BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14476974
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr I z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 13 grudnia 2018 r.

Protokół Nr I
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno - Finansowej
z dnia 13 grudnia 2018 r.
Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 14.00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1), 6 członków Komisji Komunalno- Finansowej (załącznik nr 2), 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 3), oraz 9 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 4).Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego;
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;
Magdalena Łuczak, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego;
Izabela Koczorowska – Kubiak, naczelnik Wydziału Organizacyjnego;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
Media;


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).


Porządek obrad


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu Budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2019.
4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019 – 2029.
5. Wolne głosy radnych.
6. Zakończenie posiedzenia.Pkt 3

a)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: zaopiniowania projektu Budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2019 (załącznik nr 6).

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych projekt budżetu został złożony do 15 listopada br., na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, wraz z projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej.
      
 
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września poinformował radnych o najważniejszych zadaniach inwestycyjnych i przedstawił założenia umieszczone w projekcie budżetu.


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że w pkt. 1 wydatków majątkowych w opisie jest zapisana uwaga o budowie drogi łączącej ulice Paderewskiego z ulicą Działkowców, poprosił o wyjaśnienie. Drugie pytanie dotyczy pkt. 18, gdzie jest kwota 400 tys. zł na kanalizacje. Zapytał, czy gmina spodziewa się dofinansowania z zewnętrznych środków oraz czy wielkość kanalizacji łapie się na program dofinansowania budowy kanalizacji, czy na te kanalizacje gmina posiada projekty techniczne i z jakim prawdopodobieństwem jest to ta kwota przybliżona do posiadanych już przez gminę  projektów i kosztorysów inwestorskich oraz czy gmina posiada inne projekty już przygotowane na budowę kanalizacji w innych rejonach miasta, gdyby gminie udało się zaoszczędzić lub pozyskać środki, które można by było zainwestować w budowę kanalizacji? Trzecie pytanie dotyczy budynku przy ul. Leśnej, gdzie gmina będzie modernizowała kotłownie i system alarmowy, co to za budynek? Powiedział, żeby gmina w ramach rewitalizacji  wzięła pod uwagę wysepkę na Wrześnicy, jest to jedyna wyspa na terenie Miasta i Gminy, żeby była podkreślona w parku i zaczęła funkcjonować w świadomości mieszkańców. 


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że  jeśli chodzi o drogę łączącą ul. Paderewskiego z ul. Działkowców, gmina ma złożony wniosek w ramach tzw. jeszcze „Schetynówek” byłaby to nowa droga.  Nawiązując do lokalizacji jadąc od strony Poznania skręca się w ul. Azaliową, następnie w prawo  trzeba dojechać do lasu, skręcić w lewo i wjechać do ul. Działkowców. Ulica przyda się nie tylko mieszkańcom z tego rejonu, ale także ułatwiłaby komunikację w stronę ul. Działkowców oraz byłaby alternatywą dla osób jadących od strony Poznania skręcając w ul. Działkowców nie musieliby dojeżdżać do skrzyżowania z ul. Słoneczną do świateł można by było zrobić to wcześniej. Gminie nie uda się pozyskać środków i wykonać drogi w programie „Schetynówek”, jest już nowy program wsparcia budowy dróg gminnych i powiatowych z większymi kwotami, które można pozyskać w formie dofinansowania do wykorzystania w ciągu dwóch lat. Z nowego programu gmina będzie się starała pozyskać środki na budowę wschodniej obwodnicy miasta. Odpowiadając na drugie pytanie powiedział, że pkt. 18 trzeba połączyć z pkt. 6 i  budową dróg gminnych w rejonie ul. Azaliowej. Zostały wyodrębnione sieci z tej pozycji i przedstawione, że infrastruktura wodnokanalizacyjna będzie tam powstawała. Gmina posiada wszystkie projekty, nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na ten cel. Ważnym rejonem gminy jest rejon Bierzglinka, który bardzo dynamicznie się rozwija, gdzie Powiat Wrzesiński sprzedał dużo działek, które nie są uzbrojone, a gmina w zawartym uzgodnieniu, gdzie Powiat zrzeka się ponad miliona złotych odszkodowań za drogi, które przekazał gminie, gdzie z biegiem lat gmina podobne środki będzie wydatkować na uzbrojenie tego terenu. Gmina jest przygotowana jeśli pojawią się możliwości uzyskania dotacji na tego rodzaju infrastrukturę to zarówno sama gmina jak PWiK może do takich możliwości sięgać. Odpowiadając na trzecie pytanie, jest to teren po byłej spółdzielni „Inwalidów”, Gmina Września w zamian za zobowiązania podatkowe pozyskała nieruchomości, gdzie w jednym z budynków powstaje baza Zieleni gminnej. Budynki są w złym stanie pod względem instalacji elektrycznej i instalacji cieplnej, której tam nie ma i trzeba stworzyć. W takim miejscu przechowuje się różnego rodzaju urządzenia, narzędzia, sprzęt gmina musi zamontować system alarmowy oraz ogrzewanie w pomieszczeniu dla pracowników zieleni. Wyspa została ujęta w koncepcji rewitalizacji Parku, ma pozostać w charakterze naturalnym i być naturalną enklawą dla ptaków, rzeczywiście jest to jedyna wyspa w naszej okolicy.Radny Mirosław Chudy zapytał o ogródki działkowe w kwocie 50 tys. zł, na ile wniosków jest to przewidziane i czy jest to równomierny podział procentowy czy inny? Drugie pytanie dotyczy Parku przy Strzelnicy Bractwa Kurkowego i boiska w Sokołowie 70 tys. zł jaki jest podział i ile wynosi procentowo?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiadając na drugie pytanie w sprawie zagospodarowania terenów rekreacyjnych gmina posiada kwotę 400 tys. zł. Boisko w Sokołowie jest terenem, które gmina Września po ok. 10-letnich staraniach uzyskała od dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych, gdzie mając gotowe dokumenty czekała rok na podpis i pieczątkę. Gmina przejmując boisko od Agencji zobowiązała się, że ten teren doinwestuje, a jeśli nie, to mogłaby zostać zmuszona do oddania tego terenu. Odpowiadając na pierwsze pytanie powiedział, że kwota 50 tys. zł, jest dokładnie taka sama jak w roku bieżącym i nie ma problemu że zapotrzebowanie jednoroczne, jest dużo większe niż gmina planuje. Prezesi Rodzinnych Ogródków Działkowych mają także ograniczone możliwości, ustalają plany i muszą skoordynować swoje działania. Współpraca między nimi się układa i gmina nie widzi potrzeby, aby kwota była zwiększana, jeśli będzie potrzeba to jest taka możliwość.

