BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463386
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i polityki Społecznej, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno- Finansowej z dnia 17 lipca 2018 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno - Finansowej
z dnia 17 lipca 2018 r.
Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1), 7 członków Komisji Komunalno- Finansowej (załącznik nr 2), 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 3), oraz 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 4).Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego;
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości;
Robert Zawodny, prezes zarządu w Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Sp. z o.o.;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5) oraz zaproponował, by wprowadzić dodatkowy materiał do punktu 3 w sprawie opiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Września dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne. Radni projekt uchwały będą opiniować jako punkt k w porządku obrad sesji Rady Miejskiej przed zmianami uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która będzie nosić punkt l, zmiana uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 będzie nosić punkt m.


Rada Miejska w obecności 17 radnych, jednogłośnie, pozytywnie przyjęła nowy porządek obrad.


Radny Szymon Paciorkowski przybył na posiedzenie wspólnych komisji, od tego momentu w posiedzeniu bierze udział 18 radnych.Pkt 3

a)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Września na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji.


Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy ta uchwała, była konsultowana już z zarządami działek, czy  jest to zupełnie coś nowego oraz czy są jacyś chętni i czy można wstępnie określić jakie szacunki?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że od pewnego czasu są sygnały w formie pisemnej z zapytaniami i prośbami o wsparcie różnego rodzaju prac. Na pierwszy moment kwota 50 tys. to dobry początek, gmina ma świadomość, że wniosków może być więcej i może okazać się że będzie potrzeba większych środków. W takiej sytuacji gmina może zwrócić się do Rady Miejskiej o wprowadzenie zmian w budżecie.


Radny Tomasz Frankowski zapytał, czy regulamin dotyczy takich ogrodów działkowych, które są wokół zarządu głównego tych rodzinnych ogrodów działkowych?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że podstawą prawną tej uchwały jest ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która z przepisami jest związana. Na terenie Gminy Września nie wszystkie ogródki działkowe funkcjonują w tej formule dlatego ze względów formalnych wynikających z przepisów gmina może funkcjonować tylko w tych ramach. Znajduje się w gminie jeden taki teren, należący do gminy na którym funkcjonują ogródki działkowe, ludzie sami się organizują, nie ma formuły ścisłej związanej z ta ustawą, jeśli chodzi o dotacje gmina opiera się na ustawie o rodzinnych ogródkach działkowych, nie ma innej możliwości.
 


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Września na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Września na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Września na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Września na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji.b)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.Komisja Edukacji w  obecności 7 radnych, jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.

 

Komisja  Rozwoju  Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.c)
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 7 radnych, jednoglośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej  w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
d)
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września.Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:   ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach   i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września.


e)
Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego omówił projekt w sprawie: zaliczenia dróg ul. Jana III Sobieskiego oraz ul. Kazimierza Wielkiego położonych w miejscowości Września  do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.
 


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg ul. Jana III Sobieskiego oraz ul. Kazimierza Wielkiego położonych w miejscowości Września  do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg ul. Jana III Sobieskiego oraz ul. Kazimierza Wielkiego położonych w miejscowości Września  do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg ul. Jana III Sobieskiego oraz ul. Kazimierza Wielkiego położonych w miejscowości Września  do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg ul. Jana III Sobieskiego oraz ul. Kazimierza Wielkiego położonych w miejscowości Września  do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.


f)
Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego omówił projekt w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Jana III Sobieskiego na dz. nr geod. 246/6, 247/2, 248/4, 249/2, 250/6, 250/9, 251/4 oraz ul. Kazimierza Wielkiego na dz. nr geod. 260/7, 263/6, 264/3, 265/2, 266/3, 267/6, 267/10, 268/6 położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Jana III Sobieskiego na dz. nr geod. 246/6, 247/2, 248/4, 249/2, 250/6, 250/9, 251/4 oraz ul. Kazimierza Wielkiego na dz. nr geod. 260/7, 263/6, 264/3, 265/2, 266/3, 267/6, 267/10, 268/6 położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Jana III Sobieskiego na dz. nr geod. 246/6, 247/2, 248/4, 249/2, 250/6, 250/9, 251/4 oraz ul. Kazimierza Wielkiego na dz. nr geod. 260/7, 263/6, 264/3, 265/2, 266/3, 267/6, 267/10, 268/6 położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Jana III Sobieskiego na dz. nr geod. 246/6, 247/2, 248/4, 249/2, 250/6, 250/9, 251/4 oraz ul. Kazimierza Wielkiego na dz. nr geod. 260/7, 263/6, 264/3, 265/2, 266/3, 267/6, 267/10, 268/6 położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:   ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Jana III Sobieskiego na dz. nr geod. 246/6, 247/2, 248/4, 249/2, 250/6, 250/9, 251/4 oraz ul. Kazimierza Wielkiego na dz. nr geod. 260/7, 263/6, 264/3, 265/2, 266/3, 267/6, 267/10, 268/6 położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.

