BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14458008
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 7
 

Protokół

z 7 posiedzenia

Komisji Komunalno - Finansowej

w dniu 8 września 2003 r.
Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 18.00 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków komisji oraz goście, co stanowi quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.


Goście:

 • Krystyna Poślednia - zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jan Maciejewski - zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Alfred Bogucki - skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • Kunegunda Zakrzewska - naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;

 • Bożena Nowacka - przewodnicząca Komisji Edukacji.Pkt. 2

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.


Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie projektów uchwał z porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej.

4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt. 3

Omówienie projektów uchwał z porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej:


 1. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli - omówiła przewodnicząca Komisji Edukacji radna Bożena Nowacka.


Przewodnicząca komisji Edukacji radna Bożena Nowacka poinformowała, że rozważa możliwość wprowadzenia autopoprawki w §10 ust. 1 pkt. d) o brzmieniu: „po jednym przedstawicielu organizacji związkowych”.

Następnie poinformowała o wprowadzeniu poprawek redakcyjnych w uzasadnieniu: art. 6a oraz art. 91 d pkt. 1 Karty Nauczyciela.


Radny Cezar Dubiel złożył wniosek, by §10 ust. 1 pkt. d wykreślić. Uważa, że związki zawodowe i tak muszą wyrazić swą opinię więc udział przedstawicieli w komisji byłby jedynie pewnym powieleniem.Głosowanie w sprawie wniosku radnego Dubiela:

„za” - 4 głosy

„przeciw” - 1 głos

„wstrzymujących się” - 2 głosy


Komisja przyjęła wniosek radnego Dubiela.


Komisja 5 głosami „za” przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli z przyjętym wcześniej wnioskiem radnego Dubiela dot. wykreślenia § 10 ust. 1 pkt. d.


 1. w sprawie nadania statutu Wrzesińskiemu Ośrodkowi Kultury - omówiła z-ca burmistrza p. Krystyna Poślednia.


Z-ca burmistrza Krystyna Poślednia poinformowała, że na posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej zaproponowano wykreślenie w rozdziale trzecim :

i doradcze” ponieważ nigdzie w tekście nie ma organów doradczych.


Radna Eugenia Potęga zwróciła uwagę czy nie należy określić, że WOK jest zakładem budżetowym?


Skarbnik p. Alfred Bogucki odpowiedział, że ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej określa instytucję kultury. Instytucja kultury jest odrębnym pojęciem. Funkcjonuje jak przedsiębiorstwo, posiada wpis do krajowego rejestru handlowego.


Radna Eugenia Potęga zaproponowała wykreślenie w § 6 ust. 7 słowa: „lepszego”.


Radny Ryszard Szwajca uważa, że zapis w § 11 ust. 3 (dot. zaciągania kredytów) jest niepokojący.


Skarbnik poinformował, że WOK może zakupić na kredyt sprzęt nagłaśniający i widzi również możliwość uzyskiwania dochodu z wynajmowania tego sprzętu. Wówczas kredyt może być obsługiwany tym dochodem.


Radny Czesław Duch jest zdania, że należałoby określić do jakiej kwoty dyrektor WOK może samodzielnie zaciągać kredyt - by była to kwota realna w stosunku do środków własnych WOK-u.


Z-ca burmistrza p. Krystyna Poślednia zaproponowała wprowadzenie zapisu, by w przypadku zaciągania kredytu uzyskać zgodę Burmistrza po zaciągnięciu opinii komisji komunalno - finansowej.


Komisja komunalno - finansowa 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu Wrzesińskiemu Ośrodkowi Kultury pod warunkiem wprowadzenia w formie autopoprawki w §11 ust. 3 zapisu o konieczności zgody Burmistrza po zaciągnięciu opinii komisji komunalno - finansowej.


 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod stację paliw oraz miejsca postojowe w rejonie ul. Szkolnej i Kosynierów we Wrześni - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja komunalno - finansowa 6 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod stację paliw oraz miejsca postojowe w rejonie ul. Szkolnej i Kosynierów we Wrześni.


 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Węgierkach działka nr ewid. 299 - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Węgierkach działka nr ewid. 299.


 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo - usługowo - rzemieślnicze w Bierzglinku, działka nr ewid. 274/3, 274/4 - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo - usługowo - rzemieślnicze w Bierzglinku, działka nr ewid. 274/3, 274/4.


 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za” przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni.


 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Klonowej w Bierzglinku - w obrębie części nieruchomości nr geod. 139/59 i 139/74 - gmina Września - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Klonowej w Bierzglinku - w obrębie części nieruchomości nr geod. 139/59 i 139/74 - gmina Września.


 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego - jednorodzinnego w Kaczanowie w rejonie ulicy Gospodarskiej, obejmującego działki ozn. nr geod. 227/7 i 227/10 - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego - jednorodzinnego w Kaczanowie w rejonie ulicy Gospodarskiej, obejmującego działki ozn. nr geod. 227/7 i 227/10.


 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gutowo Małe - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gutowo Małe.


 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce.


 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obłaczkowo - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za” przy 0 „przeciw” i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obłaczkowo.


 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości ozn. nr geod. 69/9, położonej w Obłaczkowie - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości ozn. nr geod. 69/9, położonej w Obłaczkowie.


 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy istniejącego, gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bardo - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy istniejącego, gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bardo.


 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie i Białężycach, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 435 oraz torów kolejowych PKP Września - Jarocin - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie i Białężycach, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 435 oraz torów kolejowych PKP Września - Jarocin.


 1. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej.


 1. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego.


 1. w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - omówiła p. K. Zakrzewska.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za” przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


 1. w sprawie zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003r. w sprawie budżetu na rok 2003 - omówił skarbnik p. A. Bogucki.

Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski zwrócił uwagę, że skoro w uchwale zasadniczej został wpisany kredyt komercyjny, to czy nie lepiej byłoby przy obecnych dodatkowych wpływach pokryć tym plan na kredyt komercyjny i jednak go nie zaciągać?


Skarbnik odpowiedział, że ma nadzieję, że nie trzeba będzie kredytu zaciągać. Jednak wydatki na budowę i modernizację dróg są zasadne z uwagi na bezpłatne otrzymanie masy asfaltowej od firmy Strabag. A straty z tytułu „utraty” asfaltu mogłyby być większe niż koszty odsetek kredytu.


Komisja komunalno - finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003r. w sprawie budżetu na rok 2003.


Pkt. 4 - 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji o godz. 19.45 zamknął posiedzenie komisji.


Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.


Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący komisji

radny Piotr Matuszewski

/-/


Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.