 

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że ma szereg pytań, ale większość  sformułuje pisemnie oraz poprosił o wyjaśnienie kilku rzeczy.
Pierwsze pytanie dotyczy poz. nr 22 wydatków majątkowych, wymiany źródeł ciepła zapytał, ile lokali socjalnych mieszkalnych jest wyposażonych będących własnością   gminy w ogrzewanie piecowe i czy gmina przewiduje wymianę tych źródeł ciepła, jeśli tak, to czy zamierza skorzystać z jakichkolwiek środków dofinansowania?
Drugie pytanie dotyczy poz. nr 4 budowa obwodnicy i nowych ciągów komunikacyjnych, jest przewidziana kwota 30 840 000,00 zł natomiast gmina chce wyemitować obligacje na kwotę 49 mln zł, zapytał co z pozostałą kwotą dotyczącą tejże pozycji? Powiedział, że jest to zapisane w przychodach budżetu.
Trzecie pytanie dotyczy poz. nr 7 na str. 49, rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie
1 364 847,20 zł na zadanie budowy kanalizacji deszczowej ul. Sokołowskiej i Łokietka, jest zaznaczone brak podpisanej umowy. Co jest przyczyną?
Czwarte pytanie dotyczy budowy „Pomnika Wolności” w kwocie 300 tys. zł w stosunku do wymiany źródeł ciepła w kwocie 100 tys. zł, są to kwoty nieporównywalne, ponieważ smog i trucie siebie, dzieci i wnuków jest zdecydowanie istotniejsze niż stawianie pomnika. Proponuję,  aby tę kwotę podzielić na dwie wartości czyli 35 tys. zł przeznaczyć na kontr raport środowiska dla Marzenina, Kawęczyna i Gulczewa dotyczący budowy kolejnej fermy dla zwierząt, a pozostałą kwotę 265 tys. zł na wymianę źródeł ciepła. Powiedział, że nie jest przeciwny temu, ponieważ poprawy warunków pracy pracowników jest istotną rzeczą, ale montaż klimatyzacji na kwotę 60 tys. zł, wydatki z zakupem licencji praw autorskich na kwotę 45 tys. zł, montaż klimatyzacji w budynku OPS ul. Słowackiego na kwotę 50 tys. zł, zakup sprzętu ogrodniczego w kwocie 70 tys. zł, po połączeniu są to sumy dość spore. Gmina posiada kolejne programy dotyczące pomocy mieszkańcom wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji, itd…, powiedział, że kwota w budżecie jest zdecydowanie za niska. Zapytał ile wniosków pozostało do rozpatrzenia w roku 2018 jeżeli chodzi o dofinansowanie tych rzeczy?                
Piąte pytanie dotyczy podwyżki dla nauczycieli w kwocie 5%, zapytał, czy przewiduje się także podwyżki dla innych pracowników samorządowych?
Szóste pytanie dotyczy przeznaczenia środków finansowych na ochronę zabytków. Jaką kwotę gmina przeznaczy na ten cel oraz czy pod pozycjami dotyczącymi modernizacji czy rewitalizacji LOK-u, gmina bierze pod uwagę remont altany?
Siódme pytanie  dotyczy funduszy sołeckich, na str. 53 są dwukrotnie zapisane fundusze sołeckie dotyczące funkcjonowania funduszy od 2019 roku oraz odrębnie jest pozycja dotycząca Gozdowa. Rada Miejska podejmowała uchwałę dotyczącą tych środków. Zapytał, czy w taki sposób zapisane to w uchwale budżetowej jest zgodne z prawem? Zapytał, czy gmina przewiduje dalszą budowę kanalizacji w rejonach wsi Psar Polskich, Słomowa, Słomówka i Nowego Folwarku oraz rozbudowę kanalizacji terenu w rejonie ul. Czerniejewskiej czyli „Restauracji Czardasz”? Zapytał o połączenie kanalizacji sanitarnej osiedla Lipówka z Przyborkami, mieszkańcy ul. Świętokrzyskiej zgłaszali, że kilka domów pozostało bez podłączenia do kanalizacji?
Wyjaśnił, że w wypowiedziach Pani Skarbnik, budżet zapisany jest w działach, rozdziałach i paragrafach, a w załączniku Nr 1, gdzie znajdują się dochody z wydatków znajdują się działy i paragrafy oraz także w kwestii wydatkowej. Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii. 


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września zapytała radnego Bogumiła Kwiatkowskiego, czy może otrzymać pytania na piśmie?


Radny Bogumił Kwiatkowski odpowiedział, że może wszystko sformułować pisemnie.
 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział,  że spróbuje odpowiedzieć na wszystkie pytania, a jeśli będą sformułowane na piśmie  dużo łatwiej będzie niczego nie pominąć.


Radny Bogumił Kwiatkowski odpowiedział, że z góry dziękuje.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiadając, na pierwsze pytanie powiedział, że jeżeli chodzi o lokale socjalne i komunalne i ich sposób ogrzewania oraz ewentualną zmianę tej sytuacji wyjaśnił, że ten temat budzi bardzo wiele wątpliwości, ponieważ rozstrzygnięcie tej kwestii wymaga podjęcia decyzji, co jest ważniejsze dla gminy. Sytuacja wygląda następująco, zgłasza się właściciel domu o dotację na wymianę pieca, która wynosić będzie 4 tys. zł i wymienia piec na gazowy wraz z pozostałymi kosztami pokrywając je samodzielnie. Podkreślić należy, że koszty ogrzewania swojego domu pokrywa samodzielnie w 100%, rozwiązuje ten problem sam, ponieważ nikt mu w tym nie pomoże, a jeżeli chodzi o mieszkańców lokali komunalnych, sytuacja wygląda następująco, że nie są to ich lokale i są zobowiązani tylko do płacenia czynszu w wysokości  4,50 zł za metr miesięcznie a w przypadku lokali socjalnych jest to 1 zł za metr miesięcznie. W lokalach socjalnych znajduje się duża grupa ludzi, która mieszka w tych mieszkaniach socjalnych i nie płaci nawet tej złotówki za metr. Mieszkańcy lokali socjalnych nie chcą lub ich nie stać na inną formę ogrzewania, znajdują się tam zwykłe piece, które pozwalają na palenie drewnem, papierem, węglem. Wybór dotyczy takiej kwestii, że gmina uznaje, że musi zachować pewną formę sprawiedliwości społecznej, czyli gmina nie będzie rozdawać pieniędzy ludziom, zaznaczył, iż jest to oczywiście schemat, ponieważ w lokalach socjalnych mieszkają  ludzie, którzy zgotowali taki los sobie sami bo w życiu nie przepracowali ani jednego dnia. Powiedział, że miał takiego petenta, któremu wydawało się, że wszystko mu się należy, który nie przepracował ani jednego dnia, a jest w takim wieku, że mógłby być jego rodzicem, a wybrzydza w lokalu socjalnym, że nie takie okna, remont nie tak zrobiony, cyt: „cuda na kiju” jakby mieszkanie było od dewelopera, a nie socjalne. Są też tacy ludzie, którzy z  rożnych względów, choroby, sytuacji losowych, niezależnych, znaleźli się w takiej trudnej sytuacji. Wyjaśnił, że mając to na myśli, aby pokazać dylemat moralny to porównajmy sytuacje człowieka w lokalu socjalnym, który nie przepracował w życiu ani jednego dnia. Zapytał, czy gmina powinna rzeczywiście wydawać pieniądze, nasze publiczne na to aby temu człowiekowi nie tylko zamienić tego „kopciucha” na gaz, ponieważ za chwilę gmina będzie musiała zapłacić rachunki za gaz, ponieważ ten człowiek niczego nie zapłaci bo nie będzie chciał, że mu się należy a z gminnych pieniędzy będzie płacone za ogrzewanie tego człowieka. Gmina nie będzie płaciła za np. mieszkańców, którzy pracują, starają się, dbają o swoje rodziny i poczuwają się za nie odpowiedzialni, jest to dylemat, czy tak zrobić a z drugiej strony, czy to czyste powietrze jest rzeczywiście na tyle istotne z punktu widzenia tego ryzyka zdrowotnego oraz tego wszystkiego, że mimo tych dylematów moralnych, to gmina powinna podnieść te koszty i to zrobić. Nie jest to takie proste, wyjaśnił, że dylematy są bardzo różne a gmina posiada w ramach Gospodarki Mieszkaniowej wsparcie działania, które pozwoli np. ocieplić budynki tam, gdzie jest to konieczne, ponieważ gmina posiada zrobioną dokładną diagnozę. Szukanie rozwiązań, które rzeczywiście mogą tą sytuacje poprawić a dużo łatwiej ją poprawić poprzez np. ocieplenie, wymianę okien, niż na siłę zamienić piec na gazowy, którego mieszkańcy nie będą używać, ponieważ nie będzie ich stać.