 

g)
Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego omówił projekt w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Michała Strzykały na dz. nr geod. 828/5, 851/12, 851/13, 853/10, 854/11, 4442/40 i na części dz. nr geod. 855/40 oraz ul. Wacława Sołtysiaka na dz. nr geod. 855/29, 855/38 i na części dz. nr geod. 855/23, 855/30, 855/34, 855/40 położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Michała Strzykały na dz. nr geod. 828/5, 851/12, 851/13, 853/10, 854/11, 4442/40 i na części dz. nr geod. 855/40 oraz ul. Wacława Sołtysiaka na dz. nr geod. 855/29, 855/38 i na części dz. nr geod. 855/23, 855/30, 855/34, 855/40 położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Michała Strzykały na dz. nr geod. 828/5, 851/12, 851/13, 853/10, 854/11, 4442/40 i na części dz. nr geod. 855/40 oraz ul. Wacława Sołtysiaka na dz. nr geod. 855/29, 855/38 i na części dz. nr geod. 855/23, 855/30, 855/34, 855/40 położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Michała Strzykały na dz. nr geod. 828/5, 851/12, 851/13, 853/10, 854/11, 4442/40 i na części dz. nr geod. 855/40 oraz ul. Wacława Sołtysiaka na dz. nr geod. 855/29, 855/38 i na części dz. nr geod. 855/23, 855/30, 855/34, 855/40 położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Michała Strzykały na dz. nr geod. 828/5, 851/12, 851/13, 853/10, 854/11, 4442/40 i na części dz. nr geod. 855/40 oraz ul. Wacława Sołtysiaka na dz. nr geod. 855/29, 855/38 i na części dz. nr geod. 855/23, 855/30, 855/34, 855/40 położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.h)
Robert Zawodny, prezes zarządu w Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Sp. z o.o. omówił projekt w sprawie: przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Robert Zawodny, prezes zarządu w Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Sp. z o.o. powiedział, że ze względu na zmianę przepisów w dniu 12 grudnia 2017 roku, była to ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Ustawa ta nałożyła na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni obowiązek przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo ten obowiązek miało zrealizować w ciągu 6 miesięcy  od dnia 12 grudnia 2017 roku, projekt został przedłożony Radzie Miejskiej w dniu 12 czerwca 2018 r. i zgodnie z powyższą ustawą Rada Miejska ma obowiązek skierować projekt regulaminu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który ma 3 miesiące aby zaopiniować nowy regulamin. Aby regulamin wszedł w życie Rada Miejska powinna uchwalić go po zaopiniowaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Do momentu uchwalenia nowego regulaminu będzie obowiązywał dotychczasowy regulamin, który został uchwalony w roku 2006 przez Rade Miejską. W nowym regulaminie zostały ujednolicone terminy reakcji przedsiębiorstwa na składane wnioski i reklamacje, we wszystkich sprawach to 14 dni w sytuacjach wyjątkowych gdy trzeba przeprowadzić dodatkowy proces wyjaśniający to 30 dni.Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że Rada Miejska w uchwale ma skierować projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, natomiast w materiałach na Sesje Rady Miejskiej w załączniku jest uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Września. Zapytał, czy do uchwały Rady Miejskiej w załączniku nie powinien być sam regulamin a nie regulamin projekt uchwały?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że projekt i treść była konsultowana z radcami prawnymi, którzy to przygotowali, więc zapis jest zgodny i zobaczymy co odpowiedzą Wody Polskie.


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że w § 7 jest zapis dotyczący umów  z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku, dotąd rozliczany był  z faktury właściciel lub administrator, który na podstawie pod liczników rozliczał się  najemcami lokali. Czy właściciel nieruchomości będzie mógł skierować najemców lokali do PWiK, gdzie zostanie podpisana z nimi odrębna umowa?


