BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276361
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 

 Protokół

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Edukacji i Komisji Rozwoju Wsi

w dniu 10 września 2003 r.
Pkt. 1

Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 18.00 otworzyła wspólne posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listami obecności (załącznik nr 1 i 2) w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji edukacji i 4 członków komisji rozwoju wsi oraz goście, co stanowi quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.


Goście:

 • Krystyna Poślednia - zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Alfred Bogucki - skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • Kunegunda Zakrzewska - naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;Pkt. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządki obrad (załącznik nr 3 i 4), które zostały przyjęte przez komisje.


Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie projektów uchwał z porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej.

4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt. 3

Omówienie projektów uchwał z porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej:


 1. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli - omówiła przewodnicząca Komisji Edukacji radna Bożena Nowacka.


Przewodnicząca komisji Edukacji radna Bożena Nowacka poinformowała, że rozważa możliwość wprowadzenia autopoprawki w §10 ust. 1 pkt. d) o brzmieniu: „po jednym przedstawicielu organizacji związkowych”.

Następnie poinformowała o wprowadzeniu poprawek redakcyjnych w uzasadnieniu: art. 6a oraz art. 91 d pkt. 1 Karty Nauczyciela.


Głosowanie Komisji Edukacji w sprawie przyjęcie autopoprawki:

„za” - 6 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 0 głosów


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli z przyjętą wcześniej autopoprawką.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli wraz z autopoprawką.


 1. w sprawie nadania statutu Wrzesińskiemu Ośrodkowi Kultury - omówiła z-ca burmistrza p. Krystyna Poślednia.


Z-ca burmistrza Krystyna Poślednia poprosiła o wykreślenie w rozdziale trzecim :

i doradcze” a w §6 ust. 7 o wykreślenie słowa „lepszego”. Zmiany te zostaną wprowadzone w formie autopoprawki.


Skarbnik p. Alfred Bogucki przedstawił wyjaśnienia dotyczące ustalenia w statucie WOK limitu zaciąganych zobowiązań (załącznik nr 5).Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu Wrzesińskiemu Ośrodkowi Kultury.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu Wrzesińskiemu Ośrodkowi Kultury. 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod stację paliw oraz miejsca postojowe w rejonie ul. Szkolnej i Kosynierów we Wrześni - omówiła p. K. Zakrzewska.


radny Bolesław Święciochowski uważa, że wyjazd ze stacji na ul. Kosynierów może spowodować utrudnienia w ruchu komunikacyjnym.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych 4 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod stację paliw oraz miejsca postojowe w rejonie ul. Szkolnej i Kosynierów we Wrześni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod stację paliw oraz miejsca postojowe w rejonie ul. Szkolnej i Kosynierów we Wrześni. 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Węgierkach działka nr ewid. 299 - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Węgierkach działka nr ewid. 299.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Węgierkach działka nr ewid. 299.


 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo - usługowo - rzemieślnicze w Bierzglinku, działka nr ewid. 274/3, 274/4 - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo - usługowo - rzemieślnicze w Bierzglinku, działka nr ewid. 274/3, 274/4.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo - usługowo - rzemieślnicze w Bierzglinku, działka nr ewid. 274/3, 274/4. 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni - omówiła p. K. Zakrzewska.


radny Bolesław Święciochowski zapytał czy każdy mieszkaniec Wrześni będzie miał prawo przystąpić do zakupu garażu na tym terenie?


 1. K. Zakrzewska odpowiedziała, że Gmina ma do wyboru zbycie w formie przetargu nieograniczonego ustnego, w formie przetargu ograniczonego (wówczas trzeba podać czego ma dotyczyć ograniczenie) lub w formie przetargu ofertowego.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za” przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni.


