BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463610
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXXVI/2018 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 21 czerwca 2018 r.

 

Protokół
nr XXXVI/2018
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się  21 czerwca 2018 r.  
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

XXXVI Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).


Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak  o godz. 16.00 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny Stefan Ogrodowicz.

Protokół z sesji nr XXXV został przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści. Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że radny Zbigniew Bieńko złożył pismo w sprawie protokołu nr XIX/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. dotyczące sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, która została już zmieniona w Biuletynie Informacji Publicznej (załącznik nr 2).


Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak przedstawił porządek obrad (załącznik nr 3):


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
a) przedstawienie sprawozdania finansowego;
b) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017;
c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2017 rok;
d) przedstawienie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu;
e) dyskusja i głosowanie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
a) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2017 rok;
b)  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu za rok 2017;
c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
d) informacja o stanie mienia jst,
e) dyskusja i głosowanie.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Cyrkoniowej;
b)    uchylenia uchwały nr XXVI/363/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej;
c) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września;
d) zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Kaczanowo;
e) nadanie nazwy rondu w ciągu drogi gminnej Chocicza Mała – Grzymysławice;
f) wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kleparz;
g) przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Września;
h) zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1557);
i) nadania nazwy ogrodowi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni nazwy „Park im. Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni”;
j) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja parku wpisanego do rejestru zabytków w Gutowie Małym”;
k) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”;
l) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023;
ł) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

 oraz zaproponował jego rozszerzenie o dwa następujące punkty:
- projekt w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września (wyjaśnił, że projekt został skserowany i radni mogą się z nim zapoznać, nastąpiło to z opóźnieniem ze względu na  wątpliwości, co do formuły prawnej tej uchwały i wszystkich zapisów z tym związanych);

oraz
- projekt w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (wyjaśnił, że projekt ten został przedstawiony na połączonych komisjach Rady Miejskiej).

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak zapytał radnych, kto z radnych chciałby zabrać głos w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września ?

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że ma do wprowadzenia kolejny punkt do zmiany porządku obrad dotyczący zmiany protokołu, jakie złożył  w piśmie do Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że jest to niemożliwe dlatego, że zgodnie ze Statutem, jeżeli protokół został zatwierdzony przez Radę to nie ma miejsca na jego zmianę. Radny Zbigniew Bieńko mógł zrobić to w roku 2016  i wtedy byłaby to taka procedura zgodna z życzeniem radnego Zbigniewa Bieńko. Podkreślił, ze fakty są takie, że zostało to sprostowane.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak zapytał radnych, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września pod punktem „m” ?

Radny Zbigniew Bieńko zgłasza do protokołu, że Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak nie chce udzielić głosu radnemu.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak zgłasza do protokołu, że radny Zbigniew Bieńko przeszkadza w prowadzeniu sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak ponownie zapytał radnych, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września pod punktem „m” ?

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się” głosowała za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września pod punktem „m”.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak zapytał radnych, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu pod punktem „n”?

Radny Grzegorz Dobrosielski skierował pytanie do radcy prawnego, czy jest zgodne z prawem procedowanie tych projektów na sesji mimo, że nie były dostarczone radnym w terminie?

Hubert Świątkowski, radca prawny odpowiedział, że to jest decyzja radnych czy porządek obrad jest rozszerzony czy też nie.

Radny Zbigniew Bieńko skierował pytanie do radcy prawnego, dlaczego był uchwalany statut gminy, skoro każdą uchwałę statutu mogą zmienić radni?

Hubert Świątkowski, radca prawny odpowiedział, że nie rozumie do końca tego pytania, jest na ten temat dostępna obszerna literatura, szanując czas radnych nie będzie tego rozwijał.

Radny Zbigniew Bieńko zaznaczył, że w statucie gminy jest zapisane, że uchwała musi być zgłoszona na 5 dni przed sesją, dlaczego Rada Miejska głosuje różne uchwały nie przestrzegając statutu?