 

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że mówił o zasobach komunalnych gminy, czyli też o lokalach mieszkalnych. Mieszkańcy mają wiele różnych stwierdzeń, że są kontrolowani i otrzymują mandaty a natomiast gmina w swoim zasobie nie robi porządku, dlatego pod tym kątem zadał to pytanie.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że ze stwierdzeniem, że gmina nie robi z tym porządku nie może się z tym zgodzić, ponieważ zawsze można zrobić więcej, na pewno gmina zwraca na to uwagę i  stąd ta diagnoza, która została wykonana tych wszystkich lokali socjalnych i komunalnych w której nie ma dużego rozróżnienia, gmina w najbliższym czasie zobaczy jakie będą tego efekty. Odpowiadając na drugie pytanie powiedział, że co do emisji obligacji na kwotę 49 mln zł to wyjaśnił, że zostaną one wykorzystane nie tylko na kwestie związane z obwodnicą, ale również na inne cele np. na rozbudowę Szkoły nr 2. Powiedział, że raty kredytu omówi Pani Skarbnik. 


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiadając na trzecie pytanie powiedziała, że od daty wyznaczonej przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zależy, kiedy ta umowa będzie podpisana. Na czas przygotowania projektu uchwały, czyli przed 15 listopada br. była informacja, że umowa będzie podpisana w grudniu i tak się stało, umowa jest już podpisana, jest obowiązująca, środki pieniężne wkrótce pojawią się na koncie gminnym. Bardzo często dzieje się tak, że procedury związane z wnioskami, z oceną, ze zmianami, które były w wyniku wyborów jesiennych, wszystko się opóźniło i nie dało się wcześniej tego podpisać. Gmina nie jest w stanie naciskać i wywierać jakiejkolwiek presji, że gmina już chce mieć podpisaną umowę, ponieważ  takich samorządów było kilkadziesiąt, a za podpisem trzeba było poczekać w kolejce.        


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiadając w sprawie sposobu przeznaczonych środków zaplanowanych w projekcie na Pomnik Wolności, czy skwer na ul. Harcerskiej, wyjaśnił, że jest to bardziej propozycja, niż pytanie, w związku z tym, dla usystematyzowania pracy i uniknięcia niedomówień to    wszelkie propozycje dotyczące tego rodzaju zmiany, (czy coś zmienić lub nowego dołożyć), jeśli jest to tylko przesunięcie pomiędzy pozycjami to dobrze, a jeżeli zupełne zwiększenie kwoty lub nowa rzecz, to trzeba wskazać źródło finansowania, ponieważ nie jest to pytanie, nie chciałby wchodzić w dyskusje czy ten wniosek jest zasadny, czy nie, to komisja do której Pan Radny wniosek skieruje będzie musiała ocenić. Pani Skarbnik na początku spotkania tłumaczyła, że procedura jest taka, że pojawia się propozycja, komisja do której ta propozycja jest złożona, ją opiniuje, jeżeli opiniuje pozytywnie trafia do Burmistrza, który jeżeli chce ją uwzględnić w budżecie to autopoprawką taką zmianę wprowadza, jeżeli nie chce jej uwzględnić to uzasadnia dlaczego i jej nie uwzględnia, natomiast jeżeli Komisja nie akceptuje czyli nie przyjmuje tej propozycji jako swojej to na tym temat się kończy. Powiedział, że w trakcie dyskusji ewentualne propozycje zostaną poddane pod głosowanie Komisji. Odpowiedział, że wszystkich wniosków o wymianę piecy do gminy wpłynęło 92, nie wszystkie były kompletne, niektóre na etapie procedowania zostały wycofane przez wnioskodawców, załatwionych wniosków gmina posiada 65. Powiedział, że na obecną chwilę nie potwierdzi, czy są takie wnioski, które są kompletne, a nie otrzymały dofinansowania ze względu, na  brak pieniędzy z tej puli, ponieważ się wyczerpały. Powiedział, że zostanie  przygotowana taka informacja i zostanie przekazana Panu Radnemu, ponieważ trzeba być bardzo precyzyjnym. Odpowiadając na piąte pytanie powiedział, że jeżeli chodzi o podwyżki dla samorządowców, powiedział, że tego nie wie, ponieważ w przypadku Urzędu Miasta i Gminy jest to decyzja Burmistrza, a jeśli chodzi o projekt budżetu to w założeniach do budżetu na etapie początku przygotowania tego projektu, zostało to określone, w taki sposób, że fundusz nie może zwiększyć się bardziej niż 5%, co wcale nie oznacza, że pracownicy dostaną 5% podwyżki, może to być również w ciągu roku np. jak pojawi się nowy etat, nowy pracownik potrzebny, może zdarzyć się, że pula nie zostanie wykorzystana. Odpowiadając na szóste pytanie powiedział, że zgodnie z decyzją konserwatora zabytków remont musi zostać wykonany do końca czerwca 2019 roku , w środkach, które są przewidziane na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych jest również remont altany, na który gmina jest przygotowana i w najbliższym czasie ogłosi przetarg i zamknie temat remontu altany definitywnie. Odpowiadając na siódme pytanie powiedział, że nie wszyscy Państwo byli Radnymi w poprzedniej kadencji, a wtedy zostało to zatwierdzone. Wyjaśnił, że procedura przy funduszu sołeckim jest taka, że zebranie wiejskie określa uchwałą, na co chce wydać środki z funduszu sołeckiego i taki wniosek trafia do Burmistrza Miasta, jeżeli kwota się zgadza, sposób przeznaczenia jest zgodny z prawem to Burmistrz uwzględnia w projekcie budżetu. W przypadku sołectwa Gozdowo sytuacja była cyt. „dziwna”, ponieważ kwota, która została wyliczona z algorytmu ustawowego dla sołectwa Gozdowo, na zebraniu została dwukrotnie przekroczona i taki wniosek zgodnie z ustawą dostał formalny sprzeciw Burmistrza i w ciągu 7 dni zgłoszony. Powiedział, że sołectwo może się z takim sprzeciwem nie zgodzić i sprawa trafia do Rady Miejskiej lub na ponownym zebraniu poprawić to co powinno być poprawione. Sołectwo Gozdowo zwołało zebranie drugi raz i mieszkańcy dostosowali kwotę do prawidłowiej, natomiast zdarzyło się to za późno, ponieważ został przekroczony termin ustawowy złożenia takiego wniosku, dlatego Rada Miejska musiała odrzucić poprawioną wersję wniosku Gozdowa. Gmina nie chciała aby mieszkańcy Gozdowa ze względu na procedury i formalności zostali poszkodowani i na rok zostali bez funduszu sołeckiego. W związku z tym, gmina zaproponowała rozwiązanie, tzn. gmina nie może tych wydatków, które mieszkańcy zaplanowali potraktować formalnie jako element funduszu sołeckiego, ale gmina może zaplanować w budżecie dokładnie to, co mieszkańcy wymyślili, dokładnie w takich kwotach. Czyli z punktu widzenia mieszkańca Gozdowa nic się nie wydarzyło, to co zostało zaproponowane na drugim zebraniu „poprawnym” pieniądze będą mogły być wydane, natomiast ze względów na sztywne przepisy ustawy o funduszach sołeckich nie można było tego zrobić w inny sposób. Odpowiadając na temat kanalizacji, wyjaśnił, że jeżeli chodzi o Restauracje - Hotel „Czardasz” nad jeziorem to PWiK Września uzyskało decyzję pozwolenie na budowę tego odcinka, będzie zrealizowany i problem zostanie rozwiązany poprzez rozbudowę sieci siłami i środkami PWiK. Powiedział, że gmina nie ma planów na rozbudowę kanalizacji w Nowym Folwarku, Psarach Polskich. Plan rozbudowy sieci PWiK jest takim planem wieloletnim funkcjonującym i raz w roku jest aktualizowany. Powiedział, że pamiętałby gdyby to było, raczej nie, musi zostać to sprawdzone i wtedy może odpowiedzieć, czy tak jest, oraz także co do ul. Świętokrzyskiej musiałoby to także zostać potwierdzone, aby precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, jeśli coś zostało pominięte, poprosił o informacje i wtedy zostanie to uzupełnione.