Robert Zawodny, prezes zarządu w Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Sp. z o.o. odpowiedział, że jest to możliwe, po spełnieniu określonych parametrów technicznych czyli czy nieruchomość jest przygotowana od strony instalacyjnej, PWiK ma w sposób obiektywny możliwość odczytu na poszczególne lokale oraz gdy posiada nadzór nad instalacją, opomiarowania i doprowadzającą media to tak taka możliwość istnieje.

 

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że zależy to tylko od technicznego przygotowania instalacji to wtedy najemcy mogą zawrzeć odrębną umowę z PWiK.
Robert Zawodny, prezes zarządu w Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Sp. z o.o. odpowiedział, że tak jeżeli jest to możliwe technicznie.


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że w § 21 w sprawie zgłoszenia rozpoczęcia robót  przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, czy taki wzór zgłoszenia w formie aktywnej, będzie można podpiąć pod materiały na stronie internetowej PWiK.


Robert Zawodny, prezes zarządu w Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Sp. z o.o. odpowiedział, że jest już podpięty.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, co to znaczy siła wyższa?


Robert Zawodny, prezes zarządu w Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Sp. z o.o. odpowiedział, że siłę wyższą PWiK definiuje wszystko to, na co nie ma racjonalnego wpływu.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy nie warto dokładniej sprecyzować aby nie było dyskusji, kłótni i chodzenie po sądach?


Robert Zawodny, prezes zarządu w Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Sp. z o.o. odpowiedział, że jest to definiowane w Kodeksie Cywilnym.


Radny Maciej Szelągiewicz powiedział, że większość firm ma 30 dniowy okres na odpowiedź, czy 14 dni dla PWiK nie będzie pochopne przy dużej ilości wpływów wniosków oraz reklamacji?

 

Robert Zawodny, prezes zarządu w Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Sp. z o.o. powiedział, że termin 14 dniowy w większości przypadków PWiK odpowiada i spełnia to kryterium dlatego zostało to ujednolicone a dla dłuższego rozpatrzenia i wydania decyzji jest to termin 30 dniowy.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej  w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
i)
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości omówiła projekt w sprawie: emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.j)
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości omówiła projekt w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni.k)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: przyjęcia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Września dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.


Radny Maciej Baranowski zapytał, czy będzie sprawdzane, czy inne alternatywne źródło ogrzewania tego mieszkania zostało wyłączone i w którym, ma być tylko jedno ekologiczne źródło ogrzewania?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak,  chociaż nie wszystkie szczegóły tej kontroli tj. sposób kontroli i weryfikacji wniosków i realizacji tego, co dzieje się później po skali rekrutacji. W regulaminie  nie można wpisać ze względów formalnych, jeśli ktoś będzie korzystał z dotacji, będzie musiał podpisać umowę, która będzie precyzować wszystkie szczegóły, w związku z tym będą kontrole i trzeba udowodnić wszystkie te rzeczy. Po rozliczeniu dotacji, gmina po okresie 5 lat będzie miała możliwość kontroli. 


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy jeżeli ktoś ma zamiar wybudować nowy budynek mieszkalny i nie chciałby korzystać z ogrzewania węglowego tylko gazowego, elektrowni słonecznej lub innego źródła, to z tej dotacji skorzystać nie może? 


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że  dotacja polega na likwidacji tzw. „piecuchów”, które już istnieją, a jeśli nowo wybudowany budynek mieszkalny zostaje oddany do użytku to właściciel z własnych środków musi zrealizować system ogrzewania.


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że nie zawsze jest tak, że na terenach wiejskich jest dostęp do sieci gazowej. Ludzie szukają różnych alternatyw ale czasami niekoniecznie mają wybór, są zbiorniki gazowe, itp. nie każdego na to stać. Likwidowane są  stare a nic nie jest robione aby nie powstawały nowe źródła emisji CO2, może warto byłoby żeby gmina się nad tym zastanowiła. Zapytał, czy jeżeli na posesji znajdują się dwa lub trzy budynki mieszkaniowe, to czy w przypadku posiadania w tych wszystkich budynkach czy lokalach pieców kaflowych, węglowych, będzie można korzystać jednorazowo z dotacji w kwocie 4 tys, czy w przypadku likwidacji każdego źródła? Zapytał o  wniosek dofinansowania rowów, który był dołączony jako załącznik do uchwały a teraz go nie ma, czy wynika to z szczególnych przepisów i że będzie on dopracowany?