Hubert Świątkowski, radca prawny odpowiedział, że statut przewiduje określone działania, procedury, natomiast Państwo radni mają w pewnym zakresie możliwość decydowania na ten temat, jeśli Państwo radni podejmują taką decyzję w tej sprawie, jest ona jak najbardziej prawnie dopuszczalna. Nie ma takiej sytuacji, że jeżeli Państwo radni podejmą za chwilę uchwałę, będzie ona sprzeczna z prawem.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się” głosowała za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie:  wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że wniósł poprawkę do porządku obrad, która nie została przegłosowana.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że radny Zbigniew Bieńko napisał pismo, w którym wnioskował o przegłosowanie zmiany protokołu z 8 listopada 2016 r., w którym pomyłkowo przy nazwisku Pana radnego Grzegorza Dobrosielskiego wpisano imię Zbigniew. Wyjaśnił, że w BIP-ie zostało to sprostowane i protokół został wcześniej przez Radę Miejską przyjęty, natomiast z ustaleń z radcą prawnym wynika, ze jedyną formą jest opublikowanie poprawki w BIP-ie jako sprostowanie oczywistego błędu. Natomiast protokół został przez Radę Miejską zatwierdzony i przed zatwierdzeniem, radny ma prawo wnosić zmiany i wtedy propozycje tych zmian są głosowane.
Podsumował, że nie będzie to głosowane.

Radny Zbigniew Bieńko skierował pytanie do radcy prawnego, czy protokół zatwierdzony przez radę, może być poprawiany przez kogoś innego?


Hubert Świątkowski, radca prawny odpowiedział, że protokół został zatwierdzony przez Radę, więc innej możliwości nie ma jak sprostowanie protokołu w Biuletynie. Radny ma propozycje wprowadzania punktów do porządku obrad, może takie propozycje składać na piśmie. W ostateczności, jeżeli radni zdecydują mogą na ten temat głosować, natomiast w takiej sytuacji jest to niewłaściwe.


Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że widzi, iż są dyskusje na ten temat i nadal nie wiadomym jest, kto wtedy zabierał głos Zbigniew Bieńko, czy Grzegorz Dobrosielski.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że w piśmie radny Zbigniew Bieńko poprosił o zmianę imienia  w ostatecznej wersji na Grzegorz.


Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że radny Grzegorz Dobrosielski może mieć inne zdanie na ten temat, tak jak każdy inny radny.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odebrał głos radnemu Zbigniewowi Bieńko, ponieważ mówi nie na temat.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak zapytał, kto z Państwa radnych jest za nowym porządkiem obrad?Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się” głosowała za nowym porządkiem obrad.


Pkt 3
Radny Zbigniew Bieńko zapytał, czy nie warto by było zorganizować przy Mistrzostwach Świat w piłce nożnej strefę kibica we Wrześni? Zorganizowanie takiej strefy nie jest kosztowne, a mieszkańcy na pewno dobrze by się bawili.


Radny Szymon Paciorkowski wyjaśnił, że został otwarty ten odcinek „Centrum Przesiadkowego”, który obejmuje drogę prowadzącą poniżej drogi krajowej w kierunku galerii „Karuzela”, tereny „potonsilowskie”, które znajdują się po lewej stronie składają się z hałd, ruin oraz elementów metalowych, nie są w żaden sposób ogrodzone. Zapytał, czy na tym terenie jakieś interwencje już odnotowano? Drugie pytanie związane jest z bezpieczeństwem spacerujących tam osób wzdłuż chodnika,  czy nie byłoby celowe zwrócenie się do właścicieli by teren ten jednak zabezpieczyć?