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy mógłby wystąpić o wydanie takiego planu przez PWiK we Wrześni dotyczących inwestycji na rok 2019, czy będzie przeszkodą?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że nie ma żadnych przeszkód, to nie jest plan jednoroczny. Wyjaśnił, że jest to perspektywa wieloletnia, którą każde przedsiębiorstwo powinno mieć taki plan modernizacji, rozbudowy swojej sieci wodno- kanalizacyjnej, powiedział, że nie ma żadnego problemu.
Radny Damian Staniszewski zapytał, ile dokładnie przewidziano na renowacje altany i rewitalizację ogrodu Bractwa Kurkowego i czy ta kwota wystarczy na cały obiekt? 


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że kosztorys remontu altany wynosi 147 tys. zł, a ile będzie to kosztowało rozstrzygnie przetarg. Jest to założenie czysto kosztorysowe, natomiast zostało to zaplanowane w taki sposób, żeby wystarczyło. Wyjaśnił, że nie zakłada, iż w takiej kwocie remontu altany, żeby gmina w przetargu otrzymywała oferty, które nie pozwoliłyby tego zrealizować. Tym bardziej gmina bardziej z ciekawości, zaczęła sądować, ile by kosztowało wybudowanie takiej altany na nowo, to za tę kwotę dwie altany zostałyby wybudowane. Podkreślił, że jest to zabytek i gmina ma go odrestaurować i zadbać o niego, zostanie ogłoszony przetarg i tutaj nie powinno być żadnej niespodzianki. Podsumował, że na wykonanie tego remontu powinno wystarczyć.Radny Damian Staniszewski zapytał, czy obejmuje to rewaloryzacje parku, czyli terenu zielonego czy tylko altanę?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że gmina chce doinwestować ten Park i rozstrzygnąć kwestie, czy są szanse aby nawiązać o lepszą współprace z LOK-iem, czy ograniczyć się do gminnego terenu, natomiast ile gmina będzie mogła na to przeznaczyć pokaże przetarg na altanę. Im będzie taniej i stawki będą niższe za wykonanie remontu, tym więcej będzie można zrobić na tym terenie, warto z pewnością zainwestować.


Radny Damian Staniszewski zapytał, czy projekt, który był udostępniony Stowarzyszeniu Projekt Września do którego stowarzyszenie wystawiło opinię i swoje uwagi, czy te uwagi zostały uwzględnione i czy ten projekt będzie realizowany na „bogato”?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że ten projekt był bardzo „na bogato” i dotyczył również LOK-u i w tej wersji niestety nie będzie realizowany ze względu na to, że Gmina ograniczy się tylko do terenów gminnych, można uwzględnić różne aspekty, które powinny się tam znaleźć i co powinno być odnowione. Podkreślił, że Konserwator Zabytków jest taką osobą, do której będzie należało ostatnie słowo.


Radny Damian Staniszewski zapytał, czy będzie nowy projekt?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że prawda jest taka, że gmina musi opracować nowy projekt. Lok do tej pory stał na takim stanowisku, że chce wykorzystywać ten teren w dotychczasowy sposób na kwestie manewrowe. Gmina ma zupełnie inne oczekiwania dotyczące tego terenu.                      
          

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy uwagi, które zostały wysłane przez Stowarzyszenie, opracowane przez inżynierów architektury, którzy są w Stowarzyszeniu członkami będą wzięte pod uwagę przy opracowaniu nowego projektu?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że gmina może do tych uwag sięgnąć przy opracowaniu projektu, natomiast projekt przygotuje także specjalista, podkreślił, że nie chciałby rzucać deklaracji, że w 100 % zostanie to uwzględnione, z pewnością gmina sięgnie po to, ponieważ  każdy pomysł może się przydać, teren jest fajny, historyczny. Bardzo mocno gmina chciałaby zaangażować do dyskusji również Bractwo Kurkowe

Radny Damian Staniszewski powiedział, że jako Stowarzyszenie także wyrażają chęć wzięcia udziału w tym projekcie.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że jeśli Stowarzyszenie posiada nowe propozycje w stosunku do starych to zaprasza.

 

Radny Kornel Tomczak zapytał, czy wiadomo w których miejscach miasta przewidziana jest budowa systemu nawadniania?

        
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że szczerze mówiąc nie potrafi precyzyjnie odpowiedzieć, ponieważ nie ma takich informacji, natomiast przewidziana będzie to w wielu różnych miejscach na terenie miasta. Wyjaśnił, że  z pewnością może ktoś zastanawiać się, czy nie jest przesadą, jeżeli chodzi o wydatki, uzbrajając tereny zielone w tego rodzaju systemy. Na dzień dzisiejszy tych terenów zielonych i skwerów już teraz jest dużo, a z pewnością będzie ich coraz więcej. Wyjaśnił, że gmina zatrudnia w Zieleni Miejskiej pracowników, którzy nie zajmują się niczym innym, jak cały dzień jeżdżą i podlewają, zwłaszcza w upalne dni. Jeżeli tylko pojawiają się nowe nasadzenia to należy zadbać w szczególności o nie na samym początku, ponieważ gdy tego się nie zrobi, one wypadają i szkoda na nie pieniędzy. Podkreślił, że warto na to środki wydać, a też nie ma co ukrywać, że zbliżamy się do takiej magicznej granicy organizacyjnej, jeżeli chodzi o zieleń, że bardzo trudno jest pozyskać nowych pracowników do takiej pracy, gdyż dla wielu osób nie jest to wymarzona praca, chociażby za samą pensję, która dochodowa nie jest. Reasumując, pracy jest bardzo dużo, w trudnych warunkach, a dokładając ją w postaci nowych nasadzeń, pracy przybywa i dochodzi się do takiej bariery, że dużą część pracy tych ludzi trzeba przeznaczyć na utrzymanie tego co już jest, a jest jej więcej niż kiedyś, nie można zaniedbać starych wykonanych prac po to, żeby na siłę tworzyć nowe rzeczy.  


Radny Maciej Baranowski zapytał, co gmina zyska z przynależności do klastra Szlaku Piastowskiego w Wielkopolsce i czy musi to kosztować 2 tysiące?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września   odpowiedział, że nie widzi namacalnych efektów z punktu widzenia takiego potencjalnego mieszkańca, który chciałby coś zobaczyć i z tego skorzystać. Podkreślił, że nie widzi żadnej różnicy że taka działalność była podejmowana przez gminę, a teraz jest. Istnieją podejmowane próby, aby to zmienić i urealnić, żeby te 2 tys. zł. Składki tego porozumienia i organizacji przełożyło się na konkretne cele, pomysły i efekty, ale szczegóły nie są mu znane.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, aby przekazać te środki na Stowarzyszenie Wojów w Grzybowie, gdzie będą one wykorzystane efektowniej.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że  gmina sprawdzi ten temat.


Radny Maciej Baranowski zapytał, czy są w ramach rewitalizacji LOK-u, jest zabezpieczenie tego obiektu np. okamerowanie?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że monitoring na obiekcie by się przydał, ponieważ, każdy obiekt na uboczu, jest narażony na wandalizm, gmina weźmie to pod uwagę. 


Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że w poz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg jest kwota 4.030.900,00 zł z czego na inwestycje i zakupy inwestycyjne jest tylko 313.500,00 zł. Zapytał, co zawiera ta wysoka kwota, czy są to faktyczne koszty oświetlenia tych miejsc, czy kwota uwzględnia ewentualne nowe stawki po nowym roku, czy według szacunku z lat poprzednich? Drugie pytanie dotyczy poz. 92601 pod kulturą fizyczną obiekty sportowe jest kwota 4.149.519,00 zł na całą kulturę  z czego na inwestycje i zakupy inwestycyjne jest tylko 300.000,00 zł. Poprosił o wyjaśnienie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, czy one są już określone? Powiedział, że wieś Gutowo Wielkie w poz. inwestycji oświetlenie, ma projekt i budowę oświetlenia, zapytał, czy wiadomo w którym miejscu przewidziane jest to oświetlenie i czy jest uwzględnione skrzyżowanie przy starej Szkole oraz jest tam wymiana okien, czy dotyczy to starej świetlicy, czy ewentualnie wieś ma szanse na pozyskanie pomieszczenia w tej szkole?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że jeśli chodzi o oświetlenie to kwota dotyczy zarówno zakupu energii czynnej, który jest głównym składnikiem tych kosztów jak i serwisu wszystkich lamp i opraw, są to niemałe koszty, przede wszystkim koszty samej energii. Gmina razem z Powiatem Wrzesińskim oraz innymi gminami z naszego terenu, oprócz Gminy Miłosław z różnych formalnych wglądów, wspólnie ogłosili przetarg na zakup prądu. Przetarg udało się zrealizować i uzyskać bardzo dobrą cenę oraz zagwarantować sobie stały kontrolowany przez gminę poziom kosztów w roku 2018 i 2019. Z przeprowadzonych rozmów z Enea wynika, że problem podwyżek dotknie gminę w roku 2020 dlatego środki będą musiały być jeszcze większe niż do tej pory. Kwota 300.000,00 tys. zł jest przeznaczona między innymi na nowe lampy, słupy lub wymiana lamp są to rzeczy, które gmina co roku buduje, wymienia, doinwestowuje tą sieć, biorąc pod uwagę wnioski i potrzeby mieszkańców, gmina co roku stara się z tych środków korzystać. Odpowiadając na drugie pytanie 300.000,00 zł jest to kwota modernizacji terenu na kempingu czyli oświetlenie oraz kwestia basenu, są to te koszty.                                               


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że kwota 4.149.519,00 zł dotyczy całego działu, a obiekty sportowe to kwota 2.558.519,00 zł z czego 300.000,00 zł jest przeznaczone na wydatki majątkowe, czyli na modernizację stacji uzdatnienia wody w nitce oraz modernizację ogrodzenia i oświetlenia na Lipówce, pozostałe to nie tylko koszty osobowe, ale całość kosztów związanych z utrzymaniem wszystkich obiektów sportowych, które administrują Wrzesińskie Obiekty Sportowe.


Radna Małgorzata Nowak zapytała, czy rozpatruje się wnioski mieszkańców Marzenina, którzy wielokrotnie wnosili o oświetlenie drogi ul. Ks. Twardego w stronę Stacji Kolejowej?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że zostanie przyjęte to jako wniosek, gmina posiada pule środków i może w tych ramach  uda się wybudować.


Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że aby dobrze zanalizować projekt budżetu trzeba byłoby odnieść się do lat ubiegłych czego brakuje w tym projekcie.  W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2029 zaobserwował, że dochody będą wzrastać o 8, 10, 15 mln. a osiągną pułap w 2029 roku 332 590 107,51 zł. przychody budżetowe podwojone. Analizując rok 2018 i 2019 planowane dochody w roku 2018 było około 200 mln przychodu a w roku 2019 jest 192 mln spadek o 8 mln. Zapytał Skarbnika Miasta i Gminy Września na jakiej podstawie została skonstruowana prognoza finansowa?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że dochody są zgodne z budżetem jeżeli chodzi o rok 2019, lata następne to na końcu uchwały znajduje się załącznik, który zawiera objaśnienie, gdzie jest dokładnie podane w jaki sposób są prognozowane dochody na lata następne dla poszczególnych grup i źródeł z których te dochody będą pochodzić. Podatek PIT są pokazane dochody od roku 2012 i pewna prawidłowość wynikająca z wpływów za lata ubiegłe. Ministerstwo  Finansów samo wylicza taki podatek i gmina nie ma wpływu, czy taki podatek wpłynie lub nie. Powiedziała, że na dzień 31 grudnia, może przedstawić jakie były wpływy z podatku PIT, będzie to pewna prognostyka, która może wzrosnąć  o 5%, 10%.  W latach 2012 – 2019 było to 10%, 1.54%, 9% w ostatnich trzech latach było 12% a teraz jest ok. 20%, gdzie można przyjąć, że średnia będzie rosła o 10% i tak zostały skonstruowane dochody z tego podatku na następne lata, jest to tylko statystyka.                                            


Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że odnosząc się do statystyki i biorąc pod uwagę to, że gospodarka światowa rozwija się w pewnych cyklach i w poprzednich latach kryzys, który miał miejsce w 2008 roku pokazał, że najbardziej wrażliwym elementem budżetu są przychody z Pit-ów, ponieważ firmy oszczędzając, przeprowadzają redukcje zatrudnienia i wtedy wszystko jest zaburzone, cała układanka  budżetu się burzy, ponieważ nagle z 50 mln robi się 39-40 mln. Wpływy z budżetu są ograniczone.


Jolanta Kościańska Skarbnik Gminy Września odpowiedziała, że nie byłaby takim pesymistą, wyjaśniła, że gmina się rozwija, zarabia i idzie do przodu, nie można przyjąć tego, że załamie się rynek gospodarczy i w dużym stopniu to nam zaszkodzi, ponieważ nie ma takich przesłanek. Wytyczną  jest Wieloletnia Prognoza Budżetu państwa, to są optymistyczne założenia, że to, co gmina ma, jest bardzo delikatne.


Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że od kilku lat budżet generuje wolne środki, jako nadwyżkę z lat  ubiegłych. Podkreślił, że nie ma tego w opracowaniu i na przyszłość, warto byłoby to przedstawiać takie prognozy w oparciu o lata poprzednie. Można by było cofnąć się o 5, 10 lat wstecz, co ułatwiłoby analizę, żeby nanieść analizę i sytuacje z lat ubiegłych kosztowało radnego sporo czasu i wysiłku. Następne pytanie odnosi się do podpunktu  4 dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań ze środków w art. 5. Powiedział, że w poprzednich latach gmina miała 17,5 mln środków, które spłynęły. Widoczny tutaj jest spadek, czy gmina nie zakwalifikowała się na programy rządowe?


Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to ściśle związane z tym, że gmina o jakieś środki zewnętrzne unijne zabiega. W roku ubiegłym ta kwota była zdecydowanie większa, na centra przesiadkowe. Wyjaśnił, że w tym roku nie planuje takich kwot pozyskać. Prognozowanie czegokolwiek w tak długiej perspektywie, polega na tym, że jest milion możliwości. Jeżeli chodzi o stronę dochodową to w budżecie gmina stara się być bardziej ostrożnym, niż przesadnie optymistycznym. Należy opierać się na tym, co przewiduje Ministerstwo.


Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy budżet gminy udźwignie koszty zobowiązań, czyli obsługi zaciąganych pożyczek, zobowiązań, kredytów emisji obligacji. Zapytał, czy one zostały ujęte w tym budżecie, ponieważ jest koszt obsługi zapisany w mln Dokładając kolejne kredyty i zobowiązania nakręcona zostaje spirala zobowiązań? Czy kwota ponad 10 mln została wykorzystana? Wyjaśnił, że upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek oraz emisji papierów wartościowych występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 30 mln, zaznaczył w roku ubiegłym było to 5 mln, teraz widoczny jest wzrost do 30 mln. Porównując budżety różnych miast, większych niż Września i nie ma upoważnień w następnym punkcie paragrafie 12 określa się sumę aż  30 mln, do której Burmistrz Miasta Września może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Dodał, że w poprzednim roku było to 5 mln, prosił o wyjaśnienie, jakie były to kredyty, obligacje wraz z zasadnością podejmowania takiego ryzyka.


Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że odpowiadając w kolejności zacznie od kwestii możliwości obsługi zobowiązań. Gmina posiada zdolność do obsługi zobowiązań w formie obligacji czy kredytowej. Limit, który określa tą zdolność nie jest limitem kwotowym. Limit określa się nie przez kwotę zobowiązań jakby kwoty którą się pożyczyło, a przez kwotę możliwości spłaty, kwotę raty, obligacji. Gmina posiada dobrą sytuację do zaciągnięcia takiego zobowiązania, inaczej gmina nie odważyłaby się na budowę obwodnicy. Przechodząc do pytania w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań, które było w poprzednim budżecie na 5 mln zł, teraz jest propozycja 30 mln zł. Dotyczy to nie tylko kwestii zobowiązań, dotyczy to również podpisania umów z wykonawcami, będą inne zobowiązania, które zdecydowanie będą przekraczały kwotę 5 mln zł, a pierwszy z nich będzie to WOK, który już na samym starcie będzie więcej kosztować. Za realizację uchwalanego budżetu przez Państwa radnych za zgodność ze wszystkimi zasadami prawem, gospodarnością i zdrowym rozsądkiem odpowiada Burmistrz. Chodzi o to, żeby prowadzić tak dużą inwestycję, można było w szybki i prawidłowy sposób reagować na sytuację. Nawet kwestia tego deficytu przejściowego, o który Pan radny zapytał w kwocie 30 mln zł wynika z tego, że w przypadku sytuacji trzeba będzie podjąć jakieś zobowiązanie, zapłacić za konkretne prace, żeby Burmistrz mógł z tego deficytu skorzystać i żeby można było spokojnie przygotować sposób finansowania, które będzie potrzebne. Różnica między upoważnieniem Burmistrza na kwotę 5 mln a 30 mln jest związana z dużą inwestycją, którą gmina chce prowadzić, ze względów praktycznych, przynajmniej na ten czas kiedy inwestycja będzie realizowana.


Radny Jarosław Kowalewski zapytał o par. 14 lat poprzednich 2018 r.  i rezerwy z nim związane i zmniejszone do 600.000,00 zł?


Jolanta Kościańska Skarbnik Gminy Września odpowiedziała, że poziom rezerw, który tworzy się w budżecie uzależniony jest od posiadanych wolnych środków. Można zabezpieczyć całą wartość inwestycji w rezerwie i uwalniać wtedy, kiedy będzie zadanie zrealizowane żeby zapłacić. To nie ma służyć jako przechowalnia środków tylko jako zabezpieczenie do tych zadań, które będą się toczyć i trzeba będzie zwiększyć niewielkie kwoty, wtedy kiedy będzie trzeba rozstrzygnąć przetarg, temu właśnie mają służyć te rezerwy za wyjątkiem oczywiście rezerwy na zarządzenie kryzysowe.


Radny Jarosław Kowalewski  powiedział, że od 2014 r. funkcjonuje tzw. ulga w podatku od powierzchni mieszkalnej i zapytał ile na tym budżet Miasta i Gminy traci w skali tych czterech lat ? Wyjaśnił, że potrzeb dla gminy jest wiele chociażby modernizacja oczyszczalni ścieków, kanalizacja w Bierzglinku.


Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że w kwestii formalnej nie jest to uznawane mianem ulgi, tylko stawki na poziomie 0, natomiast efekt finansowy jest taki sam. Różnica, te pieniądze, które gmina nie otrzymuje z powierzchni mieszkań to jest mniej więcej 600.000,00 zł rocznie.


Radny Mirosław Chudy zapytał, czy w tej kwocie 600.000,00 zł uwzględniony jest koszt obsługi?


Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że to są dochody, których nie otrzymujemy, czyli o taką kwotę środków gmina ma mniej, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości.


Radny Jarosław Kowalewski  powiedział, że następne pytanie dotyczy punktu 754 chodzi o wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciw pożarową. Zapytał o zmniejszone wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną i zwiększenie wydatków na Straż Miejską. 


Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jeśli chodzi o różnicę w środkach zaplanowanych na OSP to tak naprawdę w dużym stopniu ta kwota jest determinowana ile pieniędzy  gmina chce pozyskać i wydać na doposażenie np. zakup wozu strażackiego, sprzętu to jest ten czynnik, który powoduje, że ta kwota raz jest większa, raz jest mniejsza. Istnieje szansa o uzyskanie dofinansowania na zakup lekkiego wozu bojowego dla OSP co spowoduje zmiany tej kwoty.


Radny Jarosław Kowalewski  zapytał o obsługę długu publicznego.


Jolanta Kościańska Skarbnik Gminy Września odpowiedziała, że planowany przejściowy deficyt budżetowy 30 mln dlatego, że łatwiej korzystać z debetu na koncie, który jest dużo tańszy, niż emitować w styczniu obligacje, które będą oprocentowane w dużo większym stopniu.


Radny Jarosław Kowalewski  zapytał o środki przeznaczone na transport publiczny, komunikację miejską. Podkreślił, że są wioski, które borykają się z możliwością swobodnego dojazdu do Wrześni. Zapytał, czy podjęte zostały rozmowy w celu wykorzystania baz autobusowych, która dowozi dzieci do Chwalibogowa do Otocznej. Zaznaczył, że niektóre autobusy wracają puste i następnie puste wracają do tych szkół, można by było je wykorzystać.


Radny Bogdan Nowak przewodniczący Komisji Edukacji powiedział, że nie widzi związku z opiniowaniem budżetu na 2019 rok. Wyjaśnił, że to są tematy na poszczególne komisję.


Radny Jarosław Kowalewski odpowiedział, że jest to kwestia przekazanych środków na dowóz uczniów do szkół.


Radny Bogdan Nowak przewodniczący Komisji Edukacji odpowiadając radnemu Jarosławowi Kowalewskiemu wyjaśnił, że te środki pochodzą z subwencji.


Jolanta Kościańska Skarbnik Gminy Września potwierdziła, że są to środki własne i gmina realizuje wszystko dokładnie zgodnie z ustawą. Gmina dowozi dzieci, zapewnia opiekę bezpieczeństwa i nie ma takiej możliwości, by te autokary stanowiły lokalny transport zbiorowy.


Radny Jarosław Kowalewski zapytał o inwestycję w kwocie 8 mln na rozbudowę szkoły Nr 2 o 13 klas lekcyjnych, a konkretnie o koszt m² tej powierzchni dobudowanej bez urządzeń.


Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie jest to aż 8 mln, tylko 8 mln. Większość ofert, która została złożona w postępowaniu przetargowym, zdecydowanie przekraczała kwotę 9 mln zł.


Radny Jarosław Kowalewski zapytał czy w ramach przebudowy Wrzesińskiego Ośrodka Kultury przewidziane jest rozebranie części sceny, która jest posadowiona na prywatnym gruncie?


Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie ma w planach rozbiórki tego kawałka, który wchodzi na prywatny grunt. Cały projekt jest tak przygotowany, opracowany, finansowany, że nie stanowi to przeszkody w wykonaniu tych prac. Wielokrotnie były podejmowane próby rozwiązania tej sprawy. Jeżeli z drugiej strony nie ma chęci to nie ma, tak naprawdę na to sposobu. Z tego powodu, gmina nie może zrezygnować z remontu WOK-u, który wymaga przebudowy. Podsumował, że jeżeli są środki, należy z tego skorzystać, a formalnie jest to tak poukładane, że nie będzie stanowiło przeszkody, chociaż problem pozostanie nierozwiązany.


