilka pytań i uwag. Firma czyni starania o zakup gruntu, a już robi nabór pracowników, to jest pewien niesmak na początku. Jak firma będzie funkcjonować na terenie gminy Września skoro ma zatrudnić kilkanaście osób, a umowy na zatrudnienie w marketach są na czas ograniczony z zastrzeżeniami typu, że jak jakiś produkt przeterminuje się, to koszt tego ponosi obsługujący? Markety zatrudniają przeważnie osoby młode, pozbawiając pracy wielu pracowników w średnim lub przedemerytalnym wieku zatrudnionych w rodzimym handlu. Jak mogą wpłynąć do budżetu gminy jakieś pieniądze skoro nowe inwestycje są zwolnione z podatku i gmina nie będzie miała z tego tytułu korzyści, natomiast po upłynięcia okresu ulgi podatkowej zmieni się właściciel tej sieci, żeby nadal nie płacić podatków?


Roman Bachorz, konsultant firmy „Lidl” Polska, odpowiadając radnemu powiedział, że firma jeszcze nie kupiła tej nieruchomości, bo inaczej nie byłoby odbywającej się dyskusji i kolejność jest właściwa, ponieważ żeby kupić musi być decyzja lokalizacyjna. O korzyściach mówi się w momencie, kiedy się przystępuje do inwestycji, a nie po jej wdrożeniu.

Najczęściej to firmy produkujące, które wnoszą technologie do kraju liczą na zwolnienia podatkowe, natomiast sieci handlowe nie korzystają ze zwolnień podatkowych i płacą podatek od nieruchomości do kasy gminy oraz podatek dochodowy do kasy państwa.


Radny Cezar Dubiel poprosił o informację, czy wydanie opinii na temat lokalizacji pawilonu przez Radę to jest obowiązek czy przywilej?


Michał Michajłow, mecenas kancelarii adwokackiej reprezentujący firmę „Lidl” Polska, odpowiadając na pytanie wyjaśnił, że przedmiotową opinię wydaje właściwy organ gminy. Wniosek został złożony do burmistrza, który uznał że dobrze byłoby, żeby na ten temat wypowiedziała się Rada Miejska.


Stefan Ogrodowicz, prezes wrzesińskiego Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców, zabierając głos powiedział, że opinia stowarzyszenia na temat budowy marketów we Wrześni była i jest na „nie”. Niektórzy członkowie stowarzyszenia prowadzą małe firmy, które nie mogą się pochwalić takimi wynikami finansowymi jak np. „Lidl”, ale oni inwestują od pokoleń w ten swój mały interes i w momencie, kiedy powstaną takie sklepy wielkopowierzchniowe nie mają szans konkurowania. Wrzesińskie środowisko nie ma możliwości inwestowania w tego typu przedsięwzięcia.

Przebudowanie skrzyżowania, mające być korzyścią dla lokalnej społeczności, to inwestycja będąca jedną z integralnych części projektu i istoty funkcjonowania sklepu, mająca na celu przede wszystkim zwiększyć dostępność do obiektu.

Stowarzyszenie apeluje, by przy podejmowaniu decyzji wzięto pod uwagę interes wrzesińskiego handlu.


Roman Bachorz, konsultant firmy „Lidl” Polska, odnosząc się do powyższej wypowiedzi zapytał, czy stowarzyszenie lub władza po zainstalowaniu się sklepu sieci „Netto” robiły obiektywne badanie, ile rodzimych przedsiębiorstw upadło z tego powodu? Nieprawdą jest to, że inwestycja drogowa jest wpisana w przedsięwzięcie „Lidla”, ponieważ pismo w tej sprawie z generalnej dyrekcji dróg krajowych wpłynęło po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy.


Stefan Ogrodowicz, prezes wrzesińskiego Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców, zabierając głos powiedział, że członkowie stowarzyszenia prowadzą analizy we własnym gronie i obserwuje się we Wrześni, że niektóre miejsca zaczynają świecić pustkami.

Społeczeństwo Wrześni w ostatnim czasie bardzo zubożało i może istnieje możliwość przy okazji lokalizacji pawilonu „Lidla” pociągnąć jakąś firmę produkcyjną, by wrześnianie mieli za co kupować w tym obiekcie? Czy firma przewiduje w swej działalności korzystać z lokalnych dostawców?