 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Klonowej w Bierzglinku - w obrębie części nieruchomości nr geod. 139/59 i 139/74 - gmina Września - omówiła p. K. Zakrzewska.

radny Sylwester Jałoszyński poprosił o wyjaśnienie do kogo należy grunt na którym mieści się boisko w Bierzglinku?


p. K. Zakrzewska odpowiedziała, że jest to grunt gminny.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Klonowej w Bierzglinku - w obrębie części nieruchomości nr geod. 139/59 i 139/74 - gmina Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Klonowej w Bierzglinku - w obrębie części nieruchomości nr geod. 139/59 i 139/74 - gmina Września. 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego - jednorodzinnego w Kaczanowie w rejonie ulicy Gospodarskiej, obejmującego działki ozn. nr geod. 227/7 i 227/10 - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego - jednorodzinnego w Kaczanowie w rejonie ulicy Gospodarskiej, obejmującego działki ozn. nr geod. 227/7 i 227/10.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego - jednorodzinnego w Kaczanowie w rejonie ulicy Gospodarskiej, obejmującego działki ozn. nr geod. 227/7 i 227/10. 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gutowo Małe - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych 4 głosami „za” przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gutowo Małe.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gutowo Małe. 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych 3 głosami „za” przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce. 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obłaczkowo - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obłaczkowo.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych 3 głosami „za” przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obłaczkowo.


radny Jan Drewniak złożył wniosek o poprawę nawierzchni drogi Obłaczkowo - Kaczanowo.

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości ozn. nr geod. 69/9, położonej w Obłaczkowie - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja Edukacji w obecności 5 radnych (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu) 4 głosami „za” przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości ozn. nr geod. 69/9, położonej w Obłaczkowie.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych 3 głosami „za” przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości ozn. nr geod. 69/9, położonej w Obłaczkowie.


 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy istniejącego, gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bardo - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy istniejącego, gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bardo.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy istniejącego, gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bardo.


 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie i Białężycach, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 435 oraz torów kolejowych PKP Września - Jarocin - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie i Białężycach, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 435 oraz torów kolejowych PKP Września - Jarocin.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie i Białężycach, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 435 oraz torów kolejowych PKP Września - Jarocin.


 1. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej - omówiła p. K. Zakrzewska.


radny Sylwester Jałoszyński zapytał czy nie byłoby możliwości adaptacji tego budynku na cele mieszkaniowe.


Z-ca burmistrza p. Krystyna Poślednia odpowiedziała, że ten budynek jest za drogi by gmina go utrzymywała.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych 3 głosami „za” przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej.


 1. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego.


radny Maciej Baranowski zapytał czy warunki zbycia są później negocjowane z inwestorem?


 1. K. Zakrzewska odpowiedziała, że burmistrz decyduje jaka będzie forma zbycia.


 1. w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 1. w sprawie zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003r. w sprawie budżetu na rok 2003 - omówił skarbnik p. A. Bogucki.

Przewodniczący Rady radny Maciej Baranowski wnioskuje o uwzględnienie w budżecie roku 2004 środków na wykonanie drogi 17 Dywizji Piechoty.


radna Ilona Łosińska wnioskuje o uwzględnienie w budżecie roku 2004 środków na wykonanie ul. 68 Pułku Piechoty.


radny Jan Drewniak wnioskuje o utwardzenie małej uliczki w Obłaczkowie (150 m), która w zeszłym roku została pokryta tłuczniem wapiennym.

Następnie poruszył sprawę reklam przy byłym markecie przy ul. Kościuszki, które szpecą.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003r. w sprawie budżetu na rok 2003.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003r. w sprawie budżetu na rok 2003.


Pkt. 4

radny Mirosław Zgoliński zadał pytanie dlaczego dzieci z Sokołowa i z Sokołówka nie są dowożone autobusem do szkoły.


Z-ca Burmistrza p. Krystyna Poślednia odpowiedziała, że nie jest przekroczona odległość 3 km.


radny Mirosław Zgoliński zapytał czy byłaby możliwość pobierania zaliczkowo przez sołtysów pieniędzy z kasy gminnej na pewne inwestycje w sołectwach.


Skarbnik odpowiedział, że nie ma możliwości „wypuszczania” tych pieniędzy.


radny Mirosław Zgoliński poprosił o zwrócenie uwagi na zniszczoną nawierzchnię ul. Cisowej w Bierzglinku.


radny Sylwester Jałoszyński poruszył sprawę złożonego pisma dot. nazewnictwa ulic w Chwalibogowie - brak odpowiedzi.


Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca komisji edukacji o godz. 20.15 zamknęła wspólne posiedzenie komisji edukacji i komisji rozwoju wsi.


Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.


Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Przewodnicząca komisji edukacji             Przewodniczący komisji rozwoju wsi


radna Bożena Nowacka                                   radny Mirosław Zgoliński

/-/                                                                                           /-/


Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.