BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260157
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXXX/2018 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 listopada 2018 r.

 


 Protokół
nr XXXX/2018
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 2 listopada 2018 r.  
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

 

XXXX Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).


Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.00 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny
Maciej Baranowski, radny Janusz Czyż oraz Radny Grzegorz Dobrosielski.
Do protokołu XXXIX sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag, dlatego uznaje się, że został przez Radę Miejską we Wrześni przyjęty.


Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał czy do porządku obrad ktoś z radnych chciałby wnieść jakieś uwagi?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września zaproponował, by wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały wprowadzający zmiany uchwały nr XVI/246/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zasad ustalania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz diet sołtysów.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał czy do omówionego przez Burmistrz Miasta i Gminy projektu ktoś z radnych ma pytania?

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że z pewnością jest to uchwała, która powinna wpłynąć w normalnym trybie, czyli 5 dni przed sesją, ponieważ wymaga zastanowienia.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zaproponował wprowadzenie do porządku obrad pod literką i) projektu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/246/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zasad ustalania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz diet sołtysów, natomiast projekt w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu pod literką j), projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 pod literką k) (załącznik nr 2).

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad tej uchwały?

Rada Miejska w obecności 18 radnych, 16 głosami „za|”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 1 głosem „przeciw” przyjęła do porządku obrad projekt w sprawie zmiany uchwały nr XVI/246/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zasad ustalania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz diet sołtysów. 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak poprosił o przegłosowanie nowego porządku obrad.

Rada Miejska w obecności 18 radnych, 16 głosami „za|”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw” przyjęła nowy porządek obrad.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019 na terenie Gminy Września;
b) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Września, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
c) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019;
d) rozpatrzenia wniosku sołectwa Gozdowo dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019;
e) ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Jana III Sobieskiego na dz. nr geod. 246/6, 247/2, 248/4, 249/2, 250/6, 250/9, 251/4 oraz ul. Kazimierza Wielkiego na dz. nr geod. 260/7, 263/6, 264/3, 265/2, 266/3, 267/6, 267/10, 268/6, 269/13, 269/17, 269/20, 269/24 położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września;
f) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Września;
g) nadania nazwy rondu w ciągu ulic Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i Tadeusza Kościuszki we Wrześni;
h)  nadania nazwy rondu w ciągu ulic: Kolejowej, Miłosławskiej, Wrocławskiej we Wrześni;
i) emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
j) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.Pkt 3
Radny Zbigniew Bieńko wyjaśnił, że w obecnej kadencji dwa razy wnosił o komisję do wyjaśnienia tzw. „afery działkowej”, radca prawny dwukrotnie stwierdził, że każdy radny musi mieć zagwarantowany udział w komisji i nie może być tak, by kogoś wykluczyć. Na ostatniej sesji zostały przyjęte zmiany statutu, gdzie jest szereg wykluczeń, że dany radny nie może być w danej komisji. Skierował pytanie do Burmistrza Miasta i Gminy, czy nie uważa, że jeśli radca miał taki pogląd, to nie mógł go bardziej bronić i mógł protestować przeciw wprowadzeniu takiej uchwały, a tak mieszkańcy widzą, że radcy prawni są niekonsekwentni? 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że w danym  momencie do obecnego porządku obrad nie ma to żadnego przełożenia, powiedział, że w dzisiejszych obradach statut nie jest procedowany, nie rozumie czym jest „afera działkowa” i co to ma wspólnego ze statutem. Podsumował, że nie widzi związku, by Burmistrz Miasta i Gminy miał w tej sprawie cokolwiek mówić. Poprosił radnego Zbigniewa Bieńko o bardziej precyzyjne sformułowanie pytania.

Radny Zbigniew Bieńko odpowiedział, że pytanie było bardzo precyzyjne i nie rozumie komentarza Pana Przewodniczącego przy interpretacjach i uważa go za całkowicie zbędny.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że radnemu tak się tylko wydaje.

Radny Zbigniew Bieńko odpowiedział, że nic mu się nie wydaje.

Radny Ryszard Szwajca złożył wniosek formalny skierowany do  Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni Waldemara Grześkowiaka o zaprzestanie tej dyskusji, która do niczego nie prowadzi.