Roman Bachorz, konsultant firmy „Lidl” Polska, odnosząc się do powyższej wypowiedzi powiedział, że towary cyklicznej rotacji przez sieć są pozyskiwane na miejscowym rynku, natomiast towary o długim terminie przydatności do spożycia logistyka umożliwia sprowadzać.

Kancelaria adwokacka obsługująca firmę „Lidl” Polska zajmuje się szukaniem inwestorów w różnych dziedzinach, nie można nic obiecać, ale co do terenów wokół Wrześni są prowadzone poważne rozmowy z inwestorami z dziedziny nie handlowej.


Radny Czesław Duch zaproponował, by sklep sieci „Lidl” posadowić na terenach wiejskich, które niedawno zostały przeznaczone pod aktywizację gospodarczą i przy okazji sieć może pobudować całą infrastrukturę: drogi, ronda i skrzyżowania.


Marian Cieloszyk, wiceprezes „Społem” we Wrześni, powiedział że „Kaufland” i „Lidl”, to jest ta sama firma. Nie znane są jeszcze skutki i zagrożenia otwarcia sklepu „Kaufland”, a ma się decydować czy ma powstać kolejny sklep. Spółdzielnia „Społem” we Wrześni czuje się zagrożona i przygotowuje się do pewnych pociągnięć. Rada musi mieć świadomość, że podejmowana decyzja ma dalekie skutki dla „Społem” i wrzesińskich sklepikarzy, dlatego decyzja musi być wyważona.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 0 głosami „za”, przy 16 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” wyraziła negatywną opinię w sprawie lokalizacji pawilonu handlowego firmy „Lidl” Polska przy ul. Kościuszki we Wrześni.


Pkt. 8


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając na interpelację dotyczącą remontów bieżących w placówkach oświatowych na terenie gminy Września podczas wakacji letnich powiedziała, że będą one robione z uwzględnieniem zmian organizacyjnych sieci szkół. Będą prowadzone prace w Gozdowie (ogłoszony został przetarg), Gutowie Wielkim, Chwalibogowie (wykonano salę komputerową w ramach programu i ze środków Prezydenta RP). Wiele prac będzie wykonywanych przez sekcję robót publicznych, w której zatrudniono 28 osób. Zatrudniono także brygadę więźniów ze Środy, która wykonuje prace w SSP nr 1 (założenie drenów odwadniających teren SSP nr 1, brukowanie). SSP nr 1 w tym roku obchodzić będzie 100-lecie istnienia i w związku z tym odbędą się we Wrześni wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Burmistrz zarządzeniem powołał zespół do inwentaryzacji majątku ruchomego i nieruchomego obiektów oświatowych.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając na interpelację w sprawie monitoringu miasta Wrześni powiedział, że na realizację tego zadania w budżecie gminy zostało przeznaczonych 25.000 zł plus 25.000 zł, które dołoży powiat. Sprawa monitoringu toczy się dwutorowo. Pierwszy obszar dotyczy rozwoju sieci, a drugi dotyczy analizy istniejącej sieci i problemów z tym związanych.

W kwestii rozwoju sieci analizowana jest koncepcja ulokowania kamer na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej. Przy czym wystąpiły problemy natury technicznej związanych z położeniem przewodów w kanałach telekomunikacyjnych, ponieważ istnieją przerwy w kanałach i gdyby te kanały miały być wykorzystane musiałyby być dobudowane brakujące fragmenty. Z przeprowadzonych analiz wynika, że koszt przedsięwzięcia szacowany jest na około 100.000 zł.

Istniejąca już sieć wymaga szeregu korekt, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwiązania techniczne. Dołączenie dodatkowych kamer powodowałoby, że problemy techniczne, które i tak istnieją w tej chwili, by się pogorszyły.

Sytuacja w obrębie istniejącego monitoringu – szereg kamer umiejscowiono w miejscach, które nie spełniają założeń technicznych związanych z obserwacją terenu. Spowodowane to jest pewnymi rozwiązaniami technicznymi, sprzętowymi i błędnym ulokowaniem kamer.