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że na komisjach wspólnych, radny Grzegorz Dobrosielski zwrócił się niego jako przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o udostępnienie dotacji jakie sołectwa otrzymały w 2018 roku na różne festyny. Wyjaśnił, że sołectwa w Grzybowie otrzymały 300,00 zł, Bardo 500,00 zł, Chocicza Wielka 500,00 zł. Wyjaśnił, że sołtys z Grzybowa nie był zadowolony z ilości dofinansowania. Radny odczytał pismo, natomiast Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak przerwał i poprosił o zapoznanie się z treścią pisma i tym tematem w punkcie „wolne wnioski”.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że chciałby nawiązać do dyskusji jaka wywiązała się w punkcie 16 na temat budżetu i przeznaczeniu środków na Komendę Powiatową we Wrześni dotyczącą dodatkowych patroli, wyjaśnił, że otrzymał pismo od Zastępcy Burmistrza Karola Nowaka, z którego dowiedzieć się można że będą to czterdzieści dwu osobowe kontrole piesze, dotacja opiewa na łączna kwotę 19.200,00 zł, zostały wprowadzone w związku z przestrzeganiem profilaktyki alkoholowej.

Pkt 4
a) przedstawienie sprawozdania finansowego.
      Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawiła sprawozdanie finansowe.
- bez uwag.

b) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017.
    Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017.
- bez uwag.

c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2017 rok.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2017 rok (załącznik nr 4).

d) przedstawienie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała uwag do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu. 

e) dyskusja i głosowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak otworzył dyskusję.

Radny Grzegorz Dobrosielski skierował słowa do przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Piotra Matuszewskiego, wyjaśnił że prosił o udostępnienie preliminarza wydatków za rok 2017 r., a nie 2018 r. chodziło o dofinansowanie festynów profilaktyczno-integracyjnych w Chociczy Małej, Gonicach Gozdowie, Otoczni, Gutowie Małym, Bierzglinie, a także Nowym Folwarku.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak przypomniał radnemu Grzegorzowi Dobrosielskiemu, że omawiane punkty dotyczą części absolutoryjnej.

