BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
10160668
ostatnia aktualizacja BIP'u:
21-11-2018
Portal - Najem, dzierżawa nieruchomości
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Kaczanowie

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1,

TEL. (61) 640 40 40 FAX (61) 640 40 44

e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl

www.wrzesnia.pl

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 , ze zm.):


 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę następującej

nieruchomości rolnej:


1

Adres nieruchomości

Kaczanowo

2

Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia

Położenie nieruchomości

Numer geod.

nieruchomości

Powierzchnia

Księga wieczysta

Kaczanowo

224 i 225

działka 224 – 0,6058 ha; działka 225 – 0,2008 ha; łącznie: 0,8066 ha

działka 224: PO1F/00043018/6;          działka 225: PO1F/00003472/4

3

Opis nieruchomości

Teren niezagospodarowany, równinny. Kształt regularny, umożliwiający manewrowanie sprzętem rolniczym. Wjazd od frontu działki, dojazd drogą gruntową. Według danych z ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona nr geod. 224 stanowi grunty orne (RIIIb – 0,6058 ha), a działka oznaczona nr geod. 225 – grunty orne i grunty pod rowami (RV – 0,1812 ha; W – 0,0196 ha).

4

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzoną uchwałą nr XXV/335/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku, działki stanowią tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Dzierżawa z przeznaczeniem na cel rolniczy.

5

Wysokość opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego

Terminy wnoszenia opłaty

Aktualizacja opłaty

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego stanowić będzie najwyższa zaoferowana kwota w przetargu.

Czynsz płatny do dnia 15-go września za dany rok, na konto Gminy Września.

Wysokość czynszu może być aktualizowana raz w roku w oparciu o wskaźnik inflacji (przyrost cen towarów konsumpcyjnych i usług wg wskaźnika procentowego za rok poprzedni) ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny.

6

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

7

Termin i miejsce

przetargu

Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz. 10.00

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 (Ratusz), w sali sesyjnej. Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość.

8

Cena wywoławcza stawki rocznego czynszu dzierżawnego, wysokość wadium, minimalna wysokość postąpienia

 

Cena wywoławcza wynosi: 505,00 zł.

Wadium wynosi: 100,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia: 10,00 zł.

9

Warunki przetargu

Aby przystąpić do przetargu należy:

9 a

Wadium

Wnieść wadium w pieniądzu. Wpłaty wadium z zaznaczeniem tytułu: „wadium na dzierżawę działki nr geod. 224 i 225 w Kaczanowie”, w podanej wysokości, w terminie do 10 grudnia 2018 r. (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Gminy Września) należy dokonać przelewem na konto Gminy Września nr 15 9681 0002 0011 1474 0111 3700.

Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2019 w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Gminy Września.

9 b

Pełnomocnictwa

  • w przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników;

  • w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

10

Informacja o miejscu publikacji ogłoszenia

Z treścią ogłoszenia można zapoznać się na elektronicznej tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni oraz na stronie internetowej tut. urzędu: www.wrzesnia.pl

11

Dodatkowe informacje

  • Czynsz dzierżawny podlega zwolnieniu od podatku VAT. Cena wywoławcza oraz ceny ustalone w wyniku kolejnych postąpień nie uwzględniają podatku rolnego, który przyszły dzierżawca ponosić będzie we własnym zakresie.

  • Umowa dzierżawy zawarta będzie na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

  • W przypadku zwłoki z opłatą za czynsz dzierżawny pobrane będą odsetki ustawowe za opóźnienie.

  • Nakłady poniesione na przedmiocie dzierżawy nie będą podlegać zwrotowi po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ulica Ratuszowa 1, pokój 22, tel. 61 640 40 37.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.