Sprawa monitoringu jest na etapie poszukiwania optymalnego wykorzystania i zagospodarowania przeznaczonych na ten cel 50.000 zł. W najbliższym czasie zostanie w tej sprawie podjęta decyzja.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, odpowiadając na interpelacje radnych powiedział, że do Urzędu wpłynęły pisma wnioskujące o umożliwienie prowadzenia parkingu przy ul. Opieszyn i w tej sprawie wystąpił do radnych z prośbą o wyrażenie opinii, czy mają być tworzone kolejne płatne parkingi; w tej sprawie nie podjęto jeszcze decyzji. Radni otrzymali także ksero artykułu prasowego, w którym zawarte są informacje na temat parkometrów w miastach wielkopolskich podobnych do Wrześni. W związku z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, do listopada wiele miast wstrzymuje się z decyzjami tego typu i nie ma potrzeby, aby robić jakieś gwałtowne ruchy. Apeluję do Rady o opinie w tej sprawie.

Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej są prowadzone zgodnie z uchwalonym przez Radę wieloletnim planem. Poza tym zgodnie z podpisanym listem intencyjnym z firmą hiszpańską zostanie doprowadzona kanalizacja do fabryki. Pozostałe realizowane przedsięwzięcia są to roboty finansowane ze środków PWiK.

Wnioski złożone na pozyskanie środków z Unii Europejskiej:

- Na początku roku został złożony wniosek o środki na promocję i przekazywanie informacji o Unii Europejskiej. Pozyskane środki miały być przeznaczone na organizację Dni Wrześni. Wniosek zawierał bardzo dużo dokumentów, jednak w zastosowanej punktacji zabrakło kilku punktów i nasza gmina tych środków nie otrzymała.

- W tej chwili złożono wniosek na programy związane z festiwalem teatrów. Plan jest taki, by do Wrześni przyjechały z różnych krajów amatorskie teatry.

- W tej chwili składane są projekty, które mają umożliwić wykorzystanie pewnych środków po wejściu Polski do Unii Europejskiej (kanalizacja wsi wokół zalewu, remont termoizolacyjny budynku ratusza, przyłącze energetyczne do terenów przy węźle autostradowym, poprowadzenie kanalizacji do Chwalibogowa przez Obłaczkowo).

- Z firmą konsultingową jest przygotowywany duży projekt „Fundusz spójności” (załącznik nr 26).

Krzewy przy ul. Wrześińskiej w Węgierkach, które zostały posadzone przy chodniku kosztowały kilka tysięcy złotych. W momencie, kiedy zwiększył się ruch TIR-ów na tej trasie spowodowany uruchomieniem płatnego odcinka autostrady, posadzone krzewy nie przetrwały zimy. Problem ten był konsultowany z firmą „Wiosna”, która zajmuje się zielenią na terenie naszej gminy. Można sadzić kolejne drzewa, ale nie jest to rozsądne, ponieważ rośliny po prostu nie chcą w tym miejscu rosnąć i nie ma się co upierać.

Propozycja Państwowej Straży Pożarnej – w województwie wielkopolskim istnieje możliwość kupienia przez samorządy dla ochotniczych straży pożarnych samochodów gaśniczych, których wartość wynosi około 100.000 zł, z czego w przypadku podjęcia decyzji o zakupie 60% płaci samorząd a 40% państwo. Propozycja straży była analizowana przez p. Krystynę Poślednią, zastępcę burmistrz, oraz przez p. Jana Krotoszyńskiego, naczelnika wydziału komunalnego i rozwoju wsi.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając na interpelację dotyczącą wniosku Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zakupu samochodu powiedziała, że zgodnie z ustawą o strażach pożarnych nasze trzy jednostki ochotniczych straży pożarnych zostały zgłoszone do krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego, są to OSP w: Kaczanowie, Gozdowie i w Węgierkach. Na tę okoliczność zostały podpisane odpowiednie dokumenty, z których wynika, że wszelkie koszty funkcjonowania tych jednostek, zgodnie z odpowiadającymi Państwowej Straży Pożarnej normami, spoczywają na właściwym samorządzie terytorialnym, który zawiera porozumienia. Z tych porozumień wynika, że te trzy jednostki są właściwie wyposażone, żeby w system ratownictwa drogowego wejść, z tego tytułu zostały podpisane zobowiązania. Uważamy, że wyposażenie naszych jednostek jest wystarczające, żeby wejść w ten system.

Odbyto rozmowy na szczeblu wyższym niż powiatowy, czy OSP powinny tak daleko wchodzić jak ratownictwo ekologiczne i ratownictwo drogowe i jest powiedziane, że te służby są tak specjalistyczne, że raczej powinny być to PSP.