Radny Grzegorz Dobrosielski skierował pytanie do Burmistrza Miasta i Gminy Września jak nadzoruje Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dlaczego ludzie nie maja pieniędzy by się zintegrować z mieszkańcami?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że to na co są wydawane te środki uchwala Rada Miejska, czyli Pan Panie radny.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że chciałby w swoim wystąpieniu przejść do tematu głównego, a tematem jest wykonanie budżetu roku 2017. Wyjaśnił, że nie chciałby powtarzać liczb, które cytowała Pani Skarbnik Miasta i Gminy Września, zawarte są one w sprawozdaniu, również cytować i opiniować Regionalnej Izby Obrachunkowej też nie zamierza. Chciałby wypowiedzieć się jako radny i przewodniczący Komisji Komunalno Finansowej zajmującej się finansami od wielu lat. Komisji, której przewodniczył i budżetów, z którymi miał do czynienia ponad 20 lat. Historycznie patrząc wstecz, należy stwierdzić jednoznacznie, że jest to najlepiej wykonany budżet w nie najlepszych czasach i przechodząc rok 2017, a jest to rok szczególny kiedy samorządy- szefowie bali się podejmować decyzje, zobowiązania finansowe przeznaczać na inwestycje. Inwestycje prowadzone przez samorządy są bardzo ważnym wskaźnikiem finansowania i gospodarki danego samorządu. Za przewodnictwem Pana Burmistrza Celestyna Bachorza 8% środków  dochodów własnych gminy było przeznaczane na inwestycje to się 25 lat temu uważało za sukces. Później określano 10%, także w roku 2017 z budżetu zainwestowano prawie 25%. To można uważać za sukces, świadczą o tym inwestycje oświatowe. Podkreślił, że jako nauczyciel pracował w szkołach na terenie gminy Września i doskonale pamięta jaki był stan techniczny wyposażenia. Obecnie będąc w szkole przy różnych okazjach, przez 70 lat czyli od 1945 roku był taki okres pod hasłem: „Budujemy 1000 szkół na 1000 lecie”. Patrząc na sale gimnastyczne, których obecnie buduje się równocześnie 4 w roku budżetowym kiedy wchodzi się do odnowionych placówek oświatowych to jest czego pozazdrościć. Koledzy, którzy przybywają z poza terenu gminy Września, np. gmina Kołaczkowo, Pyzdry to dostrzegają to, im po prostu nie starcza środków. Obligacje komunalne, pierwsza seria, została w roku poprzednim spłacona 10,5 mln zł, świadczy to o tym, że są to pieniądze, które można było oddać, by nie było większej nadwyżki budżetowej. Jest jedna rzecz, która została zasygnalizowana na komisji Komunalno-Finansowej, którą powinien Pan Burmistrz się zainteresować. Najogólniej mówiąc chodzi o gospodarkę śmieciową. Dobrze się stało, że ona funkcjonuje już 5 lat, nie było w tym czasie żadnych podwyżek i system działał sprawnie. Zwróciła na to również w swojej opinii Regionalna Izba Obrachunkowa. Gmina płacąc firmie za utylizację śmieci w tych kosztach się musiała, z roku na rok koszty są jednak wyższe. W pierwszych latach wypracowano nadwyżkę środków z dochodów nad wydatkami to już w roku 2017, gmina musiała wydać więcej środków dokładnie o 224.282,57 zł, w tym roku z nadwyżki może być już 2 mln. zł. Radny uważa, że ten problem należy rozwiązać, ponieważ budżet w roku 2018 nie udźwignie tego. Można śmiało Panu Burmistrzowi pogratulować tak wykonanego budżetu.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że nie wszystko w gminie jest źle, ale gdy źle się dzieje trzeba sygnalizować, chociażby niektórzy radni mogą mówić bez ograniczeń, a innym radnym zabiera się głos. Trzeba pochwalić, iż dobre inwestycje w gminie Września były, chociażby budowę sal przy szkołach, niektóre inwestycje zupełnie nieudane. Mieszkańcy nie wybierają radnych po to by się  słupki zgadzały, ale żeby lepiej się im żyło. Komunikacja we Wrześni jest tragiczna i niestety jest coraz gorsza. Na „Centrum Przesiadkowe” gmina wydała tyle pieniędzy, a na drogach można tam grać w piłkę, ponieważ nie ma ruchu. Ludzie zaczynają jeździć autobusami, więc należy to zaliczyć na plus, ale to niestety nie poprawi im na tyle komunikacji, żeby zlikwidować korki .


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXXVI/458/2018  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2017 rok (załącznik nr 5).


Pkt 5
Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

a) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2017 rok.

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2017 rok (załącznik nr 6).

b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu za rok  2017.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że na jego ręce złożono wniosek o udzielenie absolutorium  Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił treść uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września (załącznik nr 7).


c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił treść uchwały Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 maja 2018 roku (załącznik nr 8).

d)  informacja o stanie mienia komunalnego.

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że przedstawił informację Komisji Rewizyjnej o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Września na dzień 31 grudnia 2017 r. Porównano dane o stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2017 r. Sprawdzono dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych. Ustalono, że na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość mienia komunalnego wynosiła 483.177,488,78 zł, co oznacza zwiększenie majątku o wartość 23.170.255,48 zł, tj. o 5,03% w stosunku do wartości na dzień 31 grudnia 2016 r.

e) dyskusja i głosowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak otworzył dyskusję.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że przypomina radnym o nocie sygnalizacyjnej z dnia 30 września 2016 r., która wpłynęła do Rady Miejskiej, a do tej pory nikt nie unieważnił. Powiedział, że w roku ubiegłym głosował jako jedyny za nie udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września, w związku z tym skierował pytanie do radcy prawnego, czy jest w stanie przedstawić radnym takie przepisy w ustawie o ograniczaniu prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję, które stanowią, że pomimo sprawowania działalności przez Burmistrza, nie należy wygaszać jego mandatu.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że zanim udzieli głosu radcy prawnemu to chciałby podkreślić, że Rada w chwili obecnej jest przy omawianiu Pkt 5 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok, a nie noty sygnalizacyjnej, która została przez Radę Miejską odrzucona.