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że przygotowując się do tego tematu, niektóre projekty czy uchwały zawierały takie druki,  jest to niepraktyczne z wielu powodów tj. zdobywanie doświadczenia, zmiana lub poprawa druku, w związku z tym aby uniknąć takiej sytuacji, gdzie gmina chcąc  zmienić drobną rzecz zwołuje sesje i prosi Rade Miejską o zmianę uchwały. Druk taki można stosować poza bez formalnego zatwierdzenia w treści czy załączniku uchwały Rady Miejskiej. Dużo gmin z tego korzysta i z tego powodu załącznikiem do uchwały jest umowa  dotacji i nie ma takiej potrzeby aby wszystko było w treści uchwały z wielu względów jest to lepsze rozwiązanie. Kilka źródeł ogrzewania na tej same nieruchomości to trudno przewidzieć każdą sytuacje, gmina będzie brała pod uwagę, czy  na takiej nieruchomości funkcjonują odrębne lokale mieszkalne z odrębnymi gospodarstwami domowymi czy też nie. Jeżeli będą odrębne to gminie trudno byłoby uznać, że tylko jedna z tych rodzin może skorzystać z dotacji w ten sposób zostanie zablokowana innym taką możliwość, będzie trzeba indywidualnie pobrać wniosek, który gmina rozpatrzy.  


 
Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że w § 2 pkt.4 w sprawie ogrzewania na paliwo stał lub biomasę z automatycznym zasypem paliwa i jednym paleniskiem, spełniające wymagania klasy 5 normy, są to wymogi z 2012 roku, gmina przy wydawaniu warunków zabudowy nie powinna przekształcać terenów, które nie są przewidziane pod gazyfikacje lub linie  ciepłowniczą, po to aby uniknąć dalszego zadymiania miasta. Jeżeli, ktoś posiada taki piec i pali różne inne to robi to nielegalnie, od 2012 roku po wybudowaniu nowego budynku ocieplanego nie powinien innego niż klasy 5 palić i używać. Na ulicy Słowackiego kilku użytkowników starych piecy w okresie grzewczym strasznie zadymia i przez to inni mieszkańcy nie mogą otworzyć okien aby przewietrzyć mieszkanie. Zapytał, czy w uchwale, dodatkowym punktem gmina mogłaby zagwarantować aby dla  takich osób zorganizować spotkanie i porozmawiać, żeby skorzystali dotacji. W niektórych przypadkach, będzie to niewykonalne ponieważ, będą to osoby starsze, które nie będą miały środków, pomimo dotacji 4 tysięcy, czy na taką ewentualność gmina będzie przygotowana, żeby w skrajnych przypadkach  osoby które znajdują się w grupie szkodzących, czy można będzie tym osobą w jakikolwiek sposób podnieść np. dodatkowej pożyczki, kredytu?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to cenna i słuszna uwaga, ale gmina niestety nie może tak robić, dlatego że  zostanie otwarte wiele ryzyk  z tym związanych np. określenie zasad komu się to należy zamiast 4 tys. to 8, 10, 12 tys. takich osób jest dużo. Uchwała i zasady też są oceniane w tym przypadku przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Gmina posiada zobowiązania aby traktować wszystkich równo, w związku z tym, nie ma takiej możliwości aby gmina kogoś zmusiła lub zobligowała do wymiany i skorzystania z dotacji, czy zastosowała wyjątki i wpisała je w toku uchwały. Inną rzeczą jest aby do takich ludzi, którzy w okolicy problem generują, dotrzeć z informacją i zachęcić aby zastanowili się nad taką możliwością. Jest to dobre pole do działania dla radnych, którzy tych ludzi znają, jest to najlepsza metoda, nikt nie będzie się czuł w jakikolwiek przymuszany czy zaatakowany takim tematem, chodzi o to aby poinformować, zachęcić, zaprosić  do tego. Gmina służy informacją, wsparciem, pomocą, jeśli będzie taka potrzeba zostanie przygotowana krótka informacja w formie ulotkowej, która takie informacje będzie zawierała i zachęcała do skorzystania z takiej możliwości.     Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Września dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Września dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Września dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  przyjęcia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Września dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.l)
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości omówiła projekt w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023.Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023.Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023.

 

ł)
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości omówiła projekt w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej  w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.Pkt 4/5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 17.03 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 21 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

            
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   Przewodniczący Komisji Edukacji

                           /-/ Bogdan Nowak


                       
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
                                              
/-/ Mirosław ZgolińskiPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/ Radosław GarbarekPrzewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej

/-/ Ryszard SzwajcaProtokolant
 Anita Grabarek


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.