Członkowie OSP powinni zamieszkiwać teren, na którym funkcjonuje jednostka i najczęściej są to rolnicy tych wsi i w pewnym momencie jest to rolnik na polu, który biegnie by wziąć udział w akcji. Stwierdzono, że jesteśmy wyposażeni dość dobrze, a z drugiej strony koszty finansowe, które muszą być z tego tytułu ponoszone zostały zapisane w budżecie gminy i na tę okoliczność PSP nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, bardzo często dysponuje naszymi jednostkami nawet wtedy kiedy wyjeżdża PSP. W porozumieniach jesteśmy zobowiązani do zabezpieczenia gminy, powiatu, województwa, kraju i zabezpieczenia między państwami granicznymi. Wszystkie koszty funkcjonowania naszej jednostki pokrywa gmina. Są to dość daleko idące zobowiązania stąd, po analizie, nie ma w budżecie straży pożarnych środków na zabezpieczenie nawet tych 60% środków na zakup wozu bojowego. Utrzymanie sprzętu, by był w gotowości bojowej też kosztuje i raczej w tym roku nie jesteśmy w stanie dokonać zakupu nowego wozu bojowego dla OSP gminy Września.


Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do udzielonej odpowiedzi na temat zakupu wozu dla OSP powiedział, że chciał uzyskać odpowiedź i uzyskał ją, ale to co powiedziała przy okazji swej wypowiedzi p. Burmistrz zostawi bez komentarza.

Chodzi o samochód ratownictwa drogowego, który jest potrzebny szczególnie teraz kiedy natężenie ruchu na drodze nr 92 jest tak duże i nie ma praktycznie dnia, żeby nie było wypadku drogowego, ale skoro nasz samorząd jest tak biedny i nie stać nas, to przyjmuje ten fakt z uszanowaniem i pokorą, ale gmina Miłosław będąca w trudniejszej sytuacji finansowej niż gmina Września chce skorzystać z tej okazji i przymierza się do zakupu dwóch takich samochodów. To jest kwestia decydentów danej gminy, a ekspertom w tej kwestii, czyli p. burmistrz K. Pośledniej i p. naczelnikowi J. Krotoszyńskiemu bardzo dziękuję.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, zabierając głos powiedział, że pomijając pogląd radnego czy kupować, czy nie odpowiedź p. Burmistrz była konkretna i dotyczyła ratownictwa drogowego, nie ujmując strażakom, które jest specyficznym ratownictwem i odpowiednio wyposażona i przygotowana jest w tym zakresie straż państwowa.


Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do wypowiedzi burmistrzów powiedział, że przypuszcza, iż wynikają one z nieznajomości. Ratownicy z OSP, to nie są rolnicy czekający na polu aż się zdarzy wypadek, chociaż takie przypadki też się mogą zdarzyć, ratownicy z OSP, uczestniczący w zdarzeniach drogowych są również przeszkoleni do udzielania pierwszej pomocy, mają odpowiedni sprzęt, chociaż nie w takim zakresie jakby sobie tego życzono. Rok 2003 jest ostatnim rokiem, kiedy na sprzęt pożarniczy wszelkiego typu nie ma podatku vat. Oby nie zaistniała taka sytuacja, że w ciągu obecnej kadencji będziemy przymuszeni taką decyzję podjąć w zakupie sprzętu, który będzie dużo droższy. Dobrze by było, żeby p. Burmistrz spotkała się np. z zarządem gminnym OSP albo z komendantem powiatowym, ponieważ widać, że wiedzę w tym zakresie ma lakoniczną.


Radny Arkadiusz Czajkowski zabierając głos powiedział, że jako lekarz i uczestnik ruchu drogowego często spotyka się ze zdarzeniami drogowymi, w których pomoc niosą ratownicy z OSP i często ich praca i zaangażowanie są godne podziwu i należy w przyszłości jednak rozważyć możliwość zakupu takiego wozu.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, poinformował, że zamierza się spotkać z szefem gminnych straży pożarnych.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, zabierając głos powiedziała, że dość szczegółowo pracowała na ustawie o strażach pożarnych będąc w Urzędzie Wojewódzkim i doskonale zna te przepisy i ma rozeznanie i informacje w jakim kierunku zmierzają struktury rozwojowe. Odpowiedź nie była udzielona szybko, ponieważ były analizowane dokumenty.

