BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456078
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 18 pażdziernika 2018 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno - Finansowej
z dnia 18 października 2018 r.


 Pkt 1

Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1), 6 członków Komisji Komunalno- Finansowej (załącznik nr 2), 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 3), oraz 4 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 4).Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości;
Anna Ratajczyk-Gibowska, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy Września;
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;
Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego;
Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
Pkt 2

Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

Rada Miejska w obecności 18 radnych, jednogłośnie, pozytywnie przyjęła  porządek obrad.


Pkt 3
a)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września poprosił o omówienie szczegółów mecenas Anne Ratajczyk-Gibowską, radcę prawnego Urzędu Miasta i Gminy Września.


mec. Anna Ratajczyk-Gibowska, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy Września powiedziała, że istnieje obowiązek aby w tej kadencji dostosować przepisy statutu oraz wprowadzić uchwałą kwestie związane z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Zgodnie z art.15 ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym od nowej kadencji Rady Gminy będzie zastosowany art.41a ustawy o Samorządzie Gminnym uprawniający obywateli do inicjatywy uchwałodawczej. Rada Gminy została zobowiązana do określenia uchwałą szczegółowych zasad wnoszenia inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji inicjatyw oraz formalne warunki przy składaniu projektu. W projekcie uchwały wszystkie zasady zostały określone. Minimalna grupa mieszkańców gminy, którzy muszą złożyć taki wniosek to minimalna grupa wynikająca z ustawy o Samorządzie Gminnym w przypadku gmin powyżej 20 tys. wynosi 300 osób, są to osoby, które posiadają czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego gminy. W przypadku zgłoszenia projektów uchwał zgłoszonych w ramach inicjatywy obywatelskiej będzie on przedmiotem obrad następnej sesji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu. Wskazano osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac Rady Gminy, zasady dotyczące np.: uzupełnienia jeśli będą braki formalne w przedstawionych projektach. Mieszkańcy gminy, jeśli będą chcieli skorzystać z inicjatywy nie będą mieli wątpliwości do kwestii proceduralnej związane z inicjatywą.

 

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał o § 5 pkt.5, gdzie zapisane jest, że pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw do działania w imieniu i na rzecz komitetu. Czy jest to zapis ustawowy? Ponieważ są pełnomocnictwa tzw: subsydialne w pkt.6 zapisane jest że komitet może wybrać zastępce pełnomocnika. Czy jest to obwarowane czy jest to zapis przygotowany przez gminę?


mec. Anna Ratajczyk-Gibowska, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że nie jest to zapis ustawowy, osoby wchodzące w skład  komitetu wybierają swojego pełnomocnika jest to wybór jednogłośny, w przypadku zmiany zostało zapisane w następnym paragrafie, jeżeli komitet będzie chciał udzielić innej osobie pełnomocnictwa to się udziela a poprzednie pełnomocnictwo wygasa.


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że chodzi o taką sytuacje np.: pełnomocnik się rozchoruje nie może brać udziału w jednym spotkaniu a w kolejnych będzie brał udział to Rada Miejska automatycznie wyklucza go z tego postępowania, są to tzw. pełnomocnictwa  subsydialne, kiedy w zastępstwie danego pełnomocnika, który nie może być w danym miejscu w danym dniu. Czy ten zapis jest sensowny, czy musi być i czy można go pominąć?


mec. Anna Ratajczyk-Gibowska, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że w §5 ust.7 zapisano, że w przypadku jeżeli w uchwale jest mowa o pełnomocniku należy przez to rozumieć również zastępce pełnomocnika jeżeli został przez komitet wybrany w związku z tym w takim przypadku może działać zastępca pełnomocnika.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.b)
Anna Ratajczyk-Gibowska, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: zmieniająca uchwałę Statut Gminy Września.


Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy ma to sens zapisywanie aby przewodniczącemu złożyć wniosek o udzielenie odpowiedzi, którą chciałby uzyskać od Burmistrza? Powiedział, że na przedostatniej sesji Rady Gminy, poprosił Pana Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej o preliminarz  wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pismo zostało wystosowane i przez trzy miesiące nie otrzymał odpowiedzi.


Anna Ratajczyk-Gibowska, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że jest to wymóg ustawowy i nie można tego zmienić.


Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca poinformował radnego Grzegorza Dobrosielskiego, że jest to projekt zmian, które będą obowiązywać od nowej kadencji a obecna kadencja działa w ramach obecnego statutu, który obowiązuje.


Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że w obecnym statucie jest zapisane, że Burmistrz odpowiada na pismo w ciągu 21 dni. Zapytał dlaczego nie otrzymał odpowiedzi? 


Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca odpowiedział, że nieotrzymanie odpowiedzi zgodnie z statutem to nie jest w tym punkcie w którym jest mowa o zmianach.


Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy jest sens zmiany statutu, jeśli łamie się Statut Gminy Września?

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że zapytanie dotyczyło szczegółowych wydatków z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Informacja w odpowiedzi na prośbę radnego Grzegorza Dobrosielskiego została ustnie przekazana na sesji Rady Miejskiej przez Pana Piotra Matuszewskiego, była także odpowiedz uzupełniająca pisemna oraz w dniu komisji została przygotowana odpowiedz w sprawie preliminarza za rok 2017 o który pytał radny. Odpowiedz znajduje się w Biurze Rady z kopiami wcześniejszych materiałów.

 
Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej, radny Ryszard Szwajca poinformował radnego Grzegorza Dobrosielskiego, że przedmiotem obrad komisji jest sprawa projektu uchwały zmieniający Statut Gminy, wymaganym przez ustawodawce którym jest Sejm RP.


Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że termin powiadamiania radnych został skrócony do 5 dni a Pan Burmistrz mówił że gmina chce jak najmniej zmian wprowadzać. Czy nie lepiej jak nowa rada zdecyduje o tym czy chcą mieć skrócony termin?   


Anna Ratajczyk-Gibowska, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że w obecnym statucie było zapisane, że termin zawiadomienia jest 7 dni przed sesją a udostępnienie materiałów 5 dni przed sesją. Zawiadomienie powinno zawierać informację zarówno o projektach uchwał w związku z tym aby nie było dwóch terminów i wątpliwości lepiej jeśli jest to jeden termin o zawiadomieniu i udostępnieniu materiałów radnym.   


Komisja Edukacji w  obecności 7 radnych, jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmieniająca uchwałę Statut Gminy Września.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, 4 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmieniająca uchwałę Statut Gminy Września.


Komisja  Rozwoju  Wsi w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 1 głosem „przeciw” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmieniająca uchwałę Statut Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmieniająca uchwałę Statut Gminy Września.


c)
Jolanta Kościańska, skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023.


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy w WPF-ie na kolejne lata nie powinna znaleźć się jakakolwiek kwota dotycząca budowy obwodnicy miasta Wrześni?


Jolanta Kościańska, skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września  odpowiedziała, że zadanie jest wpisane, istnieje, funkcjonuje i kwota jest przypisana pod numerem 1.3.2.5 o nazwie budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września.


Radny Stefan Ogrodowicz zapytał o środki na dzierżawę urządzeń, czego ta dzierżawa dotyczy?


Jolanta Kościańska, skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września  odpowiedziała, że jest to miesięczna dzierżawa tzw. najmu urządzeń wielofunkcyjnych, których gmina nie kupuje tylko dzierżawi.


Radny Stefan Ogrodowicz zapytał czy są to urządzenia np. do obsługi biura?


Jolanta Kościańska, skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września  odpowiedziała, że tak, są to urządzenia wielofunkcyjne.
Radny Stefan Ogrodowicz zapytał jakiego rejonu będzie dotyczyć kanalizacja wodociągowa?


Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego odpowiedział, że będzie dotyczyć terenu osiedla przy ulicy Azaliowej, teren za wiaduktem Paderewskiego lewa strona jadąc w kierunku Poznania. 


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 6 radnych, 4 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej  w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023.d)
Jolanta Kościańska, skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, 4 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.  Pkt 4
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno -Finansowej radny Ryszard Szwajca, o godz. 16.46 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 9 ponumerowanych strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
   
                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej
/-/ Ryszard Szwajca

       
   
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
                                               /-/ Mirosław Zgoliński


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/ Radosław Garbarek

 

Protokolant
 Anita Grabarek


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.