 
Hubert Świątkowski, radca prawny powiedział, że powie krótko, iż tę okoliczność Rada rozstrzygnęła wcześniej, było to jeżeli sięga pamięcią w ubiegłym roku, a  poglądy Pana radnego na ten temat udzielenia absolutorium bądź jego nieudzielenia może Pan radny przejawić właśnie w głosowaniu dzisiejszym.


Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że jak Pan radca twierdzi, radny doskonale pamięta, iż w tamtej sesji, 8 radnych zgłosiło wniosek o wygaszenie mandatu, 8 radnych głosowało przeciw własnemu wnioskowi, chociaż w międzyczasie nic się nie wydarzyło, a następnym krokiem powinna być decyzja zastępcza Wojewody. Wobec tego prosi radcę prawnego o odpowiedź dlaczego nie było tej decyzji zastępczej?


Hubert Świątkowski, radca prawny powiedział, że nie może odpowiadać za Wojewodę dlaczego nie wydał takiego zastępczego zarządzenia.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że radny Zbigniew Bieńko, powinien się trzymać tematu w przeciwnym razie zmuszony będzie odebrać mu głos.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że przewodniczący nie jest od komentowania jego osoby tylko został wybrany przez radnych, by sprawnie prowadził działania Rady.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 17 głosami „za”,  2 głosami „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXVI/459/2018  w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok (załącznik nr 9).
 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak złożył gratulacje Burmistrzowi Miasta i Gminy Września oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Września.


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września podziękował za udzielenie absolutorium.


Pkt 6
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 17 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXVI/460/2018 w sprawie: wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Cyrkoniowej  (załącznik nr 10).

b)
Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że pomimo, iż projekt uzyskał pozytywną opinię to chciałby przypomnieć radnym, że jest o wiele lepiej jak miasto jest budowane w ramach uchwalonych, a nie tak jak cyt: „ktoś chce”. Zaznaczył, że w gminie nie ma architekta głównego, koncepcje miejskie są różne, także fachowcy nad tym nie panują.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odniósł się do słów radnego Zbigniewa Bieńko stwierdzając, cyt: „jak ktoś chce”, że jest nadużyciem i nie będzie tego komentował.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 17 głosami „za”, 2 głosem „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXVI/461/2018 w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVI/363/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej (załącznik nr 11).

c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVI/462/2018 w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 12).

d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVI/463/2018 w sprawie: zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Kaczanowo (załącznik nr 13).

e)
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że wniosek został złożony przez pełnomocnika firmy Volkswagen na wniosek „Solidarności”, w uzgodnieniu i  po konsultacjach ze Związkiem oraz  Burmistrzem Miasta i Gminy Września. Podkreślił, że na dzisiejszej sesji obecny jest Pan Zbigniew Sawicki, który jest pełnomocnikiem reprezentującym firmę.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że rozmawiał dzisiaj z Panem Zbigniewem Sawickim i   propozycja nazwy powstała na wniosek „Solidarności” osób pracujących w Volkswagenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak udzielił głosu Panu  Zbigniewowi Sawickiemu, poprzez wcześniejsze głosowanie radnych.
 
Pan Zbigniew Sawicki, który wyjaśnił, że rzeczywiście inicjatywa nadania nazwy ulicy teraz rondu, wystąpiła z inicjatywy Związków Zawodowych „Solidarność” w Volkswagenie.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVI/464/2018 w sprawie: nadanie nazwy rondu w ciągu drogi gminnej Chocicza Mała – Grzymysławice (załącznik nr 14).

f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVI/465/2018 w sprawie: wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kleparz (załącznik nr 15).

g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”  podjęła uchwałę nr XXXVI/466/2018 w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 16).


h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVI/467/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1557)(załącznik nr 17).

i)
Marek Przyjemski kierownik Referatu Komunalnego powiedział, że w przyszłym roku Bractwo Strzeleckie będzie obchodziło 25 rocznicę reaktywacji i 165 rocznicę powstania i zaznaczył, że się bardzo cieszy, oczywiście jeżeli radni przegłosują, że będzie obiekt, któremu będzie nadana nazwa im. Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni.


Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że początkowo był za tym, żeby nadać nazwę po zakończeniu remontu, ale wyjaśniono mu, że będzie tablica, a Bractwo Strzeleckie zdecyduje gdzie ją umieścić i kto ma być tam podpisany.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVI/468/2018 w sprawie: nadania nazwy ogrodowi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni nazwy „Park im. Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni” (załącznik nr 18).


j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVI/469/2018 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja parku wpisanego do rejestru zabytków w Gutowie Małym” (załącznik nr 19).

k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVI/470/2018 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”(załącznik nr 20).

l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXVI/471/2018 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023(załącznik nr 21).

ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XXXVI/472/2018 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (załącznik nr 22).

m)
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak omówił projekt uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XXXVI/473/2018 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 23).

n)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XXXVI/474/2018 w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  (załącznik nr 24).

Pkt 7
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni

- Do Biura Rady wpłynął od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Września;


- Do Biura Rady wpłynęło pismo od Starosty Wrzesińskiego w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi  wyborcze  oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek od  JURRA SP. z o. o. o uchylenie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we Wrześni przy ul. Kolejowej 10;


- Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo od radnego Zbigniewa Bieńko w sprawie daty utworzenia i rozwiązania Klubu Radnych Unii Wrześnian oraz pismo w sprawie zmiany zapisów punktu 2 protokołu z sesji XIX/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. dotyczącego  imion i nazwisk radnych;


- Do Biura Rady wpłynęło pismo od radnego Bogumiła Kwiatkowskiego dotyczącego przejęcia przez gminę działek pod drogi w rejonie ul. J Piłsudskiego oraz R. Dmowskiego oraz pismo w sprawie zwoływania sesji nadzwyczajnych;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze;


- Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody.


Pkt 8
Burmistrz Miasta i Gminy Września
przekazał informację o pracy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informację zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 25).
Burmistrz Miasta i Gminy Września odczytał analizę złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2017 i poinformował o złożonych nieprawidłowościach (załącznik nr 25).

Pkt 9
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września
odpowiadając na wniosek radnego Zbigniewa Bieńko w sprawie utworzenia strefy kibica we Wrześni na czas Mistrzostw Piłki Nożnej znalazł się chętny sponsor, by taką strefę publiczną utworzyć, ale okazało się, że zrezygnowała w związku ze zbyt dużymi kosztami, a mianowicie 150.000,00 zł, w cenie jest licencja, którą należy wykupić od telewizji, która ma prawa do transmisji, do tego dochodzi wynajęcie na 30 dni telebimów i nagłośnienia, zorganizowanie ochrony, a także miejsc do siedzenia w postaci ławek, stołów. Wyjaśnił, że we Wrześni jest bardzo dużo lokali gastronomicznych, które udostępniają kibicom swoje pomieszczenia do oglądania w większym gronie meczów.


Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego w celu zabezpieczenia terenów przyległych  do ul. Dmowskiego to, dokładnie miesiąc temu, zostało wysłane pismo do właściciela terenu, zwracając  uwagę na sprawy bezpieczeństwa, jakie radny wymienił, oraz na oznakowanie tego terenu na prywatny i  tabliczkę z zakazem wchodzenia, natomiast rzecz jest na tyle trudna, że nie ma przepisu by teren prywatny miałby być ogrodzony i zabezpieczony.