Radny Jarosław Kowalewski  zapytał, czy w planach inwestycyjnych, dotyczących Biblioteki Publicznej na ul. Dzieci Wrzesińskich przewidziane jest przeniesienie z uwagi na osoby niepełnosprawne, dla których  problemem są schody?


Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że ten budynek jest starym budynkiem pod ochroną Konserwatora Zabytków, więc nie jest tam przewidziana zmiana. W przypadku osób niepełnosprawnych, zamawiana przez nich książka jest dostarczana. Nie udało się niestety poprawić tej sytuacji dla osoby niepełnosprawnej.


Radny Jarosław Kowalewski  zapytał o budowę obwodnicy i nowych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Września, a w szczególności ul. Działkowców? Zapytał również o badania geologiczne na  budowę tuneli.


Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że do końca stycznia będzie dysponował kompletem dokumentów, ale wszystkie badania w ramach tego projektu są wykonywane.


Radny Kornel Tomczak zapytał o rozdział związany z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, a mianowicie jakie działanie związane ze wskazaniem kontroli palenisk są przewidziane w tym rozdziale oraz czy gmina rozważa zakup drona ?


Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina nie przewiduje zakupu drona, natomiast będzie go wynajmowała, urządzenie to kosztuje około 150.000,00 zł. Jeżeli chodzi o kontrolę  palenisk to Straż Miejska będzie przeprowadzała kontrolę.


Radny Kornel Tomczak zapytał czy są przewidziane środki na wydawanie i dystrybucję „Wieści z Ratusza” ?


Jolanta Kościańska Skarbnik Gminy Września wyjaśniła, że w planie jest to kwota 120.000,00 zł.  

Radny Damian Staniszewski zapytał czy są znane miejsca w gminie, gdzie pojawią się oświetlenia uliczne i zapytał, czy może prosić o takie zestawienie przesłane mailowo ? 


Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina nie posiada takiego planu, który by określał jasno te punkty, są natomiast analizowane wnioski mieszkańców, które w ciągu roku się pojawiają, również na komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.


Radny Damian Staniszewski zapytał o planowanie zadań majątkowych-inwestycyjnych planowanych do realizacji w przyszłym roku, chodzi o konkretne plany budowy parkingów dróg, chodników, ścieżek na terenie Września ?


Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że sytuacja jest bardzo podobna jak w przypadku oświetlenia. Będzie realizowany na pewno chodnik na ul. Leśnej, wniosków w stosunku do kwoty, jest więcej niż w przypadku oświetlenia. W ciągu roku na pewno to się zmieni.


Radny Damian Staniszewski zapytał w imieniu mieszkańców o rozbudowę monitoringu miejskiego ul. Wojska Polskiego i ul. Dąbrowskiego, chodzi o monitoring na skrzyżowaniu z ul. Słowackiego, przy pomniku 68 Pułku Piechoty ?


Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że ta kwota będzie wykorzystana w dużym stopniu na wymianę starych kamer istniejącego już monitoringu, w jakiejś części będą to nowe punkty dotyczące monitorowania miasta. Duża część tej kwoty będzie musiała być wykorzystana na wymianę kamer, których jakość nie jest adekwatna do potrzeb. 


Radny Damian Staniszewski powiedział, że bardzo by prosił, aby to skrzyżowanie o którym wspomniał się tam znalazło.

 

Radny Damian Staniszewski zapytał o dział związany ze schroniskiem dla zwierząt, czy przewidziane są środki na sterylizację psów i kotów oraz program dostępny dla właścicieli?


Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina nie ma zatwierdzonego formalnie takiego programu. W tej sprawie zgłosiła się Pani, która ma swoją przychodnię weterynaryjną z taką właśnie propozycją, odbyły się nawet na ten temat jedno lub dwa spotkania, jeżeli gmina miałaby wypracować pewne zasady i podjąć decyzję, by wydać pieniądze to w ramach tych środków pierwszą kwotę do 10.000,00 zł wygospodarować. Decyzja jednak nie została podjęta, jeżeli taka decyzja zapadnie to w ramach takiego programu gmina jest wstanie  to zrealizować.


Radny Damian Staniszewski zgłosił poprawkę do budżetu w formie pisemnej skierowana do Komisji Komunalno-Finansowej (załącznik nr 8).


Przewodniczący Komisji Edukacji Bogdan Nowak poprosił o dostarczenie pisemnych poprawek do wiadomości członków Komisji Komunalno-Finansowej niezbędnych do opiniowania.


Radny Maciej Baranowski powiedział, że dzisiejszy budżet jest omawiany i w pewnym zakresie wersją roboczą, którą radni będą głosować. Są wydatki uszczegóławiane w poszczególnych działach i rzeczywiście są szczegółowe, a również są środki zabezpieczone dotyczącej natury ogólnej np. na oświetlenie. Wyjaśnił, żeby nie dopytywać, gdzie będzie znajdowała się lampa, czy postawiony płot. Jest bowiem na to cały rok, przyjdą jeszcze kolejne prace w komisjach. Przyznał, że bardzo podoba mu się wniosek, który złożyła radna Małgorzata Nowak, który jest skonkretyzowany. Powiedział, że po uchwaleniu budżetu będzie na pewno następna poprawka, a po 31 grudnia 2018 r będzie można mówić o nadwyżce, która leży w banku w postaci lokaty z niezrealizowanej inwestycji wtedy będzie można wciągnąć ją do budżetu, który jest w roku 2019.  Wyjaśnił, że w chwili obecnej gmina funkcjonuje na tzw. prowizorium budżetowym, ponieważ budżet nie jest jeszcze uchwalony. Dużo pytań jest celnych, wnioski do Komisji Komunalo-Finansowej umotywowane. Warto by było zapytać się np. Naczelnika Wydziału Edukacji, czy autobusem szkolnym może jechać osoba prywatna. Wyjaśnił, że nie może, nie ma takiej możliwości. Niepotrzebnie traci się czas takimi rzeczami.  


Radny Kornel Tomczak zgłosił poprawkę do budżetu w formie pisemnej skierowaną do Komisji Komunalno – Finansowej (załącznik nr 9).
        

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że podczas debaty nad budżetem, każdy radny może zgłosić swoje wnioski. Skarbnik Gminy, może przytoczyć wskaźniki zadłużenia, wskaźniki obsługi gminnego długo i przytoczyć jaką pozycje w skali kraju zajmuje Gmina Września, jest to wysoka przyzwoita pozycja i nie ma obaw aby gmina przekroczyła je za kadencji Burmistrza i jego współpracowników. Gmina Września, każdy rok kończy nadwyżką. Powiedział, że w Przyborkach na ul. Grójeckiej, znajdują się posesje, które są nieskanalizowane, poprosił aby gmina wzięła to pod uwagę przy najbliższych planach inwestycyjnych projektowania kanalizacji.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiadając na propozycję radnego Damiana Staniszewskiego dotyczącego zakupu autobusu elektrycznego powiedział, że zakup kolejnego jednego autobusu, a w szczególności autobusu elektrycznego, nie rozwiąże tych problemów, ponieważ autobus elektryczny jest najdroższą z możliwych opcji, gdyby gmina rozważała zakup kolejnego autobusu to lepszą możliwością byłaby np. hybryda lub cokolwiek innego, gdyż za tą kwotę gmina mogłaby kupić dwa autobusy lub dwa i pół. Powiedział, że cieszy się, że radny zmienił zdanie, jeżeli chodzi o zakup autobusu elektrycznego, ponieważ jak gmina starała się o dotacje na centra przesiadkowe, w tym projekcie był również zakup autobusu elektrycznego, który dzisiaj bezpłatnie wozi ludzi, to Panowie ze Stowarzyszenia Projekt Września „podkładali nogę” w każdy możliwy sposób, żeby do tych pieniędzy gmina Września się nie dopchała, gdyby to się udało, to tego jednego autobusu elektrycznego we Wrześni by nie było, dlatego z nutką tzw. „uszczypliwości” nie chciał by tego wątku rozwijać, podkreślił raz jeszcze, że cieszy się, że dzisiaj radny Damian Staniszewski ma inne zdanie i propozycje składa.


Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy jest już opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej tego projektu?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że tak jest wraz ze sprostowaniem do tej opinii, zostanie ona przekazana radnym przed uchwaleniem budżetu.  


Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że szkoda, że nie zostało to dołączone do projektu, jeżeli opinia jest pozytywna to zawiera informacje, które wiele wyjaśniają. Poprosił aby opinia została przesłana mailem do radnych.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że dnia następnego opinia zostanie zeskanowana i przesłana mailem wszystkim radnym.


Radny Kornel Tomczak powiedział, że gros wartości tej inwestycji dotyczyło budowy drogi a nie zakupu autobusu. Zapytał, jaki jest sposób procedowania złożonych poprawek? 


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że zostanie ogłoszona przerwa i po przerwie Komisja Komunalno – Finansowa zaopiniuje poprawki, później Komisje zaopiniują projekt budżetu.


Radny Kornel Tomczak powiedział, że ma poprawkę, której nie skończył przeczytać.


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak odpowiedział, aby radny złożył poprawkę na piśmie i dokończył odczytanie.


Radny Kornel Tomczak odczytał poprawkę do budżetu (załącznik nr 9).

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że na taką lokalizację pomnika zgodził się Wojewódzki Konserwator Zabytków, z którym w tej sprawie gmina ma kontakt, temat odnowienia i oddania miastu pomnika znajduje się z pozytywnym nastawieniem do tej sprawy.


Radny Damian Staniszewski powiedział, że nie są przeciwnikami odbudowy pomnika, chciałby żeby powstał Społeczny Komitet tak jak przy powstaniu pomnika Jana Pawła II, była to fajna inicjatywa. zaproponował aby pomysłodawca wziął pod uwagę i Stowarzyszenie Projekt Września włączy się z chęcią w pomoc finansową a nie żeby całość była finansowana z budżetu Miasta i Gminy. Zgłosił poprawkę do budżetu (załącznik nr 11).


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jest mocno zbulwersowany tym, że radny Damian Staniszewski chce zrezygnować z wydatku na klimatyzację dla pracowników OPS-u, ponieważ nie jest żadnym luksusem mieć klimatyzację w biurze, w którym pracuje się godzinami, w którym przebywa mnóstwo ludzi, nie tylko pracowników, ale i mieszkańców i za tą kwotę, chce radny sterylizować  psy. Podkreślił, że z całą pewnością takiego pomysłu, by nie poparł.  Szanuje jednak to, że każdy z obecnych może to ocenić tak jak chce. Wyjaśnił,  że zależałoby mu na tym, by pracownicy Pomocy Społecznej, którzy i tak mają ciężką pracę, mieli to minimum socjalne w postaci klimatyzacji w czasie, gdy na dworze jest powyżej 30° C.

 

Radny Maciej Baranowski poprosił, Karola Nowaka, zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Września o potwierdzenie, że 28 osób otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w roku 2017.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  powiedział, że z programu wymiany pieców, który funkcjonował przez lata mieszkańcy korzystali.     
Radny Maciej Baranowski zapytał, czy w poprzedniej kadencji wraz z innymi radnymi, apelował o to aby uruchomić program, który będzie bardziej przyjazny dla mieszkańców?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że wielokrotnie radni poruszali kwestie gazu oraz spraw z tym związanych.


Radny Maciej Baranowski  zapytał, czy obecnie 68 osób dostało dofinansowania a  99 złożyło wnioski?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że otrzymało 65 osób.


Radny Maciej Baranowski powiedział, że to nie jest tak, że we Wrześni nic się nie działo przez tyle lat a teraz pojawiła się  grupa ekologów i będzie działała.  


Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że warto rozmawiać ponieważ radni powinni wypracować systemowe rozwiązania, które będą promować i dlatego w takich kwestiach powinni się spotykać poza komisjami dla Wrześni i dla zdrowia mieszkańców.


Radny Kornel Tomczak zgłosił pisemną poprawkę do budżetu ( załącznik nr 10).

 
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak ogłosił 5 minut przerwy.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak ogłosił koniec przerwy i sprawdził quorum składów komisji.
Komisja Komunalno- Finansowa obecnych jest 6 spośród 7 członków komisji, nieobecny radny Ryszard Szwajca.
Komisja Edukacji obecnych jest 5 spośród 7 członków komisji, nieobecny radny Szymon Paciorkowski, po przerwie nieobecna radna Anna Szlachetka.
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej obecnych jest 7 spośród 9 członków komisji, po przerwie nieobecni radna Anna Szlachetka oraz radny Robert Smodlibowski.
Komisja Rozwoju Wsi obecnych jest 6 spośród 7 członków komisji, po przerwie nieobecny radny Bogumił Kwiatkowski.

 
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak poinformował, że Komisja Komunalno -Finansowa zaopiniuje poprawki wniesione do projektu budżetu. Powiedział, że jest 6 członków komisji, Przewodniczący Komisji dysponuje podwójnym głosem, jeśli będzie równowaga.

  
Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 6 radnych, 3 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 3 głosami „przeciw”, plus głos „przeciw” przewodniczącego komisji, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 1 (załącznik nr 8), złożoną przez Radnego Damiana Staniszewskiego.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 6 radnych, 3 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 3 głosami „przeciw”, plus głos „przeciw” przewodniczącego komisji , negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 2 (załącznik nr 9), złożoną przez Radnego Kornela Tomczaka.Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 6 radnych, 3 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 3 głosami „przeciw”, plus głos „przeciw” przewodniczącego komisji, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 3 (załącznik nr 10), złożoną przez Radnego Kornela Tomczaka.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 6 radnych, 3 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 3 głosami „przeciw”, plus głos „przeciw” przewodniczącego komisji, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 4 (załącznik nr 11), złożoną przez Radnego Damiana Staniszewskiego.


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak poprosił Komisję Komunalno – Finansową o zaopiniowanie jeszcze jednej poprawki do budżetu złożonej przez Radnego Damiana Staniszewskiego.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 6 radnych, 3 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 3 głosami „przeciw”, plus głos „przeciw” przewodniczącego komisji, negatywnie zaopiniowała poprawkę do budżetu Nr 5 (załącznik nr 12), złożoną przez Radnego Damiana Staniszewskiego. Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zamknął dyskusję na temat poprawek do budżetu i przystąpił do opiniowania projektu Budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2019.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt Budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2019.Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 6 radnych, 3 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 1 głosem „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt Budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2019.


 
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt Budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2019.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, pozytywnie zaopiniowała projekt Budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2019.Pkt 4
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019 – 2029 (załącznik nr 7).


Radny Damian Staniszewski zapytał, czy w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przestrzeni między rokiem 2023 a 2024 zakłada się wzrost dochodów z tyt. podatku od nieruchomości o ponad 6 mln., czy ten wzrost jest spowodowany upływem okresów wynikających ze zwolnień podatkowych i czy dotyczy to VW, jakie było główne  założenie?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że ze względu na Tajemnice Skarbową gmina nie może udzielić radnym informacji  jakich podatników to dotyczy ale związane jest to z zakończeniem okresów grupy zwolnień podatkowych.

  
Pkt 5/6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 18:30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 32 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
   
 

 

                                                                                                Przewodniczący Komisji Edukacji                                           /-/ Bogdan Nowak


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
                                               /-/ Mirosław Zgoliński


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/Radosław Garbarek


Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej
 /-/Mirosław ChudyProtokolant
/-/Anita Grabarek

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.