BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463648
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego części I zamówienia - ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Postępowanie było prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona).

 1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 3, złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń

Wzajemnych TUW, ul. H. Raabego 13, 02- 793 Warszawa, Biuro Regionalne w Poznaniu,

ul. Mickiewicza 33, 60-837 Poznań

Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena - 80%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20%) spośród wszystkich ofert badanych i ocenianych.

Cena oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, jednakże Zamawiający zwiększył tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą opisaną
w punkcie „1" powyżej, ofertę na część I zamówienia złożyli także następujący Wykonawcy:

 1.  
  1. oferta nr 2, złożona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A, Gdańska 132

90-520 Łódź, Przedstawicielstwo Generalne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin

Według kryterium „cena" (waga 80%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

 1. oferta nr 2, Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqa S.A.- 62,03 pkt

 2. oferta nr 3, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW" - 80,00 pkt

Wg kryterium „klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne" (20%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

 1. oferta nr 2, Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqa S.A.- 8,20 pkt

 2. oferta nr 3, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW" - 8,60 pkt

Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

 1. oferta nr 2, Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqa S.A.- 70,23 pkt

 2. oferta nr 3, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW" - 88,60 pkt

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, tzn. oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny. W związku z powyższym wybrana została oferta Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW"

  2. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów

  3. Postępowanie nie zostało unieważnione

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego części II zamówienia - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Września. Postępowanie było prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona).

 1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2, złożona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A, Gdańska 132 , 90-520 Łódź, Przedstawicielstwo Generalne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin - była to jedyna złożona oferta.

Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena - 90%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10%) spośród wszystkich ofert badanych i ocenianych, a jej cena mieściła się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

Według kryterium „cena" (waga 90%) Wykonawca otrzymał następującą ilość punktów:

 1. oferta nr 2, Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqa S.A.- 90,00 pkt

Wg kryterium „klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne" (10%) Wykonawca otrzymał następującą ilość punktów:

 1. oferta nr 2, Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqa S.A.- 1,50 pkt

Łącznie Wykonawca otrzymał następującą ilość punktów:

 1. oferta nr 2, Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqa S.A.- 91,50 pkt

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, tzn. oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny. W związku z powyższym wybrana została oferta UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

             2. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów

             3. Postępowanie nie zostało unieważnione

    

   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego części III zamówienia - ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Września.

   Postępowanie było prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona).

   1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Oddział Poznań, ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań

   Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena - 90%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10%) spośród wszystkich ofert badanych i ocenianych, a jej cena mieściła się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

   W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą opisaną
   w punkcie „1" powyżej, ofertę na część III zamówienia złożyli także następujący Wykonawcy: 

   1.  
    1. oferta nr 2, złożona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A, Gdańska 132

   90-520 Łódź, Przedstawicielstwo Generalne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin

   Według kryterium „cena" (waga 90%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

   1. oferta nr 1, CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - 90,00 pkt

   2. oferta nr 2, Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqa S.A.- 81,98 pkt

   Wg kryterium „klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne" (10%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

   1. oferta nr 1, CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - 5,50 pkt

   2. oferta nr 2, Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqa S.A.- 0,00 pkt

   Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

   1. oferta nr 1, CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - 95,50 pkt

   2. oferta nr 2, Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqa S.A.- 81,98 pkt

   Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, tzn. oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny. W związku z powyższym wybrana została oferta CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

                 2. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów

                 3. Postępowanie nie zostało unieważnione

      

    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego części IV zamówienia - Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

    Postępowanie było prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona).

    1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2, złożona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A, Gdańska 132 , 90-520 Łódź, Przedstawicielstwo Generalne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin - była to jedyna złożona oferta.

    Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena - 90%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10%) spośród wszystkich ofert badanych i ocenianych.

    Cena oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, jednakże Zamawiający zwiększył tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

    Według kryterium „cena" (waga 90%) Wykonawca otrzymał następującą ilość punktów:

    1. oferta nr 2, Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqa S.A.- 90,00 pkt

    Wg kryterium „klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne" (10%) Wykonawca otrzymał następującą ilość punktów:

    1. oferta nr 2, Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqa S.A.- 2,00 pkt

    Łącznie Wykonawca otrzymał następującą ilość punktów:

    1. oferta nr 2, Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqa S.A.- 92, 00 pkt

    Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, tzn. oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny. W związku z powyższym wybrana została oferta UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

                  2. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów

                  3. Postępowanie nie zostało unieważnione

       

       

      Pdf
      DRUKUJ
      POWRÓT
      ZGŁOŚ
      NIEŚCISŁOŚĆ
      Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

      Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.