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że chciałby odnieść się do kwestii omawiania wykonania budżetu i zadłużenia innych gmin w Polsce. Budżet Miasta i Gminy Września na 31 grudnia 2017 r. posiadał stopień zadłużenia 3,7% dochodów wykonanych w roku 2017 r., także na 2.300 gmin Września jest w ścisłej czołówce najmniej zadłużonych gmin w Polsce.


Pkt 10
Radny Bogumił Kwiatkowski
powiedział, że w imieniu użytkowników ścieżki wokół zalewu chciałby zgłosić, że przy wiadukcie kolejowym nie ma utwardzenia i jeżeli korzystają z rolek to zużywają łożyska  i nasuwa się taka prośba,  czy można by było położyć coś w stylu gumy, żeby użytkownicy nie korzystali z tego piasku. Jest to tern PKP, więc istnieje problem z utwardzeniem.

Radny Piotr Matuszewski, powiedział, że wracając do tematu, który poruszył na samym początku posiedzenia, to chciałby odpowiedzieć na pytanie radnego Grzegorza Dobrosielskiego zadane w dniu wczorajszych połączonych komisji. Wyjaśnił radnemu, że nie jest przewodniczącym rozwoju Problemów Alkoholowych tylko przewodniczącym Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Chciał dodać, że Gminna Komisja Alkoholowa nie zajmuje się przyznawaniem pieniędzy żadnym organizacjom, tylko Gminna Komisja Alkoholowa opiniuje wnioski, które wpływają. Radny chciałby wrócić raz jeszcze do głównego pytania i rozżalenia Pana radnego Grzegorza Dobrosielskiego, który wnioskował o dofinansowanie i otrzymał je, ale tylko w wysokości 300,00 zł mimo jego niezadowolenia na imprezę pod nazwą: ” Dożynki”, która miała  odbyć się w jego restauracji.
Radny Piotr Matuszewski podkreślił, że w 2018 roku komisja zaopiniowała pozytywnie wnioski w wysokości 300,00 zł dla sołectwa w Grzybowie, 500,00 zł do sołectwa w Bardzie oraz 500,00 zł do sołectwa w Chociczy Wielkiej.
W roku 2017 r. Gminna Komisja Alkoholowa pozytywnie zaopiniowała wnioski dla sołectwa Kleparz w wysokości 400,00 zł, dla sołectwa w Obłaczkowie 450,00 zł, dla sołectwa w Grzybowie 400,00 zł, dla sołectwa Marzenin Kawęczyn kwotę 500,00 zł. Sołectwo Chocicza Wielka 350,00 zł, sołectwo Sołeczno 350,00 zł. Podkreślił, że komisja nie zbiera się na zawołanie tylko i wyłącznie wniosku radnego Grzegorza Dobrosielskiego tylko zbiera się raz w miesiącu, w ciągu roku około dziesięć razy, jeżeli radny spóźni się i na ostatnią chwilę złoży wniosek to nie ma w tym nic dziwnego, że wniosek mija się z terminem realizacji.
Radny odczytał wniosek złożony w tym roku przez radnego Dobrosielskiego oraz dodał, że komisję zbulwersowało to, że radny chciał zorganizować piknik na terenie szkoły w Grzybowie dla 1000 osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, skoro liczy 369 mieszkańców. Wyjaśnił, że radny Dobrosielski odpowiedział, że piknik był przeznaczony nie tylko dla mieszkańców Grzybowa, ale dla całej parafii, która liczy około 800 osób.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że przejeżdżając przez wiadukt od strony zakładów przemysłowych ul. Przemysłowej utknął w korku samochodów o nr rej PSL, PGN, w związku z tym ma apel do mieszkańców powiatów ościennych, którzy znaleźli pracę we Wrześni, prosiłby by rozliczali się również w Urzędzie Skarbowym we Wrześni, ponieważ  w powiecie, w którym są zatrudnieni. Część środków bowiem pozostaje w gminie i służy na utrzymanie dróg, w którym się poruszają, zwiększenie bezpieczeństwa wzmożonego ruchu na drogach. 