Pkt 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXX/497/2018 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019 na terenie Gminy Września (załącznik nr 3).


b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXX/498/2018 w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Września, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (załącznik nr 4).


c)
Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że nigdy nie śledził dokładnie tej ustawy, ale komisja powinna dbać o to, by nie było reklamy alkoholowej, która jest zakazana, a przechodząc przez miasto jest widoczna reklama alkoholu: „Pijesz piwo długo żyjesz”, niestety nikt od dłuższego czasu nie zwraca na to uwagi. Dodał, że komisja również takimi sprawami powinna się zająć.

Radny Piotr Matuszewski zwrócił się do radnego z prośbą o skierowanie tych pytań na piśmie.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 16 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,  2 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XXXX/499/2018 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019  (załącznik nr 5).

d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 16 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XXXX/500/2018 w sprawie: rozpatrzenia wniosku sołectwa Gozdowo dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019 (załącznik nr 6).

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXX/501/2018 w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Jana III Sobieskiego na dz. nr geod. 246/6, 247/2, 248/4, 249/2, 250/6, 250/9, 251/4 oraz ul. Kazimierza Wielkiego na dz. nr geod. 260/7, 263/6, 264/3, 265/2, 266/3, 267/6, 267/10, 268/6, 269/13, 269/17, 269/20, 269/24 położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 7).

f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXX/502/2018 w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Września (załącznik nr 8).

g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXX/503/2018 w sprawie:  nadania nazwy rondu w ciągu ulic Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i Tadeusza Kościuszki we Wrześni (załącznik nr 9).

h)
Radny Bogumił Kwiatkowski skierował pytanie do Przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Grześkowiaka, czy ustalił kwestię wyrażenia zgody przez Tonsil do korzystania z tej nazwy, jeżeli chodzi o rondo?

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że nie ustalał, ale uznał, że nazwa historycznie jest związana z Wrześnią i wielokrotnie te pytania musiałyby być zadawane, nawet wówczas przy nadawaniu nazw ulic potomków tych rodów. Jest to nazwa, która jest nazwą  historyczną tego miasta i nie ma potrzeby, żeby zwracać się z prośba o zgodę. Dodał, że Państwo radni mogą mieć inne zdanie.
 
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXX/504/2018 w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu ulic: Kolejowej, Miłosławskiej, Wrocławskiej we Wrześni (załącznik nr 10).

i)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy omówił projekt w sprawie zmiany uchwały nr XVI/246/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zasad ustalania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz diet sołtysów.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 16 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XXXX/505/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/246/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zasad ustalania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz diet sołtysów (załącznik nr 11).

j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 16 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XXXX/505/2018 w sprawie: emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (załącznik nr 12).

k)
Jolanta Kościańska, Skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że należy wykreślić zapis informujący o § 1 projektu ostatniego zapisu zmieniającego, który mówi o zarządzeniu Nr 259/1 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 października 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak potwierdził i odczytał zapis, który zostanie wykreślony z projektu.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy po korekcie można otrzymać projekt w wersji elektronicznej?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września potwierdziła, że radny otrzyma projekt.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 16 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XXXX/506/2018 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (załącznik nr 13).


Pkt 5
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

Do Biura Rady wpłynęła informacja od Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrześni wynikająca z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych VII kadencji;

Informacja o szkoleniu dla radnych VIII kadencji dotyczących nowego systemu głosowania podczas sesji odbędzie się 14-11-2018 r. o godz. 9.00 na sali sesyjnej Urzędu i Gminy.

Do Biura Rady wpłynęło pismo z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w sprawie opłat za korzystanie z terenu i urządzeń cmentarza komunalnego we Wrześni.

Zaproszenie na  uroczystości związanej z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.


Pkt 6
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września przekazał informację o pracy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Września w okresie międzysesyjnym oraz informację zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 14).


Pkt 7-9
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wręczył Burmistrzowi Miasta i Gminy Września Tomaszowi Kałużnemu oraz radnym, certyfikaty zaświadczające o pełnionych przez nich  funkcjach w VII kadencji Rady Miejskiej.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 12:48 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 8  ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar GrześkowiakProtokolant
/-/Agnieszka Kasprzak


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.