Z analizy struktury wyjazdów do zdarzeń wynika, że PSP zjawia się dość późno albo przyjeżdża samochód osobowy do przeprowadzenia akcji. Większość akcji odbywa się na drogach krajowych bądź na autostradzie, a obciążają one gminę Września.

W porozumieniach jest zapisane, że w miarę możliwości gminy zabezpieczają funkcjonowanie OSP w systemie krajowym.


Radny Jan Drewniak poprosił burmistrza o informację na temat możliwości ubezpieczenia świetlic wiejskich kompleksowo, ponieważ dotąd sołtysi na własną odpowiedzialność ubezpieczali podległe sobie świetlice. Przy okazji ubezpieczania obiektów gminnych można ubezpieczyć świetlice.

Odnosząc się do ostatniego głosowania radny wyjaśnił, że wstrzymał się, ponieważ jest reprezentantem terenu wiejskiego i w tzw. wolnym rynku nikt rolników nie pyta o import produktów rolniczych z zachodu, które napływają lawinowo i polskie rolnictwo musi stawić czoło dofinansowywanym produktom z zagranicy.


Radny Arkadiusz Czajkowski zabierając głos powiedział, że ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia przeznacza pewną sumę pieniędzy na ratownictwo, tj. 39 tys. zł na osobę rocznie.


Radny Ryszard Szwajca zajmując głos powiedział, że nie jest jego zamiarem polemizować, ale chce tylko zaapelować do burmistrza i radnych, żebyśmy nie byli mądrzy po szkodzie. Ten sprzęt jest niezbędny, a warunki na jakich można go nabyć w tym roku są niepowtarzalne.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, odpowiadając na kolejne interpelacje radnych powiedział:

- radny Piotr Matuszewski otrzyma odp. na piśmie;

- radny Sylwester Jałoszyński otrzyma odp. na piśmie;

- właśnie sieci zagraniczne sprowadzają zagraniczne produkty i m.in. z tego powodu polscy rolnicy mają kłopoty;

- zabezpieczenia autostradowe – w momencie, kiedy np. karetki pogotowia pojadą na karambol na autostradzie nie zabezpieczają wtedy terenu gminy i to zabezpieczenie nie zostało uwzględnione przy uchwalaniu przez Sejm ustawy o autostradach. Co do potrzeby zakupu auta dla straży nie ma żadnych dyskusji, chodzi wyłącznie o finansowanie. Trzeba także wziąć pod uwagę koszty utrzymania takiego pojazdu.


Radny Ryszard Szwajca zajmując głos powiedział, że oprócz autostrady na terenie gminy Września mamy ileś km dróg i tam też jest potrzebna pomoc. W momencie zakupu nowego auta zostałoby wycofane stare auto i dlatego koszty ogólne nie wchodzą w rachubę i chce tylko zaapelować do rozsądku do wszystkich decydentów, ponieważ warunki na jakich można kupić ten samochód są niepowtarzalne. W budżecie na utrzymanie OSP przeznaczono 110 tys. zł, a np. na utrzymanie stadionu klubu sportowego Victoria 103 tys. zł.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnemu powiedział, że całkowicie się zgadza i właśnie dlatego, że są tak wysokie, nie zawsze uzasadnione, koszty utrzymania stadionu miejskiego przekazano radnym dane za 2002 r., by się zastanowić jak tę sprawę poprawić.


Przewodniczący Rady Miejskiej zajmując głos powiedział, że pismo od klubu sportowego Błęktini dotyczyło dofinansowania remontu boiska w Psarach Polskich, tę sprawę p. J. Matuszewskich poruszał na spotkaniu działaczy sportowych z burmistrzem. Zarysowany problem to nie jest kwestia komu przydzielić parking na Opieszynie. Nie można zrobić tak jak Gniezno, tzn. wyznaczyć strefy ograniczonego postoju i pobierać opłaty. Chodzi o to, żeby wypracować szerszy program rozdysponowywania środków na działalność sportową z rozróżnieniem na działalność amatorską i profesjonalną oraz z uwzględnieniem podziału na dzieci i młodzież. Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej we Wrześni mogliby podjąć ten temat podczas posiedzeń.


Pkt. 9


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 20.30 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 15 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.Protokolant: Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Klimczak

/-/

we Wrześni:


Maciej Baranowski

/-/Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.