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że w ciągu istnienia 28 lat samorządu były różne  pomysły jak to uregulować w inny sposób, ale tą sprawę reguluje ustawa i jest zupełnie odwrotnie, niż radny mówi, ponieważ istnieje obowiązek rozliczania się w miejscu zamieszkania, a nie w miejscu, w którym jest  się zatrudnionym. Najlepszym „małym dowodem” na temat jak to jest z korkami, to takim przykładem jest ul. Paderewskiego w godz. 15-16.30, ponieważ przy współpracy ze Strażą Miejską wykonywane są regularnie badania i okazuje się, że z 99 % pewnością, korek na ul. Paderewskiego tworzą sami mieszkańcy, ponieważ te samochody, które tam stoją, są to samochody przyjeżdżające do Wrześni od strony Poznania, zmierzający z Poznania, Kostrzyna, Swarzędza czy z innych okolic, wracający do Wrześni.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że chciałby zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Września o rozważenie zakupu jednego kompletu lub dwóch wolno-stojących budek dla ptaków „jeżyków”.

Radny Zbigniew Bieńko chciałby poinformować radnych, że informacja o tym, że mogą korzystać ze szkoleń, nie jest do końca prawdziwa. Wyjaśnił, że od początku istnienia VII kadencji Rady, domaga się  możliwości szkolenia. Informował, każdą zmianę biura obsługi Rady o tym fakcie i udało mu się wyjechać na jedno szkolenie w połowie grudnia 2014 roku, czyli dwa tygodnie po ukonstytuowaniu się Rady. Drugi wyjazd był za własne pieniądze, ale był to wyjazd zdecydowanie integracyjny Powiatu Wrzesińskiego, także trudno mówić o szkoleniu. Raz dostał prawie delegację na szkolenie, ale niestety szkolenie odwołano. Jak Panie z Biura Rady znalazły szkolenie to przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że jeszcze nie dorosłem do tego szkolenia i jest to do „wyższej kadry”, a nie dla zwykłego radnego.

Radny Grzegorz Dobrosielski skierował pytanie do  Burmistrza Miasta i Gminy Września, kto ubezpiecza targowisko we Wrześni, ponieważ mieszkanka Wrześni uległa wypadkowi i nie może otrzymać odszkodowania. Drugie pytanie dotyczy wydatków związanych z preliminarzem opiewającym na kwotę 300.000,00 zł, które nie było rozdysponowane. Zadał pytanie przewodniczącemu Gminnej Komisji Alkoholowej na komisjach połączonych, czy było dofinansowanie festynów w Chociczy Małej, Gonicach, Gozdowie w Gutowie Wielkim, Bierzglinie, Otoczni, Nowym Folwarku, żadnej z tych wsi przewodniczący nie wymienił. Rodzinny Rajd Rowerowy w Chwalibogowie w roku 2017 oraz Turniej Tenisa Stołowego w Kaczanowie. Wyjaśnił, że nie chodzi mu o dofinansowanie różnych kwot w stosunku do poszczególnych wsi. Zapytał, dlaczego nie były wykorzystane wszystkie pieniądze, by integrować mieszkańców wsi? Są to pieniądze ”kapslowe”. Powiedział, że do Grzybowa przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy ościennych miejscowości, ale także mieszkańcy Wrześni. Dnia 11 sierpnia br. odbędzie się festyn, na którym zostaną zakupione dzieciom słodkości od przewodniczącego Gminnej Komisji Alkoholowej.


Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że na pytanie radnego Grzegorza Dobrosielskiego w sprawie ubezpieczenia targowiska zostanie przygotowana odpowiedź na piśmie.
Pkt 11

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 18.45 zamknął posiedzenie Rady.
Wyciąg zawiera 22 ponumerowane strony.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Waldemar Grześkowiak


 
protokolant

Agnieszka KasprzakPdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.